Home
Show Map

China: Bĕijīng Municipal Province

Contents: Districts and Townships

The population of all districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Bĕijīng Municipal Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Chāngpíng QūDistrict昌平区614,8211,660,501
Băishàn ZhènTown百善镇15,16321,662
Bĕiqījiā ZhènTown北七家镇...263,323
Chánglíng Zhèn [→ Shísānlíng Zhèn, Yánshòu Zhèn]Town长陵镇15,03015,024
Chéngbĕi JiēdàoUrban Subdistrict城北街道116,961187,228
Chéngnán JiēdàoUrban Subdistrict城南街道29,20558,127
Cuīcūn ZhènTown崔村镇14,05321,319
Dōngxiăokŏu Dìqū [incl. Tiāntōngyuàn Běi Jiēdào, Tiāntōngyuàn Nán Jiēdào, Huòyíng Jiēdào]Semi-urban Area东小口地区...359,415
Huílóngguān Dìqū [incl. Huílóngguān Jiēdào, Lóngzéyuán Jiēdào, Shǐgè Zhuāng Jiēdào]Semi-urban Area回龙观地区...306,311
Liúcūn ZhènTown流村镇18,07617,900
Măchíkŏu DìqūSemi-urban Area马池口地区36,42273,905
Nánkŏu DìqūSemi-urban Area南口地区56,72767,811
Nánshào ZhènTown南邵镇17,29724,180
Shāhé DìqūSemi-urban Area沙河地区57,050110,808
Shísānlíng ZhènTown十三陵镇17,12320,911
Xiăotāngshān ZhènTown小汤山镇34,87755,737
Xīngshòu Zhèn [incl. Yánshòu Zhèn (parts)]Town兴寿镇26,27733,139
Yángfāng ZhènTown阳坊镇18,08623,701
Cháoyáng QūDistrict朝阳区2,289,7563,545,137
Ānzhēn JiēdàoUrban Subdistrict安贞街道69,65168,454
Àoyùncūn Jiēdào [Olympic Village]Urban Subdistrict奥运村街道43,737105,263
Bālĭzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict八里庄街道81,964107,542
Chángyíng DìqūSemi-urban Area常营地区...48,470
Cháowài JiēdàoUrban Subdistrict朝外街道45,65039,999
Cuīgèzhuāng DìqūSemi-urban Area崔各庄地区46,101101,996
Dàtún JiēdàoUrban Subdistrict大屯街道94,284141,433
Dōngbà DìqūSemi-urban Area东坝地区38,65688,541
Dōngfēng DìqūSemi-urban Area东风地区60,30286,525
Dōnghú JiēdàoUrban Subdistrict东湖街道...64,074
Dòugèzhuāng DìqūSemi-urban Area豆各庄地区12,07732,535
Fátóu JiēdàoUrban Subdistrict垡头街道26,43654,872
Gāobēidiàn DìqūSemi-urban Area高碑店地区56,438118,094
Guănzhuāng DìqūSemi-urban Area管庄地区81,197105,407
Hēizhuānghù DìqūSemi-urban Area黑庄户地区20,62057,257
Hépíngjiē JiēdàoUrban Subdistrict和平街街道94,610108,406
Hūjiālóu JiēdàoUrban Subdistrict呼家楼街道65,42361,588
Jiāngtái DìqūSemi-urban Area将台地区33,39571,341
Jiànwài JiēdàoUrban Subdistrict建外街道...34,692
Jìngsōng JiēdàoUrban Subdistrict劲松街道72,847106,983
Jīnzhăn DìqūSemi-urban Area金盏地区30,85557,618
Jiŭxiānqiáo JiēdàoUrban Subdistrict酒仙桥街道...62,127
Láiguăngyíng DìqūSemi-urban Area来广营地区51,581123,665
Liùlĭtún JiēdàoUrban Subdistrict六里屯街道76,258107,943
Màizidiàn JiēdàoUrban Subdistrict麦子店街道34,97631,741
Nánmófáng DìqūSemi-urban Area南磨房地区69,546129,844
Pānjiāyuán JiēdàoUrban Subdistrict潘家园街道99,198113,115
Píngfáng DìqūSemi-urban Area平房地区...120,605
Sānjiānfáng DìqūSemi-urban Area三间房地区...126,183
Sānlĭtún JiēdàoUrban Subdistrict三里屯街道...35,394
Shíbālĭdiàn DìqūSemi-urban Area十八里店地区85,635200,884
ShŏudūJīchăng Jiēdào [Beijing Capital International Airport]Urban Subdistrict首都机场街道26,73520,512
Shuāngjĭng JiēdàoUrban Subdistrict双井街道68,94196,898
Sūnhé DìqūSemi-urban Area孙河地区16,04023,876
Tàiyánggōng DìqūSemi-urban Area太阳宫地区57,29470,367
Tuánjiéhú JiēdàoUrban Subdistrict团结湖街道40,74537,674
Wàngjīng JiēdàoUrban Subdistrict望京街道91,170168,167
Wángsìyíng DìqūSemi-urban Area王四营地区...84,394
Xiānghéyuán JiēdàoUrban Subdistrict香河园街道51,01151,880
Xiăoguān JiēdàoUrban Subdistrict小关街道55,82868,363
Xiăohóngmén DìqūSemi-urban Area小红门地区36,06957,751
Yàyùncūn JiēdàoUrban Subdistrict亚运村街道67,33472,415
Zuŏjiāzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict左家庄街道83,55380,249
Dàxīng QūDistrict大兴区671,4441,365,112
Āndìng ZhènTown安定镇29,55729,963
Bĕijīng Jīngjìjìshù Kāifāqū [Beijing Economic and Technological Development Zone]Township-like Area北京经济技术开发区...73,112
Bĕizāngcūn ZhènTown北臧村镇17,83731,524
Căiyù ZhènTown采育镇30,94534,073
Chángziyíng ZhènTown长子营镇25,20632,985
Guānyīnsì JiēdàoUrban Subdistrict观音寺街道...73,061
Huángcūn DìqūSemi-urban Area黄村地区...168,444
Jiùgōng DìqūSemi-urban Area旧宫地区...193,585
Línxiàolù JiēdàoUrban Subdistrict林校路街道...50,917
Lĭxián ZhènTown礼贤镇34,49033,347
Pánggèzhuāng ZhènTown庞各庄镇41,24446,632
Qīngyuán Jiēdào [incl. Gāomǐdiàn Jiēdào]Urban Subdistrict清源街道...102,402
Qīngyúndiàn ZhènTown青云店镇35,53369,157
Tiāngōngyuàn JiēdàoUrban Subdistrict天宫院街道...22,433
Wèishànzhuāng ZhènTown魏善庄镇31,79843,712
Xīhóngmén DìqūSemi-urban Area西红门地区...141,355
Xīngfēng JiēdàoUrban Subdistrict兴丰街道...57,478
Yínghăi DìqūSemi-urban Area瀛海地区25,49549,612
Yìzhuāng Dìqū [incl. Rónghuá Jiēdào, Bóxìng Jiēdào]Semi-urban Area亦庄地区36,89055,318
Yúfá ZhènTown榆垡镇44,27056,002
Dōngchéng Qū [incl. Chóngwén Qū]District东城区881,763919,253
Āndìngmén JiēdàoUrban Subdistrict安定门街道44,69144,358
Bĕixīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict北新桥街道65,79182,273
Cháoyángmén JiēdàoUrban Subdistrict朝阳门街道34,69236,702
Chóngwénménwài JiēdàoUrban Subdistrict崇文门外街道26,93348,817
Dōnghuámén JiēdàoUrban Subdistrict东华门街道61,79561,366
Dōnghuāshì JiēdàoUrban Subdistrict东花市街道49,06652,775
Dōngsì JiēdàoUrban Subdistrict东四街道40,77343,731
Dōngzhímén JiēdàoUrban Subdistrict东直门街道48,23246,018
Hépínglĭ JiēdàoUrban Subdistrict和平里街道103,931112,058
Jiànguómén JiēdàoUrban Subdistrict建国门街道57,92257,170
Jiāodàokŏu JiēdàoUrban Subdistrict交道口街道40,35149,196
Jĭngshān JiēdàoUrban Subdistrict景山街道37,38040,308
Lóngtán JiēdàoUrban Subdistrict龙潭街道53,25756,257
Qiánmén JiēdàoUrban Subdistrict前门街道...12,924
Tiāntán JiēdàoUrban Subdistrict天坛街道57,46550,304
Tĭyùguănlù JiēdàoUrban Subdistrict体育馆路街道45,79440,303
Yŏngdìngménwài JiēdàoUrban Subdistrict永定门外街道78,70084,693
Fángshān QūDistrict房山区814,367944,832
Chánggōu ZhènTown长沟镇25,45223,791
Chángyáng ZhènTown长阳镇37,53864,996
Chéngguān JiēdàoUrban Subdistrict城关街道80,74696,243
Dà'ānshān XiāngRural Township大安山乡12,84311,217
Dàshíwō ZhènTown大石窝镇37,91931,139
Dōngfēng JiēdàoUrban Subdistrict东风街道25,78624,321
Dòudiàn ZhènTown窦店镇45,32665,574
Fózizhuāng XiāngRural Township佛子庄乡13,8958,925
Gŏngchén JiēdàoUrban Subdistrict拱辰街道...132,320
Háncūnhé ZhènTown韩村河镇39,02339,210
Hébĕi ZhènTown河北镇25,26719,877
Liángxiāng DìqūSemi-urban Area良乡地区17,45918,978
Liúlíhé DìqūSemi-urban Area琉璃河地区62,83659,931
Nánjiào XiāngRural Township南窖乡5,9223,739
Púwā XiāngRural Township蒲洼乡4,2542,472
Qīnglónghú ZhènTown青龙湖镇44,04744,598
Shídù ZhènTown十渡镇12,0729,778
Shĭjiāyíng XiāngRural Township史家营乡...6,300
Shílóu ZhènTown石楼镇29,46828,902
Xiàngyáng JiēdàoUrban Subdistrict向阳街道...8,569
Xiáyúnlĭng XiāngRural Township霞云岭乡10,3167,140
Xīlù JiēdàoUrban Subdistrict西潞街道...64,757
Xīngchéng JiēdàoUrban Subdistrict星城街道21,96021,861
Xīnzhèn JiēdàoUrban Subdistrict新镇街道9,7948,842
Yáncūn ZhènTown阎村镇30,67948,773
Yíngfēng JiēdàoUrban Subdistrict迎风街道33,40631,293
Zhāngfāng ZhènTown张坊镇21,04318,446
Zhōukŏudiàn DìqūSemi-urban Area周口店地区39,87742,840
Fēngtái QūDistrict丰台区1,369,4802,112,162
Chángxīndiàn JiēdàoUrban Subdistrict长辛店街道78,09280,639
Chángxīndiàn ZhènTown长辛店镇31,97547,986
Dàhóngmén JiēdàoUrban Subdistrict大红门街道83,807193,382
Dōnggāodì JiēdàoUrban Subdistrict东高地街道49,64644,912
Dōngtiĕjiàngyíng JiēdàoUrban Subdistrict东铁匠营街道109,410144,894
Fāngzhuāng DìqūSemi-urban Area方庄地区66,64083,454
Fēngtái JiēdàoUrban Subdistrict丰台街道102,624144,185
Héyì JiēdàoUrban Subdistrict和义街道22,62940,477
Huāxiāng DìqūSemi-urban Area花乡地区92,205143,041
Lúgōuqiáo DìqūSemi-urban Area卢沟桥地区114,848173,690
Lúgōuqiáo JiēdàoUrban Subdistrict卢沟桥街道93,356181,666
Măjiābăo JiēdàoUrban Subdistrict马家堡街道48,218119,595
Nányuàn DìqūSemi-urban Area南苑地区86,572140,155
Nányuàn JiēdàoUrban Subdistrict南苑街道38,79948,076
Tàipíngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict太平桥街道39,89963,588
Wángzuŏ ZhènTown王佐镇37,38553,808
Wănpíngchéng DìqūSemi-urban Area宛平城地区...49,180
Xīluóyuán JiēdàoUrban Subdistrict西罗园街道75,77783,430
Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict新村街道68,753159,357
Yòu'ānmén JiēdàoUrban Subdistrict右安门街道72,94483,936
Yúngăng JiēdàoUrban Subdistrict云岗街道32,89432,711
Hăidiàn QūDistrict海淀区2,240,1243,280,670
Bālĭzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict八里庄街道83,519135,984
Bĕitàipíngzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict北太平庄街道136,244201,614
Bĕixiàguān JiēdàoUrban Subdistrict北下关街道131,720158,776
Dōngshēng DìqūSemi-urban Area东升地区34,53349,852
Gānjiākŏu JiēdàoUrban Subdistrict甘家口街道111,596118,455
Hăidiàn JiēdàoUrban Subdistrict海淀街道108,635144,700
Huāyuánlù JiēdàoUrban Subdistrict花园路街道130,059148,829
Măliánwā JiēdàoUrban Subdistrict马连洼街道66,622106,585
Qīnghé JiēdàoUrban Subdistrict清河街道71,862139,752
Qīnghuáyuán JiēdàoUrban Subdistrict清华园街道49,07251,785
Qīnglóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict青龙桥街道78,664128,887
Shàngdì JiēdàoUrban Subdistrict上地街道...102,105
Shàngzhuāng DìqūSemi-urban Area上庄地区25,13844,814
Shŭguāng JiēdàoUrban Subdistrict曙光街道...102,397
Sìjìqīng DìqūSemi-urban Area四季青地区88,643170,579
Sūjiātuó DìqūSemi-urban Area苏家坨地区35,90246,786
Tiáncūnlù JiēdàoUrban Subdistrict田村路街道45,429106,744
Wànliŭ DìqūSemi-urban Area万柳地区...28,062
Wànshòulù JiēdàoUrban Subdistrict万寿路街道148,159172,456
Wēnquán DìqūSemi-urban Area温泉地区31,53750,800
Xiāngshān JiēdàoUrban Subdistrict香山街道...28,535
Xībĕiwàng DìqūSemi-urban Area西北旺地区66,882142,664
Xīsānqí JiēdàoUrban Subdistrict西三旗街道88,954144,126
Xuéyuànlù JiēdàoUrban Subdistrict学院路街道157,065243,307
Yángfāngdiàn JiēdàoUrban Subdistrict羊坊店街道110,193127,134
Yànyuán JiēdàoUrban Subdistrict燕园街道36,70637,548
Yŏngdìnglù JiēdàoUrban Subdistrict永定路街道37,39449,346
Zhōngguāncūn JiēdàoUrban Subdistrict中关村街道108,578159,637
Zĭzhúyuàn JiēdàoUrban Subdistrict紫竹院街道134,330138,411
Huáiróu QūDistrict怀柔区296,002372,887
Băoshān ZhènTown宝山镇7,9758,244
Bĕifáng ZhènTown北房镇18,13424,541
Bóhăi ZhènTown渤海镇16,60814,016
Chángshàoyíng Mănzú XiāngRural Township长哨营满族乡7,5366,570
Huáibĕi ZhènTown怀北镇15,91512,475
Huáiróu DìqūSemi-urban Area怀柔地区...66,485
Jiŭdùhé ZhènTown九渡河镇16,44615,206
Lăbāgōumén Mănzú XiāngRural Township喇叭沟门满族乡5,3674,895
Liúlímiào ZhènTown琉璃庙镇6,9135,938
Lóngshān JiēdàoUrban Subdistrict龙山街道...44,203
Miàochéng DìqūSemi-urban Area庙城地区24,29634,027
Qiáozĭ ZhènTown桥梓镇22,48521,914
Quánhé JiēdàoUrban Subdistrict泉河街道...54,471
Tānghékŏu ZhènTown汤河口镇7,1746,372
Yángsòng ZhènTown杨宋镇17,01624,642
Yànqī DìqūSemi-urban Area雁栖地区17,47525,933
Yànqī Jīngjì Kāifāqū [Beijing Yanqi Economic Development Zone]Township-like Area北京雁栖经济开发区...2,955
Méntóugōu QūDistrict门头沟区266,591290,476
Chéngzi JiēdàoUrban Subdistrict城子街道20,98634,555
Dàtái JiēdàoUrban Subdistrict大台街道13,88711,296
Dàyù JiēdàoUrban Subdistrict大峪街道58,41480,413
Dōngxīnfáng JiēdàoUrban Subdistrict东辛房街道29,08627,335
Jūnzhuāng ZhènTown军庄镇13,01212,516
Lóngquán DìqūSemi-urban Area龙泉地区37,97932,149
Miàofēngshān ZhènTown妙峰山镇9,6499,271
Qīngshuĭ ZhènTown清水镇9,6747,906
Tánzhèsì ZhènTown潭柘寺镇9,2618,672
Wángpíng DìqūSemi-urban Area王平地区8,1476,513
Yànchì ZhènTown雁翅镇8,6576,587
Yŏngdìng DìqūSemi-urban Area永定地区34,94542,446
Zhāitáng ZhènTown斋堂镇12,89410,817
Mìyún QūDistrict密云区420,019467,680
Běijīng Mìyún Jīngjì Kāifāqū Kāifāqū [Beijing Miyun Economic Development Zone]Township-like Area北京密云经济开发区...5,868
Bĕizhuāng ZhènTown北庄镇9,1417,769
Bùlăotún ZhènTown不老屯镇22,41115,810
Dàchéngzi ZhènTown大城子镇15,87711,648
Dōngshàoqú ZhènTown东邵渠镇13,41612,276
Féngjiāyù ZhènTown冯家峪镇...6,640
Gāolĭng ZhènTown高岭镇17,65614,186
Gŭbĕikŏu ZhènTown古北口镇9,2547,932
Gŭlóu JiēdàoUrban Subdistrict鼓楼街道...104,479
Guŏyuán JiēdàoUrban Subdistrict果园街道...52,840
Hénánzhài ZhènTown河南寨镇23,73924,067
Jùgèzhuāng ZhènTown巨各庄镇24,75023,017
Mìyún ZhènTown密云镇...18,722
Mùjiāyù ZhènTown穆家峪镇30,68733,145
Shíchéng ZhènTown石城镇5,9565,453
Shílĭbăo ZhènTown十里堡镇22,02725,086
Tàishītún ZhènTown太师屯镇32,93727,311
Tányíng DìqūSemi-urban Area檀营地区...7,571
Xīnchéngzi ZhènTown新城子镇10,8107,993
Xītiángèzhuāng ZhènTown西田各庄镇39,79136,056
Xīwēngzhuāng ZhènTown溪翁庄镇22,62219,811
Pínggŭ QūDistrict平谷区396,701415,958
Bīnhé JiēdàoUrban Subdistrict滨河街道...44,897
Dàhuáshān ZhènTown大华山镇20,48116,396
Dàxīngzhuāng ZhènTown大兴庄镇18,81217,297
Dōnggāocūn ZhènTown东高村镇31,74127,945
Huángsōngyù XiāngRural Township黄松峪乡5,8995,498
Jīnhăihú DìqūSemi-urban Area金海湖地区...26,835
Liújiādiàn ZhènTown刘家店镇9,5167,509
Măchāngyíng ZhènTown马昌营镇16,05816,303
Măfāng DìqūSemi-urban Area马坊地区18,92017,949
Nándúlèhé ZhènTown南独乐河镇23,67820,449
Shāndōngzhuāng ZhènTown山东庄镇18,59816,439
Wángxīnzhuāng ZhènTown王辛庄镇40,69529,686
Xiàgèzhuāng ZhènTown夏各庄镇25,32720,958
Xīnggŭ JiēdàoUrban Subdistrict兴谷街道...53,000
Xióng'érzhài XiāngRural Township熊儿寨乡4,3083,414
Yùkŏu DìqūSemi-urban Area峪口地区29,58426,493
Yúyáng DìqūSemi-urban Area渔阳地区...56,015
Zhènluóyíng ZhènTown镇罗营镇11,0078,875
Shíjĭngshān QūDistrict石景山区489,439616,083
Bābăoshān JiēdàoUrban Subdistrict八宝山街道...53,606
Bājiăo JiēdàoUrban Subdistrict八角街道70,849116,416
Guăngníng JiēdàoUrban Subdistrict广宁街道14,36517,395
Gŭchéng JiēdàoUrban Subdistrict古城街道62,24959,783
Jīndĭngjiē JiēdàoUrban Subdistrict金顶街街道61,96375,736
Lăoshān JiēdàoUrban Subdistrict老山街道37,77442,606
Lŭgŭ JiēdàoUrban Subdistrict鲁谷街道...95,455
Píngguŏyuán JiēdàoUrban Subdistrict苹果园街道81,852101,775
Shŏugāng Qiān'ān Kuàngqū [Shougang Qianan Mine]Township-like Area首钢迁安矿区28,99222,849
Wŭlĭtuó JiēdàoUrban Subdistrict五里坨街道30,66430,462
Shùnyì QūDistrict顺义区636,479876,620
Bĕishícáo ZhènTown北石槽镇14,37915,386
Bĕiwù ZhènTown北务镇10,97711,413
Bĕixiăoyíng ZhènTown北小营镇34,24537,959
Dàsūngèzhuāng ZhènTown大孙各庄镇28,82724,223
Gāolìyíng ZhènTown高丽营镇27,21344,461
Guāngmíng JiēdàoUrban Subdistrict光明街道49,04354,731
Hòushāyù DìqūSemi-urban Area后沙峪地区29,90240,793
Kōnggăng JiēdàoUrban Subdistrict空港街道...43,814
Lĭqiáo ZhènTown李桥镇36,46669,830
Lĭsuì ZhènTown李遂镇19,42720,046
Lóngwāntún ZhènTown龙湾屯镇18,02415,457
Măpō DìqūSemi-urban Area马坡地区...10,850
Mùlín ZhènTown木林镇36,94233,557
Náncăi ZhènTown南彩镇37,00950,639
Nánfăxìn DìqūSemi-urban Area南法信地区18,45926,153
Niúlánshān DìqūSemi-urban Area牛栏山地区26,26435,789
Rénhé DìqūSemi-urban Area仁和地区44,04449,004
Shènglì JiēdàoUrban Subdistrict胜利街道...34,858
Shíyuán JiēdàoUrban Subdistrict石园街道...48,531
Shuāngfēng JiēdàoUrban Subdistrict双丰街道...22,875
Tiānzhú DìqūSemi-urban Area天竺地区30,59533,342
Wàngquán JiēdàoUrban Subdistrict旺泉街道...44,385
Yángzhèn DìqūSemi-urban Area杨镇地区46,94954,406
Zhāng ZhènTown张镇25,77423,636
Zhàoquányíng ZhènTown赵全营镇25,57930,482
Tōngzhōu QūDistrict通州区673,9521,184,256
Bĕiyuàn JiēdàoUrban Subdistrict北苑街道43,97273,423
Kuòxiàn ZhènTown漷县镇...61,413
Líyuán ZhènSemi-urban Area梨园地区...140,520
Lùchéng Zhèn [incl. Lùyuán Jiēdào, Tōngyùn Jiēdào (parts)]Town潞城镇...72,611
Măjūqiáo ZhènTown马驹桥镇43,782107,048
Sòngzhuāng ZhènTown宋庄镇62,836104,143
Táihú ZhènTown台湖镇43,71099,039
Xījí ZhènTown西集镇42,43543,244
Xīnhuá JiēdàoUrban Subdistrict新华街道...8,891
Yŏnglèdiàn ZhènTown永乐店镇40,43940,241
Yŏngshùn Zhèn [incl. Tōngyùn Jiēdào (parts)]Semi-urban Area永顺地区74,148195,194
Yújiāwù Huízú XiāngRural Township于家务回族乡23,24327,184
Yùqiáo JiēdàoUrban Subdistrict玉桥街道32,83264,482
Zhāngjiāwān ZhènTown张家湾镇62,76689,273
Zhōngcāng Jiēdào [incl. Tōngyùn Jiēdào (parts)]Urban Subdistrict中仓街道39,44457,550
Xīchéng Qū [incl. Xuānwǔ Qū]District西城区1,232,8231,243,315
Báizhĭfāng JiēdàoUrban Subdistrict白纸坊街道85,37495,737
Chūnshù JiēdàoUrban Subdistrict椿树街道39,87430,547
Dàzhàlán JiēdàoUrban Subdistrict大栅栏街道42,97336,997
Déshèng JiēdàoUrban Subdistrict德胜街道106,977116,768
Guăng'ānménnèi JiēdàoUrban Subdistrict广安门内街道80,55273,692
Guăng'ānménwài JiēdàoUrban Subdistrict广安门外街道113,155179,536
Jīnróngjiē JiēdàoUrban Subdistrict金融街街道...67,888
Niújiē JiēdàoUrban Subdistrict牛街街道47,21051,877
Qīnghé DìqūTownship-like Area清河地区...10,558
Shíchàhăi JiēdàoUrban Subdistrict什刹海街道...95,433
Táorántíng JiēdàoUrban Subdistrict陶然亭街道53,37343,455
Tiānqiáo JiēdàoUrban Subdistrict天桥街道45,67946,385
Xīcháng'ānjiē JiēdàoUrban Subdistrict西长安街街道57,14551,477
Xīnjiēkŏu JiēdàoUrban Subdistrict新街口街道69,99395,497
Yuètán JiēdàoUrban Subdistrict月坛街道113,210116,543
Zhănlănlù JiēdàoUrban Subdistrict展览路街道140,131130,925
Yánqìng QūDistrict延庆区275,433317,426
Bādálĭng ZhènTown八达岭镇8,5778,094
Dàyúshù ZhènTown大榆树镇14,57221,630
Dàzhuāngkē XiāngRural Township大庄科乡5,2885,276
Jĭngzhuāng ZhènTown井庄镇11,94710,646
Jiùxiàn ZhènTown旧县镇21,97419,932
Kāngzhuāng ZhènTown康庄镇27,15233,487
Liúbīnbăo XiāngRural Township刘斌堡乡7,1076,088
Qiānjiādiàn ZhènTown千家店镇10,1569,463
Shĕnjiāyíng ZhènTown沈家营镇12,02212,021
Sìhăi ZhènTown四海镇6,2526,001
Xiāngyíng XiāngRural Township香营乡8,5147,782
Yánqìng ZhènTown延庆镇87,891125,659
Yŏngníng ZhènTown永宁镇26,67424,075
Zhāngshānyíng ZhènTown张山营镇23,81123,769
Zhēnzhūquán XiāngRural Township珍珠泉乡3,4963,503
Bĕijīng ShìProvince-level City北京市13,569,19419,612,368

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships and districts as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.