Home
Show Map

China: Dàqìng Shì (Hēilóngjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Dàqìng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàtóng Qū大同区District234,557
Dù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn [Dorbod]杜尔伯特蒙古族自治县Autonomous County233,838
Hónggăng Qū红岗区District169,522
Líndiàn Xiàn林甸县County244,578
Lóngfèng Qū [incl. Dàqìng High-tech Industrial Development Zone]龙凤区District352,404
Rànghúlù Qū让胡路区District564,534
Sà'ĕrtú Qū [Sartu]萨尔图区District328,808
Zhàoyuán Xiàn肇源县County388,828
Zhàozhōu Xiàn肇州县County387,463
Dàqìng Shì大庆市Prefecture-level City2,904,532

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Dàqìng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áolínxībó Xiāng敖林西伯乡Rural TownshipDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,788
Bābăishăng Jiēdào八百垧街道Urban SubdistrictHónggăng Qū38,252
Bājĭngzi Xiāng八井子乡Rural TownshipDàtóng Qū25,218
Bāyàn Chágān Xiāng巴彦查干乡Rural TownshipDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,812
Bóhétái Xiāng薄荷台乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn15,619
Chāodĕng Xiāng超等乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn13,788
Cháoyánggōu Zhèn朝阳沟镇TownZhàozhōu Xiàn28,996
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipZhàozhōu Xiàn19,134
Chéngfēng Jiēdào乘风街道Urban SubdistrictRànghúlù Qū100,207
Chuàngyè Jiēdào创业街道Urban SubdistrictHónggăng Qū8,356
Dàqìng Qìngnán Gōngyè Yuánqū大庆庆南工业园区Township-like AreaHónggăng Qū563
Dàshān Zhŏngyáng Chăng大山种羊场Township-like AreaDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn2,740
Dàtóng Zhèn大同镇TownDàtóng Qū30,372
Dàtóng Zhèn Jiēdào大同镇街道Urban SubdistrictDàtóng Qū19,332
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn11,671
Dōng'ān Jiēdào东安街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū91,234
Dōngfēng Jiēdào东风街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū78,410
Dōngguāng Jiēdào东光街道Urban SubdistrictLóngfèng Qū30,555
Dōngxīng Xiāng东兴乡Rural TownshipLíndiàn Xiàn25,057
Dùěrbótè Zhèn [Tàikāng Zhèn]杜尔伯特镇TownDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn66,589
Èrjĭng Zhèn二井镇TownZhàozhōu Xiàn36,544
Èrzhàn Zhèn二站镇TownZhàoyuán Xiàn30,105
Fèndòu Jiēdào奋斗街道Urban SubdistrictRànghúlù Qū85,965
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownZhàozhōu Xiàn18,381
Fùqiáng Jiēdào富强街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū18,322
Fúxīng Xiāng福兴乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn18,364
Gāotáizi Zhèn高台子镇TownDàtóng Qū24,830
Gāotáizi Zhèn Jiēdào [Gāopíng Jiēdào]高台子镇街道Urban SubdistrictDàtóng Qū9,261
Gŭlóng Zhèn古龙镇TownZhàoyuán Xiàn25,292
Guŏshù Shìfàn Chăng 果树示范场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn55
Guóyíng Wĕi Chăng 国营苇场Township-like AreaLíndiàn Xiàn937
Gŭqià Zhèn古恰镇TownZhàoyuán Xiàn23,510
Hàodé Xiāng浩德乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn7,039
Hēilóngjiāng Hónggǎng Jīngjì Kāifāqū黑龙江红岗经济开发区Township-like AreaHónggăng Qū2,293
Hèmínghú Zhèn [Sānhé Xiāng]鹤鸣湖镇TownLíndiàn Xiàn26,523
Hépíng Mùchăng和平牧场Township-like AreaDàtóng Qū10,038
Hépíng Xiāng和平乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn12,524
Hónggăng Jiēdào红岗街道Urban SubdistrictHónggăng Qū38,801
Hóngjì Mùchăng红骥牧场Township-like AreaRànghúlù Qū4,594
Hóngqí Zhèn红旗镇TownLíndiàn Xiàn20,469
Hóngwĕi Xiāng宏伟乡Rural TownshipLíndiàn Xiàn17,121
Huāyuán Zhèn花园镇TownLíndiàn Xiàn32,648
Huìzhàn Jiēdào会战街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū38,673
Hújítŭmò Zhèn胡吉吐莫镇TownDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn10,588
Huŏjù Jiēdào火炬街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū17,320
Jiāngwān Xiāng江湾乡Rural TownshipDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,121
Jiĕfàng Jiēdào解放街道Urban SubdistrictHónggăng Qū28,063
Jīngjì Zuòwù Shìfàn Chăng 经济作物示范场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn638
Jùlàng Mùchăng巨浪牧场Township-like AreaLíndiàn Xiàn2,485
Kāifāqū Límíng Jiēdào开发区黎明街道办事处Urban SubdistrictLóngfèng Qū123,864
Kè'ĕrtái Xiāng克尔台乡Rural TownshipDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,564
Lămadiàn Zhèn喇嘛甸镇TownRànghúlù Qū83,280
Lăoshāntóu Xiāng老山头乡Rural TownshipDàtóng Qū17,406
Lèyuán Liángzhŏng Chăng乐园良种场Township-like AreaZhàozhōu Xiàn867
Liánhuánhú Zhèn [Báiyīnnuòlè Xiāng]连环湖镇TownDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,206
Lìdŏushān Liángzhŏng Chăng立陡山良种场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn415
Líndiàn Xiàn Chángqīng Línchăng林甸县长青林场Township-like AreaLíndiàn Xiàn374
Líndiàn Zhèn林甸镇TownLíndiàn Xiàn69,582
Línyuán Zhèn林源镇TownDàtóng Qū15,672
Línyuán Zhèn Jiēdào林源镇街道Urban SubdistrictDàtóng Qū15,743
Lìzhì Jiēdào立志街道Urban SubdistrictDàtóng Qū1,447
Lóngfèng Jiēdào龙凤街道Urban SubdistrictLóngfèng Qū54,035
Lóngfèng Zhèn龙凤镇TownLóngfèng Qū54,827
Lónggăng Jiēdào龙岗街道Urban SubdistrictRànghúlù Qū86,212
Lǜsè Căoyuán Mùchăng绿色草原牧场Township-like AreaDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn4,890
Màoxīng Hú Shuĭchăn Yăngzhí Chăng 茂兴湖水产养殖场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn1,295
Màoxīng Zhèn茂兴镇TownZhàoyuán Xiàn17,556
Mínyì Xiāng民意乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn15,411
Qìngpú Jiēdào庆葡街道Urban SubdistrictDàtóng Qū10,470
Qìngxīn Jiēdào庆新街道Urban SubdistrictRànghúlù Qū29,598
Sà'ĕrtú Jiēdào萨尔图街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū19,720
Sānyŏng Jiēdào三永街道Urban SubdistrictLóngfèng Qū29,022
Sānzhàn Zhèn三站镇TownZhàoyuán Xiàn23,855
Shuāngfā Xiāng双发乡Rural TownshipZhàozhōu Xiàn19,536
Shuāngyúshù Xiāng双榆树乡Rural TownshipDàtóng Qū14,368
Sìhé Xiāng四合乡Rural TownshipLíndiàn Xiàn22,254
Sìjìqīng Zhèn [Límíng Xiāng]四季青镇TownLíndiàn Xiàn26,242
Tàiyángshēng Zhèn太阳升镇TownDàtóng Qū12,465
Tālāhā Zhèn他拉哈镇TownDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn19,852
Tiĕrén Jiēdào铁人街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū36,780
Tóutái Zhèn头台镇TownZhàoyuán Xiàn18,734
Tuōgŭ Xiāng托古乡Rural TownshipZhàozhōu Xiàn22,025
Wèixīng Zhŏngchù Chăng卫星种畜场Township-like AreaZhàozhōu Xiàn1,640
Wòlĭtún Jiēdào卧里屯街道Urban SubdistrictLóngfèng Qū17,459
Xībīn Jiēdào西宾街道Urban SubdistrictRànghúlù Qū111,529
Xīnfú Xiāng新福乡Rural TownshipZhàozhōu Xiàn27,541
Xīngchéng Zhèn兴城镇TownZhàozhōu Xiàn41,642
Xīnghuà Jiēdào兴化街道Urban SubdistrictLóngfèng Qū42,642
Xīnghuŏ Mùchăng星火牧场Township-like AreaRànghúlù Qū1,569
Xìngnán Jiēdào杏南街道Urban SubdistrictHónggăng Qū15,671
Xìngshùgăng Zhèn杏树岗镇TownHónggăng Qū37,523
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictDàtóng Qū4,881
Xīn Liángzhŏng Fányù Chăng新立良种繁育场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn1,426
Xīnxīngchù Mùchăng新兴畜牧场Township-like AreaLíndiàn Xiàn886
Xīnzhàn Zhèn新站镇TownZhàoyuán Xiàn38,478
Yāntŏngtún Zhèn烟筒屯镇TownDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,856
Yāoxīn Xiāng腰新乡Rural TownshipDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn19,733
Yínlàng Jiēdào银浪街道Urban SubdistrictRànghúlù Qū54,235
Yínlàng Mùchăng银浪牧场Township-like AreaRànghúlù Qū7,345
Yìshùn Xiāng义顺乡Rural TownshipZhàoyuán Xiàn14,506
Yīxīn Xiāng一心乡Rural TownshipDù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,099
Yōngjūn Jiēdào拥军街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū20,096
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownZhàozhōu Xiàn19,993
Yŏngshèng Xiāng永胜乡Rural TownshipZhàozhōu Xiàn17,758
Yŏuyì Jiēdào友谊街道Urban SubdistrictSà'ĕrtú Qū8,253
Yúshù Xiāng榆树乡Rural TownshipZhàozhōu Xiàn19,397
Zhàoyuán Nóngchăng肇源农场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn3,828
Zhàoyuán Zhèn肇源镇TownZhàoyuán Xiàn93,505
Zhàozhōu Zhèn肇州镇TownZhàozhōu Xiàn114,009
Zhŏngchù Chăng 种畜场Township-like AreaZhàoyuán Xiàn1,214
Zhùsān Xiāng祝三乡Rural TownshipDàtóng Qū23,054

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).