Home
Show Map

China: Dānzhōu Shì (Hăinán)

Contents: Townships

The population of all towns (zhèn) and other townships of Dānzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Dānzhōu Shì [incl. Yángpǔ Economic Development Zone]County-level City儋州市835,465932,356954,259
Báimăjĭng ZhènTown白马井镇35,60659,58566,250
Dàchéng Zhèn [incl. Guóyíng Xīpéi Nóngchăng]Town大成镇32,81468,77461,970
Dōngchéng ZhènTown东成镇25,00749,25243,226
Émàn ZhènTown峨蔓镇17,46417,31710,892
Guāngcūn ZhènTown光村镇18,39227,80331,980
Hăitóu ZhènTown海头镇39,81834,64832,498
Héqìng ZhènTown和庆镇24,45420,72930,136
Huánán Rèzuò Xuéyuàn Township-like Area华南热作学院...15,84613,248
Lányáng Zhèn [incl. Guóyíng Lányáng Nóngchăng]Town兰洋镇...23,71122,541
Mùtáng ZhènTown木棠镇28,90440,37327,879
Nàdà Zhèn [incl. Guóyíng Xīlián Nóngchăng]Town那大镇137,576256,652325,300
Nánfēng ZhènTown南丰镇22,92623,66923,234
Páipŭ ZhènTown排浦镇16,71517,57720,803
Wángwŭ ZhènTown王五镇24,27424,27418,794
Xīnzhōu ZhènTown新州镇29,52667,31651,591
Yángpŭ Jīngjì Kāifāqū [incl. Sāndū Zhèn]Township-like Area洋浦经济开发区56,39276,75783,141
Yăxīng Zhèn [incl. Guóyíng Bāyī Nóngchăng]Town雅星镇...76,42767,886
Zhōnghé ZhènTown中和镇36,04531,64622,890
Dānzhōu ShìPrefecture-level City儋州市835,465932,356954,259

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males506,475
Females425,881
Age Groups (C 2010)
0-14 years214,629
15-64 years649,459
65+ years68,268