Home
Show Map

Guìyáng Xiàn

County in Chēnzhōu Shì / 郴州市

County

The population of Guìyáng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Guìyáng Xiàn桂阳县County696,922
Chēnzhōu Shì郴州市Prefecture-level City4,583,531

Contents: Townships

The population of the townships in Guìyáng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áoquán Zhèn敖泉镇TownGuìyáng Xiàn20,226
Báishuĭ Xiāng白水乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn8,723
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn13,020
Chùqín Liángzhŏngchăng畜禽良种场Township-like AreaGuìyáng Xiàn139
Dōngchéng Xiāng东成乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn15,389
Fāngyuán Zhèn方元镇TownGuìyáng Xiàn18,596
Fēixiān Zhèn飞仙镇TownGuìyáng Xiàn18,329
Gònghé Nóngchăng共和农场Township-like AreaGuìyáng Xiàn3,996
Gōngyèyuánqū 工业园区Township-like AreaGuìyáng Xiàn572
Guāngmíng Xiāng光明乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn15,488
Guìyáng Cháchăng桂阳茶场Township-like AreaGuìyáng Xiàn2,519
Gŭlóu Xiāng古楼乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn10,216
Hàotáng Zhèn浩塘镇TownGuìyáng Xiàn14,713
Hépíng Zhèn和平镇TownGuìyáng Xiàn15,158
Héyè Zhèn荷叶镇TownGuìyáng Xiàn26,661
Huángshāpíng Jiēdào黄沙坪街道Urban SubdistrictGuìyáng Xiàn12,045
Huáquán Xiāng华泉乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn4,687
Huáshān Yáozú Xiāng华山瑶族乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn2,088
Kăoyānkēxuéyánjiūsuŏ 烤烟科学研究所Township-like AreaGuìyáng Xiàn61
Léipíng Zhèn雷坪镇TownGuìyáng Xiàn11,626
Liánhuāpíng Guănlĭqū莲花坪管理区Township-like AreaGuìyáng Xiàn373
Liántáng Zhèn莲塘镇TownGuìyáng Xiàn18,706
Liúfēng Zhèn流峰镇TownGuìyáng Xiàn16,817
Liùhé Xiāng六合乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn10,855
Lóngtán Zhèn龙潭街道TownGuìyáng Xiàn122,976
Nóngyèkēxuéyánjiūsuŏ 农业科学研究所Township-like AreaGuìyáng Xiàn231
Ōuyánghăi Zhèn欧阳海镇TownGuìyáng Xiàn19,315
Qiáoshì Xiāng桥市乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn14,657
Qīnghé Xiāng清和乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn11,611
Qīnglán Xiāng青兰乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn14,328
Rényì Zhèn仁义镇TownGuìyáng Xiàn17,274
Shízì Xiāng十字乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn11,043
Shōwa Zhèn正和镇TownGuìyáng Xiàn29,412
Sìlĭ Zhèn四里镇TownGuìyáng Xiàn17,855
Sìzhōu Xiāng泗洲乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn13,055
Tàihéguóyŏu Línchăng太和国有林场Township-like AreaGuìyáng Xiàn818
Tàihé Zhèn太和镇TownGuìyáng Xiàn21,166
Tángshì Zhèn塘市镇TownGuìyáng Xiàn18,190
Tuánjié Xiāng团结乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn11,523
Yángliŭ Yáozú Xiāng杨柳瑶族乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn2,066
Yángshì Zhèn洋市镇TownGuìyáng Xiàn24,373
Yàntáng Xiāng燕塘乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn13,621
Yínhé Xiāng银河乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn8,548
Yútián Xiāng余田乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn15,937
Zhāngmù Xiāng樟木乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn14,353
Zhāngshì Zhèn樟市镇TownGuìyáng Xiàn25,064
Zhènghé Xiāng正和乡Rural TownshipGuìyáng Xiàn8,503

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).