Home
Show Map

China: Chángzhì Shì (Shānxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chángzhì Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángzi Xiàn长子县County353,266
Húguān Xiàn壶关县County291,609
Líchéng Xiàn黎城县County158,541
Lùchéng Qū [← Lùchéng Shì]潞城区District226,874
Lùzhōu Qū [incl. Chéng Qū, Jiāo Qū]潞州区District764,841
Píngshùn Xiàn平顺县County150,955
Qìn Xiàn沁县County172,205
Qìnyuán Xiàn沁源县County158,702
Shàngdăng Qū [← Chángzhì Xiàn]上党区District340,963
Túnliú Qū [← Túnliú Xiàn]屯留区District263,844
Wŭxiāng Xiàn武乡县County182,549
Xiāngyuán Xiàn襄垣县County270,216
Chángzhì Shì长治市Prefecture-level City3,334,565

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chángzhì Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băichĭ Zhèn百尺镇TownHúguān Xiàn32,499
Bàodiàn Zhèn鲍店镇TownChángzi Xiàn22,685
Bāyì Zhèn八义镇TownShàngdăng Qū23,327
Bĕichéng Xiāng北呈乡Rural TownshipShàngdăng Qū21,601
Bĕidānchē Xiāng北耽车乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn9,576
Bĕidĭ Xiāng北底乡Rural TownshipXiāngyuán Xiàn8,527
Bĕishè Xiāng北社乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn16,538
Cècūn Zhèn册村镇TownQìn Xiàn13,184
Chángbĕi Jiēdào长北街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū25,687
Chángpíng Kāifāqū [Changping Economic Development Zone]常平开发区Township-like AreaHúguān Xiàn13,108
Chángqīng Jiēdào常青街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū47,018
Chángzhāng Xiāng常张乡Rural TownshipChángzi Xiàn15,229
Chángzhì Gāoxīn Jìshù Kāifāqū [Changzhi High-tech Development Zone]长治高新技术开发区Township-like AreaLùzhōu Qū45,818
Chéngjiāchuān Jiēdào成家川街道Urban SubdistrictLùchéng Qū28,704
Chéngjiāshān Xiāng程家山乡Rural TownshipLíchéng Xiàn6,235
Chìshíqiáo Xiāng赤石桥乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn5,937
Cìcūn Xiāng次村乡Rural TownshipQìn Xiàn3,871
Cílín Zhèn慈林镇TownChángzi Xiàn33,227
Cōngziyù Xiāng聪子峪乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn6,441
Dàbăotóu Zhèn大堡头镇TownChángzi Xiàn36,556
Dānzhū Zhèn丹朱镇TownChángzi Xiàn89,543
Dàxīnzhuāng Zhèn大辛庄镇TownLùzhōu Qū30,039
Dàyŏu Xiāng大有乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn10,917
Diànshàng Zhèn店上镇TownHúguān Xiàn28,843
Diànshàng Zhèn店上镇TownLùchéng Qū31,314
Dìngchāng Zhèn定昌镇TownQìn Xiàn57,064
Dōnghé Xiāng东和乡Rural TownshipShàngdăng Qū19,590
Dōngjiē Jiēdào东街街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū51,599
Dōngjĭnglĭng Xiāng东井岭乡Rural TownshipHúguān Xiàn17,600
Dōngsìtóu Xiāng东寺头乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn9,004
Dōngyángguān Zhèn东阳关镇TownLíchéng Xiàn15,301
Duànliŭ Xiāng段柳乡Rural TownshipQìn Xiàn15,266
Éwū Xiāng鹅屋乡Rural TownshipHúguān Xiàn7,818
Făzhōng Xiāng法中乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn7,717
Fēngyí Zhèn丰宜镇TownTúnliú Qū9,397
Fēngzhōu Zhèn丰州镇TownWŭxiāng Xiàn49,594
Fēnshuĭlĭng Xiāng分水岭乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn6,129
Guāntān Xiāng官滩乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn3,441
Gùchéng Zhèn故城镇TownWŭxiāng Xiàn15,861
Gŭhán Zhèn古韩镇TownXiāngyuán Xiàn82,325
Guōcūn Zhèn郭村镇TownQìn Xiàn11,026
Guōdào Zhèn郭道镇TownQìnyuán Xiàn17,198
Gùxiàn Jiēdào故县街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū66,978
Gùxiàn Xiāng故县乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn4,298
Gùxiàn Zhèn故县镇TownQìn Xiàn13,003
Hánbĕi Xiāng韩北乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn11,097
Hándiàn Jiēdào韩店街道Urban SubdistrictShàngdăng Qū69,569
Hánhóng Xiāng韩洪乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn8,313
Hăojiāzhuāng Zhèn郝家庄镇TownShàngdăng Qū26,480
Héshénmiào Xiāng河神庙乡Rural TownshipTúnliú Qū16,999
Héshì Xiāng合室乡Rural TownshipLùchéng Qū8,275
Hóngjĭng Xiāng洪井乡Rural TownshipLíchéng Xiàn8,340
Hóngshuĭ Zhèn洪水镇TownWŭxiāng Xiàn22,508
Hóngtīguān Xiāng虹梯关乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn7,780
Hòubăo Zhèn侯堡镇TownXiāngyuán Xiàn44,360
Hòubĕizhuāng Zhèn堠北庄镇TownLùzhōu Qū41,006
Huángniăn Zhèn黄碾镇TownLùzhōu Qū35,495
Huángniútí Xiāng黄牛蹄乡Rural TownshipLùchéng Qū12,865
Huángshān Xiāng黄山乡Rural TownshipHúguān Xiàn25,991
Huángyádòng Zhèn黄崖洞镇TownLíchéng Xiàn13,857
Jiăhuò Xiāng贾豁乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn5,342
Jiānzhāng Zhèn监漳镇TownWŭxiāng Xiàn8,683
Jiāokŏu Xiāng交口乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn7,761
Jiăzhăng Zhèn贾掌镇TownShàngdăng Qū15,489
Jídiàn Xiāng集店乡Rural TownshipHúguān Xiàn24,889
Jĭngfèng Xiāng景凤乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn2,077
Jìnzhuāng Zhèn晋庄镇TownHúguān Xiàn24,848
Kāifā Yuánqū Kāifāqū开发园区Township-like AreaShàngdăng Qū11,482
Kāngzhuāng Gōngyè Yuánqū康庄工业园区Township-like AreaTúnliú Qū14,170
Lánshuĭ Xiāng岚水乡Rural TownshipChángzi Xiàn15,948
Lăodĭngshān Zhèn老顶山镇TownLùzhōu Qū39,336
Lĭgāo Xiāng李高乡Rural TownshipTúnliú Qū16,001
Líhòu Zhèn黎侯镇TownLíchéng Xiàn56,904
Língkōngshān Zhèn灵空山镇TownQìnyuán Xiàn9,611
Línjiàng Jiēdào麟绛街道Urban SubdistrictTúnliú Qū49,488
Lĭyuán Zhèn李元镇TownQìnyuán Xiàn14,695
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownHúguān Xiàn74,611
Lóngxī Zhèn龙溪镇TownPíngshùn Xiàn17,622
Lùcūn Xiāng路村乡Rural TownshipTúnliú Qū32,618
Lùhuá Jiēdào潞华街道Urban SubdistrictLùchéng Qū73,444
Măchăng Zhèn马厂镇TownLùzhōu Qū33,441
Miáozhuāng Zhèn苗庄镇TownPíngshùn Xiàn8,719
Mòdèng Xiāng墨镫乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn7,604
Nánchén Xiāng南陈乡Rural TownshipChángzi Xiàn20,356
Nánlĭ Xiāng南里乡Rural TownshipQìn Xiàn7,941
Nánquán Xiāng南泉乡Rural TownshipQìn Xiàn3,038
Nánsòng Xiāng南宋乡Rural TownshipShàngdăng Qū17,619
Nánzhāng Zhèn南漳镇TownChángzi Xiàn24,760
Niănzhāng Xiāng碾张乡Rural TownshipChángzi Xiàn13,666
Niúsì Xiāng牛寺乡Rural TownshipQìn Xiàn6,064
Pánlóng Zhèn蟠龙镇TownWŭxiāng Xiàn21,228
Qiáoshàng Zhèn [Qiáoshàng Xiāng]大峡谷镇TownHúguān Xiàn8,621
Qīngyáng Zhèn青羊镇TownPíngshùn Xiàn34,098
Qìnhé Zhèn沁河镇TownQìnyuán Xiàn50,143
Sètóu Zhèn色头镇TownChángzi Xiàn19,277
Shànfú Xiāng善福乡Rural TownshipXiāngyuán Xiàn9,569
Shàngcūn Zhèn上村镇TownTúnliú Qū20,742
Shànglián Kāifāqū上莲开发区Township-like AreaTúnliú Qū4,074
Shàngmă Xiāng上马乡Rural TownshipXiāngyuán Xiàn7,326
Shàngsī Xiāng上司乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn6,996
Shàngyáo Zhèn上遥镇TownLíchéng Xiàn17,224
Shíbĕi Xiāng石北乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn4,689
Shíchéng Zhèn石城镇TownPíngshùn Xiàn12,663
Shĭhuí Zhèn史回镇TownLùchéng Qū19,162
Shípō Xiāng石坡乡Rural TownshipHúguān Xiàn12,701
Shízhé Zhèn石哲镇TownChángzi Xiàn27,643
Shùzhăng Zhèn树掌镇TownHúguān Xiàn11,057
Sòngcūn Xiāng宋村乡Rural TownshipChángzi Xiàn34,376
Sōngcūn Xiāng松村乡Rural TownshipQìn Xiàn10,506
Sūdiàn Zhèn苏店镇TownShàngdăng Qū42,732
Tàixíng Dōngjiē Jiēdào太行东街街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū53,340
Tàixíng Xījiē Jiēdào太行西街街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū37,786
Tínghépū Xiāng停河铺乡Rural TownshipLíchéng Xiàn7,582
Wángcūn Zhèn王村镇TownXiāngyuán Xiàn14,273
Wánghé Zhèn王和镇TownQìnyuán Xiàn11,123
Wángqiáo Zhèn王桥镇TownXiāngyuán Xiàn33,594
Wángtáo Zhèn王陶镇TownQìnyuán Xiàn9,521
Wēizi Zhèn微子镇TownLùchéng Qū18,849
Wŭlóngshān Xiāng五龙山乡Rural TownshipHúguān Xiàn9,023
Wŭmă Jiēdào五马街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū32,538
Wúyuán Zhèn吾元镇TownTúnliú Qū15,530
Xiàdiàn Zhèn夏店镇TownXiāngyuán Xiàn28,829
Xiàliáng Zhèn下良镇TownXiāngyuán Xiàn15,944
Xībáitù Xiāng西白兔乡Rural TownshipLùzhōu Qū9,231
Xīchí Xiāng西池乡Rural TownshipShàngdăng Qū22,692
Xīgōu Xiāng西沟乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn6,862
Xīhuŏ Zhèn [incl. Zhènxīng Xīnqū]西火镇TownShàngdăng Qū24,945
Xījiă Xiāng西贾乡Rural TownshipTúnliú Qū14,948
Xījiē Jiēdào西街街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū48,617
Xījĭng Zhèn西井镇TownLíchéng Xiàn25,791
Xīliúzhài Kāifāqū西流寨开发区Township-like AreaTúnliú Qū4,358
Xīn'ānquán Zhèn辛安泉镇TownLùchéng Qū12,444
Xīndiàn Zhèn新店镇TownQìn Xiàn14,838
Xìngchéng Zhèn杏城镇TownPíngshùn Xiàn11,866
Xīwŭ Xiāng西仵乡Rural TownshipLíchéng Xiàn7,307
Xīyíng Zhèn西营镇TownXiāngyuán Xiàn10,322
Yán'ānnánlù Jiēdào延安南路街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū57,144
Yáng'ān Xiāng杨安乡Rural TownshipQìn Xiàn3,037
Yánggāo Xiāng阳高乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn8,787
Yìnchéng Zhèn荫城镇TownShàngdăng Qū45,437
Yīngxióng Nánlù Jiēdào英雄南路街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū41,655
Yīngxióng Zhōnglù Jiēdào英雄中路街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū34,656
Yŏngquán Xiāng涌泉乡Rural TownshipWŭxiāng Xiàn7,603
Yúwú Zhèn余吾镇TownTúnliú Qū18,486
Yúzé Zhèn渔泽镇TownTúnliú Qū25,992
Zháidiàn Zhèn翟店镇TownLùchéng Qū21,817
Zhāngdiàn Zhèn张店镇TownTúnliú Qū21,041
Zhāngyuán Zhèn漳源镇TownQìn Xiàn13,367
Zhìtíng Zhèn虒亭镇TownXiāngyuán Xiàn15,147
Zhōngwŭjĭng Xiāng中五井乡Rural TownshipPíngshùn Xiàn7,440
Zhōngyù Xiāng中峪乡Rural TownshipQìnyuán Xiàn4,724
Zĭjīnjiē Jiēdào紫金街街道Urban SubdistrictLùzhōu Qū33,457

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.