Home
Show Map

Dōnggăng Shì

County-level City in Dāndōng Shì / 丹东市

County-level City

The population of Dōnggăng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōnggăng Shì东港市County-level City627,475
Dāndōng Shì丹东市Prefecture-level City2,444,697

Contents: Townships

The population of the townships in Dōnggăng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕijĭngzi Zhèn北井子镇TownDōnggăng Shì33,458
Cháng'ān Zhèn长安镇TownDōnggăng Shì11,688
Chángshān Zhèn长山镇TownDōnggăng Shì43,904
Dàdōng Jiēdào大东街道Urban SubdistrictDōnggăng Shì93,838
Gūshān Zhèn孤山镇TownDōnggăng Shì64,608
Hăiyánghóng Nóngchăng海洋红农场Township-like AreaDōnggăng Shì395
Hēigōu Zhèn黑沟镇TownDōnggăng Shì12,941
Hélóng Mănzú Xiāng合隆满族乡Rural TownshipDōnggăng Shì18,411
Huángtŭkăn Nóngchăng黄土坎农场Township-like AreaDōnggăng Shì629
Huángtŭkăn Zhèn黄土坎镇TownDōnggăng Shì23,489
Lóngwángmiào Zhèn龙王庙镇TownDōnggăng Shì17,684
Măjiādiàn Zhèn马家店镇TownDōnggăng Shì25,999
Púsàmiào Zhèn菩萨庙镇TownDōnggăng Shì24,186
Qiányáng Zhèn前阳镇TownDōnggăng Shì63,871
Shìfàn Nóngchăng示范农场Township-like AreaDōnggăng Shì452
Shízìjiē Zhèn十字街镇TownDōnggăng Shì27,678
Wŭsì Nóngchăng五四农场Township-like AreaDōnggăng Shì5,355
Xiăodiànzi Zhèn小甸子镇TownDōnggăng Shì22,764
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictDōnggăng Shì34,729
Xīnglóng Nóngchăng兴隆农场Township-like AreaDōnggăng Shì770
Xīnnóng Zhèn新农镇TownDōnggăng Shì14,619
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictDōnggăng Shì53,316
Yĭquān Zhèn椅圈镇TownDōnggăng Shì32,691

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).