Home
Show Map

Zhàoyuán Xiàn

County in Dàqìng Shì (Hēilóngjiāng)

County

The population of Zhàoyuán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Zhàoyuán Xiàn肇源县County388,828
Dàqìng Shì大庆市Prefecture-level City2,904,532

Contents: Townships

The population of the townships in Zhàoyuán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bóhétái Xiāng薄荷台乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn15,619
Chāodĕng Xiāng超等乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn13,788
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn11,671
Èrzhàn Zhèn二站镇TownZhàoyuán Xiàn30,105
Fúxīng Xiāng福兴乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn18,364
Gŭlóng Zhèn古龙镇TownZhàoyuán Xiàn25,292
Guŏshù Shìfàn Chăng 果树示范场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn55
Gŭqià Zhèn古恰镇TownZhàoyuán Xiàn23,510
Hàodé Xiāng浩德乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn7,039
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn12,524
Jīngjì Zuòwù Shìfàn Chăng 经济作物示范场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn638
Lìdŏushān Liángzhŏng Chăng立陡山良种场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn415
Màoxīng Hú Shuĭchăn Yăngzhí Chăng 茂兴湖水产养殖场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn1,295
Màoxīng Zhèn茂兴镇TownZhàoyuán Xiàn17,556
Mínyì Xiāng民意乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn15,411
Sānzhàn Zhèn三站镇TownZhàoyuán Xiàn23,855
Tóutái Zhèn头台镇TownZhàoyuán Xiàn18,734
Xīn Liángzhŏng Fányù Chăng新立良种繁育场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn1,426
Xīnzhàn Zhèn新站镇TownZhàoyuán Xiàn38,478
Yìshùn Xiāng义顺乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn14,506
Zhàoyuán Nóngchăng肇源农场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn3,828
Zhàoyuán Zhèn肇源镇TownZhàoyuán Xiàn93,505
Zhŏngchù Chăng 种畜场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn1,214

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).