Home
Show Map

China: Băojī Shì (Shănxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Băojī Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéncāng Qū陈仓区District595,075
Fèng Xiàn凤县County105,492
Fèngxiáng Qū凤翔区District483,471
Fúfēng Xiàn扶风县County416,402
Jīntái Qū金台区District394,538
Línyóu Xiàn麟游县County90,728
Lŏng Xiàn陇县County248,901
Méi Xiàn眉县County299,990
Qiānyáng Xiàn千阳县County123,959
Qíshān Xiàn岐山县County459,064
Tàibái Xiàn太白县County50,928
Wèibīn Qū渭滨区District448,189
Băojī Shì宝鸡市Prefecture-level City3,716,737

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Băojī Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlè Zhèn安乐镇TownQíshān Xiàn26,364
Bādù Zhèn八渡镇TownLŏng Xiàn8,433
Bāyú Zhèn八鱼镇TownWèibīn Qū26,601
Biāojiăo Zhèn彪角镇TownFèngxiáng Qū31,665
Càijiāpō Zhèn蔡家坡镇TownQíshān Xiàn74,031
Căobì Zhèn草碧镇TownQiānyáng Xiàn5,938
Cáojiāwān Zhèn曹家湾镇TownLŏng Xiàn15,835
Cáojiā Zhèn曹家镇TownQíshān Xiàn19,919
Chángfēng Zhèn常丰镇TownLínyóu Xiàn8,288
Chángqīng Zhèn长青镇TownFèngxiáng Qū24,462
Chángxīng Zhèn [incl. Măjiā Zhèn]常兴镇TownMéi Xiàn46,853
Chéncāng Zhèn陈仓镇TownJīntái Qū49,100
Chéncūn Zhèn陈村镇TownFèngxiáng Qū24,328
Chéngguān Jiēdào城关街道Urban SubdistrictFúfēng Xiàn89,275
Chéngguān Zhèn城关镇TownFèngxiáng Qū100,336
Chéngguān Zhèn城关镇TownLŏng Xiàn65,967
Chéngguān Zhèn城关镇TownQiānyáng Xiàn35,511
Chìshā Zhèn赤沙镇TownChéncāng Qū14,194
Cuījiātóu Zhèn崔家头镇TownQiānyáng Xiàn8,020
Cuīmù Zhèn崔木镇TownLínyóu Xiàn8,369
Dàyíng Xiāng大营乡Rural TownshipQíshān Xiàn16,846
Diàowèi Zhèn钓渭镇TownChéncāng Qū38,486
Dōngfēnglù Jiēdào东风路街道Urban SubdistrictJīntái Qū60,395
Dōngfēng Zhèn东风镇TownLŏng Xiàn18,308
Dŏngjiāhé Xiāng董家河乡Rural TownshipFèngxiáng Qū14,523
Dōngnán Zhèn东南镇TownLŏng Xiàn25,848
Duànjiā Zhèn段家镇TownFúfēng Xiàn24,111
Dùyáng Zhèn杜阳镇TownLŏng Xiàn13,616
Fămén Zhèn法门镇TownFúfēng Xiàn70,852
Fànjiāzhài Zhèn范家寨镇TownFèngxiáng Qū16,325
Fènggélĭng Zhèn凤阁岭镇TownChéncāng Qū10,250
Fèngmíng Zhèn凤鸣镇TownQíshān Xiàn75,936
Fèngzhōu Zhèn凤州镇TownFèng Xiàn16,260
Gāojiā Zhèn [incl. Cháoyù Xiāng]高家镇TownWèibīn Qū31,118
Gāolóng Xiāng高龙乡Rural TownshipTàibái Xiàn2,144
Gāoyá Zhèn高崖镇TownQiānyáng Xiàn4,026
Gùguān Zhèn固关镇TownLŏng Xiàn8,482
Gùjùn Zhèn故郡镇TownQíshān Xiàn19,565
Guōdiàn Zhèn郭店镇TownFèngxiáng Qū25,146
Guówáng Zhèn虢王镇TownFèngxiáng Qū31,061
Guózhèn Jiēdào [ncl. Dōngguān Jiēdào, Qiānwèi Jiēdào]虢镇街道Urban SubdistrictChéncāng Qū121,714
Hànfēng Xiāng汉封乡Rural TownshipFèngxiáng Qū7,054
Hébĕi Zhèn河北镇TownLŏng Xiàn10,256
Hékŏu Zhèn河口镇TownFèng Xiàn6,506
Héngqú Zhèn横渠镇TownMéi Xiàn29,020
Héngshuĭ Zhèn横水镇TownFèngxiáng Qū39,802
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipLínyóu Xiàn3,496
Hónghuāpū Zhèn红花铺镇TownFèng Xiàn3,729
Huáiyá Zhèn槐芽镇TownMéi Xiàn21,487
Huángbǎiyuán Zhèn黄柏塬镇TownTàibái Xiàn1,768
Huángniúpū Zhèn黄牛铺镇TownFèng Xiàn6,957
Húdiàn Xiāng胡店乡Rural TownshipChéncāng Qū9,995
Jiăcūn Zhèn贾村镇TownChéncāng Qū25,795
Jiāngtán Jiēdào姜谭街道Urban SubdistrictWèibīn Qū39,401
Jiàngzhàng Zhèn [incl. Shàngsòng Xiāng]绛帐镇TownFúfēng Xiàn76,441
Jīngdāng Zhèn [incl. Zhùjiāzhuāng Zhèn]京当镇TownQíshān Xiàn31,687
Jīng'èrlù Jiēdào经二路街道Urban SubdistrictWèibīn Qū49,952
Jìngkŏu Zhèn靖口镇TownTàibái Xiàn3,260
Jīnhé Zhèn [incl. Língyuán Xiāng]金河镇TownJīntái Qū30,465
Jīnlíng Jiēdào金陵街道Urban SubdistrictWèibīn Qū37,677
Jīnqú Zhèn金渠镇TownMéi Xiàn33,058
Jiŭchénggōng Zhèn九成宫镇TownLínyóu Xiàn30,180
Jiŭfáng Zhèn酒房镇TownLínyóu Xiàn8,207
Jŭtóu Zhèn咀头镇TownTàibái Xiàn26,948
Kòujiāhé Xiāng寇家河乡Rural TownshipQiānyáng Xiàn10,436
Lèngdĭxià Zhèn堎底下镇TownLŏng Xiàn14,714
Liăngtíng Zhèn两亭镇TownLínyóu Xiàn6,778
Liúfèngguān Zhèn [incl. Nánxīng Zhèn, Sānchà Zhèn, Wēnjiāngsì Xiāng]留凤关镇TownFèng Xiàn14,127
Liŭlín Zhèn柳林镇TownFèngxiáng Qū28,545
Măyíng Zhèn马营镇TownWèibīn Qū56,854
Mígānqiáo Zhèn糜杆桥镇TownFèngxiáng Qū32,429
Mùyí Zhèn慕仪镇TownChéncāng Qū36,483
Nányáng Zhèn南阳镇TownFúfēng Xiàn20,880
Nánzhài Zhèn南寨镇TownQiānyáng Xiàn20,234
Nánzhĭhuī Zhèn南指挥镇TownFèngxiáng Qū33,178
Pánlóng Zhèn蟠龙镇TownJīntái Qū37,902
Pánxī Zhèn磻溪镇TownChéncāng Qū44,211
Píngkăn Zhèn坪坎镇TownFèng Xiàn4,042
Píngmù Zhèn平木镇TownFèng Xiàn8,794
Píngtóu Zhèn坪头镇TownChéncāng Qū15,161
Púcūn Zhèn蒲村镇TownQíshān Xiàn24,236
Qiānhé Zhèn千河镇TownChéncāng Qū45,793
Qiáonán Jiēdào桥南街道Urban SubdistrictWèibīn Qū101,381
Qiáo Zhèn桥镇TownChéncāng Qū25,763
Qīnghuà Xiāng青化乡Rural TownshipMéi Xiàn17,214
Qīnghuà Zhèn青化镇TownQíshān Xiàn26,637
Qīngjiāng Jiēdào清姜街道Urban SubdistrictWèibīn Qū58,057
Qí Zhèn齐镇TownMéi Xiàn29,683
Qúnzhònglù Jiēdào群众路街道Urban SubdistrictJīntái Qū28,501
Sāngshùyuán Xiāng桑树塬乡Rural TownshipLínyóu Xiàn3,665
Shājiā'ào Xiāng沙家坳乡Rural TownshipQiānyáng Xiàn4,402
Shénnóng Zhèn神农镇TownWèibīn Qū23,277
Shígŭ Zhèn石鼓镇TownWèibīn Qū23,871
Shílĭpū Jiēdào十里铺街道Urban SubdistrictJīntái Qū49,989
Shŏushàn Jiēdào首善街道Urban SubdistrictMéi Xiàn65,656
Shuāngshípū Zhèn双石铺镇TownFèng Xiàn36,030
Shuĭgōu Zhèn [incl. Shìgōu Xiāng]水沟镇TownQiānyáng Xiàn18,304
Tàibáihé Zhèn太白河镇TownTàibái Xiàn2,338
Tàibái Xiāng太白乡Rural TownshipFúfēng Xiàn22,037
Tángcūn Xiāng唐村乡Rural TownshipFèngxiáng Qū24,182
Tāngyù Zhèn汤峪镇TownMéi Xiàn36,604
Tángzàng Zhèn唐藏镇TownFèng Xiàn4,720
Táochuān Zhèn桃川镇TownTàibái Xiàn6,106
Tiānchéng Zhèn天成镇TownLŏng Xiàn12,641
Tiāndù Zhèn天度镇TownFúfēng Xiàn20,948
Tiánjiāzhuāng Zhèn田家庄镇TownFèngxiáng Qū22,193
Tiāntáng Zhèn天堂镇TownLínyóu Xiàn5,908
Tiānwáng Zhèn天王镇TownChéncāng Qū31,365
Tuòshí Zhèn拓石镇TownChéncāng Qū12,904
Wángjiāléng Zhèn王家堎镇TownTàibái Xiàn1,460
Wénjiāpō Xiāng文家坡乡Rural TownshipQiānyáng Xiàn8,190
Wēnshuĭ Zhèn [incl. Huŏshāozhài Zhèn, Lĭjiāhé Xiāng]温水镇TownLŏng Xiàn36,153
Wòlóngsì Jiēdào卧龙寺街道Urban SubdistrictJīntái Qū23,718
Wŭjĭng Zhèn午井镇TownFúfēng Xiàn35,697
Wŭzhàngyuán Zhèn五丈原镇TownQíshān Xiàn28,328
Xiàngōng Zhèn县功镇TownChéncāng Qū49,189
Xiāngquán Zhèn香泉镇TownChéncāng Qū12,244
Xiáshí Zhèn硖石镇TownJīntái Qū16,745
Xīguān Jiēdào西关街道Urban SubdistrictJīntái Qū49,682
Xìnglín Zhèn杏林镇TownFúfēng Xiàn24,866
Xīnjíchuān Zhèn新集川镇TownLŏng Xiàn5,538
Xīnjiē Zhèn新街镇TownChéncāng Qū15,679
Yákē Xiāng牙科乡Rural TownshipLŏng Xiàn13,110
Yángpíng Zhèn阳平镇TownChéncāng Qū42,824
Yánwān Xiāng岩湾乡Rural TownshipFèng Xiàn4,327
Yáojiāgōu Zhèn姚家沟镇TownFèngxiáng Qū5,958
Yìdiàn Zhèn益店镇TownQíshān Xiàn33,906
Yīnggē Zhèn鹦鸽镇TownTàibái Xiàn6,904
Yíngtóu Zhèn营头镇TownMéi Xiàn20,415
Yĭnjiāwù Xiāng尹家务乡Rural TownshipFèngxiáng Qū22,284
Yōngchuān Zhèn雍川镇TownQíshān Xiàn48,983
Zăolín Zhèn枣林镇TownQíshān Xiàn32,626
Zhàngbā Zhèn丈八镇TownLínyóu Xiàn6,165
Zhāngjiāyuán Zhèn张家塬镇TownQiānyáng Xiàn8,898
Zhàogōng Zhèn召公镇TownFúfēng Xiàn31,295
Zhāoxián Zhèn招贤镇TownLínyóu Xiàn9,672
Zhōngshāndōnglù Jiēdào中山东路街道Urban SubdistrictJīntái Qū30,781
Zhōngshānxīlù Jiēdào中山西路街道Urban SubdistrictJīntái Qū17,260
Zhōuyuán Zhèn周原镇TownChéncāng Qū43,025

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).