Home
Show Map

China: Bĕijīng Municipal Province

Contents: Bĕijīng Shì

Province-level City


19,612,368 Population [2010] – census

21,893,095 Population [2020] – census

16,411km² Area

1,334/km² Density [2020]

Contents: Districts and Townships

The population of all districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Bĕijīng Municipal Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Chāngpíng QūDistrict昌平区614,8211,660,5012,269,487
Băishàn ZhènTown百善镇15,16321,66236,546
Bĕiqījiā ZhènTown北七家镇42,581263,323308,907
Chéngbĕi JiēdàoUrban Subdistrict城北街道116,961187,228228,561
Chéngnán JiēdàoUrban Subdistrict城南街道29,20558,12788,963
Cuīcūn ZhènTown崔村镇14,05321,31924,630
Dōngxiăokŏu DìqūSemi-urban Area东小口地区......85,874
Huílóngguān Jiēdào [← Huílóngguān Dìqū]Urban Subdistrict回龙观街道......166,074
Huòyíng Jiēdào [← Dōngxiăokŏu Dìqū]Urban Subdistrict霍营街道......93,545
Liúcūn ZhènTown流村镇18,07617,90018,139
Lóngzéyuán Jiēdào [← Huílóngguān Dìqū]Urban Subdistrict龙泽园街道......181,906
Măchíkŏu DìqūSemi-urban Area马池口地区36,42273,90587,506
Nánkŏu DìqūSemi-urban Area南口地区56,72767,81182,146
Nánshào ZhènTown南邵镇17,29724,18065,403
Shāhé DìqūSemi-urban Area沙河地区57,050110,808294,408
Shǐgèzhuāng Jiēdào [← Huílóngguān Dìqū]Urban Subdistrict史各庄街道......64,910
Shísānlíng Zhèn [← Chánglíng Zhèn, Xīngshòu Zhèn]Town十三陵镇......34,085
Tiāntōngyuàn Běi Jiēdào [← Dōngxiăokŏu Dìqū]Urban Subdistrict天通苑北街道......142,707
Tiāntōngyuàn Nán Jiēdào [← Dōngxiăokŏu Dìqū]Urban Subdistrict天通苑南街道......116,529
Xiăotāngshān ZhènTown小汤山镇34,87755,73780,273
Xīngshòu ZhènTown兴寿镇......34,139
Yángfāng ZhènTown阳坊镇18,08623,70126,470
Yánshòu Zhèn [← Chánglíng Zhèn]Town延寿镇......7,766
Cháoyáng QūDistrict朝阳区2,289,7563,545,1373,452,460
Ānzhēn JiēdàoUrban Subdistrict安贞街道69,65168,45457,016
Àoyùncūn Jiēdào [Olympic Village]Urban Subdistrict奥运村街道43,737105,263109,688
Bālĭzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict八里庄街道81,964107,54298,084
Chángyíng DìqūSemi-urban Area常营地区18,71048,470113,891
Cháowài JiēdàoUrban Subdistrict朝外街道45,65039,99933,212
Cuīgèzhuāng DìqūSemi-urban Area崔各庄地区36,633101,996107,029
Dàtún JiēdàoUrban Subdistrict大屯街道94,284141,433132,457
Dōngbà DìqūSemi-urban Area东坝地区38,65688,541124,163
Dōngfēng DìqūSemi-urban Area东风地区60,30286,52563,236
Dōnghú JiēdàoUrban Subdistrict东湖街道24,11864,07462,467
Dòugèzhuāng DìqūSemi-urban Area豆各庄地区12,07732,53553,766
Fátóu JiēdàoUrban Subdistrict垡头街道26,43654,87278,952
Gāobēidiàn DìqūSemi-urban Area高碑店地区56,438118,094109,631
Guănzhuāng DìqūSemi-urban Area管庄地区81,197105,40793,273
Hēizhuānghù DìqūSemi-urban Area黑庄户地区20,62057,25749,983
Hépíngjiē JiēdàoUrban Subdistrict和平街街道94,610108,40681,180
Hūjiālóu JiēdàoUrban Subdistrict呼家楼街道65,42361,58853,018
Jiāngtái DìqūSemi-urban Area将台地区33,39571,34153,714
Jiànwài JiēdàoUrban Subdistrict建外街道50,54034,69236,414
Jìngsōng JiēdàoUrban Subdistrict劲松街道72,847106,983103,316
Jīnzhăn DìqūSemi-urban Area金盏地区30,85557,61882,756
Jiŭxiānqiáo JiēdàoUrban Subdistrict酒仙桥街道73,08062,12763,910
Láiguăngyíng DìqūSemi-urban Area来广营地区51,581123,665163,970
Liùlĭtún JiēdàoUrban Subdistrict六里屯街道76,258107,94375,229
Màizidiàn JiēdàoUrban Subdistrict麦子店街道34,97631,74130,143
Nánmófáng DìqūSemi-urban Area南磨房地区69,546129,844127,268
Pānjiāyuán JiēdàoUrban Subdistrict潘家园街道99,198113,115100,272
Píngfáng DìqūSemi-urban Area平房地区37,718120,60585,581
Sānjiānfáng DìqūSemi-urban Area三间房地区23,630126,183109,672
Sānlĭtún JiēdàoUrban Subdistrict三里屯街道51,59935,39432,347
Shíbālĭdiàn DìqūSemi-urban Area十八里店地区85,635200,884178,177
Shŏudū Jīchăng Jiēdào [Capital Airport]Urban Subdistrict首都机场街道26,73520,51216,837
Shuāngjĭng JiēdàoUrban Subdistrict双井街道68,94196,89893,962
Sūnhé DìqūSemi-urban Area孙河地区25,50823,87631,288
Tàiyánggōng DìqūSemi-urban Area太阳宫地区57,29470,36786,935
Tuánjiéhú JiēdàoUrban Subdistrict团结湖街道40,74537,67432,091
Wàngjīng JiēdàoUrban Subdistrict望京街道91,170168,167146,220
Wángsìyíng DìqūSemi-urban Area王四营地区24,20484,39454,679
Xiānghéyuán JiēdàoUrban Subdistrict香河园街道51,01151,88043,002
Xiăoguān JiēdàoUrban Subdistrict小关街道55,82868,36361,966
Xiăohóngmén DìqūSemi-urban Area小红门地区36,06957,75183,675
Yàyùncūn JiēdàoUrban Subdistrict亚运村街道67,33472,41567,745
Zuŏjiāzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict左家庄街道83,55380,24970,245
Dàxīng QūDistrict大兴区671,4441,365,1121,993,591
Āndìng ZhènTown安定镇29,55729,96330,764
Bĕijīng Jīngjì Jìshù Kāifāqū [Bĕijīng Economic and Technological Development Zone]Township-like Area北京经济技术开发区...73,11292,765
Bĕizāngcūn ZhènTown北臧村镇17,83731,52435,391
Bóxìng JiēdàoUrban Subdistrict博兴街道......5,499
Căiyù ZhènTown采育镇30,94534,07354,690
Chángziyíng ZhènTown长子营镇25,20632,98534,588
Dàxīng Guójì Jīchǎng [Dàxīng International Airport]Township-like Area大兴国际机场......1,527
Dàxīng Shēngwù Yīyào Chǎnyè Jīdì [Dàxīng Biopharmaceutical Industry Base]Township-like Area大兴生物医药产业基地......10,201
Gāomǐdiàn JiēdàoUrban Subdistrict高米店街道......99,959
Guānyīnsì JiēdàoUrban Subdistrict观音寺街道...73,061111,225
Guójiā Xīnméitǐ Chǎnyè Jīdì [National New Media Industry Base]Township-like Area国家新媒体产业基地......9,827
Huángcūn DìqūSemi-urban Area黄村地区...168,444176,890
Jiùgōng DìqūSemi-urban Area旧宫地区61,705193,585189,300
Línxiàolù JiēdàoUrban Subdistrict林校路街道...50,91781,389
Lĭxián ZhènTown礼贤镇34,49033,34740,930
Pánggèzhuāng ZhènTown庞各庄镇41,24446,63274,912
Qīngyuán JiēdàoUrban Subdistrict清源街道...102,402147,810
Qīngyúndiàn ZhènTown青云店镇35,53369,15769,612
Rónghuá JiēdàoUrban Subdistrict荣华街道......49,881
Tiāngōngyuàn JiēdàoUrban Subdistrict天宫院街道...22,43387,415
Wèishànzhuāng ZhènTown魏善庄镇31,79843,71246,661
Xīhóngmén DìqūSemi-urban Area西红门地区40,942141,355179,974
Xīngfēng JiēdàoUrban Subdistrict兴丰街道...57,47879,851
Yínghăi DìqūSemi-urban Area瀛海地区25,49549,612102,463
Yìzhuāng DìqūSemi-urban Area亦庄地区36,89055,318108,255
Yúfá ZhènTown榆垡镇44,27056,00271,812
Dōngchéng Qū [incl. Chóngwén Qū]District东城区881,763919,253708,829
Āndìngmén JiēdàoUrban Subdistrict安定门街道44,69144,35832,173
Bĕixīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict北新桥街道65,79182,27355,449
Cháoyángmén JiēdàoUrban Subdistrict朝阳门街道34,69236,70230,473
Chóngwénménwài JiēdàoUrban Subdistrict崇文门外街道26,93348,81744,545
Dōnghuámén JiēdàoUrban Subdistrict东华门街道61,79561,36638,090
Dōnghuāshì JiēdàoUrban Subdistrict东花市街道49,06652,77547,864
Dōngsì JiēdàoUrban Subdistrict东四街道40,77343,73133,670
Dōngzhímén JiēdàoUrban Subdistrict东直门街道48,23246,01846,712
Hépínglĭ JiēdàoUrban Subdistrict和平里街道103,931112,058102,227
Jiànguómén JiēdàoUrban Subdistrict建国门街道57,92257,17033,094
Jiāodàokŏu JiēdàoUrban Subdistrict交道口街道40,35149,19631,951
Jĭngshān JiēdàoUrban Subdistrict景山街道37,38040,30825,374
Lóngtán JiēdàoUrban Subdistrict龙潭街道53,25756,25753,930
Qiánmén JiēdàoUrban Subdistrict前门街道34,99012,9249,081
Tiāntán JiēdàoUrban Subdistrict天坛街道57,46550,30427,429
Tĭyùguănlù JiēdàoUrban Subdistrict体育馆路街道45,79440,30331,977
Yŏngdìngménwài JiēdàoUrban Subdistrict永定门外街道78,70084,69364,790
Fángshān QūDistrict房山区814,367944,8321,312,778
Chánggōu ZhènTown长沟镇25,45223,79122,002
Chángyáng ZhènTown长阳镇37,53864,996241,691
Chéngguān JiēdàoUrban Subdistrict城关街道80,74696,243121,242
Dà'ānshān XiāngRural Township大安山乡12,84311,2172,871
Dàshíwō ZhènTown大石窝镇37,91931,13931,000
Dōngfēng JiēdàoUrban Subdistrict东风街道25,78624,32122,556
Dòudiàn ZhènTown窦店镇45,32665,57496,184
Fózizhuāng XiāngRural Township佛子庄乡13,8958,9256,183
Gŏngchén JiēdàoUrban Subdistrict拱辰街道...132,320214,622
Háncūnhé ZhènTown韩村河镇39,02339,21037,435
Hébĕi ZhènTown河北镇25,26719,87718,895
Liángxiāng DìqūSemi-urban Area良乡地区17,45918,97824,317
Liúlíhé DìqūSemi-urban Area琉璃河地区62,83659,93166,787
Nánjiào XiāngRural Township南窖乡5,9223,7393,190
Púwā XiāngRural Township蒲洼乡4,2542,4722,074
Qīnglónghú ZhènTown青龙湖镇44,04744,59852,319
Shídù ZhènTown十渡镇12,0729,7789,132
Shĭjiāyíng XiāngRural Township史家营乡17,9786,3003,364
Shílóu ZhènTown石楼镇29,46828,90232,131
Xiàngyáng JiēdàoUrban Subdistrict向阳街道15,9758,56919,142
Xiáyúnlĭng XiāngRural Township霞云岭乡10,3167,1404,885
Xīlù JiēdàoUrban Subdistrict西潞街道...64,75775,903
Xīngchéng JiēdàoUrban Subdistrict星城街道21,96021,86121,663
Xīnzhèn JiēdàoUrban Subdistrict新镇街道9,7948,84210,681
Yáncūn ZhènTown阎村镇30,67948,77377,621
Yíngfēng JiēdàoUrban Subdistrict迎风街道33,40631,29334,721
Zhāngfāng ZhènTown张坊镇21,04318,44618,299
Zhōukŏudiàn DìqūSemi-urban Area周口店地区39,87742,84041,868
Fēngtái QūDistrict丰台区1,369,4802,112,1622,019,764
Chángxīndiàn JiēdàoUrban Subdistrict长辛店街道78,09280,63985,636
Chángxīndiàn ZhènTown长辛店镇31,97547,98644,358
Dàhóngmén JiēdàoUrban Subdistrict大红门街道83,807193,382177,946
Dōnggāodì JiēdàoUrban Subdistrict东高地街道49,64644,91242,705
Dōngtiĕjiàngyíng JiēdàoUrban Subdistrict东铁匠营街道109,410144,894152,873
Fāngzhuāng DìqūSemi-urban Area方庄地区66,64083,45474,999
Fēngtái JiēdàoUrban Subdistrict丰台街道102,624144,185137,290
Héyì JiēdàoUrban Subdistrict和义街道22,62940,47740,108
Huāxiāng DìqūSemi-urban Area花乡地区94,747143,041119,171
Lúgōuqiáo DìqūSemi-urban Area卢沟桥地区114,848173,690112,087
Lúgōuqiáo JiēdàoUrban Subdistrict卢沟桥街道93,356181,666223,304
Măjiābăo JiēdàoUrban Subdistrict马家堡街道48,218119,595111,470
Nányuàn DìqūSemi-urban Area南苑地区86,572140,15559,408
Nányuàn JiēdàoUrban Subdistrict南苑街道38,79948,07661,926
Tàipíngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict太平桥街道39,89963,58874,275
Wángzuŏ ZhènTown王佐镇37,38553,80859,452
Wănpíngchéng DìqūSemi-urban Area宛平城地区20,46549,18046,208
Xīluóyuán JiēdàoUrban Subdistrict西罗园街道75,77783,43083,815
Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict新村街道68,753159,357204,697
Yòu'ānmén JiēdàoUrban Subdistrict右安门街道72,94483,93673,499
Yúngăng JiēdàoUrban Subdistrict云岗街道32,89432,71134,537
Hăidiàn QūDistrict海淀区2,240,1243,280,6703,133,469
Bālĭzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict八里庄街道124,745135,984133,400
Bĕitàipíngzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict北太平庄街道136,244201,614163,920
Bĕixiàguān JiēdàoUrban Subdistrict北下关街道131,720158,776146,366
Dōngshēng DìqūSemi-urban Area东升地区34,53349,85258,151
Gānjiākŏu JiēdàoUrban Subdistrict甘家口街道111,596118,455117,946
Hăidiàn JiēdàoUrban Subdistrict海淀街道108,635144,700123,191
Huāyuánlù JiēdàoUrban Subdistrict花园路街道130,059148,829139,362
Măliánwā JiēdàoUrban Subdistrict马连洼街道66,622106,585119,022
Qīnghé JiēdàoUrban Subdistrict清河街道71,862139,752147,395
Qīnghuáyuán JiēdàoUrban Subdistrict清华园街道49,07251,78556,592
Qīnglóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict青龙桥街道78,664128,88784,221
Shàngdì JiēdàoUrban Subdistrict上地街道10,894102,10567,139
Shàngzhuāng DìqūSemi-urban Area上庄地区25,13844,81471,554
Shŭguāng JiēdàoUrban Subdistrict曙光街道...102,39786,181
Sìjìqīng DìqūSemi-urban Area四季青地区88,643170,579162,700
Sūjiātuó DìqūSemi-urban Area苏家坨地区35,90246,78678,235
Tiáncūnlù JiēdàoUrban Subdistrict田村路街道45,429106,744108,088
Wànliŭ DìqūSemi-urban Area万柳地区34,87828,0622,022
Wànshòulù JiēdàoUrban Subdistrict万寿路街道148,159172,456121,453
Wēnquán DìqūSemi-urban Area温泉地区31,53750,80069,165
Xiāngshān JiēdàoUrban Subdistrict香山街道35,69028,53527,614
Xībĕiwàng DìqūSemi-urban Area西北旺地区66,882142,664164,795
Xīsānqí JiēdàoUrban Subdistrict西三旗街道88,954144,126157,643
Xuéyuànlù JiēdàoUrban Subdistrict学院路街道157,065243,307226,315
Yángfāngdiàn JiēdàoUrban Subdistrict羊坊店街道110,193127,134120,302
Yànyuán JiēdàoUrban Subdistrict燕园街道36,70637,54829,779
Yŏngdìnglù JiēdàoUrban Subdistrict永定路街道37,39449,34690,879
Zhōngguāncūn JiēdàoUrban Subdistrict中关村街道108,578159,637130,672
Zĭzhúyuàn JiēdàoUrban Subdistrict紫竹院街道134,330138,411129,367
Huáiróu QūDistrict怀柔区296,002372,887441,040
Băoshān ZhènTown宝山镇7,9758,2446,246
Bĕifáng ZhènTown北房镇18,13424,54133,712
Bóhăi ZhènTown渤海镇16,60814,01612,702
Chángshàoyíng Mănzú XiāngRural Township长哨营满族乡7,5366,5705,378
Huáibĕi ZhènTown怀北镇15,91512,47522,487
Huáiróu DìqūSemi-urban Area怀柔地区...66,48541,990
Jiŭdùhé ZhènTown九渡河镇16,44615,20612,533
Lăbāgōumén Mănzú XiāngRural Township喇叭沟门满族乡5,3674,8954,034
Liúlímiào ZhènTown琉璃庙镇6,9135,9384,312
Lóngshān JiēdàoUrban Subdistrict龙山街道...44,20374,596
Miàochéng DìqūSemi-urban Area庙城地区24,29634,02740,883
Qiáozĭ ZhènTown桥梓镇22,48521,91425,076
Quánhé JiēdàoUrban Subdistrict泉河街道...54,47178,632
Tānghékŏu ZhènTown汤河口镇7,1746,3725,445
Yángsòng ZhènTown杨宋镇17,01624,64231,270
Yànqī DìqūSemi-urban Area雁栖地区17,47525,93338,483
Yànqī Jīngjì Kāifāqū [Běijīng Yànqī Economic Development Zone]Township-like Area北京雁栖经济开发区...2,9553,261
Méntóugōu QūDistrict门头沟区266,591290,476392,606
Chéngzi JiēdàoUrban Subdistrict城子街道20,98634,55544,644
Dàtái JiēdàoUrban Subdistrict大台街道13,88711,2963,728
Dàyù JiēdàoUrban Subdistrict大峪街道58,41480,41387,097
Dōngxīnfáng JiēdàoUrban Subdistrict东辛房街道29,08627,33536,076
Jūnzhuāng ZhènTown军庄镇13,01212,51616,128
Lóngquán DìqūSemi-urban Area龙泉地区37,97932,14952,072
Miàofēngshān ZhènTown妙峰山镇9,6499,27110,012
Qīngshuĭ ZhènTown清水镇9,6747,9066,025
Tánzhèsì ZhènTown潭柘寺镇9,2618,67211,053
Wángpíng DìqūSemi-urban Area王平地区8,1476,5137,013
Yànchì ZhènTown雁翅镇8,6576,5875,160
Yŏngdìng DìqūSemi-urban Area永定地区34,94542,446106,112
Zhāitáng ZhènTown斋堂镇12,89410,8177,486
Mìyún QūDistrict密云区420,019467,680527,683
Běijīng Mìyún Jīngjì Kāifāqū Kāifāqū [Běijīng Mìyún Economic Development Zone]Township-like Area北京密云经济开发区...5,8682,899
Bĕizhuāng ZhènTown北庄镇9,1417,7695,993
Bùlăotún ZhènTown不老屯镇22,41115,81012,705
Dàchéngzi ZhènTown大城子镇15,87711,6489,443
Dōngshàoqú ZhènTown东邵渠镇13,41612,2769,495
Féngjiāyù ZhènTown冯家峪镇9,9766,6404,485
Gāolĭng ZhènTown高岭镇17,65614,1869,967
Gŭbĕikŏu ZhènTown古北口镇9,2547,9327,170
Gŭlóu JiēdàoUrban Subdistrict鼓楼街道...104,479154,739
Guŏyuán JiēdàoUrban Subdistrict果园街道...52,84088,764
Hénánzhài ZhènTown河南寨镇23,73924,06724,155
Jùgèzhuāng ZhènTown巨各庄镇24,75023,01722,032
Mìyún ZhènTown密云镇...18,72220,392
Mùjiāyù ZhènTown穆家峪镇30,68733,14523,084
Shíchéng ZhènTown石城镇5,9565,4534,014
Shílĭbăo ZhènTown十里堡镇22,02725,08629,824
Tàishītún ZhènTown太师屯镇32,93727,31122,388
Tányíng DìqūSemi-urban Area檀营地区4,1067,57115,466
Xīnchéngzi ZhènTown新城子镇10,8107,9936,528
Xītiángèzhuāng ZhènTown西田各庄镇39,79136,05633,702
Xīwēngzhuāng ZhènTown溪翁庄镇22,62219,81120,438
Pínggŭ QūDistrict平谷区396,701415,958457,313
Bīnhé JiēdàoUrban Subdistrict滨河街道...44,89750,541
Dàhuáshān ZhènTown大华山镇20,48116,39615,209
Dàxīngzhuāng ZhènTown大兴庄镇18,81217,29723,739
Dōnggāocūn ZhènTown东高村镇31,74127,94528,406
Huángsōngyù XiāngRural Township黄松峪乡5,8995,4985,062
Jīnhăihú DìqūSemi-urban Area金海湖地区31,62026,83525,376
Liújiādiàn ZhènTown刘家店镇9,5167,5097,155
Măchāngyíng ZhènTown马昌营镇16,05816,30316,794
Măfāng DìqūSemi-urban Area马坊地区18,92017,94929,601
Nándúlèhé ZhènTown南独乐河镇23,67820,44918,847
Shāndōngzhuāng ZhènTown山东庄镇18,59816,43916,315
Wángxīnzhuāng ZhènTown王辛庄镇40,69529,68630,586
Xiàgèzhuāng ZhènTown夏各庄镇25,32720,95826,185
Xīnggŭ JiēdàoUrban Subdistrict兴谷街道...53,00061,949
Xióng'érzhài XiāngRural Township熊儿寨乡4,3083,4142,859
Yùkŏu DìqūSemi-urban Area峪口地区29,58426,49328,385
Yúyáng DìqūSemi-urban Area渔阳地区...56,01562,694
Zhènluóyíng ZhènTown镇罗营镇11,0078,8757,610
Shíjĭngshān QūDistrict石景山区489,439616,083567,851
Bābăoshān JiēdàoUrban Subdistrict八宝山街道...53,60661,211
Bājiăo JiēdàoUrban Subdistrict八角街道70,849116,416110,929
Guăngníng JiēdàoUrban Subdistrict广宁街道14,36517,39514,684
Gŭchéng Jiēdào [incl. Shŏugāng Qiān'ān Kuàngqū]Urban Subdistrict古城街道91,24182,63267,685
Jīndĭngjiē JiēdàoUrban Subdistrict金顶街街道61,96375,73667,734
Lăoshān JiēdàoUrban Subdistrict老山街道37,77442,60640,023
Lŭgŭ JiēdàoUrban Subdistrict鲁谷街道...95,45566,794
Píngguŏyuán JiēdàoUrban Subdistrict苹果园街道81,852101,77597,543
Wŭlĭtuó JiēdàoUrban Subdistrict五里坨街道30,66430,46241,248
Shùnyì QūDistrict顺义区636,479876,6201,324,044
Bĕishícáo ZhènTown北石槽镇14,37915,38615,109
Bĕiwù ZhènTown北务镇10,97711,41313,980
Bĕixiăoyíng ZhènTown北小营镇34,24537,95942,805
Dàsūngèzhuāng ZhènTown大孙各庄镇28,82724,22323,712
Gāolìyíng ZhènTown高丽营镇27,21344,46180,840
Guāngmíng JiēdàoUrban Subdistrict光明街道49,04354,73170,609
Hòushāyù DìqūSemi-urban Area后沙峪地区29,90240,79374,841
Kōnggăng JiēdàoUrban Subdistrict空港街道...43,81499,297
Lĭqiáo ZhènTown李桥镇36,46669,83097,059
Lĭsuì ZhènTown李遂镇19,42720,04622,538
Lóngwāntún ZhènTown龙湾屯镇18,02415,45714,212
Măpō DìqūSemi-urban Area马坡地区...10,85038,547
Mùlín ZhènTown木林镇36,94233,55734,114
Náncăi ZhènTown南彩镇37,00950,63973,163
Nánfăxìn DìqūSemi-urban Area南法信地区18,45926,15354,195
Niúlánshān DìqūSemi-urban Area牛栏山地区26,26435,78954,687
Rénhé DìqūSemi-urban Area仁和地区44,04449,00467,391
Shènglì JiēdàoUrban Subdistrict胜利街道...34,85846,494
Shíyuán JiēdàoUrban Subdistrict石园街道...48,53168,302
Shuāngfēng JiēdàoUrban Subdistrict双丰街道...22,87568,176
Tiānzhú DìqūSemi-urban Area天竺地区30,59533,34232,979
Wàngquán JiēdàoUrban Subdistrict旺泉街道...44,38594,415
Yángzhèn DìqūSemi-urban Area杨镇地区46,94954,40664,578
Zhāng ZhènTown张镇25,77423,63624,795
Zhàoquányíng ZhènTown赵全营镇25,57930,48247,206
Tōngzhōu QūDistrict通州区673,9521,184,2561,840,295
Bĕiyuàn JiēdàoUrban Subdistrict北苑街道43,97273,423108,840
Kuòxiàn ZhènTown漷县镇57,72661,41368,466
Líyuán ZhènTown梨园镇46,336140,520285,445
Lùchéng ZhènTown潞城镇......69,288
Lùyuán Jiēdào [← Lùchéng Zhèn]Urban Subdistrict潞源街道......8,472
Măjūqiáo ZhènTown马驹桥镇43,782107,048175,794
Sòngzhuāng ZhènTown宋庄镇62,836104,143145,247
Táihú ZhènTown台湖镇43,71099,039151,735
Tōngyùn Jiēdào [← Zhōngcāng Jiēdào, Lùchéng Zhèn]Urban Subdistrict通运街道......49,613
Xījí ZhènTown西集镇42,43543,24446,678
Xīnhuá JiēdàoUrban Subdistrict新华街道19,9048,89137,286
Yŏnglèdiàn ZhènTown永乐店镇40,43940,24143,308
Yŏngshùn ZhènTown永顺镇74,148195,194304,781
Yújiāwù Huízú XiāngRural Township于家务回族乡23,24327,18434,734
Yùqiáo JiēdàoUrban Subdistrict玉桥街道32,83264,482115,813
Zhāngjiāwān ZhènTown张家湾镇62,76689,273127,992
Zhōngcāng JiēdàoUrban Subdistrict中仓街道39,44457,55066,803
Xīchéng Qū [incl. Xuānwǔ Qū]District西城区1,232,8231,243,3151,106,214
Báizhĭfāng JiēdàoUrban Subdistrict白纸坊街道85,37495,73782,022
Chūnshù JiēdàoUrban Subdistrict椿树街道39,87430,54727,417
Dàzhàlán JiēdàoUrban Subdistrict大栅栏街道42,97336,99728,985
Déshèng JiēdàoUrban Subdistrict德胜街道106,977116,768116,338
Guăng'ānménnèi JiēdàoUrban Subdistrict广安门内街道80,55273,69260,318
Guăng'ānménwài JiēdàoUrban Subdistrict广安门外街道113,155179,536198,657
Jīnróngjiē JiēdàoUrban Subdistrict金融街街道85,51767,88854,849
Niújiē JiēdàoUrban Subdistrict牛街街道47,21051,87751,410
Shíchàhăi JiēdàoUrban Subdistrict什刹海街道...95,43375,447
Táorántíng JiēdàoUrban Subdistrict陶然亭街道53,37343,45542,231
Tiānqiáo JiēdàoUrban Subdistrict天桥街道45,67946,38534,427
Xīcháng'ānjiē JiēdàoUrban Subdistrict西长安街街道57,14551,47736,645
Xīnjiēkŏu JiēdàoUrban Subdistrict新街口街道...95,49784,866
Yuètán JiēdàoUrban Subdistrict月坛街道113,210116,54397,771
Zhănlănlù JiēdàoUrban Subdistrict展览路街道140,131130,925114,831
Yánqìng QūDistrict延庆区275,433317,426345,671
Bādálĭng ZhènTown八达岭镇8,5778,09410,024
Bǎiquán Jiēdào [← Yánqìng Zhèn]Urban Subdistrict百泉街道......36,013
Dàyúshù ZhènTown大榆树镇14,57221,63016,166
Dàzhuāngkē XiāngRural Township大庄科乡5,2885,2764,202
Jĭngzhuāng ZhènTown井庄镇11,94710,6469,500
Jiùxiàn ZhènTown旧县镇21,97419,93217,676
Kāngzhuāng ZhènTown康庄镇27,15233,48732,815
Liúbīnbăo XiāngRural Township刘斌堡乡7,1076,0884,497
Qiānjiādiàn ZhènTown千家店镇10,1569,4636,273
Rúlín Jiēdào [← Yánqìng Zhèn]Urban Subdistrict儒林街道......28,230
Shĕnjiāyíng ZhènTown沈家营镇12,02212,02116,661
Sìhăi ZhènTown四海镇6,2526,0014,343
Xiāngshuǐyuán Jiēdào [← Yánqìng Zhèn]Urban Subdistrict香水园街道......48,251
Xiāngyíng XiāngRural Township香营乡8,5147,7826,019
Yánqìng ZhènTown延庆镇......54,790
Yŏngníng ZhènTown永宁镇26,67424,07523,483
Zhāngshānyíng ZhènTown张山营镇23,81123,76924,259
Zhēnzhūquán XiāngRural Township珍珠泉乡3,4963,5032,469
Bĕijīng ShìProvince-level City北京市13,569,19419,612,36821,893,095

Source: China National Bureau of Statistics, Bureaus of Statistics in Beijing.

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships and districts as of 2022, as far as sufficient information is available. Some population changes may result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Age Groups (C 2020)
0-14 years2,591,507
15-64 years16,389,528
65+ years2,912,060