Home
Show Map

China: Bìjié Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Bìjié Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàfāng Xiàn大方县County776,324
Hèzhāng Xiàn赫章县County649,357
Jīnshā Xiàn金沙县County560,575
Nàyōng Xiàn纳雍县County670,272
Qiánxī Xiàn黔西县County695,947
Qīxīngguān Qū七星关区District1,137,383
Wēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn威宁彝族回族苗族自治县Autonomous County1,263,521
Zhījīn Xiàn织金县County784,119
Bìjié Shì毕节市Prefecture-level City6,537,498

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Bìjié Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āgōng Zhèn阿弓镇TownZhījīn Xiàn24,958
Āndĭ Zhèn安底镇TownJīnshā Xiàn21,788
Ānlèxī Xiāng安乐溪乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn11,624
Ānlè Yízú Gēlǎozú Xiāng安乐彝族仡佬族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn10,318
Ānluò Miáozú Yízú Mănzú Xiāng安洛苗族彝族满族乡Rural TownshipJīnshā Xiàn19,372
Āshì Miáozú Yízú Xiāng阿市苗族彝族乡Rural TownshipQīxīngguān Qū16,591
Bābăo Yízú Miáozú Xiāng八堡彝族苗族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn20,752
Bābù Jiēdào八步街道办事处Urban SubdistrictZhījīn Xiàn34,018
Báiguŏ Jiēdào白果街道Urban SubdistrictHèzhāng Xiàn31,861
Băinà Yízú Xiāng百纳彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn9,557
Báiní Zhèn白泥镇TownZhījīn Xiàn19,810
Băixīng Zhèn百兴镇TownNàyōng Xiàn30,499
Băndĭ Xiāng板底乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn14,235
Bănqiáo Zhèn板桥镇TownZhījīn Xiàn16,391
Bāzhài Zhèn八寨镇TownQīxīngguān Qū23,966
Bìyáng Jiēdào [Liúcāngqiáo Jiēdào; incl. Déxī Jiēdào]碧阳街道办事处Urban SubdistrictQīxīngguān Qū26,065
Cáishén Zhèn财神镇TownHèzhāng Xiàn31,525
Céngtái Zhèn层台镇TownQīxīngguān Qū19,985
Chádiàn Bùyīzú Miáozú Yízú Xiāng茶店布依族苗族彝族乡Rural TownshipZhījīn Xiàn20,633
Chàhé Zhèn岔河镇TownQīxīngguān Qū28,711
Chàhé Zhèn岔河镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn21,457
Chángbà Zhèn长坝镇TownJīnshā Xiàn17,232
Chángchūnbăo Zhèn长春堡镇TownQīxīngguān Qū38,896
Chángshí Zhèn长石镇TownDàfāng Xiàn25,621
Cháyuán Zhèn茶园镇TownJīnshā Xiàn18,134
Chéngguān Zhèn城关镇TownQiánxī Xiàn164,403
Chéngguān Zhèn城关镇TownJīnshā Xiàn116,125
Chóngxīn Zhèn重新镇TownQiánxī Xiàn26,902
Dàguān Zhèn大关镇TownQiánxī Xiàn25,591
Dàhé Xiāng大河乡Rural TownshipQīxīngguān Qū15,219
Dàjiē Xiāng大街乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn17,633
Dàpíng Miáozú Yízú Xiāng大平苗族彝族乡Rural TownshipZhījīn Xiàn14,248
Dàshān Miáozú Yízú Xiāng大山苗族彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn11,616
Dàshuĭ Yízú Miáozú Bùyīzú Xiāng大水彝族苗族布依族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn10,272
Dàtián Yízú Miáozú Bùyīzú Xiāng大田彝族苗族布依族乡Rural TownshipJīnshā Xiàn8,995
Dàtún Yízú Xiāng大屯彝族乡Rural TownshipQīxīngguān Qū12,788
Dàxīnqiáo Jiēdào大新桥街道办事处Urban SubdistrictQīxīngguān Qū13,716
Dáxī Zhèn达溪镇TownDàfāng Xiàn18,677
Dàyín Zhèn大银镇TownQīxīngguān Qū20,572
Dáyī Xiāng达依乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn18,473
Dézhuó Zhèn德卓镇TownHèzhāng Xiàn22,329
Dĭngxīn Yízú Miáozú Xiāng鼎新彝族苗族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn29,363
Dìngxīn Yízú Miáozú Xiāng定新彝族苗族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn13,525
Dŏngdì Miáozú Yízú Xiāng董地苗族彝族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn20,216
Dōngfēng Zhèn东风镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn43,168
Dōngguān Xiāng东关乡Rural TownshipDàfāng Xiàn21,790
Dòugŭ Zhèn斗古镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn17,472
Duìjiāng Zhèn [Gāodiàn Xiāng]对江镇TownDàfāng Xiàn17,533
Duìpō Zhèn对坡镇TownQīxīngguān Qū20,074
Èrtáng Zhèn二塘镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn22,324
Fàngzhū Zhèn放珠镇TownQīxīngguān Qū21,059
Fèngshān Yízú Ménggǔzú Xiāng凤山彝族蒙古族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn16,374
Fŭchŭ Yízú Miáozú Xiāng辅处彝族苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn13,187
Gāntáng Zhèn甘棠镇TownQiánxī Xiàn30,539
Gāopíng Zhèn高坪镇TownJīnshā Xiàn13,253
Guānfēnghăi Zhèn观风海镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn33,962
Guānyīndòng Zhèn [Shājĭng Xiāng]观音洞镇TownQiánxī Xiàn25,530
Guānyīnqiáo Jiēdào观音桥街道办事处Urban SubdistrictQīxīngguān Qū9,562
Guānzhài Miáozú Xiāng官寨苗族乡Rural TownshipZhījīn Xiàn20,287
Gŭdá Miáozú Yízú Xiāng古达苗族彝族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn18,466
Guìguŏ Zhèn桂果镇TownZhījīn Xiàn21,436
Guìhuā Xiāng桂花乡Rural TownshipJīnshā Xiàn10,882
Gŭjī Zhèn古基镇TownHèzhāng Xiàn19,235
Gūkāi Miáozú Yízú Xiāng姑开苗族彝族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn22,973
Gŭlĭ Zhèn谷里镇TownQiánxī Xiàn22,074
Guōquānyán Miáozú Yízú Xiāng锅圈岩苗族彝族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn20,587
Guŏwă Xiāng果瓦乡Rural TownshipDàfāng Xiàn9,761
Hǎibiān Jiēdào [Căohăi Zhèn; incl. Wǔlǐgǎng Jiēdào, Liùqiáo Jiēdào, Shǎnqiáo Jiēdào]海边街道办事处Urban SubdistrictWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn148,307
Hăilā Zhèn海拉镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn27,817
Hăizijiē Zhèn [incl. Bìhǎi Jiēdào]海子街镇TownQīxīngguān Qū50,421
Hālăhé Zhèn哈喇河镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn18,797
Héguāntún Zhèn何官屯镇TownQīxīngguān Qū32,004
Hēishítou Zhèn黑石头镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn42,422
Hēitŭhé Zhèn黑土河镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn18,975
Hēitŭ Zhèn黑土镇TownZhījīn Xiàn15,928
Hétáo Yízú Báizú Xiāng核桃彝族白族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn20,641
Hézhèn Yízú Miáozú Xiāng河镇彝族苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn25,971
Hónglín Yízú Miáozú Xiāng红林彝族苗族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn15,834
Hóngqí Jiēdào [Dàfāng Zhèn; incl. Shùndé Jiēdào, Mùégégǔchéng Jiēdào]红旗街道办事处Urban SubdistrictDàfāng Xiàn99,316
Hóngshuĭ Zhèn洪水镇TownQiánxī Xiàn18,656
Hóuchăng Zhèn猴场镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn26,845
Hòushān Zhèn后山镇TownJīnshā Xiàn11,554
Hòuzhài Miáozú Xiāng后寨苗族乡Rural TownshipZhījīn Xiàn18,399
Huàjué Zhèn化觉镇TownJīnshā Xiàn14,870
Huángnítáng Zhèn黄泥塘镇TownDàfāng Xiàn22,027
Huángní Yízú Miáozú Mǎnzú Xiāng黄泥彝族苗族满族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn11,261
Huàqĭ Zhèn化起镇TownZhījīn Xiàn28,561
Huāxī Yízú Miáozú Xiāng花溪彝族苗族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn10,827
Huàzuò Miáozú Yízú Xiāng化作苗族彝族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn25,386
Jīchăng Miáozú Yízú Xiāng鸡场苗族彝族乡Rural TownshipZhījīn Xiàn31,763
Jīchăng Xiāng [→ Huángnítáng Zhèn]鸡场乡Rural TownshipDàfāng Xiàn22,216
Jiégòu Yízú Miáozú Xiāng结构彝族苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn16,667
Jīnbì Zhèn金碧镇TownQiánxī Xiàn31,765
Jīndòu Zhèn金斗镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn27,743
Jīnlán Zhèn [Yángchăng Xiāng]金兰镇TownQiánxī Xiàn14,163
Jīnlóng Miáozú Yízú Bùyīzú Xiāng金龙苗族彝族布依族乡Rural TownshipZhījīn Xiàn26,790
Jīnpō Miáozú Yízú Mǎnzú Xiāng金坡苗族彝族满族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn18,516
Jĭnxīng Zhèn锦星镇TownQiánxī Xiàn19,432
Jīnzhōng Zhèn金钟镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn45,712
Jūrén Jiēdào [Wángjiāzhài Zhèn]居仁街道办事处Urban SubdistrictNàyōng Xiàn23,930
Kĕlè Yízú Miáozú Xiāng可乐彝族苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn31,356
Kūnzhài Miáozú Yízú Báizú Xiāng昆寨苗族彝族白族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn18,501
Lántóu Zhèn岚头镇TownJīnshā Xiàn13,514
Lèzhì Zhèn乐治镇TownNàyōng Xiàn20,779
Liàngyán Zhèn亮岩镇TownQīxīngguān Qū16,951
Lĭhuà Miáozú Yízú Xiāng理化苗族彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn30,346
Línkŏu Zhèn林口镇TownQīxīngguān Qū23,950
Línquán Zhèn林泉镇TownQiánxī Xiàn30,194
Líshù Zhèn梨树镇TownQīxīngguān Qū22,005
Liùlóng Zhèn六龙镇TownDàfāng Xiàn24,799
Liùqŭhé Zhèn六曲河镇TownHèzhāng Xiàn24,106
Lóngchăngyíng Zhèn龙场营镇TownQīxīngguān Qū16,240
Lóngchăng Zhèn龙场镇TownZhījīn Xiàn17,596
Lóngchăng Zhèn龙场镇TownNàyōng Xiàn29,896
Lóngchăng Zhèn龙场镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn54,134
Lóngjiē Zhèn龙街镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn43,477
Lǜhuà Báizú Yízú Xiāng绿化白族彝族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn17,380
Luózhōu Zhèn罗州镇TownHèzhāng Xiàn23,946
Lúshān Zhèn炉山镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn57,902
Lǜtáng Xiāng绿塘乡Rural TownshipDàfāng Xiàn11,972
Măchăng Zhèn马场镇TownDàfāng Xiàn33,223
Măchăng Zhèn马场镇TownZhījīn Xiàn17,328
Māgū Zhèn妈姑镇TownHèzhāng Xiàn36,885
Mălù Yízú Miáozú Xiāng马路彝族苗族乡Rural TownshipJīnshā Xiàn11,143
Māochăng Zhèn猫场镇TownDàfāng Xiàn27,266
Māochăng Zhèn [incl. Yínghé Xiāng]猫场镇TownZhījīn Xiàn42,185
Mázhà Zhèn麻乍镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn36,341
Mezhàn Zhèn么站镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn29,782
Mùkŏng Zhèn木孔镇TownJīnshā Xiàn14,137
Nàyōng Xiāng纳雍乡Rural TownshipZhījīn Xiàn13,369
Niúchăng Miáozú Yízú Xiāng牛场苗族彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn26,637
Niúchăng Zhèn牛场镇TownZhījīn Xiàn27,651
Niúpéng Zhèn牛棚镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn39,175
Piáojĭng Zhèn瓢井镇TownDàfāng Xiàn25,133
Píngbà Zhèn [incl. Qìngmén Miáozú Yízú Gēlăozú Xiāng]平坝镇TownJīnshā Xiàn24,385
Píngshān Zhèn平山镇TownHèzhāng Xiàn20,348
Pŭdĭ Yízú Miáozú Báizú Xiāng普底彝族苗族白族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn31,367
Pŭyí Zhèn普宜镇TownQīxīngguān Qū19,901
Qiānxī Yízú Miáozú Báizú Xiāng千溪彝族苗族白族乡Rural TownshipQīxīngguān Qū13,501
Qĭmò Jiēdào绮陌街道办事处Urban SubdistrictZhījīn Xiàn24,556
Qīngchăng Zhèn青场镇TownQīxīngguān Qū26,509
Qīngchí Zhèn清池镇TownJīnshā Xiàn18,224
Qīngshuĭpū Zhèn清水铺镇TownQīxīngguān Qū25,107
Rénhé Yízú Miáozú Xiāng仁和彝族苗族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn17,923
Sālāxī Zhèn撒拉溪镇TownQīxīngguān Qū43,863
Sānbănqiáo Jiēdào三板桥街道办事处Urban SubdistrictQīxīngguān Qū12,647
Sānjiă Jiēdào [incl. Pŭwēng Xiāng]三甲街道办事处Urban SubdistrictZhījīn Xiàn33,369
Sāntáng Zhèn三塘镇TownZhījīn Xiàn31,570
Sānyuán Yízú Miáozú Báizú Xiāng三元彝族苗族白族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn12,856
Shābāo Zhèn沙包镇TownNàyōng Xiàn22,221
Shāchăng Yízú Xiāng沙厂彝族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn11,451
Shàngpíngzhài Xiāng上坪寨乡Rural TownshipZhījīn Xiàn11,785
Shăopŭ Zhèn少普镇TownZhījīn Xiàn29,841
Sháowō Zhèn勺窝镇TownNàyōng Xiàn22,524
Shātŭ Zhèn [incl. Guāntián Xiāng]沙土镇TownJīnshā Xiàn50,582
Shèdōngguān Yízú Báizú Miáozú Xiāng厍东关彝族白族苗族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn13,924
Shēngjī Zhèn生机镇TownQīxīngguān Qū24,838
Shíchăng Miáozú Yízú Xiāng石场苗族彝族乡Rural TownshipJīnshā Xiàn21,527
Shìdōng Jiēdào [incl. Máyuán Jiēdào]市东街道办事处Urban SubdistrictQīxīngguān Qū85,472
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn19,072
Shìxī Jiēdào [incl. Hóngshān Jiēdào]市西街道办事处Urban SubdistrictQīxīngguān Qū116,981
Shíxīng Xiāng实兴乡Rural TownshipZhījīn Xiàn13,804
Shuānghé Jiēdào [Chéngguān Zhèn]双河街道Urban SubdistrictHèzhāng Xiàn60,427
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn27,208
Shuāngpíng Yízú Miáozú Xiāng双坪彝族苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn34,378
Shuāngshān Zhèn双山镇TownDàfāng Xiàn32,074
Shŭguāng Zhèn曙光镇TownNàyōng Xiàn30,774
Shuĭdōng Zhèn水东镇TownNàyōng Xiàn18,587
Shuĭqìng Zhèn水箐镇TownQīxīngguān Qū23,023
Shuĭtángbăo Yízú Miáozú Xiāng水塘堡彝族苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn17,556
Sōnglínpō Báizú Yízú Miáozú Xiāng松林坡白族彝族苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn21,385
Sùpò Zhèn素朴镇TownQiánxī Xiàn25,808
Tàilái Yízú Miáozú Xiāng太来彝族苗族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn19,557
Tàipíng Yízú Miáozú Xiāng太平彝族苗族乡Rural TownshipJīnshā Xiàn10,802
Tiánbàqiáo Zhèn田坝桥镇TownQīxīngguān Qū14,469
Tiánbà Zhèn田坝镇TownQīxīngguān Qū16,057
Tiánkăn Yízú Xiāng田坎彝族乡Rural TownshipQīxīngguān Qū9,693
Tiĕjiàng Miáozú Xiāng铁匠苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn16,156
Tiĕshí Miáozú Yízú Xiāng铁石苗族彝族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn12,850
Tuánjié Yízú Miáozú Xiāng团结彝族苗族乡Rural TownshipQīxīngguān Qū15,961
Tùjiē Zhèn兔街镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn30,644
Wēishē Xiāng威奢乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn11,620
Wéixīn Zhèn维新镇TownNàyōng Xiàn22,664
Wéngé Xiāng文阁乡Rural TownshipDàfāng Xiàn21,668
Wénténg Jiēdào [incl. Shuāngyàn Jiēdào, Wénténg Jiēdào, Jīnfèng Jiēdào]文腾街道办事处Urban SubdistrictZhījīn Xiàn120,882
Wŭlĭ Bùyīzú Miáozú Xiāng五里布依族苗族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn14,801
Wǔlóng Jiēdào [incl. Lóngbà Xiāng]五龙街道办事处Urban SubdistrictJīnshā Xiàn9,162
Xiăngshuĭ Báizú Yízú Gēlǎozú Xiāng响水白族彝族仡佬族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn22,555
Xiăobà Zhèn小坝镇TownQīxīngguān Qū29,108
Xiăohăi Zhèn小海镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn56,205
Xiăojíchăng Zhèn小吉场镇TownQīxīngguān Qū38,620
Xiăotún Xiāng小屯乡Rural TownshipDàfāng Xiàn16,793
Xiéhé Zhèn协和镇TownQiánxī Xiàn22,087
Xīluò Jiēdào西洛街道办事处Urban SubdistrictJīnshā Xiàn28,893
Xīnfā Bùyīzú Xiāng新发布依族乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn38,863
Xīnfáng Yízú Miáozú Xiāng新房彝族苗族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn29,543
Xīngfā Miáozú Yízú Huízú Xiāng兴发苗族彝族回族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn23,008
Xīnglóng Miáozú Xiāng兴隆苗族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn16,222
Xīngsù Miáozú Yízú Gēlǎozú Xiāng星宿苗族彝族仡佬族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn9,565
Xīnhuà Miáozú Yízú Mănzú Xiāng新化苗族彝族满族乡Rural TownshipJīnshā Xiàn29,497
Xīnrén Miáozú Xiāng新仁苗族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn15,201
Xióngjiāchăng Zhèn熊家场镇TownZhījīn Xiàn18,567
Xiùshuĭ Zhèn秀水镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn23,260
Xuĕshān Zhèn雪山镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn43,340
Yāchí Zhèn鸭池镇TownQīxīngguān Qū46,222
Yáncāng Zhèn盐仓镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn28,364
Yángchăng Miáozú Yízú Xiāng羊场苗族彝族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn23,241
Yángchăng Zhèn羊场镇TownDàfāng Xiàn20,438
Yángcháng Zhèn阳长镇TownNàyōng Xiàn47,361
Yángjiāwān Zhèn杨家湾镇TownQīxīngguān Qū36,377
Yángjiē Zhèn羊街镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn48,365
Yánkŏng Jiēdào岩孔街道办事处Urban SubdistrictJīnshā Xiàn31,259
Yànzikŏu Zhèn燕子口镇TownQīxīngguān Qū32,351
Yĕjiăo Xiāng野角乡Rural TownshipQīxīngguān Qū16,787
Yĕmăchuān Zhèn野马川镇TownHèzhāng Xiàn35,866
Yīndĭ Yízú Miáozú Báizú Xiāng阴底彝族苗族白族乡Rural TownshipQīxīngguān Qū27,252
Yĭnèi Zhèn以那镇TownZhījīn Xiàn25,745
Yĭnèi Zhèn迤那镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn33,790
Yŏngshēn Yízú Miáozú Xiāng永燊彝族苗族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn15,712
Yōngxī Jiēdào [incl. Wénchāng Jiēdào]雍熙街道办事处Urban SubdistrictNàyōng Xiàn85,235
Yuáncūn Zhèn源村镇TownJīnshā Xiàn19,913
Yŭchōng Xiāng雨冲乡Rural TownshipDàfāng Xiàn9,261
Yŭduŏ Zhèn雨朵镇TownQiánxī Xiàn18,533
Yùlóngbà Zhèn [Lăo'āobà Xiāng]玉龙坝镇TownNàyōng Xiàn28,595
Yùlóng Zhèn玉龙镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn27,566
Yŭmó Zhèn禹谟镇TownJīnshā Xiàn25,332
Yúnguì Xiāng云贵乡Rural TownshipWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn18,175
Zhàilè Zhèn寨乐镇TownNàyōng Xiàn28,463
Zhāngjiāwān Zhèn张家湾镇TownNàyōng Xiàn28,435
Zhéjué Zhèn哲觉镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn40,878
Zhézhuāng Zhèn哲庄镇TownHèzhāng Xiàn22,966
Zhìjiē Yízú Miáozú Xiāng雉街彝族苗族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn14,483
Zhōngjiàn Miáozú Yízú Xiāng中建苗族彝族乡Rural TownshipQiánxī Xiàn7,687
Zhōnglĭng Zhèn中岭镇TownNàyōng Xiàn31,298
Zhōngpíng Zhèn中坪镇TownQiánxī Xiàn20,552
Zhōngshān Zhèn钟山镇TownQiánxī Xiàn19,905
Zhōngshuĭ Zhèn中水镇TownWēiníng Yízú Huízú Miáozú Zìzhìxiàn40,111
Zhōngzhài Zhèn中寨镇TownZhījīn Xiàn16,379
Zhūchăng Miáozú Yízú Xiāng猪场苗族彝族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn15,491
Zhūchāng Zhèn朱昌镇TownQīxīngguān Qū33,869
Zhūmíng Zhèn朱明镇TownHèzhāng Xiàn25,354
Zhūshì Yízú Xiāng珠市彝族乡Rural TownshipHèzhāng Xiàn20,179
Zhúyuán Yízú Miáozú Xiāng竹园彝族苗族乡Rural TownshipDàfāng Xiàn15,603
Zhūzàng Zhèn珠藏镇TownZhījīn Xiàn35,416
Zìqiáng Miáozú Xiāng自强苗族乡Rural TownshipZhījīn Xiàn10,854
Zuŏjiūjiá Yízú Miáozú Xiāng左鸠戛彝族苗族乡Rural TownshipNàyōng Xiàn9,149

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.