HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Zhōng Xiàn

County in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Zhōng Xiàn as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Zhōng XiànCounty忠县751,424
Báishí ZhènTown白石镇32,024
Báshān ZhènTown拔山镇47,977
Dōngxī ZhènTown东溪镇17,864
Fùxīng ZhènTown复兴镇13,386
Guānbà ZhènTown官坝镇33,349
Huángjīn ZhènTown黄金镇35,078
Huāqiáo ZhènTown花桥镇20,117
Jīnjī ZhènTown金鸡镇17,411
Jīnshēng XiāngRural Township金声乡9,690
Măguàn ZhènTown马灌镇34,448
Mózi Tŭjiāzú XiāngRural Township磨子土家族乡15,124
Rènjiā ZhènTown任家镇16,227
Rŭxī ZhènTown汝溪镇34,065
Sānhuì ZhènTown三汇镇25,948
Shànguăng XiāngRural Township善广乡10,523
Shíbăo ZhènTown石宝镇35,862
Shíhuáng ZhènTown石黄镇11,848
Shízi XiāngRural Township石子乡5,773
Shuāngguì ZhènTown双桂镇18,620
Tújĭng XiāngRural Township涂井乡16,018
Wūyáng JiēdàoUrban Subdistrict乌杨街道36,733
Xīngfēng XiāngRural Township兴峰乡11,280
Xīnlì ZhènTown新立镇32,296
Xīnshēng JiēdàoUrban Subdistrict新生街道24,971
Yángdù ZhènTown洋渡镇19,309
Yĕhè ZhènTown野鹤镇19,964
Yŏngfēng ZhènTown永丰镇18,052
Zhōngzhōu Jiēdào [incl. Báigōng Jiēdào]Urban Subdistrict忠州街道办事处137,467
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2018, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.