Home
Show Map

Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn

Autonomous County in Bìjié Shì

Autonomous County

The population of Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn威宁彝族回族苗族自治县Autonomous County1,263,521
Bìjié Shì毕节市Prefecture-level City6,537,498

Contents: Townships

The population of the townships in Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băndĭ Xiāng板底乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn14,235
Chàhé Zhèn岔河镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn21,457
Dàjiē Xiāng大街乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn17,633
Dōngfēng Zhèn东风镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn43,168
Dòugŭ Zhèn斗古镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn17,472
Èrtáng Zhèn二塘镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn22,324
Guānfēnghăi Zhèn观风海镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn33,962
Hǎibiān Jiēdào [Căohăi Zhèn; incl. Wǔlǐgǎng Jiēdào, Liùqiáo Jiēdào, Shǎnqiáo Jiēdào]海边街道办事处Urban SubdistrictWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn148,307
Hăilā Zhèn海拉镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn27,817
Hālăhé Zhèn哈喇河镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn18,797
Hēishítou Zhèn黑石头镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn42,422
Hēitŭhé Zhèn黑土河镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn18,975
Hóuchăng Zhèn猴场镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn26,845
Jīndòu Zhèn金斗镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn27,743
Jīnzhōng Zhèn金钟镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn45,712
Lóngchăng Zhèn龙场镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn54,134
Lóngjiē Zhèn龙街镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn43,477
Lúshān Zhèn炉山镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn57,902
Mázhà Zhèn麻乍镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn36,341
Mezhàn Zhèn么站镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn29,782
Niúpéng Zhèn牛棚镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn39,175
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn19,072
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn27,208
Tùjiē Zhèn兔街镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn30,644
Xiăohăi Zhèn小海镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn56,205
Xīnfā Bùyīzú Xiāng新发布依族乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn38,863
Xiùshuĭ Zhèn秀水镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn23,260
Xuĕshān Zhèn雪山镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn43,340
Yáncāng Zhèn盐仓镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn28,364
Yángjiē Zhèn羊街镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn48,365
Yĭnèi Zhèn迤那镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn33,790
Yùlóng Zhèn玉龙镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn27,566
Yúnguì Xiāng云贵乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn18,175
Zhéjué Zhèn哲觉镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn40,878
Zhōngshuĭ Zhèn中水镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn40,111

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.