Home
Show Map

China: Cāngzhōu Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Cāngzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bótóu Shì泊头市County-level City584,308
Cāng Xiàn沧县County669,019
Dōngguāng Xiàn东光县County356,502
Hăixīng Xiàn海兴县County201,538
Héjiān Shì河间市County-level City810,306
Huánghuá Shì黄骅市County-level City548,507
Mèngcūn Huízú Zìzhìxiàn孟村回族自治县Autonomous County202,571
Nánpí Xiàn南皮县County366,232
Qīng Xiàn青县County402,137
Rènqiū Shì任丘市County-level City822,455
Sùníng Xiàn肃宁县County334,639
Wúqiáo Xiàn吴桥县County282,410
Xiàn Xiàn献县County579,831
Xīnhuá Qū新华区District228,341
Yánshān Xiàn盐山县County436,812
Yùnhé Qū运河区District308,454
Cāngzhōu Shì沧州市Prefecture-level City7,134,062

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Cāngzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlíng Zhèn安陵镇TownWúqiáo Xiàn23,638
Bàoguāntún Zhèn鲍官屯镇TownNánpí Xiàn32,924
Bĕihàn Xiāng北汉乡Rural TownshipRènqiū Shì28,788
Bĕishícáo Xiāng北石槽乡Rural TownshipHéjiān Shì22,294
Bĕixīnzhuāng Xiāng北辛庄乡Rural TownshipRènqiū Shì31,876
Bĕnzhāi Huízú Xiāng本斋回族乡Rural TownshipXiàn Xiàn14,754
Biānwù Xiāng边务乡Rural TownshipYánshān Xiàn28,657
Bótóu Shì Gōngyèqū Guănwĕihuì [Botou City Industrial Zone]泊头市工业区管委会Township-like AreaBótóu Shì6,949
Bó Zhèn泊镇TownBótóu Shì44,063
Cāngzhōu Kāifāqū [Cangzhou Development Zone]沧州开发区Township-like AreaXīnhuá Qū21,115
Cáojiāwā Xiāng曹家洼乡Rural TownshipWúqiáo Xiàn20,881
Cáosì Xiāng曹寺乡Rural TownshipQīng Xiàn39,781
Chángfēng Zhèn长丰镇TownRènqiū Shì46,249
Chángguō Xiāng常郭乡Rural TownshipHuánghuá Shì40,081
Chángzhuāng Xiāng常庄乡Rural TownshipYánshān Xiàn19,375
Chénzhuāng Zhèn陈庄镇TownXiàn Xiàn32,968
Chénzuĭ Xiāng陈嘴乡Rural TownshipQīng Xiàn16,755
Chēzhàn Jiēdào车站街道办事处Urban SubdistrictXīnhuá Qū11,855
Chū'àn Zhèn出岸镇TownRènqiū Shì37,541
Cuī'ĕrzhuāng Zhèn崔尔庄镇TownCāng Xiàn56,096
Dàchŭcūn Huízú Xiāng大褚村回族乡Rural TownshipCāng Xiàn25,758
Dàdān Zhèn大单镇TownDōngguāng Xiàn44,762
Dàguāntīng Xiāng大官厅乡Rural TownshipCāng Xiàn39,170
Dàlàngdiàn Xiāng大浪淀乡Rural TownshipNánpí Xiàn30,811
Dàodōng Jiēdào道东街道办事处Urban SubdistrictXīnhuá Qū39,422
Dēngmíngsì Zhèn灯明寺镇TownDōngguāng Xiàn30,810
Dōngguāng Zhèn东光镇TownDōngguāng Xiàn74,999
Dōnghuán Jiēdào东环街道办事处Urban SubdistrictXīnhuá Qū47,209
Duàncūn Xiāng段村乡Rural TownshipXiàn Xiàn26,524
Dùlín Huízú Xiāng杜林回族乡Rural TownshipCāng Xiàn44,946
Dùshēng Zhèn杜生镇TownCāng Xiàn41,774
Fēnghuàdiàn Xiāng风化店乡Rural TownshipCāng Xiàn40,350
Féngjiākŏu Zhèn冯家口镇TownNánpí Xiàn41,052
Fùjiāzuŏ Xiāng付家佐乡Rural TownshipSùníng Xiàn27,605
Fùzhèn Zhèn富镇镇TownBótóu Shì33,371
Gāochuān Xiāng高川乡Rural TownshipCāng Xiàn31,779
Gāowān Zhèn高湾镇TownHăixīng Xiàn24,828
Gāozhài Zhèn高寨镇TownMèngcūn Huízú Zìzhìxiàn23,018
Gōngyuán Jiēdào公园街道办事处Urban SubdistrictYùnhé Qū59,049
Gōudiànpū Xiāng沟店铺乡Rural TownshipWúqiáo Xiàn25,200
Gŏugèzhuāng Zhèn苟各庄镇TownRènqiū Shì27,455
Guānzhuāng Xiāng官庄乡Rural TownshipHuánghuá Shì29,276
Gŭlóu Jiēdào古楼街道办事处Urban SubdistrictBótóu Shì27,353
Guōjiācūn Xiāng [→ Shījīngcūn Zhèn]郭家村乡Rural TownshipHéjiān Shì26,700
Guóyíng Zhōngjié Nóngchăng国营中捷农场Township-like AreaHuánghuá Shì40,436
Guōzhuāng Zhèn郭庄镇TownXiàn Xiàn31,409
Guŏziwā Huízú Xiāng果子洼回族乡Rural TownshipHéjiān Shì22,194
Gùxiān Xiāng故仙乡Rural TownshipHéjiān Shì37,463
Hăixīngxiàn Nóngchăng海兴县农场Township-like AreaHăixīng Xiàn2,184
Háncūn Zhèn韩村镇TownXiàn Xiàn49,377
Hánjí Zhèn韩集镇TownYánshān Xiàn37,139
Hăocūn Zhèn郝村镇TownBótóu Shì34,597
Hébĕi Liúshànsì Xiāng河北留善寺乡Rural TownshipSùníng Xiàn32,887
Héchéngjiē Zhèn河城街镇TownXiàn Xiàn42,413
Hédōng Jiēdào河东街道办事处Urban SubdistrictBótóu Shì38,571
Hézhuāng Xiāng何庄乡Rural TownshipWúqiáo Xiàn25,285
Huábĕi Shíyóu Guănlĭjú华北石油管理局Township-like AreaRènqiū Shì121,423
Huádōng Jiēdào骅东街道Urban SubdistrictHuánghuá Shì11,053
Huáizhèn Zhèn淮镇镇TownXiàn Xiàn40,701
Huángdìpū Xiāng黄递铺乡Rural TownshipCāng Xiàn24,476
Huánghuá Găng Kāifāqū [Huanghua Port Development Zone]黄骅港开发区Township-like AreaHuánghuá Shì12,970
Huánghuá Zhèn黄骅镇TownHuánghuá Shì51,456
Huáxī Jiēdào骅西街道Urban SubdistrictHuánghuá Shì50,503
Huázhōng Jiēdào骅中街道Urban SubdistrictHuánghuá Shì17,432
Jiànshè Bĕijiē Jiēdào建设北街街道办事处Urban SubdistrictXīnhuá Qū43,487
Jiāohé Zhèn交河镇TownBótóu Shì43,547
Jiédì Huízú Xiāng捷地回族乡Rural TownshipCāng Xiàn31,549
Jiĕfàng Jiēdào解放街道办事处Urban SubdistrictBótóu Shì50,502
Jĭnghé Zhèn景和镇TownHéjiān Shì29,338
Jīnniú Zhèn金牛镇TownQīng Xiàn42,258
Jiùchéng Zhèn旧城镇TownHuánghuá Shì35,182
Jiùzhōu Zhèn旧州镇TownCāng Xiàn23,056
Kāifāqū [Development Zone]开发区Township-like AreaRènqiū Shì6,616
Lĕitóu Xiāng垒头乡Rural TownshipXiàn Xiàn21,524
Lèshòu Zhèn乐寿镇TownXiàn Xiàn88,069
Liángjiācūn Zhèn梁家村镇TownSùníng Xiàn48,257
Liángjí Zhèn梁集镇TownWúqiáo Xiàn20,364
Liángzhào Zhèn梁召镇TownRènqiū Shì41,859
Liánzhèn Zhèn连镇镇TownDōngguāng Xiàn41,635
Límínjū Xiāng黎民居乡Rural TownshipHéjiān Shì45,289
Língăng Huàgōng Yuánqū [Lingang Chemical Industry Park]临港化工园区Township-like AreaHuánghuá Shì1,122
Línhé Xiāng临河乡Rural TownshipXiàn Xiàn26,010
Lĭtiānmù Huízú Xiāng李天木回族乡Rural TownshipCāng Xiàn36,462
Liúbālĭ Xiāng刘八里乡Rural TownshipNánpí Xiàn30,255
Liúgŭsì Zhèn留古寺镇TownHéjiān Shì32,419
Liúhé Zhèn流河镇TownQīng Xiàn33,774
Liújiāmiào Xiāng刘家庙乡Rural TownshipCāng Xiàn26,575
Lónghuádiàn Xiāng龙华店乡Rural TownshipHéjiān Shì29,126
Lóngwánglĭ Zhèn龙王李镇TownDōngguāng Xiàn38,249
Lǚgōngbăo Zhèn吕公堡镇TownRènqiū Shì38,226
Lùguàn Xiāng潞灌乡Rural TownshipNánpí Xiàn51,639
Lǚqiáo Zhèn吕桥镇TownHuánghuá Shì37,509
Măchăng Zhèn马厂镇TownQīng Xiàn40,893
Májiāwù Zhèn麻家坞镇TownRènqiū Shì41,224
Màozhōu Zhèn鄚州镇TownRènqiū Shì25,509
Mèngcūn Zhèn孟村镇TownMèngcūn Huízú Zìzhìxiàn58,061
Mèngdiàn Xiāng孟店乡Rural TownshipYánshān Xiàn39,539
Mĭgèzhuāng Zhèn米各庄镇TownHéjiān Shì56,577
Mònán Zhèn陌南镇TownXiàn Xiàn38,158
Mùméndiàn Zhèn木门店镇TownQīng Xiàn28,997
Nánchéntún Xiāng南陈屯乡Rural TownshipYùnhé Qū55,248
Nándàgăng Guănlĭqū南大港管理区Township-like AreaHuánghuá Shì42,280
Nándàjiē Jiēdào南大街街道办事处Urban SubdistrictXīnhuá Qū32,133
Nánhétóu Xiāng南河头乡Rural TownshipXiàn Xiàn22,347
Nánhuán Zhōnglù Jiēdào南环中路街道办事处Urban SubdistrictYùnhé Qū60,575
Nánhú Jiēdào南湖街道办事处Urban SubdistrictYùnhé Qū12,750
Nánpáihé Zhèn南排河镇TownHuánghuá Shì44,331
Nánpí Zhèn南皮镇TownNánpí Xiàn64,380
Nánxiákŏu Zhèn南霞口镇TownDōngguāng Xiàn36,943
Niújìnzhuāng Xiāng牛进庄乡Rural TownshipMèngcūn Huízú Zìzhìxiàn32,329
Nóngchăng 农场Township-like AreaXiàn Xiàn612
Pángŭ Zhèn盘古镇TownQīng Xiàn27,599
Qiāntóng Zhèn千童镇TownYánshān Xiàn22,491
Qījiānfáng Xiāng七间房乡Rural TownshipRènqiū Shì26,298
Qíjiāwù Xiāng齐家务乡Rural TownshipHuánghuá Shì38,259
Qíncūn Zhèn秦村镇TownDōngguāng Xiàn28,380
Qīngfēng Nóngchăng青锋农场Township-like AreaHăixīng Xiàn1,073
Qīngtă Xiāng青塔乡Rural TownshipRènqiū Shì30,566
Qīngxiàn Nóngchăng青县农场Township-like AreaQīng Xiàn4,083
Qīngxiān Nóngchăng青先农场Township-like AreaHăixīng Xiàn1,099
Qìngyún Zhèn庆云镇TownYánshān Xiàn40,117
Qīngzhōu Zhèn清州镇TownQīng Xiàn111,298
Qíqiáo Zhèn齐桥镇TownBótóu Shì52,576
Sāngyuán Zhèn桑园镇TownWúqiáo Xiàn55,749
Shāhéqiáo Zhèn沙河桥镇TownHéjiān Shì42,451
Shàngcūn Zhèn尚村镇TownSùníng Xiàn34,268
Shānglín Xiāng商林乡Rural TownshipXiàn Xiàn24,982
Shàngwŭ Xiāng上伍乡Rural TownshipQīng Xiàn19,959
Shàozhuāng Xiāng邵庄乡Rural TownshipSùníng Xiàn23,283
Shāwā Xiāng沙洼乡Rural TownshipHéjiān Shì34,840
Shèngfó Zhèn圣佛镇TownYánshān Xiàn42,159
Shìchăng Jiēdào市场街道办事处Urban SubdistrictYùnhé Qū7,215
Shícūn Xiāng时村乡Rural TownshipHéjiān Shì25,209
Shījīngcūn Zhèn诗经村镇TownHéjiān Shì30,036
Shíménqiáo Zhèn石门桥镇TownRènqiū Shì45,357
Shīsù Zhèn师素镇TownSùníng Xiàn36,232
Shíwŭjí Xiāng十五级乡Rural TownshipXiàn Xiàn25,699
Shùchéng Zhèn束城镇TownHéjiān Shì51,390
Shuĭyuèsì Jiēdào水月寺街道办事处Urban SubdistrictYùnhé Qū24,577
Sìméncūn Zhèn寺门村镇TownBótóu Shì33,619
Sìyíng Xiāng四营乡Rural TownshipBótóu Shì29,390
Sòngmén Xiāng宋门乡Rural TownshipWúqiáo Xiàn24,680
Sòngzhuāngzi Xiāng宋庄子乡Rural TownshipMèngcūn Huízú Zìzhìxiàn31,165
Sūjī Zhèn苏基镇TownHăixīng Xiàn49,643
Sùníng Zhèn肃宁镇TownSùníng Xiàn65,314
Téngzhuāngzi Xiāng滕庄子乡Rural TownshipHuánghuá Shì38,722
Tiĕchéng Zhèn铁城镇TownWúqiáo Xiàn38,485
Wālĭwáng Zhèn洼里王镇TownBótóu Shì38,260
Wāngjiāpū Xiāng汪家铺乡Rural TownshipCāng Xiàn33,549
Wàngshù Zhèn望树镇TownYánshān Xiàn26,558
Wángsì Zhèn王寺镇TownNánpí Xiàn37,184
Wángwŭzhuāng Xiāng王武庄乡Rural TownshipBótóu Shì31,183
Wànlĭ Zhèn万里镇TownSùníng Xiàn34,162
Wénmiào Zhèn文庙镇TownBótóu Shì39,081
Wōbĕi Zhèn窝北镇TownSùníng Xiàn32,631
Wòfótáng Zhèn卧佛堂镇TownHéjiān Shì48,986
Wŭlóngtáng Xiāng仵龙堂乡Rural TownshipCāng Xiàn28,804
Wūmăyíng Zhèn乌马营镇TownNánpí Xiàn25,220
Wúqiáo Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Wuqiao Economic and Technological Development Zone]吴桥经济技术开发区Township-like AreaWúqiáo Xiàn66
Xiāngfāng Xiāng香坊乡Rural TownshipHăixīng Xiàn17,562
Xiăopíngwáng Xiāng小平王乡Rural TownshipXiàn Xiàn18,544
Xiăoshān Xiāng小山乡Rural TownshipHăixīng Xiàn24,481
Xiăowángzhuāng Zhèn小王庄镇TownYùnhé Qū36,573
Xiăoyíng Xiāng小营乡Rural TownshipYánshān Xiàn25,398
Xiăozhàozhuāng Xiāng小赵庄乡Rural TownshipXīnhuá Qū33,120
Xiăozhuāng Xiāng小庄乡Rural TownshipYánshān Xiàn30,253
Xīchéng Xiāng西城乡Rural TownshipXiàn Xiàn24,176
Xīhuánlù Jiēdào西环路街道Urban SubdistrictRènqiū Shì29,201
Xīhuán Zhōngjiē Jiēdào西环中街街道办事处Urban SubdistrictYùnhé Qū52,467
Xījiŭjí Xiāng西九吉乡Rural TownshipHéjiān Shì29,449
Xīncūn Huízú Xiāng新村回族乡Rural TownshipHuánghuá Shì8,173
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownMèngcūn Huízú Zìzhìxiàn26,890
Xíngbiéyíng Xiāng行别营乡Rural TownshipHéjiān Shì39,834
Xīngcūn Xiāng兴村乡Rural TownshipHéjiān Shì54,933
Xīngjì Zhèn兴济镇TownCāng Xiàn44,849
Xīnhuálù Jiēdào新华路街道Urban SubdistrictRènqiū Shì111,627
Xīnjí Zhèn辛集镇TownHăixīng Xiàn21,087
Xīnxiàn Zhèn新县镇TownMèngcūn Huízú Zìzhìxiàn31,108
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownQīng Xiàn36,740
Xīnzhōngyì Zhèn辛中驿镇TownRènqiū Shì40,081
Xīxīndiàn Xiāng西辛店乡Rural TownshipBótóu Shì36,721
Xuēguāntún Xiāng薛官屯乡Rural TownshipCāng Xiàn21,846
Xúliúgāo Xiāng徐留高乡Rural TownshipXiàn Xiàn28,006
Yáng'èrzhuāng Huízú Xiāng羊二庄回族乡Rural TownshipHuánghuá Shì41,547
Yángjiāsì Xiāng杨家寺乡Rural TownshipWúqiáo Xiàn21,300
Yángjí Xiāng杨集乡Rural TownshipYánshān Xiàn27,771
Yángsānmù Huízú Xiāng羊三木回族乡Rural TownshipHuánghuá Shì8,175
Yánshān Zhèn盐山镇TownYánshān Xiàn97,355
Yáoguāntún Xiāng姚官屯乡Rural TownshipCāng Xiàn33,795
Yìlùnbăo Xiāng议论堡乡Rural TownshipRènqiū Shì39,128
Yíngzhōu Zhèn [→ Yíngzhōulù Jiēdào, Chéngyuán Xīlù Jiēdào]瀛州镇TownHéjiān Shì115,387
Yíngzi Xiāng营子乡Rural TownshipBótóu Shì44,525
Yŏngfēnglù Jiēdào永丰路街道Urban SubdistrictRènqiū Shì14,701
Yúcūn Xiāng于村乡Rural TownshipRènqiū Shì38,730
Yújí Zhèn于集镇TownWúqiáo Xiàn26,762
Yúqiáo Xiāng于桥乡Rural TownshipDōngguāng Xiàn34,633
Zhàizi Zhèn寨子镇TownNánpí Xiàn52,767
Zhāngcūn Xiāng张村乡Rural TownshipXiàn Xiàn23,558
Zhāngguāntún Xiāng张官屯乡Rural TownshipCāng Xiàn44,679
Zhānghuìtíng Xiāng张会亭乡Rural TownshipHăixīng Xiàn27,089
Zhàomáotáo Xiāng赵毛陶乡Rural TownshipHăixīng Xiàn32,492
Zhăowáng Zhèn找王镇TownDōngguāng Xiàn26,091
Zhĭfángtóu Xiāng纸房头乡Rural TownshipCāng Xiàn39,506
Zūnzŭzhuāng Xiāng尊祖庄乡Rural TownshipHéjiān Shì36,391

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.