Home
Show Map

Língchéng Qū

District in Dézhōu Shì / 德州市

District

The population of Língchéng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Língchéng Qū [← Líng Xiàn]陵城区District569,007
Dézhōu Shì德州市Prefecture-level City5,568,235

Contents: Townships

The population of the townships in Língchéng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndé Jiēdào安德街道办事处Urban SubdistrictLíngchéng Qū45,171
Biānlín Zhèn边临镇TownLíngchéng Qū26,475
Dīngzhuāng Zhèn丁庄镇TownLíngchéng Qū18,010
Huīwángzhuāng Zhèn徽王庄镇TownLíngchéng Qū42,377
Línqí Jiēdào临齐街道办事处Urban SubdistrictLíngchéng Qū136,701
Mí Zhèn糜镇TownLíngchéng Qū47,903
Qiánsūn Zhèn前孙镇TownLíngchéng Qū28,236
Shéntóu Zhèn神头镇TownLíngchéng Qū51,497
Sòngjiā Zhèn宋家镇TownLíngchéng Qū38,611
Yìdùkŏu Zhèn义渡口镇TownLíngchéng Qū33,437
Yújí Xiāng于集乡Rural TownshipLíngchéng Qū21,670
Zhèngjiāzhài Zhèn郑家寨镇TownLíngchéng Qū43,593
Zī Zhèn滋镇TownLíngchéng Qū35,326

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).