Home
Show Map

Huánghuá Shì

County-level City in Cāngzhōu Shì

County-level City

The population of Huánghuá Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huánghuá Shì黄骅市County-level City548,507
Cāngzhōu Shì沧州市Prefecture-level City7,134,062

Contents: Townships

The population of the townships in Huánghuá Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángguō Xiāng常郭乡Rural TownshipHuánghuá Shì40,081
Guānzhuāng Xiāng官庄乡Rural TownshipHuánghuá Shì29,276
Guóyíng Zhōngjié Nóngchăng国营中捷农场Township-like AreaHuánghuá Shì40,436
Huádōng Jiēdào骅东街道Urban SubdistrictHuánghuá Shì11,053
Huánghuá Găng Kāifāqū [Huanghua Port Development Zone]黄骅港开发区Township-like AreaHuánghuá Shì12,970
Huánghuá Zhèn黄骅镇TownHuánghuá Shì51,456
Huáxī Jiēdào骅西街道Urban SubdistrictHuánghuá Shì50,503
Huázhōng Jiēdào骅中街道Urban SubdistrictHuánghuá Shì17,432
Jiùchéng Zhèn旧城镇TownHuánghuá Shì35,182
Língăng Huàgōng Yuánqū [Lingang Chemical Industry Park]临港化工园区Township-like AreaHuánghuá Shì1,122
Lǚqiáo Zhèn吕桥镇TownHuánghuá Shì37,509
Nándàgăng Guănlĭqū南大港管理区Township-like AreaHuánghuá Shì42,280
Nánpáihé Zhèn南排河镇TownHuánghuá Shì44,331
Qíjiāwù Xiāng齐家务乡Rural TownshipHuánghuá Shì38,259
Téngzhuāngzi Xiāng滕庄子乡Rural TownshipHuánghuá Shì38,722
Xīncūn Huízú Xiāng新村回族乡Rural TownshipHuánghuá Shì8,173
Yáng'èrzhuāng Huízú Xiāng羊二庄回族乡Rural TownshipHuánghuá Shì41,547
Yángsānmù Huízú Xiāng羊三木回族乡Rural TownshipHuánghuá Shì8,175

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.