Home
Show Map

China: Dézhōu Shì (Shāndōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Dézhōu Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Déchéng Qū [incl. Dézhōu Economic and Technological Development Zone, Dézhōu Yùnhé Economic Development Zone]德城区District679,535
Lèlíng Shì乐陵市County-level City652,415
Língchéng Qū [Líng Xiàn]陵城区District569,007
Línyì Xiàn临邑县County511,105
Níngjīn Xiàn宁津县County449,891
Píngyuán Xiàn平原县County442,948
Qíhé Xiàn齐河县County602,042
Qìngyún Xiàn庆云县County294,684
Wŭchéng Xiàn武城县County376,063
Xiàjīn Xiàn夏津县County500,514
Yŭchéng Shì禹城市County-level City490,031
Dézhōu Shì德州市Prefecture-level City5,568,235

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Dézhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndé Jiēdào安德街道Urban SubdistrictLíngchéng Qū45,171
Ānrén Zhèn安仁镇TownYŭchéng Shì28,669
Āntóu Xiāng安头乡Rural TownshipQíhé Xiàn21,609
Báimăhú Zhèn白马湖镇TownXiàjīn Xiàn31,009
Băodiàn Zhèn保店镇TownNíngjīn Xiàn34,470
Bĕichéng Jiēdào北城街道Urban SubdistrictXiàjīn Xiàn45,241
Biānlín Zhèn边临镇TownLíngchéng Qū26,475
Biăobáisì Zhèn表白寺镇TownQíhé Xiàn26,972
Bóhăilù Jiēdào渤海路街道Urban SubdistrictQìngyún Xiàn62,560
Cháihúdiàn Zhèn柴胡店镇TownNíngjīn Xiàn52,221
Chángguān Zhèn长官镇TownNíngjīn Xiàn38,056
Chánghé Jiēdào长河街道Urban SubdistrictDéchéng Qū48,297
Chángjiā Zhèn常家镇TownQìngyún Xiàn46,801
Cuīkŏu Zhèn崔口镇TownQìngyún Xiàn13,747
Dàcáo Zhèn大曹镇TownNíngjīn Xiàn34,205
Dàhuáng Xiāng大黄乡Rural TownshipQíhé Xiàn26,609
Dàliŭ Zhèn大柳镇TownNíngjīn Xiàn28,960
Dàsūn Xiāng大孙乡Rural TownshipLèlíng Shì22,529
Dépíng Zhèn德平镇TownLínyì Xiàn50,655
Déyuán Jiēdào [Fāngzi Xiāng]德原街道Urban SubdistrictPíngyuán Xiàn19,013
Dīngwù Zhèn丁坞镇TownLèlíng Shì37,573
Dīngzhuāng Zhèn丁庄镇TownLíngchéng Qū18,010
Dōnglĭ Guāntún Zhèn东李官屯镇TownXiàjīn Xiàn27,055
Dōngxīndiàn Zhèn东辛店镇TownQìngyún Xiàn19,713
Dùjí Zhèn杜集镇TownNíngjīn Xiàn52,229
Dùkŏuyì Xiāng渡口驿乡Rural TownshipXiàjīn Xiàn17,790
Ēnchéng Zhèn恩城镇TownPíngyuán Xiàn54,104
Èrtún Zhèn二屯镇TownDéchéng Qū14,698
Fángsì Zhèn房寺镇TownYŭchéng Shì66,695
Guăngchuān Jiēdào广川街道Urban SubdistrictDéchéng Qū99,731
Guăngyùn Jiēdào广运街道Urban SubdistrictWŭchéng Xiàn73,278
Guōjiā Jiēdào郭家街道Urban SubdistrictLèlíng Shì15,710
Hăowángzhuāng Zhèn郝王庄镇TownWŭchéng Xiàn40,688
Héngyuán Jiēdào恒源街道Urban SubdistrictLínyì Xiàn35,529
Huádiàn Zhèn华店镇TownQíhé Xiàn23,684
Huàlóu Zhèn化楼镇TownLèlíng Shì36,917
Huánghéyá Zhèn黄河涯镇TownDéchéng Qū49,250
Huángjiā Zhèn黄夹镇TownLèlíng Shì57,084
Huāyuán Zhèn花园镇TownLèlíng Shì43,233
Húguāntún Zhèn胡官屯镇TownQíhé Xiàn35,342
Huīwángzhuāng Zhèn徽王庄镇TownLíngchéng Qū42,377
Hújiā Jiēdào胡家街道Urban SubdistrictLèlíng Shì24,120
Jiămăyíng Zhèn甲马营镇TownWŭchéng Xiàn31,818
Jiāomiào Zhèn焦庙镇TownQíhé Xiàn50,590
Jīnchéng Jiēdào津城街道Urban SubdistrictNíngjīn Xiàn65,214
Jŭ Zhèn [incl. Jŭzhèn Xiāng, Lĭtún Xiāng]莒镇TownYŭchéng Shì45,435
Kŏng Zhèn孔镇TownLèlíng Shì48,186
Lăochéng Zhèn [incl. Yángzhuāng Zhèn]老城镇TownWŭchéng Xiàn60,467
Léijí Zhèn雷集镇TownXiàjīn Xiàn37,630
Liángjiā Zhèn梁家镇TownYŭchéng Shì40,147
Lĭhéwù Zhèn理合务镇TownLínyì Xiàn25,574
Lĭjiāhù Zhèn李家户镇TownWŭchéng Xiàn27,263
Línnán Zhèn临南镇TownLínyì Xiàn42,432
Línpán Jiēdào临盘街道Urban SubdistrictLínyì Xiàn78,233
Línqí Jiēdào临齐街道Urban SubdistrictLíngchéng Qū136,701
Línyì Zhèn临邑镇TownLínyì Xiàn45,667
Línzi Zhèn林子镇TownLínyì Xiàn21,812
Liúqiáo Zhèn刘桥镇TownQíhé Xiàn34,649
Liúyíngwŭ Xiāng刘营伍乡Rural TownshipNíngjīn Xiàn21,122
Lóngmén Jiēdào龙门街道Urban SubdistrictPíngyuán Xiàn85,793
Lún Zhèn伦镇TownYŭchéng Shì35,545
Lŭquántún Zhèn [incl. Sìnǚsì Zhèn]鲁权屯镇TownWŭchéng Xiàn85,427
Măjí Zhèn马集镇TownQíhé Xiàn30,208
Mèngsì Zhèn孟寺镇TownLínyì Xiàn41,060
Mí Zhèn糜镇TownLíngchéng Qū47,903
Nánchéng Zhèn南城镇TownXiàjīn Xiàn39,507
Níngchéng Jiēdào宁城街道Urban SubdistrictNíngjīn Xiàn35,198
Pāndiàn Zhèn潘店镇TownQíhé Xiàn48,546
Qiáncáo Zhèn前曹镇TownPíngyuán Xiàn47,909
Qiánsūn Zhèn前孙镇TownLíngchéng Qū28,236
Qìngyún Zhèn庆云镇TownQìngyún Xiàn36,135
Rénlĭjí Zhèn仁里集镇TownQíhé Xiàn47,790
Sāntáng Xiāng三唐乡Rural TownshipPíngyuán Xiàn20,380
Shàngtáng Zhèn尚堂镇TownQìngyún Xiàn57,241
Shéntóu Zhèn神头镇TownLíngchéng Qū51,497
Shíjí Zhèn时集镇TownNíngjīn Xiàn28,882
Shílĭwàng Huízú Zhèn十里望回族镇TownYŭchéng Shì29,929
Shìzhōng Jiēdào市中街道Urban SubdistrictLèlíng Shì105,719
Shìzhōng Jiēdào [incl. Yǔxìng Jiēdào]市中街道Urban SubdistrictYŭchéng Shì151,441
Shuāngmiào Zhèn双庙镇TownXiàjīn Xiàn24,595
Sòngguāntún Jiēdào宋官屯街道Urban SubdistrictDéchéng Qū41,757
Sòngjiā Zhèn宋家镇TownLíngchéng Qū38,611
Sònglóu Zhèn宋楼镇TownXiàjīn Xiàn30,811
Sù'ān Xiāng宿安乡Rural TownshipLínyì Xiàn23,476
Sūliúzhuāng Zhèn苏留庄镇TownXiàjīn Xiàn46,965
Táitóusì Zhèn抬头寺镇TownDéchéng Qū24,387
Táoyuán Jiēdào桃园街道Urban SubdistrictPíngyuán Xiàn27,872
Tiānqú Jiēdào天衢街道Urban SubdistrictDéchéng Qū53,577
Tiánzhuāng Xiāng田庄乡Rural TownshipXiàjīn Xiàn17,069
Tiĕyíng Zhèn铁营镇TownLèlíng Shì25,431
Wángdăguà Zhèn王打卦镇TownPíngyuán Xiàn22,430
Wángfènglóu Zhèn王凤楼镇TownPíngyuán Xiàn51,959
Wánggăopū Zhèn王杲铺镇TownPíngyuán Xiàn28,533
Wángmiào Zhèn王庙镇TownPíngyuán Xiàn33,340
Wŭchéng Zhèn武城镇TownWŭchéng Xiàn57,122
Xiāngyá Zhèn相衙镇TownNíngjīn Xiàn23,873
Xiāngzhàozhuāng Zhèn香赵庄镇TownXiàjīn Xiàn24,875
Xīduàn Xiāng西段乡Rural TownshipLèlíng Shì24,260
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownYŭchéng Shì31,804
Xíngdòng Jiēdào邢侗街道Urban SubdistrictLínyì Xiàn87,500
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownLínyì Xiàn38,234
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictDéchéng Qū89,861
Xīnhú Jiēdào新湖街道Urban SubdistrictDéchéng Qū111,659
Xīnshèngdiàn Zhèn新盛店镇TownXiàjīn Xiàn50,556
Xīnzhài Zhèn辛寨镇TownYŭchéng Shì39,736
Xuānzhāngtún Zhèn宣章屯镇TownQíhé Xiàn22,506
Xúyuánzi Xiāng徐园子乡Rural TownshipQìngyún Xiàn16,017
Yànbĕi Jiēdào晏北街道Urban SubdistrictQíhé Xiàn61,485
Yànchéng Jiēdào晏城街道Urban SubdistrictQíhé Xiàn82,461
Yáng'ān Zhèn杨安镇TownLèlíng Shì47,374
Yánwù Xiāng严务乡Rural TownshipQìngyún Xiàn23,400
Yāozhàn Zhèn腰站镇TownPíngyuán Xiàn26,420
Yìdùkŏu Zhèn义渡口镇TownLíngchéng Qū33,437
Yínchéng Jiēdào银城街道Urban SubdistrictXiàjīn Xiàn83,990
Yuánqiáo Zhèn袁桥镇TownDéchéng Qū20,589
Yújí Xiāng于集乡Rural TownshipLíngchéng Qū21,670
Yùnhé Jiēdào运河街道Urban SubdistrictDéchéng Qū86,765
Yúnhóng Jiēdào云红街道Urban SubdistrictLèlíng Shì29,424
Zháijiā Zhèn翟家镇TownLínyì Xiàn20,933
Zhàitóubăo Xiāng寨头堡乡Rural TownshipLèlíng Shì19,744
Zhāngdàzhuāng Zhèn张大庄镇TownNíngjīn Xiàn35,461
Zhānghuá Zhèn张华镇TownPíngyuán Xiàn25,195
Zhāngzhuāng Zhèn张庄镇TownYŭchéng Shì20,630
Zhàoguān Zhèn赵官镇TownQíhé Xiàn31,596
Zhàohŭ Zhèn赵虎镇TownDéchéng Qū38,964
Zhèngbăotún Zhèn郑保屯镇TownXiàjīn Xiàn23,421
Zhèngdiàn Zhèn郑店镇TownLèlíng Shì59,310
Zhèngjiāzhài Zhèn郑家寨镇TownLíngchéng Qū43,593
Zhōngdīng Xiāng中丁乡Rural TownshipQìngyún Xiàn19,070
Zhù'ā Zhèn祝阿镇TownQíhé Xiàn57,995
Zhūjí Zhèn朱集镇TownLèlíng Shì55,801
Zī Zhèn滋镇TownLíngchéng Qū35,326

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).