Home
Show Map

China: Chéngdé Shì / 承德市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chéngdé Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngdé Xiàn承德县County388,554
Fēngníng Mănzú Zìzhìxiàn丰宁满族自治县Autonomous County357,029
Kuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn宽城满族自治县Autonomous County250,304
Lónghuà Xiàn隆化县County372,030
Luánpíng Xiàn滦平县County287,986
Píngquán Shì平泉市County-level City446,939
Shuāngluán Qū双滦区District146,878
Shuāngqiáo Qū双桥区District424,897
Wéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn围场满族蒙古族自治县Autonomous County421,400
Xīnglóng Xiàn兴隆县County314,730
Yīngshŏuyíngzikuàng Qū鹰手营子矿区District62,454
Chéngdé Shì承德市Prefecture-level City3,473,201

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chéngdé Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānchúngōumén Mănzú Xiāng安纯沟门满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn10,823
Ānjiàng Xiāng鞍匠乡Rural TownshipChéngdé Xiàn14,856
Ānzilĭng Xiāng安子岭乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn5,194
Bādáyíng Mĕnggŭzú Xiāng八达营蒙古族乡Rural TownshipLónghuà Xiàn10,057
Bāguàlĭng Mănzú Xiāng八卦岭满族乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn14,945
Báihŭgōu Mănzú Mĕnggŭzú Xiāng白虎沟满族蒙古族乡Rural TownshipLónghuà Xiàn5,969
Bājiā Xiāng八家乡Rural TownshipChéngdé Xiàn8,519
Bākèshíyíng Zhèn巴克什营镇TownLuánpíng Xiàn17,216
Bànbìshān Zhèn半壁山镇TownXīnglóng Xiàn22,029
Bănchéng Zhèn板城镇TownKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn21,468
Bànjiétă Zhèn半截塔镇TownWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn9,542
Băoyuánzhàn Xiāng宝元栈乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,338
Bĕimăquānzi Zhèn北马圈子镇TownYīngshŏuyíngzikuàng Qū12,519
Bĕishuĭquán Xiāng北水泉乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn11,091
Bĕitóuyíng Xiāng北头营乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn6,529
Bĕiwŭshíjiāzi Zhèn北五十家子镇TownPíngquán Shì11,940
Bĕiyíngfáng Zhèn北营房镇TownXīnglóng Xiàn12,403
Bōluónuò Zhèn波罗诺镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn10,147
Bōluótái Zhèn饽罗台镇TownKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn7,752
Bùgŭgōu Zhèn步古沟镇TownLónghuà Xiàn13,266
Cāngzi Xiāng仓子乡Rural TownshipChéngdé Xiàn10,062
Căoyuán Xiāng草原乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn4,877
Chàgōu Xiāng岔沟乡Rural TownshipChéngdé Xiàn13,474
Chángshānyù Zhèn长山峪镇TownLuánpíng Xiàn20,024
Cháoyángdì Zhèn朝阳地镇TownWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn13,773
Cháoyángwān Zhèn朝阳湾镇TownWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,155
Chéngzi Xiāng城子乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,031
Chénzhàzi Xiāng陈栅子乡Rural TownshipShuāngluán Qū12,119
Dàgé Zhèn大阁镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn99,673
Dàhuànqĭ Xiāng大唤起乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,131
Dàmiào Zhèn大庙镇TownShuāngluán Qū10,950
Dăngbà Zhèn党坝镇TownPíngquán Shì24,169
Dàobàzi Xiāng道坝子乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,448
Dàohŭgōu Xiāng道虎沟乡Rural TownshipPíngquán Shì14,862
Dàshímiào Zhèn大石庙镇TownShuāngqiáo Qū34,621
Dàshízhùzi Xiāng大石柱子乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn6,002
Dàshuĭquán Xiāng大水泉乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn14,470
Dàtān Zhèn大滩镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn18,620
Dàtóushān Xiāng大头山乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,060
Dàtún Mănzú Xiāng大屯满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn17,431
Dàyíngzi Xiāng大营子乡Rural TownshipChéngdé Xiàn8,593
Dàzhàngzi Xiāng大杖子乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn16,896
Dàzìgōumén Xiāng大字沟门乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn5,044
Dèngchăng Mănzú Xiāng邓厂满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn2,057
Dèngshàng Xiāng磴上乡Rural TownshipChéngdé Xiàn15,245
Dōngdàdì Xiāng东大地乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn5,725
Dōnghuánghuāchuān Xiāng东黄花川乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn5,915
Dōngxiăobáiqí Xiāng东小白旗乡Rural TownshipChéngdé Xiàn8,572
Dŏuziyù Xiāng陡子峪乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn6,263
Dúshígōu Xiāng独石沟乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn1,204
Fèngshān Zhèn凤山镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn35,212
Féngyíngzi Zhèn冯营子镇TownShuāngqiáo Qū39,757
Fùjiādiàn Mănzú Xiāng付家店满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn3,953
Fùyíngzi Xiāng付营子乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn16,717
Gāngchéng Jiēdào钢城街道Urban SubdistrictShuāngluán Qū31,134
Găngzi Mănzú Xiāng岗子满族乡Rural TownshipChéngdé Xiàn7,427
Gāosìtái Zhèn高寺台镇TownChéngdé Xiàn13,032
Guàlányù Zhèn挂兰峪镇TownXīnglóng Xiàn14,433
Guăngfāyŏng Xiāng广发永乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,308
Guōjiātún Zhèn郭家屯镇TownLónghuà Xiàn18,493
Guōjiāwān Xiāng郭家湾乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,331
Guóyíngyùdàokŏu Mùchăng国营御道口牧场Township-like AreaWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn3,208
Guōzhàngzi Mănzú Xiāng郭杖子满族乡Rural TownshipPíngquán Shì18,874
Gūshānzi Zhèn孤山子镇TownXīnglóng Xiàn11,088
Hālĭhā Xiāng哈里哈乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn7,860
Hánjiādiàn Xiāng韩家店乡Rural TownshipLónghuà Xiàn11,126
Hánmáyíng Zhèn韩麻营镇TownLónghuà Xiàn20,713
Hēishānjŭ Zhèn黑山咀镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn19,370
Hóngqí Zhèn红旗镇TownLuánpíng Xiàn14,163
Huájiān Xiāng铧尖乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn7,034
Huāngdì Xiāng荒地乡Rural TownshipLónghuà Xiàn14,222
Huángqí Zhèn黄旗镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn11,840
Huángtŭkăn Xiāng黄土坎乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn10,531
Huángtŭliángzi Zhèn黄土梁子镇TownPíngquán Shì20,831
Huàpíliūzi Xiāng化皮溜子乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn8,871
Húmáyíng Xiāng胡麻营乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn15,207
Huŏdòushān Xiāng火斗山乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn12,410
Hŭshíhā Zhèn虎什哈镇TownLuánpíng Xiàn19,495
Jiănfáng Xiāng碱房乡Rural TownshipLónghuà Xiàn5,711
Jiāngjiādiàn Xiāng姜家店乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn6,188
Jiăshān Zhèn甲山镇TownChéngdé Xiàn19,933
Jīngōutún Zhèn金沟屯镇TownLuánpíng Xiàn16,702
Jiùtún Mănzú Xiāng旧屯满族乡Rural TownshipLónghuà Xiàn5,964
Kèlègōu Zhèn克勒沟镇TownWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,740
Kuānchéng Zhèn宽城镇TownKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn73,678
Kūlóngshān Xiāng窟窿山乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn2,466
Lánqíkălún Xiāng兰旗卡伦乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn9,767
Lánqíyíng Zhèn蓝旗营镇TownXīnglóng Xiàn14,148
Lánqí Zhèn蓝旗镇TownLónghuà Xiàn15,161
Làowā Xiāng涝洼乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn5,894
Lăowōpū Xiāng老窝铺乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn2,677
Liăngjiā Mănzú Xiāng两家满族乡Rural TownshipChéngdé Xiàn9,630
Liăngjiānfáng Xiāng两间房乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn8,710
Liàngjiătái Xiāng亮甲台乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn7,382
Lĭjiāyíng Xiāng李家营乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn9,686
Liùdàohé Zhèn六道河镇TownXīnglóng Xiàn15,874
Liùgōu Zhèn六沟镇TownChéngdé Xiàn27,084
Liŭxī Mănzú Xiāng柳溪满族乡Rural TownshipPíngquán Shì11,041
Liúzhàngzi Xiāng刘杖子乡Rural TownshipChéngdé Xiàn10,098
Lónghuà Zhèn隆化镇TownLónghuà Xiàn85,697
Lóngtóushān Xiāng龙头山乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,823
Lóngxūmén Zhèn龙须门镇TownKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn20,482
Luánhé Zhèn滦河镇TownShuāngluán Qū11,950
Luánpíng Zhèn滦平镇TownLuánpíng Xiàn16,724
Mănzhàngzi Xiāng满杖子乡Rural TownshipChéngdé Xiàn8,267
Máojīngbà Xiāng茅荆坝乡Rural TownshipLónghuà Xiàn8,375
Máolángōu Mănzú Mĕnggŭzú Xiāng茅兰沟满族蒙古族乡Rural TownshipPíngquán Shì16,756
Măyíngzi Mănzú Xiāng马营子满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn6,844
Mèngjiāyuàn Xiāng孟家院乡Rural TownshipChéngdé Xiàn9,964
Mèngzilĭng Xiāng孟子岭乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn6,588
Miàozigōu Mĕnggŭzú Mănzú Xiāng庙子沟蒙古族满族乡Rural TownshipLónghuà Xiàn5,846
Mógūyù Xiāng蘑菇峪乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn17,279
Nánguān Mĕnggŭzú Xiāng南关蒙古族乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn15,438
Nánshānzuĭ Xiāng南山嘴乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn3,336
Nántiānmén Mănzú Xiāng南天门满族乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn7,034
Nánwŭshíjiāzi Zhèn南五十家子镇TownPíngquán Shì19,859
Niănziyù Zhèn碾子峪镇TownKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn15,092
Niúquānzigōu Zhèn牛圈子沟镇TownShuāngqiáo Qū51,877
Páilóu Xiāng牌楼乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn6,390
Pānjiāgōu Jiēdào潘家沟街道Urban SubdistrictShuāngqiáo Qū27,209
Piānpōyíng Mănzú Xiāng偏坡营满族乡Rural TownshipLónghuà Xiàn11,058
Piānqiáozi Zhèn偏桥子镇TownShuāngluán Qū7,483
Píng'ānbăo Zhèn平安堡镇TownXīnglóng Xiàn13,870
Píngfáng Mănzú Mĕnggŭzú Xiāng平房满族蒙古族乡Rural TownshipPíngquán Shì15,298
Píngfāng Mănzú Xiāng平坊满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn5,352
Píngquán Zhèn平泉镇TownPíngquán Shì110,646
Qiáodōng Jiēdào桥东街道Urban SubdistrictShuāngqiáo Qū22,720
Qīgōu Zhèn七沟镇TownPíngquán Shì25,061
Qījiādài Mănzú Xiāng七家岱满族乡Rural TownshipPíngquán Shì7,912
Qījiā Zhèn七家镇TownLónghuà Xiàn10,804
Qīngsōnglĭng Zhèn青松岭镇TownXīnglóng Xiàn13,407
Qípánshān Zhèn棋盘山镇TownWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn17,864
Sàihănbàjīxiè Línchăng塞罕坝机械林场Township-like AreaWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn1,356
Sāndàohé Xiāng三道河乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn16,754
Sāngōu Zhèn三沟镇TownChéngdé Xiàn20,756
Sānjiā Xiāng三家乡Rural TownshipChéngdé Xiàn20,320
Sānyìyŏng Xiāng三义永乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn6,943
Shàngbănchéng Zhèn上板城镇TownShuāngqiáo Qū34,299
Shànggŭ Xiāng上谷乡Rural TownshipChéngdé Xiàn19,222
Shàngshídòng Xiāng上石洞乡Rural TownshipXīnglóng Xiàn2,485
Shānwān Xiāng山湾乡Rural TownshipLónghuà Xiàn7,404
Shānwānzi Xiāng山湾子乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,155
Shídòngzigōu Jiēdào石洞子沟街道Urban SubdistrictShuāngqiáo Qū42,766
Shíhuīyáo Xiāng石灰窑乡Rural TownshipChéngdé Xiàn19,839
Shíréngōu Xiāng石人沟乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn14,926
Shízhuōzi Xiāng石桌子乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn4,437
Shīzigōu Zhèn狮子沟镇TownShuāngqiáo Qū24,115
Shòuwángfén Zhèn寿王坟镇TownYīngshŏuyíngzikuàng Qū11,306
Shuāngfēngsì Zhèn双峰寺镇TownShuāngqiáo Qū25,443
Shuāngtăshān Zhèn双塔山镇TownShuāngluán Qū18,250
Shuĭquángōu Zhèn水泉沟镇TownShuāngqiáo Qū25,938
Sìchàkŏu Xiāng四岔口乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn5,279
Sìdàogōu Xiāng四道沟乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn6,174
Sìhéyŏng Zhèn四合永镇TownWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn24,342
Sōngshùtái Xiāng松树台乡Rural TownshipPíngquán Shì15,954
Sūjiādiàn Xiāng苏家店乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn4,063
Tàipíngzhuāng Mănzú Xiāng太平庄满族乡Rural TownshipLónghuà Xiàn7,482
Táitóushān Xiāng台头山乡Rural TownshipPíngquán Shì19,081
Tāngdàohé Zhèn汤道河镇TownKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn18,594
Tānghé Xiāng汤河乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn6,821
Tángsānyíng Zhèn唐三营镇TownLónghuà Xiàn23,502
Tāngtóugōu Zhèn汤头沟镇TownLónghuà Xiàn24,730
Tāshān Xiāng塌山乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn5,285
Tiānqiáo Zhèn天桥镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn8,322
Tóudàopáilóu Jiēdào头道牌楼街道Urban SubdistrictShuāngqiáo Qū23,099
Tóugōu Zhèn头沟镇TownChéngdé Xiàn23,423
Tŭchéng Zhèn土城镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn14,706
Wàigōumén Xiāng外沟门乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn5,075
Wāngjiāzhuāng Zhèn汪家庄镇TownYīngshŏuyíngzikuàng Qū8,965
Wāngōumén Xiāng湾沟门乡Rural TownshipLónghuà Xiàn7,739
Wángtŭfáng Xiāng王土房乡Rural TownshipPíngquán Shì5,419
Wángyíng Xiāng王营乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn4,825
Wànshèngyŏng Xiāng万胜永乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn3,607
Wéichăng Zhèn围场镇TownWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn89,544
Wĕizigōu Xiāng苇子沟乡Rural TownshipKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn7,089
Wòlóng Zhèn卧龙镇TownPíngquán Shì28,382
Wŭdàohé Xiāng五道河乡Rural TownshipChéngdé Xiàn7,445
Wŭdàoyíng Xiāng五道营乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn7,219
Wŭdàoyíngzi Mănzú Xiāng五道营子满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn3,822
Xiàbănchéng Zhèn下板城镇TownChéngdé Xiàn80,337
Xī'āchāo Mănzú Mĕnggŭzú Xiāng西阿超满族蒙古族乡Rural TownshipLónghuà Xiàn7,849
Xiàhuŏfáng Xiāng下伙房乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn6,126
Xiăobàzi Xiāng小坝子乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn3,535
Xiăosìgōu Zhèn小寺沟镇TownPíngquán Shì22,705
Xiăoyíng Mănzú Xiāng小营满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn13,834
Xīdàjiē Jiēdào西大街街道Urban SubdistrictShuāngqiáo Qū25,901
Xīdì Mănzú Xiāng西地满族乡Rural TownshipShuāngluán Qū19,618
Xīgōu Mănzú Xiāng西沟满族乡Rural TownshipLuánpíng Xiàn6,161
Xīguānyíng Xiāng西官营乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn10,264
Xīlóngtóu Xiāng西龙头乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn3,617
Xīnbō Xiāng新拨乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,396
Xīndì Xiāng新地乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn17,135
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownXīnglóng Xiàn75,381
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道Urban SubdistrictShuāngqiáo Qū20,444
Xīnzhàngzi Xiāng新杖子乡Rural TownshipChéngdé Xiàn12,456
Xuănjiāngyíng Xiāng选将营乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn11,582
Yàngébǎi Xiāng燕格柏乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn3,971
Yángjiāwān Xiāng杨家湾乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn8,045
Yángmùzhàzi Xiāng杨木栅子乡Rural TownshipFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn6,632
Yángshùlĭng Zhèn杨树岭镇TownPíngquán Shì29,463
Yāozhàn Xiāng腰站乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn17,888
Yīngshŏuyíngzi Zhèn鹰手营子镇TownYīngshŏuyíngzikuàng Qū29,664
Yĭnjiāyíng Mănzú Xiāng尹家营满族乡Rural TownshipLónghuà Xiàn7,235
Yínwōgōu Xiāng银窝沟乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn13,042
Yuánbăoshān Jiēdào元宝山街道Urban SubdistrictShuāngluán Qū35,374
Yùdàokŏu Xiāng御道口乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn3,747
Yú'érshān Zhèn鱼儿山镇TownFēngníng Mănzú Zìzhìxiàn10,794
Yù'ĕryá Zhèn峪耳崖镇TownKuānchéng Mănzú Zìzhìxiàn27,099
Yúshùlínzi Zhèn榆树林子镇TownPíngquán Shì28,686
Yùtàihé Xiāng育太和乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn5,950
Zhāngbăiwān Zhèn张百湾镇TownLuánpíng Xiàn22,991
Zhāngjiāwān Xiāng张家湾乡Rural TownshipWéichăng Mănzú Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn4,031
Zhāngjíyíng Xiāng章吉营乡Rural TownshipLónghuà Xiàn14,509
Zhāngsānyíng Zhèn张三营镇TownLónghuà Xiàn19,743
Zhōngguān Zhèn中关镇TownLónghuà Xiàn9,375
Zhōnghuálù Jiēdào中华路街道Urban SubdistrictShuāngqiáo Qū26,708
Zhōngxīnglù Jiēdào中兴路街道办事处Urban SubdistrictLuánpíng Xiàn46,663

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).