Home
Show Map

China: Chóngqìng Municipal Province

Contents: Chóngqìng Shì

Provincial City


28,846,170 Population [2010] – census

32,054,159 Population [2020] – census

82,403km² Area

389.0/km² Density [2020]

Contents: Counties, Districts and Townships

The population of all counties (xiàn), districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Chóngqìng Municipal Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Bānán QūDistrict巴南区918,6921,178,856
Ānlán ZhènTown安澜镇31,54614,749
Dōngwēnquán Zhèn [Dōngquán Zhèn]Town东温泉镇29,13419,035
Èrshèng ZhènTown二圣镇16,46111,249
Fēngshèng ZhènTown丰盛镇13,6499,267
Huāxī JiēdàoUrban Subdistrict花溪街道130,637192,380
Huìmín JiēdàoUrban Subdistrict惠民街道23,01718,297
Jiāngjiā ZhènTown姜家镇16,5189,102
Jiēlóng ZhènTown接龙镇48,01828,037
Jièshí ZhènTown界石镇47,63672,025
Liánhuā Jiēdào [← Yúdòng Jiēdào]Urban Subdistrict莲花街道...121,948
Lĭjiātuó JiēdàoUrban Subdistrict李家沱街道89,213189,868
Lóngzhōuwān JiēdàoUrban Subdistrict龙洲湾街道42,786178,554
Máliŭzuĭ ZhènTown麻柳嘴镇18,84712,264
Mùdòng ZhènTown木洞镇36,70431,650
Nánpéng JiēdàoUrban Subdistrict南彭街道46,78632,026
Nánquán JiēdàoUrban Subdistrict南泉街道53,05669,411
Shèngdēngshān Zhèn [Tiàoshí Zhèn]Town圣灯山镇28,82514,525
Shílóng ZhènTown石龙镇20,43112,605
Shítān ZhènTown石滩镇11,2956,916
Shuānghékŏu ZhènTown双河口镇12,7398,620
Tiānxīngsì ZhènTown天星寺镇8,3834,591
Yīpĭn JiēdàoUrban Subdistrict一品街道21,64816,238
Yúdòng JiēdàoUrban Subdistrict鱼洞街道...105,499
Bĕibèi QūDistrict北碚区680,360834,887
Bĕiwēnquán JiēdàoUrban Subdistrict北温泉街道84,847139,256
Càijiāgăng JiēdàoUrban Subdistrict蔡家岗街道35,564164,544
Cháoyáng JiēdàoUrban Subdistrict朝阳街道38,12736,129
Chéngjiāng ZhènTown澄江镇28,05619,449
Dōngyáng JiēdàoUrban Subdistrict东阳街道40,14344,774
Fùxīng JiēdàoUrban Subdistrict复兴街道33,62144,870
Jīndāoxiá ZhènTown金刀峡镇13,7527,896
Jìngguān ZhènTown静观镇43,67433,393
Liŭyìn ZhènTown柳荫镇17,50512,755
Lóngfèngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict龙凤桥街道33,98126,750
Sānshèng ZhènTown三圣镇19,30513,495
Shījiāliáng ZhènTown施家梁镇8,7735,092
Shuĭtŭ JiēdàoUrban Subdistrict水土街道44,55170,894
Tiānfŭ ZhènTown天府镇30,98011,260
Tiānshēng JiēdàoUrban Subdistrict天生街道124,728104,214
Tóngjiāxī ZhènTown童家溪镇21,82024,560
Xiēmă JiēdàoUrban Subdistrict歇马街道60,93375,556
Bìshān QūDistrict璧山区586,034756,022
Bātáng ZhènTown八塘镇23,85117,829
Bìchéng JiēdàoUrban Subdistrict璧城街道...187,284
Bìquán Jiēdào [← Bìchéng Jiēdào]Urban Subdistrict璧泉街道...239,716
Dàlù JiēdàoUrban Subdistrict大路街道48,14537,885
Dàxīng ZhènTown大兴镇40,06825,720
Dīngjiā JiēdàoUrban Subdistrict丁家街道60,58551,697
Fúlù ZhènTown福禄镇13,5868,137
Guăngpŭ ZhènTown广普镇18,00214,730
Hébiān ZhènTown河边镇20,03713,546
Jiànlóng ZhènTown健龙镇18,15112,649
Láifèng Jiēdào [← Qīnggāng Jiēdào]Urban Subdistrict来凤街道...27,045
Qīnggāng JiēdàoUrban Subdistrict青杠街道...78,622
Qītáng ZhènTown七塘镇21,18514,370
Sānhé ZhènTown三合镇11,3368,677
Zhèngxīng ZhènTown正兴镇27,80418,115
Chángshòu QūDistrict长寿区770,009692,960
Bākē JiēdàoUrban Subdistrict八颗街道36,69817,554
Chángshòuhú ZhènTown长寿湖镇37,83921,817
Dàndù ZhènTown但渡镇14,4975,738
Dùzhōu JiēdàoUrban Subdistrict渡舟街道...28,427
Fèngchéng JiēdàoUrban Subdistrict凤城街道...141,431
Gĕlán ZhènTown葛兰镇55,93835,899
Hăitáng ZhènTown海棠镇24,25216,431
Hónghú ZhènTown洪湖镇30,42614,485
Jiāngnán JiēdàoUrban Subdistrict江南街道21,50919,651
Línfēng ZhènTown邻封镇23,86811,565
Lónghé ZhènTown龙河镇35,56119,455
Pútí Jiēdào [← Fèngchéng Jiēdào, Dùzhōu Jiēdào]Urban Subdistrict菩提街道...204,698
Shíyàn ZhènTown石堰镇48,19326,940
Shuānglóng ZhènTown双龙镇29,21318,784
Wànshùn ZhènTown万顺镇22,25610,524
Xīnshì JiēdàoUrban Subdistrict新市街道21,57814,845
Yànjiā JiēdàoUrban Subdistrict晏家街道72,82546,853
Yúnjí ZhènTown云集镇27,56412,582
Yúntái ZhènTown云台镇40,32825,281
Chéngkŏu XiànCounty城口县192,967197,497
Bāshān ZhènTown巴山镇10,8208,589
Bĕipíng XiāngRural Township北屏乡4,9644,409
Dōng'ān ZhènTown东安镇6,8346,724
Fùxīng JiēdàoUrban Subdistrict复兴街道10,66321,199
Gāoguān ZhènTown高观镇7,2947,583
Gāonán ZhènTown高楠镇5,0994,683
Gāoyàn ZhènTown高燕镇11,6558,789
Gĕchéng JiēdàoUrban Subdistrict葛城街道26,64941,260
Héyú XiāngRural Township河鱼乡3,3822,809
Hòupíng XiāngRural Township厚坪乡4,6454,056
Jīmíng XiāngRural Township鸡鸣乡3,7013,803
Lántiān XiāngRural Township岚天乡2,6442,316
Liăozi XiāngRural Township蓼子乡8,7447,810
Lóngtián XiāngRural Township龙田乡6,9835,701
Miàobà ZhènTown庙坝镇10,3428,764
Míngtōng ZhènTown明通镇6,4376,253
Míngzhōng XiāngRural Township明中乡4,1733,488
Píngbà ZhènTown坪坝镇10,3429,910
Shuānghé XiāngRural Township双河乡7,8715,618
Xiányí ZhènTown咸宜镇7,2327,219
Xiūqí ZhènTown修齐镇13,87412,259
Yánhé XiāngRural Township沿河乡5,4444,285
Zhìpíng XiāngRural Township治平乡3,3342,987
Zhōuxī XiāngRural Township周溪乡4,8733,604
Zuŏlán XiāngRural Township左岚乡4,9683,379
Dàdùkŏu QūDistrict大渡口区301,042421,904
Bāqiáo ZhènTown八桥镇36,664116,013
Chūnhuīlù JiēdàoUrban Subdistrict春晖路街道86,306109,360
Jiànshèng ZhènTown建胜镇21,86229,017
Jiŭgōngmiào JiēdàoUrban Subdistrict九宫庙街道28,67529,863
Qiézixī JiēdàoUrban Subdistrict茄子溪街道19,73831,938
Tiàodèng ZhènTown跳磴镇23,89227,972
Xīnshāncūn JiēdàoUrban Subdistrict新山村街道35,87436,266
Yuèjìncūn JiēdàoUrban Subdistrict跃进村街道48,03141,475
Dàzú Qū [incl. Shuāngqiáo Qū]District大足区721,359834,592
Băodĭng ZhènTown宝顶镇17,59115,037
Băoxīng ZhènTown宝兴镇18,96317,534
Gāopíng ZhènTown高坪镇13,52312,451
Gāoshēng ZhènTown高升镇13,99513,534
Gŭlóng ZhènTown古龙镇6,4424,774
Guóliáng ZhènTown国梁镇11,39210,178
Huílóng ZhènTown回龙镇12,97413,260
Jìjiā ZhènTown季家镇10,94111,392
Jīnshān ZhènTown金山镇11,03412,900
Lónggăng JiēdàoUrban Subdistrict龙岗街道74,60588,330
Lóngshí ZhènTown龙石镇10,47710,952
Lóngshuĭ ZhènTown龙水镇121,609112,170
Lóngtānzi JiēdàoUrban Subdistrict龙滩子街道13,25817,023
Sānqū ZhènTown三驱镇28,56330,722
Shímă ZhènTown石马镇22,82017,452
Shíwàn ZhènTown拾万镇16,10314,565
Shuānglù JiēdàoUrban Subdistrict双路街道26,58240,575
Tángxiāng JiēdàoUrban Subdistrict棠香街道66,325150,488
Tiĕshān ZhènTown铁山镇15,66916,721
Tōngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict通桥街道10,27629,758
Wàngŭ ZhènTown万古镇28,87137,108
Yōngxī ZhènTown雍溪镇15,21317,154
Yóutíng ZhènTown邮亭镇44,36332,443
Yùlóng ZhènTown玉龙镇16,07214,978
Zhìfèng JiēdàoUrban Subdistrict智凤街道28,46727,786
Zhōng'áo ZhènTown中敖镇31,11835,360
Zhūxī ZhènTown珠溪镇34,11329,947
Diànjiāng XiànCounty垫江县704,458650,694
Báijiā ZhènTown白家镇19,13313,552
Bāojiā ZhènTown包家镇13,4529,990
Cáohuí ZhènTown曹回镇21,02815,238
Chánglóng ZhènTown长龙镇16,60516,784
Chéngxī ZhènTown澄溪镇41,32137,878
Dàshí XiāngRural Township大石乡9,4346,494
Gāngjiā ZhènTown杠家镇19,07215,023
Gāo'ān ZhènTown高安镇49,21840,824
Gāofēng ZhènTown高峰镇20,74716,975
Guìxī Jiēdào [← Guìxī Zhèn]Urban Subdistrict桂溪街道...117,226
Guìyáng Jiēdào [← Guìxī Zhèn]Urban Subdistrict桂阳街道...110,107
Hèyóu ZhènTown鹤游镇12,37410,311
Huángshā ZhènTown黄沙镇14,09112,197
Péixīng ZhènTown裴兴镇10,5938,635
Píngshān ZhènTown坪山镇29,40927,997
Pŭshùn ZhènTown普顺镇21,94017,453
Sānxī ZhènTown三溪镇11,3277,923
Shāhé XiāngRural Township沙河乡6,2284,865
Shāpíng ZhènTown沙坪镇30,92828,986
Tàipíng ZhènTown太平镇24,39321,953
Wŭdòng ZhènTown五洞镇17,19014,149
Xīnmín ZhènTown新民镇28,03323,326
Yàntái ZhènTown砚台镇29,69522,429
Yŏng'ān ZhènTown永安镇26,39017,789
Yŏngpíng ZhènTown永平镇10,3158,032
Zhōujiā ZhènTown周嘉镇32,56224,558
Fēngdū XiànCounty丰都县649,182557,374
Băohé ZhènTown保合镇18,11211,098
Bāoluán ZhènTown包鸾镇21,41716,363
Dŏngjiā ZhènTown董家镇18,72714,527
Dūdū XiāngRural Township都督乡3,4922,802
Gāojiā ZhènTown高家镇43,94437,954
Hŭwēi ZhènTown虎威镇16,95112,720
Jiāngchí ZhènTown江池镇12,1319,190
Jìlóng ZhènTown暨龙镇8,4707,635
Lìzi XiāngRural Township栗子乡7,9426,290
Lónghé ZhènTown龙河镇35,70124,960
Lóngkŏng ZhènTown龙孔镇19,43511,618
Míngshān JiēdàoUrban Subdistrict名山街道39,89725,757
Nántiānhú ZhènTown南天湖镇11,5439,981
Qīnglóng XiāngRural Township青龙乡9,3276,102
Rénshā ZhènTown仁沙镇20,05414,868
Sānhé JiēdàoUrban Subdistrict三合街道140,954179,022
Sānjiàn XiāngRural Township三建乡9,7138,248
Sānyuán ZhènTown三元镇12,94310,140
Shètán ZhènTown社坛镇33,45224,938
Shízhí ZhènTown十直镇29,08517,974
Shuānglóngchăng ZhènTown双龙镇12,3728,638
Shuānglù ZhènTown双路镇14,27512,012
Shùrén ZhènTown树人镇21,00911,882
Tàipíngbà XiāngRural Township太平坝乡3,2572,870
Wŭpíng ZhènTown武平镇10,8009,762
Xiānnǚhú Zhèn [Sānbà Xiāng]Town仙女湖镇10,7918,000
Xīnglóng ZhènTown兴龙镇13,0818,395
Xīngyì ZhènTown兴义镇30,62929,679
Xŭmíngsì ZhènTown许明寺镇11,4298,896
Zhànpŭ ZhènTown湛普镇8,2495,053
Fèngjié XiànCounty奉节县834,259744,836
Ānpíng ZhènTown安坪镇24,76722,020
Báidì ZhènTown白帝镇30,25118,750
Căotáng ZhènTown草堂镇29,64721,840
Cháng'ān Tŭjiāzú XiāngRural Township长安土家族乡11,9767,267
Dàshù ZhènTown大树镇21,79310,873
Féngpíng XiāngRural Township冯坪乡15,49711,431
Fénhé ZhènTown汾河镇32,05914,609
Gōngpíng ZhènTown公平镇38,85231,737
Hèfēng XiāngRural Township鹤峰乡10,6149,935
Hóngtŭ XiāngRural Township红土乡14,48310,471
Jiăgāo ZhènTown甲高镇24,40725,465
Kānglè ZhènTown康乐镇35,52122,579
Kāngpíng XiāngRural Township康坪乡8,4815,586
Kuímén Jiēdào [← Báidì Chéng]Urban Subdistrict夔门街道25,96519,620
Lóngqiáo Tŭjiāzú XiāngRural Township龙桥土家族乡8,6096,519
Píng'ān XiāngRural Township平安乡13,1619,883
Qīnglián Zhèn [Xīnzhèng Xiāng]Town青莲镇26,96916,571
Qīnglóng ZhènTown青龙镇15,33513,702
Shígăng XiāngRural Township石岗乡22,12611,718
Tàihé Tŭjiāzú XiāngRural Township太和土家族乡9,7848,157
Tŭxiáng ZhènTown吐祥镇41,01137,971
Wŭmă ZhènTown五马镇25,91920,771
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇41,41139,829
Xīnmín ZhènTown新民镇21,91217,943
Yángshì ZhènTown羊市镇10,0278,300
Yánwān XiāngRural Township岩湾乡8,6823,086
Yŏng'ān Jiēdào [← Yŏng'ān Zhèn, Zhūyī Zhèn (parts)]Urban Subdistrict永安街道...182,983
Yŏnglè ZhènTown永乐镇22,43417,396
Yúfù Jiēdào [← Yŏng'ān Zhèn]Urban Subdistrict鱼复街道...67,360
Yúnwù Tŭjiāzú XiāngRural Township云雾土家族乡3,2872,852
Zhūyī ZhènTown朱衣镇...19,099
Zhúyuán ZhènTown竹园镇39,33828,513
Fúlíng QūDistrict涪陵区1,066,7141,115,016
Băishèng ZhènTown百胜镇41,11421,947
Báitāo JiēdàoUrban Subdistrict白涛街道46,16042,311
Chóngyì JiēdàoUrban Subdistrict崇义街道75,746160,835
Dàmù XiāngRural Township大木乡3,2002,380
Dàshùn XiāngRural Township大顺乡18,84413,297
Dūnrén JiēdàoUrban Subdistrict敦仁街道105,29687,279
Jiāngbĕi JiēdàoUrban Subdistrict江北街道36,53822,364
Jiāngdōng JiēdàoUrban Subdistrict江东街道51,07848,672
Jiāoshí ZhènTown焦石镇23,45419,816
Lĭdù JiēdàoUrban Subdistrict李渡街道...17,847
Lìnshì ZhènTown蔺市镇41,73028,708
Lìzhī JiēdàoUrban Subdistrict荔枝街道156,753227,587
Lóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict龙桥街道34,54126,088
Lóngtán ZhènTown龙潭镇36,51127,837
Luóyún XiāngRural Township罗云乡14,9409,881
Mǎ'ān Jiēdào [← Lĭdù Jiēdào]Urban Subdistrict马鞍街道...147,853
Măwŭ ZhènTown马武镇32,36020,518
Nántuó ZhènTown南沱镇26,44716,259
Qīngxī ZhènTown清溪镇29,28519,537
Qīngyáng ZhènTown青羊镇16,19712,189
Shítuó ZhènTown石沱镇26,14416,729
Tónglè XiāngRural Township同乐乡18,65913,038
Wŭlíngshān XiāngRural Township武陵山乡6,3604,518
Xīnmiào ZhènTown新妙镇34,29931,715
Yìhé ZhènTown义和镇37,39024,786
Zēngfú XiāngRural Township增福乡15,5278,842
Zhēnxī ZhènTown珍溪镇50,01742,183
Héchuān QūDistrict合川区1,293,0281,245,294
Căojiē JiēdàoUrban Subdistrict草街街道44,23745,021
Dàshí JiēdàoUrban Subdistrict大石街道61,42642,821
Diàoyúchéng JiēdàoUrban Subdistrict钓鱼城街道47,205122,336
Èrláng ZhènTown二郎镇17,29512,736
Guāndù ZhènTown官渡镇24,91320,697
Gŭlóu ZhènTown古楼镇19,44713,076
Héyángchéng JiēdàoUrban Subdistrict合阳城街道186,242231,774
Láitān ZhènTown涞滩镇24,43121,388
Lóngfèng ZhènTown龙凤镇20,33413,852
Lóngshì ZhènTown龙市镇56,14251,881
Lóngxīng ZhènTown隆兴镇28,74617,614
Nánjīnjiē JiēdàoUrban Subdistrict南津街街道143,766193,075
Qiántáng ZhènTown钱塘镇65,89451,308
Qīngpíng ZhènTown清平镇21,16016,048
Sānhuì ZhènTown三汇镇51,41330,932
Sānmiào ZhènTown三庙镇35,87727,421
Shāyú ZhènTown沙鱼镇10,1179,441
Shītān ZhènTown狮滩镇19,37514,554
Shuāngfèng ZhènTown双凤镇33,28223,689
Shuānghuái ZhènTown双槐镇39,90736,601
Tàihé ZhènTown太和镇66,50648,800
Tóngxī ZhènTown铜溪镇29,69919,396
Tŭchăng ZhènTown土场镇17,22120,981
Wèituó ZhènTown渭沱镇36,06821,073
Xiānglóng ZhènTown香龙镇25,00619,643
Xiàojiā ZhènTown肖家镇16,36313,768
Xiăomiăn ZhènTown小沔镇27,15417,773
Yánjĭng JiēdàoUrban Subdistrict盐井街道24,68015,367
Yànwō ZhènTown燕窝镇30,42422,372
Yúnmén JiēdàoUrban Subdistrict云门街道68,69849,856
Jiāngbĕi QūDistrict江北区738,003925,800
Cùntān JiēdàoUrban Subdistrict寸滩街道42,38267,186
Dàshíbà JiēdàoUrban Subdistrict大石坝街道78,730119,135
Fùshèng ZhènTown复盛镇12,12717,237
Guānyīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict观音桥街道203,769193,455
Guōjiātuó JiēdàoUrban Subdistrict郭家沱街道29,27020,039
Huáxīnjiē JiēdàoUrban Subdistrict华新街街道91,15884,947
Jiāngbĕichéng JiēdàoUrban Subdistrict江北城街道51610,533
Shímăhé JiēdàoUrban Subdistrict石马河街道103,896200,467
Tiĕshānpíng JiēdàoUrban Subdistrict铁山坪街道42,24241,541
Wŭbăo ZhènTown五宝镇8,7727,126
Wŭlĭdiàn JiēdàoUrban Subdistrict五里店街道98,393112,338
Yúzuĭ ZhènTown鱼嘴镇26,74851,796
Jiāngjīn QūDistrict江津区1,233,1491,359,611
Bǎilín ZhènTown柏林镇38,56420,696
Báishā ZhènTown白沙镇115,761115,446
Càijiā ZhènTown蔡家镇43,92235,141
Cíyún ZhènTown慈云镇18,55117,669
Dégăn JiēdàoUrban Subdistrict德感街道...85,291
Dǐngshān Jiēdào [← Jĭjiāng Jiēdào]Urban Subdistrict鼎山街道...123,819
Dùshì ZhènTown杜市镇26,87920,967
Guăngxīng ZhènTown广兴镇11,2227,512
Jiāpíng ZhènTown嘉平镇18,88312,549
Jiăsì ZhènTown贾嗣镇27,32720,335
Jĭjiāng JiēdàoUrban Subdistrict几江街道...148,012
Lĭshì ZhènTown李市镇66,62055,345
Lónghuá ZhènTown龙华镇27,84923,055
Luòhuáng ZhènTown珞璜镇71,51584,363
Shèngquán Jiēdào [← Dégăn Jiēdào]Urban Subdistrict圣泉街道...46,964
Shímá ZhènTown石蟆镇69,88161,462
Shímén ZhènTown石门镇35,66527,813
Shuāngfú JiēdàoUrban Subdistrict双福街道...182,176
Sìmiànshān ZhènTown四面山镇4,8898,138
Sìpíng Zhèn [← Sìmiànshān Zhèn]Town四屏镇...6,736
Tánghé ZhènTown塘河镇13,81310,652
Wútān ZhènTown吴滩镇29,20623,530
Xiàbà ZhènTown夏坝镇17,4869,292
Xiānfēng ZhènTown先锋镇48,58646,468
Xīhú ZhènTown西湖镇38,38629,293
Yŏngxīng ZhènTown永兴镇32,53526,197
Yóuxī ZhènTown油溪镇63,38649,664
Zhīpíng ZhènTown支坪镇...28,241
Zhōngshān ZhènTown中山镇20,50913,867
Zhūyáng ZhènTown朱杨镇26,33518,918
Jiŭlóngpō QūDistrict九龙坡区1,084,4191,526,821
Bāfú ZhènTown巴福镇14,72821,013
Báishìyì ZhènTown白市驿镇74,98974,712
Èrláng Jiēdào [← Shíqiáopū Jiēdào]Urban Subdistrict二郎街道...98,237
Hángŭ ZhènTown含谷镇37,17542,176
Huángjuépíng JiēdàoUrban Subdistrict黄桷坪街道64,11242,468
Huáyán ZhènTown华岩镇46,677145,174
Jīnfèng ZhènTown金凤镇16,30526,102
Jiŭlóng ZhènTown九龙镇82,052165,606
Shíbăn ZhènTown石板镇9,30811,199
Shípíngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict石坪桥街道72,281104,757
Shíqiáopū JiēdàoUrban Subdistrict石桥铺街道...136,689
Táojiā ZhènTown陶家镇16,46717,014
Tóngguànyì ZhènTown铜罐驿镇19,36114,178
Xièjiāwān JiēdàoUrban Subdistrict谢家湾街道78,227143,013
Xīpéng ZhènTown西彭镇102,020108,580
Yángjiāpíng JiēdàoUrban Subdistrict杨家坪街道111,578133,782
Yúzhōulù JiēdàoUrban Subdistrict渝州路街道90,840119,136
Zhōngliángshān JiēdàoUrban Subdistrict中梁山街道88,739103,701
Zŏumă ZhènTown走马镇15,63219,284
Kāizhōu QūDistrict开州区1,160,3361,203,306
Báihè JiēdàoUrban Subdistrict白鹤街道40,93734,126
Báiqiáo ZhènTown白桥镇13,7969,449
Chángshā ZhènTown长沙镇47,17045,400
Dàdé ZhènTown大德镇31,54828,772
Dàjìn ZhènTown大进镇32,21328,037
Dūnhăo ZhènTown敦好镇36,86330,175
Fēnglè JiēdàoUrban Subdistrict丰乐街道19,85120,986
Gāoqiáo ZhènTown高桥镇23,60819,539
Guānmiàn XiāngRural Township关面乡7,1274,959
Guōjiā ZhènTown郭家镇31,39426,883
Hànfēng JiēdàoUrban Subdistrict汉丰街道85,107127,220
Héqiān ZhènTown和谦镇20,63217,289
Héyàn ZhènTown河堰镇19,58919,578
Hòubà ZhènTown厚坝镇17,35815,156
Jīnfēng ZhènTown金峰镇13,35510,578
Jiŭlóngshān ZhènTown九龙山镇32,69627,092
Línjiāng ZhènTown临江镇71,14972,796
Máliŭ XiāngRural Township麻柳乡17,45114,306
Mănyuè ZhènTown满月镇10,0577,909
Nánmén ZhènTown南门镇40,94132,461
Nányă ZhènTown南雅镇28,38223,348
Qúkŏu ZhènTown渠口镇14,43710,411
Sānhuìkŏu XiāngRural Township三汇口乡13,19010,161
Tánjiā ZhènTown谭家镇15,26112,070
Tiānhé ZhènTown天和镇14,8189,808
Tiĕqiáo ZhènTown铁桥镇42,08537,688
Wénfēng JiēdàoUrban Subdistrict文峰街道69,747103,081
Wēnquán ZhènTown温泉镇39,40230,183
Wūshān ZhènTown巫山镇19,82913,954
Wŭtōng XiāngRural Township五通乡5,5303,873
Xuěbǎoshān Zhèn [Báiquán Xiāng]Town雪宝山镇8,2296,563
Yìhé ZhènTown义和镇26,31318,290
Yuèxī ZhènTown岳溪镇47,80240,735
Yúnfēng JiēdàoUrban Subdistrict云枫街道41,674137,811
Zhàojiā JiēdàoUrban Subdistrict赵家街道39,91046,265
Zhèn'ān ZhènTown镇安镇15,45215,330
Zhèndōng JiēdàoUrban Subdistrict镇东街道18,81918,125
Zhōnghé ZhènTown中和镇43,31835,027
Zhúxī ZhènTown竹溪镇22,90025,311
Zĭshuĭ XiāngRural Township紫水乡20,39612,561
Liángpíng Qū [← Liángpíng Xiàn]District梁平区687,525645,315
Ānshèng ZhènTown安胜镇8,6757,779
Bǎijiā ZhènTown柏家镇14,16310,638
Bìshān ZhènTown碧山镇18,10214,882
Dàguān ZhènTown大观镇10,7677,837
Fúlù ZhènTown福禄镇20,22514,922
Fùpíng ZhènTown复平镇5,5773,899
Hélín ZhènTown和林镇19,26815,246
Héxīng JiēdàoUrban Subdistrict合兴街道17,09815,607
Hŭchéng ZhènTown虎城镇24,45323,316
Huílóng ZhènTown回龙镇32,07024,372
Jīndài JiēdàoUrban Subdistrict金带街道11,64412,015
Jùkuí ZhènTown聚奎镇32,97125,294
Liángshān Jiēdào [incl. Chéngdōng Xiāng]Urban Subdistrict梁山街道100,581119,003
Lĭràng ZhènTown礼让镇19,79916,179
Lóngmén ZhènTown龙门镇19,38013,812
Lóngshèng XiāngRural Township龙胜乡6,5764,109
Míngdá ZhènTown明达镇22,68616,798
Pánlóng ZhènTown蟠龙镇18,60911,765
Píngjĭn ZhènTown屏锦镇55,13939,158
Qīxīng ZhènTown七星镇7,8046,543
Qŭshuĭ ZhènTown曲水镇10,3598,078
Rénxián JiēdàoUrban Subdistrict仁贤街道21,49918,705
Shí'ān ZhènTown石安镇10,8579,293
Shuāngguì JiēdàoUrban Subdistrict双桂街道37,03998,500
Tiĕmén XiāngRural Township铁门乡5,2123,403
Wénhuà ZhènTown文化镇12,43510,416
Xīngqiáo Zhèn [Chéngbĕi Xiāng]Town星桥镇14,30611,053
Xīnshèng ZhènTown新盛镇27,74120,876
Yìnpíng ZhènTown荫平镇18,57413,718
Yuányì ZhènTown袁驿镇19,80415,562
Yúnlóng ZhènTown云龙镇29,67322,131
Zhúshān ZhènTown竹山镇5,6483,915
Zĭzhào ZhènTown紫照镇8,7916,491
Nán'àn QūDistrict南岸区759,5701,197,639
Chángshēngqiáo ZhènTown长生桥镇57,960148,527
Dànzishí JiēdàoUrban Subdistrict弹子石街道36,29939,375
Guăngyáng ZhènTown广阳镇14,6279,349
Hăitángxī JiēdàoUrban Subdistrict海棠溪街道110,310126,396
Huāyuánlù JiēdàoUrban Subdistrict花园路街道98,320119,773
Jīguānshí ZhènTown鸡冠石镇16,05312,727
Lóngménhào JiēdàoUrban Subdistrict龙门浩街道27,61517,408
Nánpíng JiēdàoUrban Subdistrict南坪街道113,193112,796
Nánpíng ZhènTown南坪镇97,081168,593
Nánshān JiēdàoUrban Subdistrict南山街道56,88879,156
Tiānwén Jiēdào [← Chángshēngqiáo Zhèn]Urban Subdistrict天文街道...109,158
Tóngyuánjú JiēdàoUrban Subdistrict铜元局街道49,97295,033
Túshān ZhènTown涂山镇53,146126,878
Xiákŏu ZhènTown峡口镇11,78714,588
Yínglóng ZhènTown迎龙镇16,31917,882
Nánchuān QūDistrict南川区534,329572,362
Báishā ZhènTown白沙镇6,4125,726
Dàguān ZhènTown大观镇20,53819,469
Dàyŏu ZhènTown大有镇10,04010,156
Délóng ZhènTown德隆镇5,2794,392
Dōngchéng JiēdàoUrban Subdistrict东城街道84,16483,856
Fēngyán XiāngRural Township峰岩乡6,4735,260
Fúshòu ZhènTown福寿镇8,0146,743
Gānfēng Zhèn [Qiánfēng Xiāng]Town乾丰镇5,1744,610
Gŭhuā ZhènTown古花镇7,2216,135
Hétú ZhènTown河图镇5,0594,804
Héxī ZhènTown合溪镇6,6045,382
Jīnshān ZhènTown金山镇10,6097,403
Lĕngshuĭguān ZhènTown冷水关镇7,3455,959
Líxiānghú ZhènTown黎香湖镇5,1495,234
Míngyù ZhènTown鸣玉镇11,9348,903
Mínzhŭ ZhènTown民主镇7,0926,411
Mùliáng ZhènTown木凉镇6,7705,663
Nánchéng JiēdàoUrban Subdistrict南城街道80,485105,292
Nánpíng ZhènTown南平镇32,88830,143
Nánzhúshān Zhèn [Tiĕcūn Xiāng]Town楠竹山镇7,6576,533
Qílóng ZhènTown骑龙镇6,2494,873
Qìngyuán ZhènTown庆元镇7,4076,761
Sānquán ZhènTown三泉镇13,82210,894
Shānwángpíng Zhèn [Yúquán Xiāng]Town山王坪镇6,5325,803
Shéntóng ZhènTown神童镇6,7816,168
Shílián ZhènTown石莲镇5,1533,224
Shíqiáng ZhènTown石墙镇6,8325,744
Shíxī ZhènTown石溪镇9,9829,441
Shuĭjiāng ZhènTown水江镇50,91844,703
Tàipíngchăng ZhènTown太平场镇10,2088,742
Tóudù ZhènTown头渡镇7,2554,680
Xīchéng JiēdàoUrban Subdistrict西城街道40,126101,799
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇20,48915,529
Zhōngqiáo XiāngRural Township中桥乡7,6685,927
Péngshuĭ Miáozú Tŭjiāzú ZìzhìxiànAutonomous County彭水苗族土家族自治县545,094530,599
Ānzi ZhènTown鞍子镇12,1148,109
Băojiā ZhènTown保家镇39,73841,991
Chángshēng Zhèn [Qiānqiáo Xiāng]Town长生镇7,7394,553
Dàtóng Zhèn [Xiăochăng Xiāng]Town大同镇6,9025,066
Dàyā XiāngRural Township大垭乡3,4072,485
Diànshuĭ JiēdàoUrban Subdistrict靛水街道18,28827,411
Dìtáng XiāngRural Township棣棠乡7,9026,824
Gāogŭ ZhènTown高谷镇15,52212,062
Hànjiā JiēdàoUrban Subdistrict汉葭街道108,430123,498
Huángjiā ZhènTown黄家镇11,9007,704
Lăngxī XiāngRural Township朗溪乡5,3723,604
Liánhé XiāngRural Township联合乡11,2546,116
Liánhú ZhènTown连湖镇15,79713,718
Lóngshè ZhènTown龙射镇17,16312,587
Lóngtáng XiāngRural Township龙塘乡5,2803,864
Lóngxī ZhènTown龙溪镇12,6927,875
Lùjiăo ZhènTown鹿角镇9,5197,473
Lùmíng XiāngRural Township鹿鸣乡12,80011,189
Lútáng XiāngRural Township芦塘乡6,7504,180
Méiziyā ZhènTown梅子垭镇9,6437,546
Píng'ān ZhènTown平安镇8,9867,444
Pŭzi ZhènTown普子镇18,13315,804
Qiáozĭ XiāngRural Township乔梓乡8,7736,412
Rùnxī XiāngRural Township润溪乡9,4416,171
Sāngzhè ZhènTown桑柘镇26,22119,009
Sānyì XiāngRural Township三义乡5,1533,943
Shàngăn XiāngRural Township善感乡5,4103,671
Shàoqìng Jiēdào [← Chángtān Xiāng]Urban Subdistrict绍庆街道...71,392
Shíliŭ XiāngRural Township石柳乡7,7575,598
Shípán XiāngRural Township石盘乡2,5371,488
Shuānglóng XiāngRural Township双龙乡3,6202,502
Tàiyuán ZhènTown太原镇7,7456,294
Tónglóu XiāngRural Township桐楼乡3,5762,974
Wànzú ZhènTown万足镇5,2002,656
Xīntián ZhènTown新田镇18,24914,949
Yándōng XiāngRural Township岩东乡7,3343,285
Yùshān ZhènTown郁山镇30,98122,693
Zhūfó XiāngRural Township诸佛乡10,6717,143
Zŏumă XiāngRural Township走马乡12,6999,316
Qiánjiāng QūDistrict黔江区445,012487,281
Āpéngjiāng ZhènTown阿蓬江镇18,59614,210
Báishí ZhènTown白石镇11,7068,471
Báitŭ XiāngRural Township白土乡5,1883,354
Chéngdōng JiēdàoUrban Subdistrict城东街道71,304105,248
Chéngnán JiēdàoUrban Subdistrict城南街道33,84454,520
Chéngxī JiēdàoUrban Subdistrict城西街道38,57949,848
Échí ZhènTown鹅池镇8,5815,883
Féngjiā JiēdàoUrban Subdistrict冯家街道21,81018,085
Hēixī ZhènTown黑溪镇14,81010,035
Huángxī ZhènTown黄溪镇9,8627,746
Jīndòng XiāngRural Township金洞乡7,0705,459
Jīnxī ZhènTown金溪镇8,9407,024
Lín'è ZhènTown邻鄂镇9,9427,115
Líshuĭ ZhènTown黎水镇8,8966,749
Mălă ZhènTown马喇镇11,8139,822
Péngdōng XiāngRural Township蓬东乡6,0665,404
Shābà ZhènTown沙坝镇11,4149,380
Shānlĭng XiāngRural Township杉岭乡6,7534,889
Shíhuì ZhènTown石会镇15,2059,999
Shíjiā ZhènTown石家镇9,6297,036
Shuĭshì XiāngRural Township水市乡9,1705,351
Shuĭtián XiāngRural Township水田乡5,9844,740
Tàijí XiāngRural Township太极乡8,2426,138
Wŭlĭ XiāngRural Township五里乡8,0105,922
Xiăonánhăi ZhènTown小南海镇6,6625,080
Xīnhuá XiāngRural Township新华乡7,0814,983
Zhèngyáng JiēdàoUrban Subdistrict正阳街道12,99832,701
Zhōngtáng ZhènTown中塘镇11,3249,648
Zhōubái JiēdàoUrban Subdistrict舟白街道25,14747,196
Zhuóshuĭ ZhènTown濯水镇20,38615,245
Qíjiāng Qū [incl. Wànshèng Qū]District綦江区1,056,8171,011,334
Ānwĕn ZhènTown安稳镇30,55332,199
Cónglín ZhènTown丛林镇17,0533,944
Dătōng ZhènTown打通镇51,02542,592
Dīngshān ZhènTown丁山镇8,3966,955
Dōnglín JiēdàoUrban Subdistrict东林街道31,31825,040
Dōngxī ZhènTown东溪镇58,16949,001
Fúhuān ZhènTown扶欢镇25,16420,796
Gănshuĭ ZhènTown赶水镇65,99436,439
Guānbà ZhènTown关坝镇23,89817,441
Gŭnán JiēdàoUrban Subdistrict古南街道86,95297,841
Guōfú ZhènTown郭扶镇32,83124,708
Hēishān ZhènTown黑山镇8,6126,230
Héngshān ZhènTown横山镇11,0635,777
Jīnqiáo ZhènTown金桥镇14,2125,011
Lóngshèng ZhènTown隆盛镇30,66118,691
Nántóng ZhènTown南桐镇46,68433,375
Qīngnián ZhènTown青年镇22,16216,333
Sānjiāng JiēdàoUrban Subdistrict三江街道39,78530,310
Sānjiăo ZhènTown三角镇35,48622,345
Shíháo ZhènTown石壕镇43,68030,072
Shíjiăo ZhènTown石角镇46,09729,318
Shílín ZhènTown石林镇9,4045,377
Tōnghuì Jiēdào [← Wénlóng Jiēdào]Urban Subdistrict通惠街道...59,115
Wàndōng ZhènTown万东镇40,01472,612
Wànshèng JiēdàoUrban Subdistrict万盛街道42,41950,564
Wénlóng JiēdàoUrban Subdistrict文龙街道121,058187,629
Xīnshèng JiēdàoUrban Subdistrict新盛街道13,8729,102
Yŏngchéng ZhènTown永城镇17,63412,869
Yŏngxīn ZhènTown永新镇49,95135,651
Zhōngfēng ZhènTown中峰镇11,6229,596
Zhuàntáng ZhènTown篆塘镇21,04814,401
Róngchāng QūDistrict荣昌区661,253668,977
Ānfù JiēdàoUrban Subdistrict安富街道40,26833,750
Chāngyuán JiēdàoUrban Subdistrict昌元街道118,362160,316
Chāngzhōu JiēdàoUrban Subdistrict昌州街道68,291155,705
Fēnggāo JiēdàoUrban Subdistrict峰高街道31,85924,779
Guăngshùn JiēdàoUrban Subdistrict广顺街道49,38829,710
Guānshèng ZhènTown观胜镇13,1039,708
Gŭchāng ZhènTown古昌镇18,32711,600
Hébāo ZhènTown河包镇27,59723,614
Lóngjí ZhènTown龙集镇10,1118,291
Pánlóng ZhènTown盘龙镇51,17740,254
Qīngjiāng ZhènTown清江镇9,9288,009
Qīngliú ZhènTown清流镇9,1727,945
Qīngshēng ZhènTown清升镇13,63611,181
Rényì ZhènTown仁义镇38,86429,653
Rónglóng ZhènTown荣隆镇32,98322,223
Shuānghé JiēdàoUrban Subdistrict双河街道49,41131,167
Tónggŭ ZhènTown铜鼓镇11,2228,817
Wànlíng Zhèn [Lùkŏng Zhèn]Town万灵镇10,6269,000
Wújiā ZhènTown吴家镇34,54927,862
Yuănjué ZhènTown远觉镇9,6296,724
Zhíshēng ZhènTown直升镇12,7508,669
Shāpíngbà QūDistrict沙坪坝区1,000,0131,477,345
Chénjiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict陈家桥街道54,828106,421
Cíqìkŏu JiēdàoUrban Subdistrict磁器口街道18,96320,573
Fènghuáng ZhènTown凤凰镇19,90215,752
Fēngwén Jiēdào [← Chénjiāqiáo Jiēdào]Urban Subdistrict丰文街道...65,283
Gēlèshān Jiēdào [incl. Gēlèshān Zhèn]Urban Subdistrict歌乐山街道52,62448,137
Huílóngbà ZhènTown回龙坝镇26,58226,359
Hŭxī JiēdàoUrban Subdistrict虎溪街道54,079186,449
Jĭngkŏu Jiēdào [incl. Jĭngkŏu Zhèn]Urban Subdistrict井口街道53,08368,789
Liánfāng Yuánqū JiēdàoUrban Subdistrict联芳街道24,77854,352
Qīngmùguān ZhènTown青木关镇30,46931,265
Shāndòng JiēdàoUrban Subdistrict山洞街道3,0754,972
Shāpíngbà JiēdàoUrban Subdistrict沙坪坝街道73,29068,004
Shíjĭngpō JiēdàoUrban Subdistrict石井坡街道33,18432,915
Shuāngbēi Jiēdào [Zhānjiāxī Jiēdào]Urban Subdistrict双碑街道31,68326,659
Tánjiāgăng JiēdàoUrban Subdistrict覃家岗街道79,544110,565
Tiānxīngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict天星桥街道77,47090,621
Tóngjiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict童家桥街道47,87356,337
Tŭwān JiēdàoUrban Subdistrict土湾街道45,14454,122
Tŭzhŭ ZhènTown土主镇18,30336,495
Xiānglúshān Jiēdào [← Hŭxī Jiēdào, Chénjiāqiáo Jiēdào]Urban Subdistrict香炉山街道...73,273
Xiăolóngkăn JiēdàoUrban Subdistrict小龙坎街道35,16735,476
Xīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict新桥街道52,76237,115
Xīyŏng JiēdàoUrban Subdistrict西永街道26,14043,024
Yúbèilù JiēdàoUrban Subdistrict渝碚路街道100,01289,081
Zēngjiā ZhènTown曾家镇23,94777,478
Zhōngliáng ZhènTown中梁镇17,11117,828
Shízhù Tŭjiāzú ZìzhìxiànAutonomous County石柱土家族自治县415,050389,001
Dàxiē ZhènTown大歇镇15,4669,861
Fēngmù ZhènTown枫木镇9,6146,642
Hézuĭ XiāngRural Township河嘴乡6,7875,324
Huánghè ZhènTown黄鹤镇3,7403,421
Huángshuĭ ZhènTown黄水镇13,5638,719
Jīnlíng XiāngRural Township金铃乡2,3741,930
Jīnzhú XiāngRural Township金竹乡1,145538
Lĕngshuĭ ZhènTown冷水镇6,2344,052
Líchăng XiāngRural Township黎场乡7,9433,954
Línxī ZhènTown临溪镇15,86912,659
Liùtáng XiāngRural Township六塘乡8,7885,887
Lóngshā ZhènTown龙沙镇9,6487,582
Lóngtán XiāngRural Township龙潭乡3,5102,371
Măwŭ ZhènTown马武镇8,6467,265
Nánbīn Jiēdào [← Nánbīn Zhèn]Urban Subdistrict南宾街道...91,121
Qiáotóu ZhènTown桥头镇7,7445,227
Sānhé ZhènTown三河镇17,33516,023
Sānxīng XiāngRural Township三星乡7,7255,077
Sānyì XiāngRural Township三益乡2,9742,173
Shāzi ZhènTown沙子镇13,3387,887
Shíjiā XiāngRural Township石家乡6,3124,880
Wànān Jiēdào [← Nánbīn Zhèn]Urban Subdistrict万安街道...81,587
Wàncháo ZhènTown万朝镇11,7185,082
Wángchăng ZhènTown王场镇10,2975,968
Wángjiā XiāngRural Township王家乡5,5034,236
Xiàlù JiēdàoUrban Subdistrict下路街道26,30021,989
Xīnlè XiāngRural Township新乐乡3,2561,858
Xītuó ZhènTown西沱镇25,58523,599
Xĭxīn XiāngRural Township洗新乡3,5412,197
Yánxī ZhènTown沿溪镇13,1597,508
Yúchí ZhènTown鱼池镇10,6078,384
Yuèlái ZhènTown悦崃镇12,2989,798
Zhōngyì XiāngRural Township中益乡5,4344,202
Tóngliáng QūDistrict铜梁区600,086685,729
Ānjū ZhènTown安居镇21,00016,523
Ānxī ZhènTown安溪镇6,0755,437
Bāchuān JiēdàoUrban Subdistrict巴川街道80,534141,804
Báiyáng ZhènTown白羊镇9,2846,573
Dàmiào ZhènTown大庙镇16,27714,493
Dōngchéng JiēdàoUrban Subdistrict东城街道78,721145,652
Èrpíng ZhènTown二坪镇7,8066,071
Fúguŏ ZhènTown福果镇12,1618,275
Gāolóu ZhènTown高楼镇6,3644,915
Huáxīng ZhènTown华兴镇9,3167,236
Hŭfēng ZhènTown虎峰镇30,24823,182
Jiùxiàn JiēdàoUrban Subdistrict旧县街道31,49925,653
Lǚfèng ZhènTown侣俸镇33,96825,211
Nánchéng JiēdàoUrban Subdistrict南城街道49,26581,945
Píngtān ZhènTown平滩镇30,81625,961
Púlǚ JiēdàoUrban Subdistrict蒲吕街道22,71924,472
Qìnglóng ZhènTown庆隆镇9,0876,795
Shăoyún ZhènTown少云镇19,17415,103
Shíyú ZhènTown石鱼镇14,05010,723
Shuāngshān ZhènTown双山镇7,3295,945
Shuĭkŏu ZhènTown水口镇5,7294,598
Tàipíng ZhènTown太平镇17,90913,269
Tŭqiáo ZhènTown土桥镇13,49611,066
Wéilóng ZhènTown围龙镇14,69012,737
Wéixīn ZhènTown维新镇10,8728,164
Xiăolín ZhènTown小林镇6,7536,096
Xīhé ZhènTown西河镇12,5679,668
Yŏngjiā ZhènTown永嘉镇22,37718,162
Tóngnán QūDistrict潼南区639,985688,115
Bǎizĭ ZhènTown柏梓镇47,87945,526
Băolóng ZhènTown宝龙镇14,60011,340
Biékŏu ZhènTown别口镇7,8796,525
Chóngkān ZhènTown崇龛镇27,74524,408
Guìlín JiēdàoUrban Subdistrict桂林街道60,294152,476
Gŭxī ZhènTown古溪镇34,63335,606
Huāyán ZhènTown花岩镇6,0506,042
Lóngxíng ZhènTown龙形镇24,52618,728
Mĭxīn ZhènTown米心镇13,85412,085
Qúnlì ZhènTown群力镇10,9519,116
Shànghé ZhènTown上和镇20,65414,104
Shòuqiáo ZhènTown寿桥镇6,3885,648
Shuāngjiāng ZhènTown双江镇33,77130,547
Tài'ān ZhènTown太安镇24,25818,098
Tángbà ZhènTown塘坝镇45,38535,091
Tiánjiā ZhènTown田家镇16,36814,489
Wòfó ZhènTown卧佛镇24,20921,857
Wŭguì ZhènTown五桂镇8,3417,918
Xiăodù ZhènTown小渡镇27,46925,092
Xīnshèng ZhènTown新胜镇15,74314,956
Yùxī ZhènTown玉溪镇16,46313,391
Zĭtóng JiēdàoUrban Subdistrict梓潼街道152,525165,072
Wànzhōu QūDistrict万州区1,563,0501,564,449
Băi'ānbà JiēdàoUrban Subdistrict百安坝街道91,947137,299
Báitŭ ZhènTown白土镇16,79012,626
Báiyáng ZhènTown白羊镇38,07827,289
Chánglĭng ZhènTown长岭镇34,96225,355
Chángpíng XiāngRural Township长坪乡8,5804,970
Chángtān ZhènTown长滩镇17,90419,082
Chénjiābà JiēdàoUrban Subdistrict陈家坝街道24,74562,198
Cízhú XiāngRural Township茨竹乡5,2725,291
Dànzi ZhènTown弹子镇18,3189,211
Dàzhōu ZhènTown大周镇12,1846,006
Dìbăo Tŭjiāzú XiāngRural Township地宝土家族乡5,5024,442
Fēnshuĭ ZhènTown分水镇60,30861,891
Gānníng ZhènTown甘宁镇30,87328,175
Gāofēng ZhènTown高峰镇19,55015,935
Gāoliáng ZhènTown高梁镇49,35727,859
Gāosŭntáng JiēdàoUrban Subdistrict高笋塘街道103,98277,796
Guōcūn ZhènTown郭村镇21,32612,305
Hénghé Tŭjiāzú XiāngRural Township恒合土家族乡13,60615,446
Hòushān ZhènTown后山镇15,33811,760
Huángbǎi XiāngRural Township黄柏乡10,9495,406
Jiŭchí XiāngRural Township九池乡17,70516,315
Lĭhé ZhènTown李河镇23,26421,967
Líshù XiāngRural Township梨树乡6,1164,187
Lóngdū JiēdàoUrban Subdistrict龙都街道36,13449,921
Lóngjū ZhènTown龙驹镇31,98233,418
Lóngshā ZhènTown龙沙镇28,12724,025
Luótián ZhènTown罗田镇27,66917,235
Páilóu JiēdàoUrban Subdistrict牌楼街道104,351143,920
Pŭzi XiāngRural Township普子乡8,2956,541
Rángdù ZhènTown瀼渡镇11,6135,264
Shāhé JiēdàoUrban Subdistrict沙河街道24,91531,582
Shuānghékŏu JiēdàoUrban Subdistrict双河口街道33,71551,174
Sūnjiā ZhènTown孙家镇9,7377,403
Tài'ān ZhènTown太安镇19,58317,229
Tàibái JiēdàoUrban Subdistrict太白街道108,387103,833
Tàilóng ZhènTown太龙镇14,1488,894
Tiānchéng ZhènTown天城镇41,76236,170
Tiĕfēng XiāngRural Township铁峰乡7,9345,921
Wŭlíng ZhènTown武陵镇24,63216,214
Wŭqiáo JiēdàoUrban Subdistrict五桥街道20,67234,492
Xiăngshuĭ ZhènTown响水镇16,88910,922
Xiăozhōu ZhènTown小周镇9,1364,599
Xīkŏu XiāngRural Township溪口乡5,6954,535
Xīntián ZhènTown新田镇34,14533,778
Xīnxiāng ZhènTown新乡镇6,6835,566
Xióngjiā ZhènTown熊家镇33,17625,846
Yànshān XiāngRural Township燕山乡9,8454,783
Yújiā ZhènTown余家镇30,45430,521
Zhōnggŭlóu JiēdàoUrban Subdistrict钟鼓楼街道85,873106,247
Zhōujiābà JiēdàoUrban Subdistrict周家坝街道88,49495,703
Zhùshān XiāngRural Township柱山乡16,3316,905
Zŏumă ZhènTown走马镇26,01728,997
Wŭlóng Qū [← Wŭlóng Xiàn]District武隆区351,038356,748
Báimă ZhènTown白马镇25,62925,389
Báiyún XiāngRural Township白云乡5,4574,602
Cānggōu XiāngRural Township沧沟乡8,4976,428
Chángbà ZhènTown长坝镇15,28614,601
Dàdònghé Xiāng [Tiĕkuàng Xiāng]Rural Township大洞河乡3,2102,678
Fènglái ZhènTown凤来镇11,0368,810
Fèngshān Jiēdào [← Xiàngkŏu Zhèn]Urban Subdistrict凤山街道...68,195
Fúróng Jiēdào [← Xiàngkŏu Zhèn]Urban Subdistrict芙蓉街道...57,202
Hàokŏu Miáozú Gelăozú XiāngRural Township浩口苗族仡佬族乡5,4754,270
Héshùn ZhènTown和顺镇11,8997,613
Hòupíng Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township后坪苗族土家族乡4,8534,644
Huángyīng XiāngRural Township黄莺乡7,9555,497
Huŏlú ZhènTown火炉镇25,81820,836
Jiāngkŏu ZhènTown江口镇20,82919,296
Jiēlóng XiāngRural Township接龙乡4,1123,529
Miàoyā XiāngRural Township庙垭乡8,7526,876
Píngqiáo ZhènTown平桥镇14,92613,508
Shíqiáo Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township石桥苗族土家族乡8,1516,694
Shuānghé ZhènTown双河镇9,8268,207
Tóngzĭ ZhènTown桐梓镇8,8968,905
Tŭdì XiāngRural Township土地乡5,4334,506
Wénfù Miáozú Tŭjiāzú XiāngRural Township文复苗族土家族乡6,9265,456
Xiānnǚshān JiēdàoUrban Subdistrict仙女山街道13,80812,424
Yājiāng ZhènTown鸭江镇19,63615,615
Yángjiăo Jiēdào [incl. Tŭkăn Zhèn]Urban Subdistrict羊角街道22,78718,029
Zhàojiā XiāngRural Township赵家乡3,6162,938
Wūshān XiànCounty巫山县495,072462,462
Bàolóng ZhènTown抱龙镇19,47215,302
Dàchāng ZhènTown大昌镇36,21731,633
Dāngyáng XiāngRural Township当阳乡5,1604,015
Dàxī XiāngRural Township大溪乡7,3214,315
Dèngjiā XiāngRural Township邓家乡3,6252,481
Dŭpíng XiāngRural Township笃坪乡14,96510,424
Fútián ZhènTown福田镇32,34025,536
Gāotáng Jiēdào [← Wūxiá Zhèn, Lóngjĭng Xiāng]Town高唐街道...135,588
Guāndù ZhènTown官渡镇42,76635,525
Guānyáng ZhènTown官阳镇14,7629,628
Hóngchūn XiāngRural Township红椿乡4,9803,277
Jiànpíng XiāngRural Township建平乡10,4645,350
Jīnpíng XiāngRural Township金坪乡2,9541,909
Liăngpíng XiāngRural Township两坪乡16,7949,766
Lóngmén Jiēdào [← Wūxiá Zhèn, Lóngjĭng Xiāng]Town龙门街道...17,142
Lóngxī ZhènTown龙溪镇16,30412,362
Luópíng ZhènTown骡坪镇24,85921,248
Miàoyŭ ZhènTown庙宇镇34,91331,472
Péishí XiāngRural Township培石乡6,4604,302
Pínghé XiāngRural Township平河乡9,9906,466
Qŭchĭ XiāngRural Township曲尺乡12,7287,121
Sānxī XiāngRural Township三溪乡18,96111,205
Shuānglóng ZhènTown双龙镇18,64614,076
Tónggŭ ZhènTown铜鼓镇18,59012,302
Wūxiá ZhènTown巫峡镇...27,298
Zhúxián XiāngRural Township竹贤乡3,9282,719
Wūxī XiànCounty巫溪县414,073388,685
Báilù ZhènTown白鹿镇14,87012,131
Bǎiyáng Jiēdào [← Chéngxiāng Zhèn]Urban Subdistrict柏杨街道...41,366
Chángguì XiāngRural Township长桂乡4,7702,279
Cháoyáng ZhènTown朝阳镇13,52410,961
Chéngxiāng ZhènTown城厢镇...12,369
Dàhé XiāngRural Township大河乡8,3415,497
Fènghuáng ZhènTown凤凰镇14,57418,314
Fēnglíng ZhènTown峰灵镇15,51714,046
Gŭlù ZhènTown古路镇22,33120,018
Hóngchíbà Zhèn [Zhōnggăng Xiāng]Town红池坝镇14,56710,202
Huātái XiāngRural Township花台乡5,0284,314
Jiānshān ZhènTown尖山镇17,33417,572
Lányīng XiāngRural Township兰英乡2,6671,730
Língjiăo ZhènTown菱角镇13,36412,680
Níngchăng ZhènTown宁厂镇5,0682,552
Nínghé Jiēdào [← Chéngxiāng Zhèn]Urban Subdistrict宁河街道...58,665
Púlián ZhènTown蒲莲镇9,4436,973
Shànghuáng ZhènTown上磺镇25,64822,913
Shènglì XiāngRural Township胜利乡7,3286,176
Shuāngyáng XiāngRural Township双阳乡2,1111,304
Tángfāng ZhènTown塘坊镇17,06515,055
Tiánbà ZhènTown田坝镇9,5686,184
Tiānxīng XiāngRural Township天星乡3,1211,638
Tiānyuán XiāngRural Township天元乡5,6634,711
Tōngchéng ZhènTown通城镇11,74110,088
Tŭchéng ZhènTown土城镇6,2455,990
Wénfēng ZhènTown文峰镇31,99632,850
Wūlóng XiāngRural Township乌龙乡5,9933,925
Xiàbăo ZhènTown下堡镇14,4588,979
Xújiā ZhènTown徐家镇13,46110,649
Yúlín XiāngRural Township鱼鳞乡5,3364,135
Zhōngliáng XiāngRural Township中梁乡3,8612,419
Xiùshān Tŭjiāzú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County秀山土家族苗族自治县501,590496,194
Àikŏu ZhènTown隘口镇14,95612,055
Cénxī XiāngRural Township岑溪乡5,6114,865
Dàxī XiāngRural Township大溪乡5,9564,025
Éróng ZhènTown峨溶镇18,26014,307
Gāotián ZhènTown膏田镇13,6086,819
Guānzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict官庄街道28,80525,978
Hăiyáng XiāngRural Township海洋乡5,3524,158
Hóng'ān Zhèn [incl. Píngmă Xiāng]Town洪安镇18,23516,416
Lánqiáo ZhènTown兰桥镇12,13511,784
Lĭrén ZhènTown里仁镇7,2457,176
Lóngchí Zhèn [incl. Gānchuān Xiāng]Town龙池镇24,81424,139
Méijiāng Zhèn [incl. Bājiā Xiāng]Town梅江镇29,66730,127
Miàoquán ZhènTown妙泉镇6,8745,355
Píngkăi Jiēdào [incl. Guānzhōu Xiāng]Urban Subdistrict平凯街道37,93645,552
Qīngxīchăng Zhèn [incl. Táng'ào Xiāng]Town清溪场镇53,55245,392
Róngxī ZhènTown溶溪镇20,44813,793
Shídī Zhèn [incl. Băo'ān Xiāng]Town石堤镇14,15210,305
Shíyē ZhènTown石耶镇9,0698,046
Sòngnóng ZhènTown宋农镇5,3274,370
Wūyáng Jiēdào [← Zhōnghé Zhèn]Urban Subdistrict乌杨街道...48,205
Xiàoxī XiāngRural Township孝溪乡9,4146,424
Xīkŏu ZhènTown溪口镇13,0599,314
Yăjiāng ZhènTown雅江镇11,93610,185
Yŏngdòng XiāngRural Township涌洞乡7,6434,580
Zhōnghé Jiēdào [← Zhōnghé Zhèn]Urban Subdistrict中和街道...103,387
Zhōnglíng ZhènTown钟灵镇16,53013,946
Zhōngpíng XiāngRural Township中平乡6,0035,491
Yŏngchuān QūDistrict永川区1,024,7081,148,896
Bănqiáo ZhènTown板桥镇22,72517,190
Băofēng ZhènTown宝峰镇14,00711,240
Cháshān Zzhúhăi JiēdàoUrban Subdistrict茶山竹海街道42,38336,728
Chénshí JiēdàoUrban Subdistrict陈食街道39,86329,262
Dà'ān JiēdàoUrban Subdistrict大安街道48,37139,582
Hégĕng ZhènTown何埂镇38,10636,452
Hónglú ZhènTown红炉镇21,61813,519
Jí'ān ZhènTown吉安镇20,97817,278
Jīnlóng ZhènTown金龙镇21,66518,201
Láisū ZhènTown来苏镇41,36132,213
Línjiāng ZhènTown临江镇25,74020,776
Nándàjiē JiēdàoUrban Subdistrict南大街街道88,94875,078
Qīngfēng ZhènTown青峰镇19,62715,456
Sānjiào ZhènTown三教镇46,45837,546
Shènglìlù JiēdàoUrban Subdistrict胜利路街道134,218140,385
Shuāngshí ZhènTown双石镇24,31518,688
Sōnggài ZhènTown松溉镇14,27013,999
Wèixīnghú JiēdàoUrban Subdistrict卫星湖街道38,11225,899
Wŭjiān ZhènTown五间镇19,86117,864
Xiānlóng ZhènTown仙龙镇36,56132,278
Yŏngróng ZhènTown永荣镇14,30510,780
Zhōngshānlù JiēdàoUrban Subdistrict中山路街道192,954426,263
Zhūtuó ZhènTown朱沱镇58,26262,219
Yŏuyáng Tŭjiāzú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County酉阳土家族苗族自治县578,058607,338
Bănqiáo XiāngRural Township板桥乡7,2496,210
Bănxī ZhènTown板溪镇11,16413,720
Cānglĭng ZhènTown苍岭镇12,7239,938
Chētián XiāngRural Township车田乡4,9465,168
Dàxī ZhènTown大溪镇13,32312,985
Dīngshì ZhènTown丁市镇19,54320,369
Gānxī ZhènTown泔溪镇11,64311,174
Gōngtān ZhènTown龚滩镇17,24815,009
Guānqīng XiāngRural Township官清乡8,4157,872
Hēishuĭ ZhènTown黑水镇17,18012,782
Hòupíng XiāngRural Township后坪乡9,2028,271
Huātián XiāngRural Township花田乡6,3784,682
Kĕdà XiāngRural Township可大乡10,2068,708
Làngpíng XiāngRural Township浪坪乡7,3046,444
Liăngzēng XiāngRural Township两罾乡8,6737,691
Lĭxī ZhènTown李溪镇24,42922,487
Lóngtán Zhèn [incl. Jiāngfēng Xiāng]Town龙潭镇57,76965,311
Máobà XiāngRural Township毛坝乡7,7626,879
Máwàng ZhènTown麻旺镇33,45635,018
Miàoxī XiāngRural Township庙溪乡10,9559,562
Mùyè XiāngRural Township木叶乡5,2755,918
Nánmù XiāngRural Township楠木乡4,6483,711
Nányāojiè ZhènTown南腰界镇12,15612,828
Piānbǎi XiāngRural Township偏柏乡10,4609,310
Qīngquán XiāngRural Township清泉乡5,4595,006
Shuāngquán XiāngRural Township双泉乡8,8757,435
Táohuāyuán Jiēdào [← Zhōngduō Zhèn]Urban Subdistrict桃花源街道...67,589
Tiānguăn XiāngRural Township天馆乡8,7357,740
Tónggŭ ZhènTown铜鼓镇19,17516,463
Túshì ZhènTown涂市镇14,81711,715
Wànmù ZhènTown万木镇15,22014,108
Wŭfú ZhènTown五福镇8,4108,460
Xiăohé ZhènTown小河镇11,0699,781
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇11,54311,327
Yíjū XiāngRural Township宜居乡13,55711,505
Yŏuchóu ZhènTown酉酬镇17,76318,031
Yǒushuǐhé Zhèn [Hòuxī Zhèn]Town酉水河镇11,09710,450
Yúdì XiāngRural Township腴地乡6,3035,952
Zhōngduō Jiēdào [← Zhōngduō Zhèn]Urban Subdistrict钟多街道...79,729
Yúbĕi QūDistrict渝北区1,345,4102,191,493
Bǎoshènghú Jiēdào [← Huíxīng Jiēdào]Urban Subdistrict宝圣湖街道...174,884
Cízhú ZhènTown茨竹镇22,99616,248
Cuìyún JiēdàoUrban Subdistrict翠云街道18,63640,000
Dàshèng ZhènTown大盛镇21,85013,745
Dàwān ZhènTown大湾镇22,48413,609
Dàzhúlín JiēdàoUrban Subdistrict大竹林街道36,92561,555
Gŭlù ZhènTown古路镇18,6699,462
Huíxīng JiēdàoUrban Subdistrict回兴街道...169,109
Jīnshān Jiēdào [← Yuānyāng Jiēdào]Urban Subdistrict金山街道...86,430
Kāngměi Jiēdào [← Dàzhúlín Jiēdào]Urban Subdistrict康美街道...60,456
Liănglù JiēdàoUrban Subdistrict两路街道60,46642,386
Lĭjiā JiēdàoUrban Subdistrict礼嘉街道15,92342,070
Lóngshān JiēdàoUrban Subdistrict龙山街道117,700142,514
Lóngtă JiēdàoUrban Subdistrict龙塔街道94,122135,859
Lóngxī JiēdàoUrban Subdistrict龙溪街道140,932140,170
Lóngxīng ZhènTown龙兴镇36,29760,726
Luòqì ZhènTown洛碛镇36,86225,158
Mù'ĕr ZhènTown木耳镇23,15772,278
Rénhé JiēdàoUrban Subdistrict人和街道61,609164,309
Shíchuán ZhènTown石船镇39,64522,121
Shuāngfèngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict双凤桥街道67,717136,093
Shuānglónghú JiēdàoUrban Subdistrict双龙湖街道...105,220
Tiāngōngdiàn JiēdàoUrban Subdistrict天宫殿街道55,848118,319
Tŏngjĭng ZhènTown统景镇30,67320,278
Wángjiā JiēdàoUrban Subdistrict王家街道15,45125,940
Xiāntáo Jiēdào [← Shuānglónghú Jiēdào]Urban Subdistrict仙桃街道...124,949
Xīnglóng ZhènTown兴隆镇20,33312,462
Yuānyāng JiēdàoUrban Subdistrict鸳鸯街道37,009118,578
Yuèlái JiēdàoUrban Subdistrict悦来街道10,65419,834
Yùfēngshān ZhènTown玉峰山镇23,91716,731
Yúnyáng XiànCounty云阳县912,912929,034
Băopíng ZhènTown宝坪镇19,72817,530
Bāyáng ZhènTown巴阳镇10,8409,276
Dàyáng ZhènTown大阳镇8,6027,236
Dònglù XiāngRural Township洞鹿乡8,2075,894
Fèngmíng ZhènTown凤鸣镇44,84648,930
Gāoyáng ZhènTown高阳镇23,33924,817
Gùlíng ZhènTown故陵镇16,99717,894
Hóngshī ZhènTown红狮镇25,02018,353
Hòuyè ZhènTown后叶镇11,99111,274
Huángshí ZhènTown黄石镇8,7789,885
Jiāngkŏu ZhènTown江口镇88,98170,171
Lóngdòng ZhènTown龙洞镇20,18913,504
Lóngjiăo ZhènTown龙角镇13,07413,448
Lùyáng ZhènTown路阳镇13,59517,754
Nánxī ZhènTown南溪镇82,73066,771
Níxī ZhènTown泥溪镇9,0078,052
Nóngbà ZhènTown农坝镇13,74116,988
Pánlóng JiēdàoUrban Subdistrict盘龙街道30,60939,211
Piàocăo ZhènTown蔈草镇14,63712,446
Píng'ān ZhènTown平安镇26,15525,341
Pŭ'ān XiāngRural Township普安乡7,4406,178
Qīnglóng JiēdàoUrban Subdistrict青龙街道94,897146,722
Qīngshuĭ Tŭjiāzú XiāngRural Township清水土家族乡11,04110,188
Qīxiá ZhènTown栖霞镇12,77613,636
Qúmă ZhènTown渠马镇10,6448,812
Rénhé JiēdàoUrban Subdistrict人和街道30,39833,734
Sāngpíng ZhènTown桑坪镇18,30615,467
Shàngbà XiāngRural Township上坝乡6,8925,854
Shāshì ZhènTown沙市镇13,17714,846
Shímén XiāngRural Township石门乡5,2603,632
Shuāngjiāng JiēdàoUrban Subdistrict双江街道77,414106,247
Shuānglóng ZhènTown双龙镇18,92416,311
Shuāngtŭ ZhènTown双土镇19,06118,298
Shuĭkŏu ZhènTown水口镇9,91413,001
Wàiláng XiāngRural Township外郎乡5,5574,767
Xīnjīn XiāngRural Township新津乡6,5055,784
Yănglù ZhènTown养鹿镇11,9878,841
Yànpíng ZhènTown堰坪镇9,7707,264
Yàolíng ZhènTown耀灵镇7,7916,499
Yún'ān ZhènTown云安镇13,5738,412
Yúnyáng ZhènTown云阳镇17,0178,606
Yúquán ZhènTown鱼泉镇13,50211,160
Yúzhōng QūDistrict渝中区630,090588,717
Càiyuánbà JiēdàoUrban Subdistrict菜园坝街道38,38032,034
Cháotiānmén Jiēdào [incl. Wànglóngmén Jiēdào (parts)]Urban Subdistrict朝天门街道...35,662
Dàpíng JiēdàoUrban Subdistrict大坪街道81,65879,767
Dàxīgōu JiēdàoUrban Subdistrict大溪沟街道66,31955,416
Huàlóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict化龙桥街道15,80635,114
Jiĕfàngbēi JiēdàoUrban Subdistrict解放碑街道64,62957,485
Liănglùkŏu JiēdàoUrban Subdistrict两路口街道51,81154,465
Nánjìmén JiēdàoUrban Subdistrict南纪门街道46,86232,909
Qīxīnggăng JiēdàoUrban Subdistrict七星岗街道68,87254,733
Shàngqīngsì JiēdàoUrban Subdistrict上清寺街道55,90354,909
Shíyóulù JiēdàoUrban Subdistrict石油路街道71,15496,223
Zhōng XiànCounty忠县751,424720,976
Báigōng Jiēdào [← Zhōngzhōu Zhèn]Urban Subdistrict白公街道...26,341
Báishí ZhènTown白石镇32,02423,448
Báshān ZhènTown拔山镇47,97744,266
Dōngxī ZhènTown东溪镇17,8649,339
Fùxīng ZhènTown复兴镇13,38610,858
Guānbà ZhènTown官坝镇33,34923,117
Huángjīn ZhènTown黄金镇35,07818,994
Huāqiáo ZhènTown花桥镇20,11714,143
Jīnjī ZhènTown金鸡镇17,41114,559
Jīnshēng XiāngRural Township金声乡9,6906,869
Măguàn ZhènTown马灌镇34,44827,424
Mózi Tŭjiāzú XiāngRural Township磨子土家族乡15,1247,774
Rènjiā ZhènTown任家镇16,22710,994
Rŭxī ZhènTown汝溪镇34,06530,443
Sānhuì ZhènTown三汇镇25,94821,149
Shànguăng XiāngRural Township善广乡10,5236,286
Shíbăo ZhènTown石宝镇35,86224,155
Shíhuáng ZhènTown石黄镇11,8488,161
Shízi XiāngRural Township石子乡5,7733,386
Shuāngguì ZhènTown双桂镇18,62014,251
Tújĭng XiāngRural Township涂井乡16,01810,184
Wūyáng JiēdàoUrban Subdistrict乌杨街道36,73332,219
Xīngfēng XiāngRural Township兴峰乡11,2805,758
Xīnlì ZhènTown新立镇32,29629,693
Xīnshēng JiēdàoUrban Subdistrict新生街道24,97116,347
Yángdù ZhènTown洋渡镇19,30915,262
Yĕhè ZhènTown野鹤镇19,96412,515
Yŏngfēng ZhènTown永丰镇18,05211,756
Zhōngzhōu Jiēdào [← Zhōngzhōu Zhèn]Urban Subdistrict忠州街道137,467241,285
Chóngqìng ShìProvincial City重庆市28,846,17032,054,159

Source: China National Bureau of Statistics.

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2022, as far as sufficient information is available. Some population changes may result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Age Groups (C 2020)
0-14 years5,098,363
15-64 years21,482,191
65+ years5,473,605