Home
Show Map

China: Chìfēng Shì / 赤峰市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chìfēng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ālŭkē'ĕrqìn Qí [Ar Horqin]阿鲁科尔沁旗Banner272,205
Áohàn Qí [Aohan]敖汉旗Banner547,043
Bālín Yòuqí [Bairin Right Banner]巴林右旗Banner175,543
Bālín Zuŏqí [Bairin Left Banner]巴林左旗Banner327,765
Hóngshān Qū红山区District434,785
Kālăqìn Qí [Harqin]喀喇沁旗Banner293,246
Kèshíkèténg Qí [Heshigten]克什克腾旗Banner211,155
Línxī Xiàn林西县County200,619
Níngchéng Xiàn宁城县County546,845
Sōngshān Qū松山区District573,571
Wēngniútè Qí [Ongniud]翁牛特旗Banner433,298
Yuánbăoshān Qū元宝山区District325,170
Chìfēng Shì赤峰市Prefecture-level City4,341,245

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chìfēng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānqìng Zhèn安庆镇TownSōngshān Qū25,481
Áorùnsūmò SūmùXiāng敖润苏莫苏木乡Rural TownshipÁohàn Qí3,925
Āshíhăn Sūmù阿什罕苏木TownshipWēngniútè Qí5,633
Báiyīnnuò'ĕr Zhèn白音诺尔镇TownBālín Zuŏqí10,805
Báiyīntālā Sūmù白音他拉苏木TownshipWēngniútè Qí27,408
Báiyīntàohăi Sūmù白音套海苏木TownshipWēngniútè Qí15,751
Bālāqírúdé SūmùXiāng巴拉奇如德苏木乡Rural TownshipĀlŭkē'ĕrqìn Qí12,213
Bālĭhăn Zhèn八里罕镇TownNíngchéng Xiàn37,972
Băoguótŭ Xiāng宝国吐乡Rural TownshipÁohàn Qí30,257
Băorìwùsū Zhèn宝日勿苏镇TownBālín Yòuqí14,704
Bāyànchágān SūmùXiāng巴彦查干苏木乡Rural TownshipKèshíkèténg Qí8,972
Bāyànhuā Zhèn巴彦花镇TownĀlŭkē'ĕrqìn Qí23,361
Bāyàn Tǎlā Sūmù SūmùXiāng巴彦塔拉苏木乡Rural TownshipBālín Yòuqí9,664
Bèizifŭ Zhèn贝子府镇TownÁohàn Qí45,637
Bìliútái Zhèn碧流台镇TownBālín Zuŏqí40,513
Bìsīyíngzi Zhèn必斯营子镇TownNíngchéng Xiàn25,125
Chágānhādá SūmùXiāng查干哈达苏木乡Rural TownshipBālín Zuŏqí12,855
Chágānmùlún Zhèn查干沐沦镇TownBālín Yòuqí11,869
Chágānnuò'ĕr Zhèn查干诺尔镇TownBālín Yòuqí12,206
Chángqīng Jiēdào长青街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū34,551
Chángshèng Zhèn长胜镇TownÁohàn Qí49,603
Chéngzi Xiāng城子乡Rural TownshipSōngshān Qū23,814
Chìfēngshìzīyuánxíng Jīngjì Zhuănxíng Kāifā Shìyàn Qū 赤峰市资源型经济转型开发试验区Township-like AreaYuánbăoshān Qū918
Chūtóulăng Zhèn初头朗镇TownSōngshān Qū25,179
Dàbăn Zhèn大板镇TownBālín Yòuqí88,516
Dàchéngzi Zhèn大城子镇TownNíngchéng Xiàn33,928
Dàfūyíngzi Xiāng大夫营子乡Rural TownshipSōngshān Qū14,033
Dàjĭng Zhèn大井镇TownLínxī Xiàn11,960
Dáláinuòrì Zhèn达来诺日镇TownKèshíkèténg Qí4,892
Dàmiào Zhèn大庙镇TownSōngshān Qū21,807
Dàmíng Zhèn大明镇TownNíngchéng Xiàn48,349
Dāngpūdì Mănzú Xiāng当铺地满族乡Rural TownshipSōngshān Qū32,181
Dárìhănwūlā SūmùXiāng达日罕乌拉苏木乡Rural TownshipKèshíkèténg Qí19,567
Dàshuāngmiào Zhèn大双庙镇TownNíngchéng Xiàn41,652
Dàyíngzi Xiāng大营子乡Rural TownshipLínxī Xiàn14,747
Diànzi Zhèn甸子镇TownNíngchéng Xiàn40,752
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū38,415
Fēngshōu Xiāng丰收乡Rural TownshipÁohàn Qí21,920
Fēngshuĭgōu Zhèn风水沟镇TownYuánbăoshān Qū16,776
Fùhé Zhèn富河镇TownBālín Zuŏqí19,756
Găngzi Xiāng岗子乡Rural TownshipSōngshān Qū10,749
Guāndì Zhèn官地镇TownLínxī Xiàn16,022
Guăngdégōng Zhèn广德公镇TownWēngniútè Qí28,032
Gŭlŭbănhāo Zhèn古鲁板蒿镇TownÁohàn Qí32,894
Guóyíng Zhŏngyángchăng国营种羊场Township-like AreaÁohàn Qí6,301
Hādá Jiēdào哈达街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū31,178
Hăirìsū Zhèn海日苏镇TownWēngniútè Qí14,027
Hālādàokŏu Zhèn哈拉道口镇TownSōngshān Qū24,156
Hālāhādá Zhèn哈拉哈达镇TownBālín Zuŏqí12,846
Hănsūmù SūmùXiāng罕苏木苏木乡Rural TownshipĀlŭkē'ĕrqìn Qí19,452
Hàoláihūrè Sūmù浩来呼热苏木TownshipKèshíkèténg Qí3,970
Hēilĭhé Zhèn黑里河镇TownNíngchéng Xiàn22,298
Hóngmiàozi Zhèn红庙子镇TownHóngshān Qū15,167
Hóngshān Gōngyè Yuánqū红山工业园区Township-like AreaHóngshān Qū5,024
Hóngshānwùliúyuánqū 红山物流园区Township-like AreaHóngshān Qū8,172
Hóngshānzi Xiāng红山子乡Rural TownshipKèshíkèténg Qí6,540
Jiĕfàngyíngzi Xiāng解放营子乡Rural TownshipWēngniútè Qí18,045
Jīnchănggōuliáng Zhèn金厂沟梁镇TownÁohàn Qí28,421
Jīngpéng Zhèn经棚镇TownKèshíkèténg Qí23,116
Jĭnshān Zhèn锦山镇TownKālăqìn Qí77,078
Kèqíjīngpéng Jiēdào Chóubèi Chŭ 克旗经棚街道办事处筹备处Township-like AreaKèshíkèténg Qí51,634
Kūndū Zhèn坤都镇TownĀlŭkē'ĕrqìn Qí8,339
Lăofŭ Zhèn老府镇TownSōngshān Qū27,768
Líndōngdōngchéng Jiēdào林东东城街道办事处Urban SubdistrictBālín Zuŏqí25,451
Líndōngxīchéng Jiēdào林东西城街道办事处Urban SubdistrictBālín Zuŏqí47,250
Líndōng Zhèn林东镇TownBālín Zuŏqí58,642
Línxī Jiēdào林西街道Urban SubdistrictLínxī Xiàn63,060
Línxī Zhèn林西镇TownLínxī Xiàn25,878
Lóngchāng Zhèn隆昌镇TownBālín Zuŏqí39,959
Mă'ānshān Yăngchăng马鞍山羊场Township-like AreaKālăqìn Qí514
Mălín Jiēdào马林街道办事处Urban SubdistrictYuánbăoshān Qū6,317
Mángnóng Zhèn忙农镇TownNíngchéng Xiàn34,705
Măníhăn Xiāng玛尼罕乡Rural TownshipÁohàn Qí14,168
Mĕilìhé Zhèn美丽河镇TownYuánbăoshān Qū23,180
Mĕilín Zhèn美林镇TownKālăqìn Qí23,780
Mùjiāyíngzi Zhèn穆家营子镇TownSōngshān Qū101,427
Mùtóuyíngzi Xiāng木头营子乡Rural TownshipÁohàn Qí31,494
Năilínguŏshù Nóngchăng乃林果树农场Township-like AreaKālăqìn Qí785
Năilín Zhèn乃林镇TownKālăqìn Qí32,013
Nánxīnjiē Jiēdào南新街街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū40,356
Niúgŭtŭ Zhèn牛古吐镇TownÁohàn Qí37,833
Niújiāyíngzi Zhèn牛家营子镇TownKālăqìn Qí45,950
Píngzhuāngchéngqū Jiēdào平庄城区街道办事处Urban SubdistrictYuánbăoshān Qū39,308
Píngzhuāngdōngchéng Jiēdào平庄东城街道办事处Urban SubdistrictYuánbăoshān Qū43,715
Píngzhuāngxīchéng Jiēdào平庄西城街道办事处Urban SubdistrictYuánbăoshān Qū20,619
Píngzhuāng Zhèn平庄镇TownYuánbăoshān Qū66,178
Qiáobĕi Jiēdào桥北街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū11,669
Qiáotóu Zhèn桥头镇TownWēngniútè Qí51,878
Quánníng Jiēdào全宁街道办事处Urban SubdistrictSōngshān Qū7,502
Rèshuĭtáng Wēnquán Liáoyăng Lǚyóu Kāifāqū Guănwĕihuì热水塘温泉疗养旅游开发区管委会Township-like AreaKèshíkèténg Qí1,525
Sàihàntălā SūmùXiāng赛汉塔拉苏木乡Rural TownshipĀlŭkē'ĕrqìn Qí13,880
Sàlìbā Xiāng萨力巴乡Rural TownshipÁohàn Qí17,609
Sānzhōngjiē Jiēdào三中街街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū20,432
Sānzuòdiàn Zhèn三座店镇TownNíngchéng Xiàn41,280
Shàngguāndì Zhèn上官地镇TownSōngshān Qū13,642
Shàogēn Zhèn绍根镇TownĀlŭkē'ĕrqìn Qí18,725
Shíjiā Mănzú Xiāng十家满族乡Rural TownshipKālăqìn Qí23,002
Shísān'áobāo Zhèn十三敖包镇TownBālín Zuŏqí44,897
Shuāngshèng Zhèn双胜镇TownĀlŭkē'ĕrqìn Qí16,292
Sìdàowānzi Zhèn四道湾子镇TownÁohàn Qí32,632
Sìjiāzi Zhèn四家子镇TownÁohàn Qí43,973
Sōngzhōu Jiēdào松州街道办事处Urban SubdistrictSōngshān Qū36,849
Suŏbórìgā Zhèn索博日嘎镇TownBālín Yòuqí16,799
Tàipíngdì Zhèn太平地镇TownSōngshān Qū37,598
Tiānshān天山办事处Urban SubdistrictĀlŭkē'ĕrqìn Qí60,611
Tiānshānkŏu Zhèn天山口镇TownĀlŭkē'ĕrqìn Qí30,307
Tiānshān Zhèn天山镇TownĀlŭkē'ĕrqìn Qí31,120
Tiānyì Zhèn天义镇TownNíngchéng Xiàn121,656
Tiĕdōng Jiēdào铁东街道办事处Urban SubdistrictSōngshān Qū7,439
Tiĕnán Jiēdào铁南街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū26,830
Tŏngbù Zhèn统部镇TownLínxī Xiàn18,353
Tóngxīng Zhèn同兴镇TownKèshíkèténg Qí11,948
Tŭchéngzi Zhèn土城子镇TownKèshíkèténg Qí16,253
Wángfŭ Zhèn王府镇TownSōngshān Qū24,838
Wángyéfŭ Zhèn王爷府镇TownKālăqìn Qí30,059
Wànhéyŏng Zhèn万合永镇TownKèshíkèténg Qí13,941
Wénzhōng Zhèn文钟镇TownHóngshān Qū29,226
Wūdān Zhèn乌丹镇TownWēngniútè Qí138,695
Wūdūntàohăi Zhèn乌敦套海镇TownWēngniútè Qí29,380
Wŭfēndì Zhèn五分地镇TownWēngniútè Qí40,453
Wŭhuà Zhèn五化镇TownNíngchéng Xiàn20,903
Wŭjiā Zhèn五家镇TownYuánbăoshān Qū16,576
Wūlánbùtŏng Sūmù乌兰布统苏木TownshipKèshíkèténg Qí3,830
Wūlándábà SūmùXiāng乌兰达坝苏木乡Rural TownshipBālín Zuŏqí14,791
Wŭshíjiāzi Zhèn五十家子镇TownLínxī Xiàn21,499
Wútónghuā Zhèn梧桐花镇TownWēngniútè Qí34,699
Xiàjiādiàn Xiāng夏家店乡Rural TownshipSōngshān Qū28,578
Xiānfēng Xiāng先锋乡Rural TownshipĀlŭkē'ĕrqìn Qí27,976
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道办事处Urban SubdistrictSōngshān Qū19,688
Xiăochéngzi Zhèn小城子镇TownNíngchéng Xiàn25,208
Xiăoniúqún Zhèn小牛群镇TownKālăqìn Qí35,106
Xiàwā Zhèn下洼镇TownÁohàn Qí31,104
Xīchéng Jiēdào西城街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū52,044
Xīlāmùlún SūmùXiāng西拉沐沦苏木乡Rural TownshipBālín Yòuqí12,246
Xīlùtiān Jiēdào西露天街道办事处Urban SubdistrictYuánbăoshān Qū17,365
Xīnchéngzi Zhèn新城子镇TownLínxī Xiàn16,796
Xīng'ān Jiēdào兴安街道办事处Urban SubdistrictSōngshān Qū19,610
Xìngfúzhīlù SūmùXiāng幸福之路苏木乡Rural TownshipBālín Yòuqí9,539
Xīnhuì Zhèn新惠镇TownÁohàn Qí119,272
Xīnkāidì Xiāng新开地乡Rural TownshipKèshíkèténg Qí9,008
Xīnlín Zhèn新林镇TownLínxī Xiàn12,304
Xīnmín Xiāng新民乡Rural TownshipĀlŭkē'ĕrqìn Qí9,929
Xīqiáo Zhèn西桥镇TownKālăqìn Qí24,959
Xītún Jiēdào西屯街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū35,371
Xīzi Zhèn汐子镇TownNíngchéng Xiàn53,017
Yìhégōng Zhèn亿合公镇TownWēngniútè Qí29,297
Yŏngjù Jiēdào永巨街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū28,677
Yuánbăoshān Zhèn元宝山镇TownYuánbăoshān Qū35,829
Yùlóng Jiēdào玉龙街道办事处Urban SubdistrictSōngshān Qū34,632
Yúnshānlù Jiēdào云杉路街道办事处Urban SubdistrictYuánbăoshān Qū38,389
Yŭzhòudì Zhèn宇宙地镇TownKèshíkèténg Qí13,503
Zhànqián Jiēdào站前街道办事处Urban SubdistrictHóngshān Qū57,673
Zhènxīng Jiēdào振兴街道办事处Urban SubdistrictSōngshān Qū36,600
Zhīruì Zhèn芝瑞镇TownKèshíkèténg Qí22,456

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).