Home
Show Map

Bīnchuān Xiàn

County in Dàlĭ Báizú Zìzhìzhōu / 大理白族自治州

County

The population of Bīnchuān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnchuān Xiàn宾川县County348,754
Dàlĭ Báizú Zìzhìzhōu大理白族自治州Bai Autonomous Prefecture3,456,323

Contents: Townships

The population of the townships in Bīnchuān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnjūhuáqiáo Guănlĭqū宾居华侨管理区Township-like AreaBīnchuān Xiàn2,857
Bīnjū Zhèn宾居镇TownBīnchuān Xiàn36,275
Căifènghuáqiáo Guănlĭqū彩凤华侨管理区Township-like AreaBīnchuān Xiàn2,583
Dàyíng Zhèn大营镇TownBīnchuān Xiàn24,148
Jīnniú Zhèn金牛镇TownBīnchuān Xiàn96,883
Jīzúshān Zhèn鸡足山镇TownBīnchuān Xiàn28,189
Lāwū Yízú Xiāng拉乌彝族乡Rural TownshipBīnchuān Xiàn10,279
Lìjiăo Zhèn力角镇TownBīnchuān Xiàn31,425
Píngchuān Zhèn平川镇TownBīnchuān Xiàn35,135
Qiáodiàn Zhèn乔甸镇TownBīnchuān Xiàn21,674
Tàihéhuáqiáo Guănlĭqū太和华侨管理区Township-like AreaBīnchuān Xiàn4,201
Zhōngyīng Lìsùzú Yízú Xiāng钟英傈僳族彝族乡Rural TownshipBīnchuān Xiàn10,115
Zhōuchéng Zhèn州城镇TownBīnchuān Xiàn44,990

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).