HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Wànzhōu Qū

District in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Wànzhōu Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Wànzhōu QūDistrict万州区1,563,050
Băi'ānbà JiēdàoUrban Subdistrict百安坝街道91,947
Báitŭ ZhènTown白土镇16,790
Báiyáng ZhènTown白羊镇38,078
Chánglĭng ZhènTown长岭镇34,962
Chángpíng XiāngRural Township长坪乡8,580
Chángtān ZhènTown长滩镇17,904
Chénjiābà JiēdàoUrban Subdistrict陈家坝街道24,745
Cízhú XiāngRural Township茨竹乡5,272
Dànzi ZhènTown弹子镇18,318
Dàzhōu ZhènTown大周镇12,184
Dìbăo Tŭjiāzú XiāngRural Township地宝土家族乡5,502
Fēnshuĭ ZhènTown分水镇60,308
Gānníng ZhènTown甘宁镇30,873
Gāofēng ZhènTown高峰镇19,550
Gāoliáng ZhènTown高梁镇49,357
Gāosŭntáng JiēdàoUrban Subdistrict高笋塘街道103,982
Guōcūn ZhènTown郭村镇21,326
Hénghé Tŭjiāzú XiāngRural Township恒合土家族乡13,606
Hòushān ZhènTown后山镇15,338
Huángbǎi XiāngRural Township黄柏乡10,949
Jiŭchí XiāngRural Township九池乡17,705
Lĭhé ZhènTown李河镇23,264
Líshù XiāngRural Township梨树乡6,116
Lóngdū JiēdàoUrban Subdistrict龙都街道36,134
Lóngjū ZhènTown龙驹镇31,982
Lóngshā ZhènTown龙沙镇28,127
Luótián ZhènTown罗田镇27,669
Páilóu JiēdàoUrban Subdistrict牌楼街道104,351
Pŭzi XiāngRural Township普子乡8,295
Rángdù ZhènTown瀼渡镇11,613
Shāhé JiēdàoUrban Subdistrict沙河街道24,915
Shuānghékŏu JiēdàoUrban Subdistrict双河口街道33,715
Sūnjiā ZhènTown孙家镇9,737
Tài'ān ZhènTown太安镇19,583
Tàibái JiēdàoUrban Subdistrict太白街道108,387
Tàilóng ZhènTown太龙镇14,148
Tiānchéng ZhènTown天城镇41,762
Tiĕfēng XiāngRural Township铁峰乡7,934
Wŭlíng ZhènTown武陵镇24,632
Wŭqiáo JiēdàoUrban Subdistrict五桥街道20,672
Xiăngshuĭ ZhènTown响水镇16,889
Xiăozhōu ZhènTown小周镇9,136
Xīkŏu XiāngRural Township溪口乡5,695
Xīntián ZhènTown新田镇34,145
Xīnxiāng ZhènTown新乡镇6,683
Xióngjiā ZhènTown熊家镇33,176
Yànshān XiāngRural Township燕山乡9,845
Yújiā ZhènTown余家镇30,454
Zhōnggŭlóu JiēdàoUrban Subdistrict钟鼓楼街道85,873
Zhōujiābà JiēdàoUrban Subdistrict周家坝街道88,494
Zhùshān XiāngRural Township柱山乡16,331
Zŏumă ZhènTown走马镇26,017
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males779,146
Females783,904
Age Groups (C 2010)
0-14 years233,122
15-64 years1,146,900
65+ years183,028