Home
Show Map

Fèngchéng Shì

County-level City in Dāndōng Shì / 丹东市

County-level City

The population of Fèngchéng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fèngchéng Shì凤城市County-level City543,933
Dāndōng Shì丹东市Prefecture-level City2,444,697

Contents: Townships

The population of the townships in Fèngchéng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àiyáng Zhèn爱阳镇TownFèngchéng Shì32,857
Báiqí Zhèn白旗镇TownFèngchéng Shì10,599
Băoshān Zhèn宝山镇TownFèngchéng Shì17,948
Biānmén Zhèn边门镇TownFèngchéng Shì21,392
Căohé Jiēdào草河街道Urban SubdistrictFèngchéng Shì15,888
Dàbăo Mĕnggŭzú Xiāng大堡蒙古族乡Rural TownshipFèngchéng Shì20,053
Dàxīng Zhèn大兴镇TownFèngchéng Shì7,995
Dìxiōngshān Zhèn弟兄山镇TownFèngchéng Shì13,757
Dōngtāng Zhèn东汤镇TownFèngchéng Shì19,526
Fènghuángchéng Jiēdào凤凰城街道Urban SubdistrictFèngchéng Shì130,401
Fèngshān Jiēdào凤山街道Urban SubdistrictFèngchéng Shì52,773
Hóngqí Zhèn红旗镇TownFèngchéng Shì17,580
Jīguānshān Zhèn鸡冠山镇TownFèngchéng Shì19,789
Lánqí Zhèn蓝旗镇TownFèngchéng Shì15,248
Liújiāhé Zhèn刘家河镇TownFèngchéng Shì19,687
Qīngchéngzi Zhèn青城子镇TownFèngchéng Shì26,439
Sàimă Zhèn赛马镇TownFèngchéng Shì30,538
Shālĭzhài Zhèn沙里寨镇TownFèngchéng Shì11,236
Shíchéng Zhèn石城镇TownFèngchéng Shì17,831
Sìménzi Zhèn四门子镇TownFèngchéng Shì12,881
Tōngyuănbăo Zhèn通远堡镇TownFèngchéng Shì29,515

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).