Home
Show Map

China: Dàtóng Shì / 大同市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Dàtóng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéng Qū [→ Píngchéng Qū]平城区District723,013
Guănglíng Xiàn广灵县County182,613
Húnyuán Xiàn浑源县County343,486
Kuàng Qū [→ Yúngāng Qū]矿区District500,155
Língqiū Xiàn灵丘县County234,004
Nánjiāo Qū [→ Yúngāng Qū, Xīnróng Qū]南郊区District405,864
Tiānzhèn Xiàn天镇县County206,009
Xīnróng Qū新荣区District108,482
Yánggāo Xiàn阳高县County272,488
Yúnzhōu Qū [← Dàtóng Xiàn]云冈区District185,777
Zuŏyún Xiàn左云县County156,163
Dàtóng Shì大同市Prefecture-level City3,318,054

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Dàtóng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áoshí Xiāng鳌石乡Rural TownshipYánggāo Xiàn10,100
Báidòng Jiēdào白洞街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū1,225
Báiyátái Xiāng白崖台乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn4,023
Băoziwān Xiāng堡子湾乡Rural TownshipXīnróng Qū14,770
Bĕiguān Jiēdào北关街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū110,560
Bèijiāzào Zhèn倍加造镇TownYúnzhōu Qū18,739
Bĕijiē Jiēdào北街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū34,510
Bĕixútún Xiāng北徐屯乡Rural TownshipYánggāo Xiàn15,809
Càicūn Zhèn蔡村镇TownHúnyuán Xiàn12,674
Chángchéng Xiāng长城乡Rural TownshipYánggāo Xiàn5,329
Dàbáidēng Zhèn大白登镇TownYánggāo Xiàn18,869
Dàcíyáo Zhèn大磁窑镇TownHúnyuán Xiàn5,849
Dàdòugōu Jiēdào大斗沟街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū1,490
Dăngliúzhuāng Xiāng党留庄乡Rural TownshipYúnzhōu Qū12,956
Dàqìnglù Jiēdào大庆路街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū43,101
Dàrénzhuāng Xiāng大仁庄乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn7,316
Diànwān Zhèn店湾镇TownZuŏyún Xiàn12,779
Dōngfāngchéng Xiāng东坊城乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn27,945
Dōnghénán Zhèn东河南镇TownLíngqiū Xiàn26,083
Dōngjiē东街办事处Township-like AreaYúnzhōu Qū22,535
Dōngjiē Jiēdào东街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū27,660
Dōngxiăocūn Zhèn东小村镇TownYánggāo Xiàn10,684
Dòuquán Xiāng斗泉乡Rural TownshipGuănglíng Xiàn10,549
Dúyù Xiāng独峪乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn7,838
Dùzhuāng Xiāng杜庄乡Rural TownshipYúnzhōu Qū11,836
Fēngyù Xiāng峰峪乡Rural TownshipYúnzhōu Qū7,325
Gāoshān Zhèn高山镇TownNánjiāo Qū13,887
Guān'ér Xiāng官儿乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn10,909
Guănjiābăo Xiāng管家堡乡Rural TownshipZuŏyún Xiàn8,774
Guāyuán Xiāng瓜园乡Rural TownshipYúnzhōu Qū6,834
Gŭchéng Zhèn古城镇TownYánggāo Xiàn17,664
Gŭdiàn Zhèn古店镇TownNánjiāo Qū15,444
Guōjiāyáo Xiāng郭家窑乡Rural TownshipXīnróng Qū12,084
Gŭqiánbăo Zhèn谷前堡镇TownTiānzhèn Xiàn19,421
Héruì Jiēdào和瑞街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū52,081
Héshùn Jiēdào和顺街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū44,800
Hóngshíléng Xiāng红石塄乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn3,286
Huánghuātān Xiāng黄花滩乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn10,260
Huāyuántún Xiāng花元屯乡Rural TownshipXīnróng Qū15,110
Húdōng湖东办事处Township-like AreaYúnzhōu Qū2,974
Húquán Zhèn壶泉镇TownGuănglíng Xiàn66,271
Jiādòu Xiāng加斗乡Rural TownshipGuănglíng Xiàn16,548
Jiăjiātún Xiāng贾家屯乡Rural TownshipTiānzhèn Xiàn8,768
Jiāngjiāwān Jiēdào姜家湾街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū21,880
Jiāoshān Xiāng蕉山乡Rural TownshipGuănglíng Xiàn16,999
Jíjiāzhuāng Xiāng吉家庄乡Rural TownshipYúnzhōu Qū7,306
Jīngjìjìshù Kāifāqū经济技术开发区Township-like AreaYúnzhōu Qū16,161
Jìnhuágōng Jiēdào晋华宫街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū20,406
Jùlè Xiāng巨乐乡Rural TownshipYúnzhōu Qū6,832
Kŏuquán Jiēdào口泉街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū32,012
Kŏuquán Xiāng口泉乡Rural TownshipNánjiāo Qū57,048
Lăopíngwàng Jiēdào老平旺街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū15,905
Liángzhuāng Xiāng梁庄乡Rural TownshipGuănglíng Xiàn10,767
Liŭkē Xiāng柳科乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn5,712
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownYánggāo Xiàn95,849
Lùjiāwān Zhèn逯家湾镇TownTiānzhèn Xiàn12,899
Luòshuĭhé Xiāng落水河乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn21,371
Luówénzào Zhèn罗文皂镇TownYánggāo Xiàn27,042
Mădàotóu Xiāng马道头乡Rural TownshipZuŏyún Xiàn10,087
Măjiāzào Xiāng马家皂乡Rural TownshipYánggāo Xiàn14,211
Măjĭliáng Jiēdào马脊梁街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū9,614
Măjūnyíng Xiāng马军营乡Rural TownshipNánjiāo Qū95,867
Măkŏu Jiēdào马口街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū3,951
Méiyùkŏu Jiēdào煤峪口街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū10,528
Mínshèng Jiēdào民胜街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū18,496
Mĭxīnguān Zhèn米薪关镇TownTiānzhèn Xiàn17,379
Náncūn Zhèn南村镇TownGuănglíng Xiàn25,710
Nángāoyá Xiāng南高崖乡Rural TownshipTiānzhèn Xiàn6,588
Nánguān Jiēdào南关街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū109,250
Nánhébăo Xiāng南河堡乡Rural TownshipTiānzhèn Xiàn22,182
Nánjiē Jiēdào南街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū18,113
Nányúlín Xiāng南榆林乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn9,444
Péicūn Xiāng裴村乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn15,729
Píngquánlù Jiēdào平泉路街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū63,918
Píngwàng Xiāng平旺乡Rural TownshipNánjiāo Qū42,220
Pòlŭbăo Xiāng破鲁堡乡Rural TownshipXīnróng Qū9,255
Qiānfólĭng Xiāng千佛岭乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn16,614
Qīngcíyáo Jiēdào青磁窑街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū7,577
Qīngcíyáo Xiāng青磁窑乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn9,798
Què'érshān Zhèn鹊儿山镇TownZuŏyún Xiàn11,948
Sàlĭpū Xiāng卅里铺乡Rural TownshipTiānzhèn Xiàn21,546
Sāntún Xiāng三屯乡Rural TownshipZuŏyún Xiàn11,800
Shāgētuó Zhèn沙圪坨镇TownHúnyuán Xiàn24,233
Shàngshēnjiàn Xiāng上深涧乡Rural TownshipXīnróng Qū11,270
Shàngzhài Zhèn上寨镇TownLíngqiū Xiàn14,792
Shíjiātián Xiāng石家田乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn7,091
Shĭzhuāng Xiāng史庄乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn4,915
Shīzitún Xiāng狮子屯乡Rural TownshipYánggāo Xiàn14,200
Shuĭbósì Xiāng水泊寺乡Rural TownshipNánjiāo Qū82,358
Shuĭyáo Xiāng水窑乡Rural TownshipZuŏyún Xiàn5,373
Sìlăogōu Jiēdào四老沟街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū8,046
Sìtáigōu Jiēdào四台沟街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū8,813
Tóngjiāliáng Jiēdào同家梁街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū9,411
Tuófēng Xiāng驼峰乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn10,398
Wājīnwān Jiēdào挖金湾街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū667
Wángcūn Jiēdào王村街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū3,361
Wángguāntún Zhèn王官屯镇TownYánggāo Xiàn20,488
Wánghú Xiāng王狐乡Rural TownshipGuănglíng Xiàn5,911
Wángzhuāngbăo Zhèn王庄堡镇TownHúnyuán Xiàn17,032
Wúchéng Xiāng吴城乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn8,009
Wŭlíng Zhèn武灵镇TownLíngqiū Xiàn121,110
Xiàguān Xiāng下关乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn6,778
Xiàháncūn Xiāng下韩村乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn9,047
Xiàngyánglĭ Jiēdào向阳里街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū45,063
Xiăojīngzhuāng Xiāng小京庄乡Rural TownshipZuŏyún Xiàn9,870
Xiàshēnjĭng Xiāng下深井乡Rural TownshipYánggāo Xiàn13,226
Xīcūn Xiāng西村乡Rural TownshipXīnróng Qū10,654
Xīfāngchéng Zhèn西坊城镇TownHúnyuán Xiàn13,897
Xīhánlĭng Xiāng西韩岭乡Rural TownshipNánjiāo Qū29,833
Xīhuāyuán Jiēdào西花园街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū26,418
Xījiē西街办事处Township-like AreaYúnzhōu Qū10,405
Xījiē Jiēdào西街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū27,083
Xīliúcūn Xiāng西留村乡Rural TownshipHúnyuán Xiàn11,481
Xìng'érgōu Jiēdào杏儿沟街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū4,751
Xīnhuájiē Jiēdào新华街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū90,687
Xīnjiànbĕilù Jiēdào新建北路街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū46,175
Xīnjiànnánlù Jiēdào新建南路街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū53,799
Xīnpíngwàng Jiēdào新平旺街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū54,963
Xīnpíng Zhèn新平镇TownTiānzhèn Xiàn12,108
Xīnquánlù Jiēdào新泉路街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū17,260
Xīnróngqūjiēdàoguănlĭzhōngxīn 新荣区街道管理中心Township-like AreaXīnróng Qū22,520
Xīnróng Zhèn新荣镇TownXīnróng Qū12,819
Xīnshèng Jiēdào新胜街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū68,388
Xīnwàng Xiāng新旺乡Rural TownshipNánjiāo Qū40,734
Xīnzhōuyáo Jiēdào忻州窑街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū5,330
Xīpíng Zhèn西坪镇TownYúnzhōu Qū27,732
Xŭbăo Xiāng许堡乡Rural TownshipYúnzhōu Qū16,522
Yā'éryá Xiāng鸦儿崖乡Rural TownshipNánjiāo Qū8,707
Yànyá Jiēdào雁崖街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū10,131
Yànzishān Jiēdào燕子山街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū13,423
Yíxīng Xiāng宜兴乡Rural TownshipGuănglíng Xiàn11,195
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownHúnyuán Xiàn122,851
Yŏngdìngzhuāng Jiēdào永定庄街道办事处Urban SubdistrictKuàng Qū7,633
Yŏuzăi Zhèn友宰镇TownYánggāo Xiàn9,017
Yúngāng Zhèn云冈镇TownNánjiāo Qū19,766
Yúnxīng Zhèn云兴镇TownZuŏyún Xiàn73,410
Yùquán Zhèn玉泉镇TownTiānzhèn Xiàn67,449
Zhāngjiāchăng Xiāng张家场乡Rural TownshipZuŏyún Xiàn12,122
Zhāngxīhé Xiāng张西河乡Rural TownshipTiānzhèn Xiàn11,706
Zhàobĕi Xiāng赵北乡Rural TownshipLíngqiū Xiàn11,005
Zhàojiāgōu Xiāng赵家沟乡Rural TownshipTiānzhèn Xiàn5,963
Zhènhuánánjiē Jiēdào振华南街街道办事处Urban SubdistrictChéng Qū74,689
Zhōushìzhuāng Zhèn周士庄镇TownYúnzhōu Qū17,620
Zuòtuăn Xiāng作疃乡Rural TownshipGuănglíng Xiàn18,663

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).