Home
Show Map

Dàtóng Qū

District in Dàqìng Shì (Hēilóngjiāng)

District

The population of Dàtóng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàtóng Qū大同区District234,557
Dàqìng Shì大庆市Prefecture-level City2,904,532

Contents: Townships

The population of the townships in Dàtóng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bājĭngzi Xiāng八井子乡Rural TownshipDàtóng Qū25,218
Dàtóng Zhèn大同镇TownDàtóng Qū30,372
Dàtóng Zhèn Jiēdào大同镇街道Urban SubdistrictDàtóng Qū19,332
Gāotáizi Zhèn高台子镇TownDàtóng Qū24,830
Gāotáizi Zhèn Jiēdào [Gāopíng Jiēdào]高台子镇街道Urban SubdistrictDàtóng Qū9,261
Hépíng Mùchăng和平牧场Township-like AreaDàtóng Qū10,038
Lăoshāntóu Xiāng老山头乡Rural TownshipDàtóng Qū17,406
Línyuán Zhèn林源镇TownDàtóng Qū15,672
Línyuán Zhèn Jiēdào林源镇街道Urban SubdistrictDàtóng Qū15,743
Lìzhì Jiēdào立志街道Urban SubdistrictDàtóng Qū1,447
Qìngpú Jiēdào庆葡街道Urban SubdistrictDàtóng Qū10,470
Shuāngyúshù Xiāng双榆树乡Rural TownshipDàtóng Qū14,368
Tàiyángshēng Zhèn太阳升镇TownDàtóng Qū12,465
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictDàtóng Qū4,881
Zhùsān Xiāng祝三乡Rural TownshipDàtóng Qū23,054

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).