Home
Show Map

Dàfāng Xiàn

County in Bìjié Shì

County

The population of Dàfāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàfāng Xiàn大方县County776,324
Bìjié Shì毕节市Prefecture-level City6,537,498

Contents: Townships

The population of the townships in Dàfāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlè Yízú Gēlǎozú Xiāng安乐彝族仡佬族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn10,318
Bābăo Yízú Miáozú Xiāng八堡彝族苗族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn20,752
Băinà Yízú Xiāng百纳彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn9,557
Chángshí Zhèn长石镇TownDàfāng Xiàn25,621
Dàshān Miáozú Yízú Xiāng大山苗族彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn11,616
Dàshuĭ Yízú Miáozú Bùyīzú Xiāng大水彝族苗族布依族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn10,272
Dáxī Zhèn达溪镇TownDàfāng Xiàn18,677
Dĭngxīn Yízú Miáozú Xiāng鼎新彝族苗族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn29,363
Dōngguān Xiāng东关乡Rural TownshipDàfāng Xiàn21,790
Duìjiāng Zhèn [Gāodiàn Xiāng]对江镇TownDàfāng Xiàn17,533
Fèngshān Yízú Ménggǔzú Xiāng凤山彝族蒙古族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn16,374
Guŏwă Xiāng果瓦乡Rural TownshipDàfāng Xiàn9,761
Hétáo Yízú Báizú Xiāng核桃彝族白族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn20,641
Hóngqí Jiēdào [Dàfāng Zhèn; incl. Shùndé Jiēdào, Mùégégǔchéng Jiēdào]红旗街道办事处Urban SubdistrictDàfāng Xiàn99,316
Huángnítáng Zhèn黄泥塘镇TownDàfāng Xiàn22,027
Huángní Yízú Miáozú Mǎnzú Xiāng黄泥彝族苗族满族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn11,261
Jīchăng Xiāng [→ Huángnítáng Zhèn]鸡场乡Rural TownshipDàfāng Xiàn22,216
Lĭhuà Miáozú Yízú Xiāng理化苗族彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn30,346
Liùlóng Zhèn六龙镇TownDàfāng Xiàn24,799
Lǜtáng Xiāng绿塘乡Rural TownshipDàfāng Xiàn11,972
Măchăng Zhèn马场镇TownDàfāng Xiàn33,223
Māochăng Zhèn猫场镇TownDàfāng Xiàn27,266
Niúchăng Miáozú Yízú Xiāng牛场苗族彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn26,637
Piáojĭng Zhèn瓢井镇TownDàfāng Xiàn25,133
Pŭdĭ Yízú Miáozú Báizú Xiāng普底彝族苗族白族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn31,367
Sānyuán Yízú Miáozú Báizú Xiāng三元彝族苗族白族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn12,856
Shāchăng Yízú Xiāng沙厂彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn11,451
Shuāngshān Zhèn双山镇TownDàfāng Xiàn32,074
Wéngé Xiāng文阁乡Rural TownshipDàfāng Xiàn21,668
Xiăngshuĭ Báizú Yízú Gēlǎozú Xiāng响水白族彝族仡佬族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn22,555
Xiăotún Xiāng小屯乡Rural TownshipDàfāng Xiàn16,793
Xīnglóng Miáozú Xiāng兴隆苗族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn16,222
Xīngsù Miáozú Yízú Gēlǎozú Xiāng星宿苗族彝族仡佬族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn9,565
Yángchăng Zhèn羊场镇TownDàfāng Xiàn20,438
Yŭchōng Xiāng雨冲乡Rural TownshipDàfāng Xiàn9,261
Zhúyuán Yízú Miáozú Xiāng竹园彝族苗族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn15,603

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.