Home
Show Map

China: Dāndōng Shì / 丹东市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Dāndōng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dōnggăng Shì东港市County-level City627,475
Fèngchéng Shì凤城市County-level City543,933
Kuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn宽甸满族自治县Autonomous County407,713
Yuánbăo Qū元宝区District215,905
Zhèn'ān Qū振安区District183,328
Zhènxīng Qū振兴区District466,343
Dāndōng Shì丹东市Prefecture-level City2,444,697

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Dāndōng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àiyáng Zhèn爱阳镇TownFèngchéng Shì32,857
Ānmín Zhèn安民镇TownZhènxīng Qū12,081
Bādào Jiēdào八道街道Urban SubdistrictYuánbăo Qū25,100
Bāhéchuān Zhèn八河川镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn9,841
Báiqí Zhèn白旗镇TownFèngchéng Shì10,599
Băoshān Zhèn宝山镇TownFèngchéng Shì17,948
Bĕijĭngzi Zhèn北井子镇TownDōnggăng Shì33,458
Biānmén Zhèn边门镇TownFèngchéng Shì21,392
Bùdáyuăn Zhèn步达远镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn15,260
Căohé Jiēdào草河街道Urban SubdistrictFèngchéng Shì15,888
Cháng'ān Zhèn长安镇TownDōnggăng Shì11,688
Chángdiàn Zhèn长甸镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn26,011
Chángshān Zhèn长山镇TownDōnggăng Shì43,904
Dàbăo Mĕnggŭzú Xiāng大堡蒙古族乡Rural TownshipFèngchéng Shì20,053
Dàchuāntóu Zhèn大川头镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn10,531
Dàdōng Jiēdào大东街道Urban SubdistrictDōnggăng Shì93,838
Dàxīchà Zhèn大西岔镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn11,155
Dàxīng Zhèn大兴镇TownFèngchéng Shì7,995
Dìxiōngshān Zhèn弟兄山镇TownFèngchéng Shì13,757
Dōngtāng Zhèn东汤镇TownFèngchéng Shì19,526
Fènghuángchéng Jiēdào凤凰城街道Urban SubdistrictFèngchéng Shì130,401
Fèngshān Jiēdào凤山街道Urban SubdistrictFèngchéng Shì52,773
Guăngjì Jiēdào广济街道Urban SubdistrictYuánbăo Qū23,906
Guànshuĭ Zhèn灌水镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn29,808
Gŭlóuzi Xiāng古楼子乡Rural TownshipKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn8,095
Gūshān Zhèn孤山镇TownDōnggăng Shì64,608
Hăiyánghóng Nóngchăng海洋红农场Township-like AreaDōnggăng Shì395
Hēigōu Zhèn黑沟镇TownDōnggăng Shì12,941
Hélóng Mănzú Xiāng合隆满族乡Rural TownshipDōnggăng Shì18,411
Hóngqí Zhèn红旗镇TownFèngchéng Shì17,580
Hóngshí Zhèn红石镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn18,234
Huángtŭkăn Nóngchăng黄土坎农场Township-like AreaDōnggăng Shì629
Huángtŭkăn Zhèn黄土坎镇TownDōnggăng Shì23,489
Huāyuán Jiēdào花园街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū34,323
Hŭshān Zhèn虎山镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn11,238
Jiānghăi Jiēdào江海街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū12,471
Jīguānshān Zhèn鸡冠山镇TownFèngchéng Shì19,789
Jīnkuàng Jiēdào金矿街道Urban SubdistrictZhèn'ān Qū4,502
Jīnshān Zhèn金山镇TownYuánbăo Qū37,772
Jiŭdào Jiēdào九道街道Urban SubdistrictYuánbăo Qū20,968
Jiŭliánchéng Zhèn九连城镇TownZhèn'ān Qū26,447
Kuāndiàn Zhèn宽甸镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn94,310
Làngtóu Zhèn浪头镇TownZhènxīng Qū35,872
Lánqí Zhèn蓝旗镇TownFèngchéng Shì15,248
Línjiāng Jiēdào临江街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū56,368
Liùdàogōu Jiēdào六道沟街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū40,406
Liùdàokŏu Jiēdào六道口街道Urban SubdistrictYuánbăo Qū32,035
Liújiāhé Zhèn刘家河镇TownFèngchéng Shì19,687
Lóngwángmiào Zhèn龙王庙镇TownDōnggăng Shì17,684
Lóufáng Zhèn楼房镇TownZhèn'ān Qū15,826
Măjiādiàn Zhèn马家店镇TownDōnggăng Shì25,999
Máodiànzi Zhèn毛甸子镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn14,389
Màokuīshān Jiēdào帽盔山街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū46,416
Niúmáowù Zhèn牛毛坞镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn13,394
Pénghăi Zhèn硼海镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn12,829
Púsàmiào Zhèn菩萨庙镇TownDōnggăng Shì24,186
Qiányáng Zhèn前阳镇TownDōnggăng Shì63,871
Qīdào Jiēdào七道街道Urban SubdistrictYuánbăo Qū41,229
Qīngchéngzi Zhèn青城子镇TownFèngchéng Shì26,439
Qīngshāngōu Zhèn青山沟镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn10,787
Qīngyĭshān Zhèn青椅山镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn11,956
Sàimă Zhèn赛马镇TownFèngchéng Shì30,538
Shālĭzhài Zhèn沙里寨镇TownFèngchéng Shì11,236
Shíchéng Zhèn石城镇TownFèngchéng Shì17,831
Shìfàn Nóngchăng示范农场Township-like AreaDōnggăng Shì452
Shíhúgōu Xiāng石湖沟乡Rural TownshipKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn26,478
Shízìjiē Zhèn十字街镇TownDōnggăng Shì27,678
Shuāngshānzi Zhèn双山子镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn12,493
Sìménzi Zhèn四门子镇TownFèngchéng Shì12,881
Tàipíngshào Zhèn太平哨镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn16,974
Tàipíngwān Jiēdào太平湾街道Urban SubdistrictZhèn'ān Qū10,848
Tāngchí Zhèn汤池镇TownZhènxīng Qū24,195
Tāngshānchéng Zhèn汤山城镇TownZhèn'ān Qū17,239
Tóngxīng Zhèn同兴镇TownZhèn'ān Qū19,486
Tōngyuănbăo Zhèn通远堡镇TownFèngchéng Shì29,515
Tóudàoqiáo Jiēdào头道桥街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū49,907
Wŭlóngbèi Zhèn五龙背镇TownZhèn'ān Qū28,977
Wŭsì Nóngchăng五四农场Township-like AreaDōnggăng Shì5,355
Xiàlùhé Cháoxiānzú Xiāng下露河朝鲜族乡Rural TownshipKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn10,370
Xiānwéi Jiēdào纤维街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū42,851
Xiăodiànzi Zhèn小甸子镇TownDōnggăng Shì22,764
Xīchéng Jiēdào西城街道办事处Urban SubdistrictZhènxīng Qū34,500
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictDōnggăng Shì34,729
Xīngdōng Jiēdào兴东街道Urban SubdistrictYuánbăo Qū34,895
Xīnglóng Nóngchăng兴隆农场Township-like AreaDōnggăng Shì770
Xīnnóng Zhèn新农镇TownDōnggăng Shì14,619
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictDōnggăng Shì53,316
Yālǜjiāng Jiēdào鸭绿江街道Urban SubdistrictZhèn'ān Qū36,691
Yángmùchuān Zhèn杨木川镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn11,052
Yĭquān Zhèn椅圈镇TownDōnggăng Shì32,691
Yŏngchāng Jiēdào永昌街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū43,645
Yŏngdiàn Zhèn永甸镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn22,052
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictZhènxīng Qū33,308
Zhènjiāng Zhèn振江镇TownKuāndiàn Mănzú Zìzhìxiàn10,456
Zhēnzhū Jiēdào珍珠街道Urban SubdistrictZhèn'ān Qū23,312

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).