Home
Show Map

China: Déyáng Shì / 德阳市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Déyáng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Guănghàn Shì广汉市County-level City591,115
Jīngyáng Qū旌阳区District735,070
Luójiāng Qū [← Luójiāng Xiàn]罗江区District212,185
Miánzhú Shì绵竹市County-level City477,868
Shífāng Shì什邡市County-level City412,758
Zhōngjiāng Xiàn中江县County1,186,762
Déyáng Shì德阳市Prefecture-level City3,615,758

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Déyáng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiguŏ Xiāng白果乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn26,742
Bǎilóng Zhèn柏隆镇TownJīngyáng Qū22,140
Báimăguān Zhèn白马关镇TownLuójiāng Qū11,283
Bǎishù Xiāng柏树乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn23,885
Bājiăojĭng Jiēdào八角井街道办事处Urban SubdistrictJīngyáng Qū28,508
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownMiánzhú Shì15,607
Bĕiwài Xiāng北外乡Rural TownshipGuănghàn Shì20,122
Bīngchuān Zhèn冰川镇TownShífāng Shì8,618
Cāngshān Zhèn仓山镇TownZhōngjiāng Xiàn68,201
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictJīngyáng Qū55,906
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictJīngyáng Qū102,359
Déxīn Zhèn德新镇TownJīngyáng Qū29,069
Diàoyuán Zhèn调元镇TownLuójiāng Qū10,594
Dōngbĕi Zhèn东北镇TownZhōngjiāng Xiàn38,547
Dōngbĕi Zhèn东北镇TownMiánzhú Shì27,826
Dōnghú Xiāng东湖乡Rural TownshipJīngyáng Qū84,620
Fāngtíng Jiēdào方亭街道办事处Urban SubdistrictShífāng Shì85,689
Féngdiàn Zhèn冯店镇TownZhōngjiāng Xiàn39,688
Fùxīng Zhèn富兴镇TownZhōngjiāng Xiàn30,189
Fùxīn Zhèn富新镇TownMiánzhú Shì32,500
Gāodiàn Xiāng高店乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn7,712
Gāopíng Zhèn高坪镇TownGuănghàn Shì22,656
Gōngnóng Jiēdào工农街道Urban SubdistrictJīngyáng Qū57,054
Gŏngxīng Zhèn拱星镇TownMiánzhú Shì17,998
Guăngfú Zhèn广福镇TownZhōngjiāng Xiàn34,087
Guăngjì Zhèn广济镇TownMiánzhú Shì20,179
Gŭdiàn Xiāng古店乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn11,966
Hànwàng Zhèn汉旺镇TownMiánzhú Shì32,373
Héfēng Zhèn禾丰镇TownShífāng Shì22,463
Héxīng Xiāng合兴乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn16,455
Héxīng Zhèn和兴镇TownGuănghàn Shì18,952
Héxīn Zhèn和新镇TownJīngyáng Qū14,510
Hóngbái Zhèn红白镇TownShífāng Shì5,356
Huánglù Zhèn黄鹿镇TownZhōngjiāng Xiàn19,088
Huángxŭ Zhèn黄许镇TownJīngyáng Qū53,997
Huìjué Zhèn慧觉镇TownLuójiāng Qū8,676
Huílán Zhèn回澜镇TownShífāng Shì21,952
Huílóng Zhèn回龙镇TownZhōngjiāng Xiàn41,187
Huìlóng Zhèn会龙镇TownZhōngjiāng Xiàn19,819
Jiāndĭ Zhèn湔氐镇TownShífāng Shì30,215
Jiànnán Zhèn剑南镇TownMiánzhú Shì72,222
Jiéxīng Zhèn杰兴镇TownZhōngjiāng Xiàn18,240
Jífèng Zhèn集凤镇TownZhōngjiāng Xiàn25,485
Jìguāng Zhèn继光镇TownZhōngjiāng Xiàn21,652
Jījīn Zhèn积金镇TownZhōngjiāng Xiàn16,261
Jīngdōng Jiēdào旌东街道Urban SubdistrictJīngyáng Qū81,927
Jīngyáng Jiēdào旌阳街道Urban SubdistrictJīngyáng Qū54,486
Jīnhuā Zhèn金花镇TownMiánzhú Shì4,661
Jīnlún Zhèn金轮镇TownGuănghàn Shì18,086
Jīnshān Zhèn金山镇TownLuójiāng Qū33,592
Jīnyú Zhèn金鱼镇TownGuănghàn Shì26,859
Jíqìng Zhèn辑庆镇TownZhōngjiāng Xiàn34,480
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownMiánzhú Shì10,179
Kăijiāng Zhèn凯江镇TownZhōngjiāng Xiàn94,083
Liánhé Zhèn联合镇TownZhōngjiāng Xiàn19,737
Liánshān Zhèn连山镇TownGuănghàn Shì36,854
Lóngtái Zhèn龙台镇TownZhōngjiāng Xiàn51,806
Lüèpíng Zhèn略坪镇TownLuójiāng Qū22,897
Luòchéng Zhèn雒城镇TownGuănghàn Shì131,283
Luòshuĭ Zhèn洛水镇TownShífāng Shì34,224
Măjĭng Zhèn马井镇TownShífāng Shì25,010
Măzŭ Zhèn马祖镇TownShífāng Shì23,092
Miányuăn Zhèn绵远镇TownMiánzhú Shì12,361
Mínzhŭ Xiāng民主乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn12,646
Nánfēng Zhèn南丰镇TownGuănghàn Shì19,630
Nánhuá Zhèn南华镇TownZhōngjiāng Xiàn66,656
Nánquán Zhèn南泉镇TownShífāng Shì26,903
Nánshān Zhèn南山镇TownZhōngjiāng Xiàn17,972
Nánxīng Zhèn南兴镇TownGuănghàn Shì42,007
Pánlóng Zhèn蟠龙镇TownLuójiāng Qū8,718
Pŭxīng Zhèn普兴镇TownZhōngjiāng Xiàn23,282
Qīnghé Xiāng清河乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn20,599
Qīngpíng Zhèn清平镇TownMiánzhú Shì5,062
Qīngshì Xiāng青市乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn10,223
Qítiān Zhèn齐天镇TownMiánzhú Shì13,789
Sānshuĭ Zhèn三水镇TownGuănghàn Shì32,268
Shídì Zhèn什地镇TownMiánzhú Shì22,404
Shīgŭ Zhèn师古镇TownShífāng Shì40,220
Shílóng Xiāng石龙乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn14,161
Shíquán Xiāng石泉乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn10,963
Shísŭn Xiāng石笋乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn12,153
Shuāngdōng Zhèn双东镇TownJīngyáng Qū20,842
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownZhōngjiāng Xiàn18,773
Shuāngshèng Zhèn双盛镇TownShífāng Shì21,787
Sōnglín Zhèn松林镇TownGuănghàn Shì18,805
Tài'ān Zhèn太安镇TownZhōngjiāng Xiàn23,044
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn21,307
Tiānchí Xiāng天池乡Rural TownshipMiánzhú Shì4
Tiānyuán Zhèn天元镇TownJīngyáng Qū43,516
Tōngjì Zhèn通济镇TownZhōngjiāng Xiàn25,455
Tōngshān Xiāng通山乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn12,486
Tŭmén Zhèn土门镇TownMiánzhú Shì24,275
Wădiàn Xiāng瓦店乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn8,042
Wàn'ān Zhèn万安镇TownLuójiāng Qū54,999
Wànfú Zhèn万福镇TownZhōngjiāng Xiàn22,474
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownGuănghàn Shì33,324
Xiàodé Zhèn孝德镇TownMiánzhú Shì55,781
Xiàogăn Zhèn孝感镇TownJīngyáng Qū21,486
Xiăohàn Zhèn小汉镇TownGuănghàn Shì42,490
Xiàoquán Zhèn孝泉镇TownJīngyáng Qū35,212
Xīgāo Zhèn西高镇TownGuănghàn Shì14,958
Xīnán Zhèn西南镇TownMiánzhú Shì21,170
Xīnfēng Zhèn新丰镇TownGuănghàn Shì61,503
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownZhōngjiāng Xiàn36,475
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownGuănghàn Shì23,562
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownMiánzhú Shì17,548
Xīnpíng Zhèn新平镇TownGuănghàn Shì13,909
Xīnshèng Zhèn新盛镇TownLuójiāng Qū25,909
Xīnshì Zhèn新市镇TownMiánzhú Shì34,603
Xīnzhōng Zhèn新中镇TownJīngyáng Qū10,099
Xīwài Xiāng西外乡Rural TownshipGuănghàn Shì13,847
Yángjiā Zhèn扬嘉镇TownJīngyáng Qū19,339
Yānjiā Zhèn鄢家镇TownLuójiāng Qū25,284
Yĭnfēng Zhèn隐丰镇TownShífāng Shì22,221
Yínghuá Zhèn蓥华镇TownShífāng Shì11,029
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownZhōngjiāng Xiàn26,707
Yŏngfēng Xiāng永丰乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn21,349
Yŏngtài Zhèn永太镇TownZhōngjiāng Xiàn37,885
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownZhōngjiāng Xiàn25,817
Yuánshí Zhèn元石镇TownShífāng Shì17,498
Yuánxīng Xiāng元兴乡Rural TownshipZhōngjiāng Xiàn12,289
Yuèlái Zhèn悦来镇TownZhōngjiāng Xiàn20,114
Yùquán Zhèn玉泉镇TownMiánzhú Shì18,095
Yùxīng Zhèn玉兴镇TownZhōngjiāng Xiàn26,580
Yùyíng Zhèn御营镇TownLuójiāng Qū10,233
Zàojiăo Jiēdào皂角街道办事处Urban SubdistrictShífāng Shì16,481
Zūndào Zhèn遵道镇TownMiánzhú Shì19,231

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).