Home
Show Map

China: Bīnzhōu Shì / 滨州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Bīnzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bīnchéng Qū滨城区District682,717
Bóxīng Xiàn博兴县County487,116
Huìmín Xiàn惠民县County602,491
Wúdì Xiàn无棣县County418,687
Yángxìn Xiàn阳信县County427,014
Zhānhuà Qū沾化区District351,672
Zōupíng Shì [← Zōupíng Xiàn]邹平市County-level City778,777
Bīnzhōu Shì滨州市Prefecture-level City3,748,474

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Bīnzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bĕizhèn Jiēdào北镇街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū44,276
Bīnbĕi Jiēdào滨北街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū69,105
Bīnhăi Zhèn滨海镇TownZhānhuà Qū8,639
Bóchāng Jiēdào博昌街道办事处Urban SubdistrictBóxīng Xiàn55,458
Bótóu Zhèn泊头镇TownZhānhuà Qū28,752
Cáowáng Zhèn曹王镇TownBóxīng Xiàn38,310
Chángshān Zhèn长山镇TownZōupíng Shì67,865
Chéngdōng Jiēdào城东街道办事处Urban SubdistrictBóxīng Xiàn43,775
Chéngkŏu Zhèn埕口镇TownWúdì Xiàn23,950
Chénhù Zhèn陈户镇TownBóxīng Xiàn40,880
Chēwáng Zhèn车王镇TownWúdì Xiàn43,878
Chúnhuà Zhèn纯化镇TownBóxīng Xiàn23,072
Dàgāo Zhèn大高镇TownZhānhuà Qū36,202
Dàixī Jiēdào黛溪街道办事处Urban SubdistrictZōupíng Shì81,916
Dàniánchén Zhèn大年陈镇TownHuìmín Xiàn30,861
Diànzi Zhèn店子镇TownBóxīng Xiàn43,512
Dìfēng Jiēdào棣丰街道办事处Urban SubdistrictWúdì Xiàn26,206
Dùdiàn Jiēdào杜店街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū53,783
Féngjiā Zhèn冯家镇TownZhānhuà Qū51,426
Fùguó Jiēdào富国街道办事处Urban SubdistrictZhānhuà Qū63,964
Fùyuán Jiēdào富源街道办事处Urban SubdistrictZhānhuà Qū42,358
Gāoxīn Jiēdào高新街道办事处Urban SubdistrictZōupíng Shì98,549
Gŭchéng Zhèn古城镇TownZhānhuà Qū24,098
Hăifángbànshìchŭ Xiāng海防办事处乡Rural TownshipZhānhuà Qū294
Hăifēng Jiēdào海丰街道办事处Urban SubdistrictWúdì Xiàn81,452
Hándiàn Zhèn韩店镇TownZōupíng Shì40,133
Hăoshēng Jiēdào好生街道办事处Urban SubdistrictZōupíng Shì33,543
Héfāng Jiēdào何坊街道办事处Urban SubdistrictHuìmín Xiàn35,925
Héliú Zhèn河流镇TownYángxìn Xiàn38,962
Huángshān Jiēdào黄山街道办事处Urban SubdistrictZōupíng Shì48,205
Huángshēng Zhèn黄升镇TownZhānhuà Qū21,856
Húbīn Zhèn湖滨镇TownBóxīng Xiàn43,743
Hújí Zhèn胡集镇TownHuìmín Xiàn55,177
Jiānglóu Zhèn姜楼镇TownHuìmín Xiàn53,101
Jiāoqiáo Zhèn焦桥镇TownZōupíng Shì36,183
Jiéshíshān Zhèn碣石山镇TownWúdì Xiàn22,970
Jĭnqiū Jiēdào锦秋街道办事处Urban SubdistrictBóxīng Xiàn58,753
Jīnyáng Jiēdào金阳街道办事处Urban SubdistrictYángxìn Xiàn38,387
Jiŭhù Zhèn九户镇TownZōupíng Shì38,921
Láodiàn Zhèn劳店镇TownYángxìn Xiàn42,011
Liángcái Jiēdào梁才街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū31,986
Lìguó Xiāng利国乡Rural TownshipZhānhuà Qū11,829
Línchí Zhèn临池镇TownZōupíng Shì28,802
Liŭbăo Zhèn柳堡镇TownWúdì Xiàn30,119
Liúpōwù Zhèn流坡坞镇TownYángxìn Xiàn38,395
Lĭzé Jiēdào里则街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū43,582
Lĭzhuāng Zhèn李庄镇TownHuìmín Xiàn52,457
Lǚyì Zhèn吕艺镇TownBóxīng Xiàn44,843
Mádiàn Zhèn麻店镇TownHuìmín Xiàn27,755
Măshānzi Zhèn马山子镇TownWúdì Xiàn26,960
Mătóu Zhèn码头镇TownZōupíng Shì41,766
Míngjí Zhèn明集镇TownZōupíng Shì35,287
Pángjiā Zhèn庞家镇TownBóxīng Xiàn24,838
Pénglĭ Jiēdào彭李街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū72,850
Qiáozhuāng Zhèn乔庄镇TownBóxīng Xiàn30,314
Qīnghé Zhèn清河镇TownHuìmín Xiàn31,609
Qīngtián Jiēdào青田街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū26,267
Qīngyáng Zhèn青阳镇TownZōupíng Shì34,944
Qínhuángtái Xiāng秦皇台乡Rural TownshipBīnchéng Qū20,234
Sāngluòshù Zhèn桑落墅镇TownHuìmín Xiàn25,292
Sānhéhú Zhèn三河湖镇TownBīnchéng Qū41,469
Shāhé Jiēdào沙河街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū19,216
Shāngdiàn Zhèn商店镇TownYángxìn Xiàn46,003
Shéjiāxiàng Xiāng佘家巷乡Rural TownshipWúdì Xiàn28,720
Shìdōng Jiēdào市东街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū53,112
Shímiào Zhèn石庙镇TownHuìmín Xiàn51,790
Shìxī Jiēdào市西街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū68,597
Shìzhōng Jiēdào市中街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū62,152
Shuĭluòpō Zhèn水落坡镇TownYángxìn Xiàn55,684
Shuĭwān Zhèn水湾镇TownWúdì Xiàn48,535
Sūnwŭ Jiēdào孙武街道办事处Urban SubdistrictHuìmín Xiàn91,984
Sūnzhèn Zhèn孙镇镇TownZōupíng Shì36,356
Táizi Zhèn台子镇TownZōupíng Shì30,010
Wèijí Zhèn魏集镇TownHuìmín Xiàn29,930
Wèiqiáo Zhèn魏桥镇TownZōupíng Shì90,305
Wēndiàn Zhèn温店镇TownYángxìn Xiàn39,211
Wŭdìngfŭ Jiēdào武定府街道办事处Urban SubdistrictHuìmín Xiàn11,768
Xiàhé Xiāng下河乡Rural TownshipZhānhuà Qū13,238
Xiăobótóu Zhèn小泊头镇TownWúdì Xiàn36,122
Xiăoyíng Jiēdào小营街道办事处Urban SubdistrictBīnchéng Qū35,964
Xiàwā Zhèn下洼镇TownZhānhuà Qū49,016
Xīdŏng Jiēdào西董街道办事处Urban SubdistrictZōupíng Shì35,992
Xìnchéng Jiēdào信城街道办事处Urban SubdistrictYángxìn Xiàn45,797
Xīndiàn Zhèn辛店镇TownHuìmín Xiàn44,334
Xīngfú Zhèn兴福镇TownBóxīng Xiàn39,618
Xìnyáng Zhèn信阳镇TownWúdì Xiàn30,071
Xīxiăowáng Zhèn西小王镇TownWúdì Xiàn19,704
Yánghú Xiāng洋湖乡Rural TownshipYángxìn Xiàn48,231
Yángliŭxuĕ Zhèn杨柳雪镇TownBīnchéng Qū40,124
Zàohùlĭ Zhèn皂户李镇TownHuìmín Xiàn30,324
Zháiwáng Zhèn翟王镇TownYángxìn Xiàn34,333
Zījiăo Zhèn淄角镇TownHuìmín Xiàn30,184

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).