Home
Show Map

China: Băojī Shì / 宝鸡市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Băojī Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéncāng Qū陈仓区District595,075
Fèng Xiàn凤县County105,492
Fèngxiáng Xiàn凤翔县County483,471
Fúfēng Xiàn扶风县County416,402
Jīntái Qū金台区District394,538
Línyóu Xiàn麟游县County90,728
Lŏng Xiàn陇县County248,901
Méi Xiàn眉县County299,990
Qiānyáng Xiàn千阳县County123,959
Qíshān Xiàn岐山县County459,064
Tàibái Xiàn太白县County50,928
Wèibīn Qū渭滨区District448,189
Băojī Shì宝鸡市Prefecture-level City3,716,737

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Băojī Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlè Zhèn安乐镇TownQíshān Xiàn26,364
Bādù Zhèn八渡镇TownLŏng Xiàn8,433
Bāyú Zhèn八鱼镇TownWèibīn Qū26,601
Biāojiăo Zhèn彪角镇TownFèngxiáng Xiàn31,665
Càijiāpō Zhèn蔡家坡镇TownQíshān Xiàn74,031
Căobì Zhèn草碧镇TownQiānyáng Xiàn5,938
Cáojiāwān Zhèn曹家湾镇TownLŏng Xiàn15,835
Cáojiā Zhèn曹家镇TownQíshān Xiàn19,919
Chángfēng Zhèn常丰镇TownLínyóu Xiàn8,288
Chángqīng Zhèn长青镇TownFèngxiáng Xiàn24,462
Chángxīng Zhèn常兴镇TownMéi Xiàn27,736
Cháoyù Xiāng晁峪乡Rural TownshipWèibīn Qū11,130
Chéncāng Zhèn陈仓镇TownJīntái Qū49,100
Chéncūn Zhèn陈村镇TownFèngxiáng Xiàn24,328
Chéngguān Jiēdào城关街道办事处Urban SubdistrictFúfēng Xiàn89,275
Chéngguān Zhèn城关镇TownFèngxiáng Xiàn100,336
Chéngguān Zhèn城关镇TownLŏng Xiàn65,967
Chéngguān Zhèn城关镇TownQiānyáng Xiàn35,511
Chìshā Zhèn赤沙镇TownChéncāng Qū14,194
Cuījiātóu Zhèn崔家头镇TownQiānyáng Xiàn8,020
Cuīmù Zhèn崔木镇TownLínyóu Xiàn8,369
Dàyíng Xiāng大营乡Rural TownshipQíshān Xiàn16,846
Diàowèi Zhèn钓渭镇TownChéncāng Qū38,486
Dōngfēnglù Jiēdào东风路街道办事处Urban SubdistrictJīntái Qū60,395
Dōngfēng Zhèn东风镇TownLŏng Xiàn18,308
Dŏngjiāhé Xiāng董家河乡Rural TownshipFèngxiáng Xiàn14,523
Dōngnán Zhèn东南镇TownLŏng Xiàn25,848
Duànjiā Zhèn段家镇TownFúfēng Xiàn24,111
Dùyáng Zhèn杜阳镇TownLŏng Xiàn13,616
Fămén Zhèn法门镇TownFúfēng Xiàn70,852
Fànjiāzhài Zhèn范家寨镇TownFèngxiáng Xiàn16,325
Fènggélĭng Zhèn凤阁岭镇TownChéncāng Qū10,250
Fèngmíng Zhèn凤鸣镇TownQíshān Xiàn75,936
Fèngzhōu Zhèn凤州镇TownFèng Xiàn16,260
Gāojiā Zhèn高家镇TownWèibīn Qū19,988
Gāolóng Xiāng高龙乡Rural TownshipTàibái Xiàn2,144
Gāoyá Zhèn高崖镇TownQiānyáng Xiàn4,026
Gùguān Zhèn固关镇TownLŏng Xiàn8,482
Gùjùn Zhèn故郡镇TownQíshān Xiàn19,565
Guōdiàn Zhèn郭店镇TownFèngxiáng Xiàn25,146
Guówáng Zhèn虢王镇TownFèngxiáng Xiàn31,061
Guó Zhèn虢镇TownChéncāng Qū121,714
Hànfēng Xiāng汉封乡Rural TownshipFèngxiáng Xiàn7,054
Hébĕi Zhèn河北镇TownLŏng Xiàn10,256
Hékŏu Zhèn河口镇TownFèng Xiàn6,506
Héngqú Zhèn横渠镇TownMéi Xiàn29,020
Héngshuĭ Zhèn横水镇TownFèngxiáng Xiàn39,802
Héxī Xiāng河西乡Rural TownshipLínyóu Xiàn3,496
Hónghuāpū Zhèn红花铺镇TownFèng Xiàn3,729
Huáiyá Zhèn槐芽镇TownMéi Xiàn21,487
Huángbǎiyuán Zhèn黄柏塬镇TownTàibái Xiàn1,768
Huángniúpū Zhèn黄牛铺镇TownFèng Xiàn6,957
Húdiàn Xiāng胡店乡Rural TownshipChéncāng Qū9,995
Huŏshāozhài Zhèn火烧寨镇TownLŏng Xiàn7,630
Jiăcūn Zhèn贾村镇TownChéncāng Qū25,795
Jiāngtán Jiēdào姜谭街道办事处Urban SubdistrictWèibīn Qū39,401
Jiàngzhàng Zhèn绛帐镇TownFúfēng Xiàn50,679
Jīngdāng Zhèn京当镇TownQíshān Xiàn9,909
Jīng'èrlù Jiēdào经二路街道办事处Urban SubdistrictWèibīn Qū49,952
Jìngkŏu Zhèn靖口镇TownTàibái Xiàn3,260
Jīnhé Zhèn金河镇TownJīntái Qū17,233
Jīnlíng Jiēdào金陵街道办事处Urban SubdistrictWèibīn Qū37,677
Jīnqú Zhèn金渠镇TownMéi Xiàn33,058
Jiŭchénggōng Zhèn九成宫镇TownLínyóu Xiàn30,180
Jiŭfáng Zhèn酒房镇TownLínyóu Xiàn8,207
Jŭtóu Zhèn咀头镇TownTàibái Xiàn26,948
Kòujiāhé Xiāng寇家河乡Rural TownshipQiānyáng Xiàn10,436
Lèngdĭxià Zhèn堎底下镇TownLŏng Xiàn14,714
Liăngtíng Zhèn两亭镇TownLínyóu Xiàn6,778
Lĭjiāhé Xiāng李家河乡Rural TownshipLŏng Xiàn8,715
Língyuán Xiāng陵原乡Rural TownshipJīntái Qū13,232
Liŭlín Zhèn柳林镇TownFèngxiáng Xiàn28,545
Măjiā Zhèn马家镇TownMéi Xiàn19,117
Măyíng Zhèn马营镇TownWèibīn Qū56,854
Mígānqiáo Zhèn糜杆桥镇TownFèngxiáng Xiàn32,429
Mùyí Zhèn慕仪镇TownChéncāng Qū36,483
Nánxīng Zhèn南星镇TownFèng Xiàn6,879
Nányáng Zhèn南阳镇TownFúfēng Xiàn20,880
Nánzhài Zhèn南寨镇TownQiānyáng Xiàn20,234
Nánzhĭhuī Zhèn南指挥镇TownFèngxiáng Xiàn33,178
Pánlóng Zhèn蟠龙镇TownJīntái Qū37,902
Pánxī Zhèn磻溪镇TownChéncāng Qū44,211
Píngkăn Zhèn坪坎镇TownFèng Xiàn4,042
Píngmù Zhèn平木镇TownFèng Xiàn8,794
Píngtóu Zhèn坪头镇TownChéncāng Qū15,161
Púcūn Zhèn蒲村镇TownQíshān Xiàn24,236
Qiānhé Zhèn千河镇TownChéncāng Qū45,793
Qiáonán Jiēdào桥南街道办事处Urban SubdistrictWèibīn Qū101,381
Qiáo Zhèn桥镇TownChéncāng Qū25,763
Qīnghuà Xiāng青化乡Rural TownshipMéi Xiàn17,214
Qīnghuà Zhèn青化镇TownQíshān Xiàn26,637
Qīngjiāng Jiēdào清姜街道办事处Urban SubdistrictWèibīn Qū58,057
Qí Zhèn齐镇TownMéi Xiàn29,683
Qúnzhònglù Jiēdào群众路街道办事处Urban SubdistrictJīntái Qū28,501
Sānchà Zhèn三岔镇TownFèng Xiàn5,512
Sāngshùyuán Xiāng桑树塬乡Rural TownshipLínyóu Xiàn3,665
Shājiā'ào Xiāng沙家坳乡Rural TownshipQiānyáng Xiàn4,402
Shàngsòng Xiāng上宋乡Rural TownshipFúfēng Xiàn25,762
Shénnóng Zhèn神农镇TownWèibīn Qū23,277
Shìgōu Xiāng柿沟乡Rural TownshipQiānyáng Xiàn9,084
Shígŭ Zhèn石鼓镇TownWèibīn Qū23,871
Shílĭpū Jiēdào十里铺街道办事处Urban SubdistrictJīntái Qū49,989
Shŏushàn Jiēdào首善街道办事处Urban SubdistrictMéi Xiàn65,656
Shuāngshípū Zhèn双石铺镇TownFèng Xiàn36,030
Shuĭgōu Zhèn水沟镇TownQiānyáng Xiàn9,220
Tàibáihé Zhèn太白河镇TownTàibái Xiàn2,338
Tàibái Xiāng太白乡Rural TownshipFúfēng Xiàn22,037
Tángcūn Xiāng唐村乡Rural TownshipFèngxiáng Xiàn24,182
Tāngyù Zhèn汤峪镇TownMéi Xiàn36,604
Tángzàng Zhèn唐藏镇TownFèng Xiàn4,720
Táochuān Zhèn桃川镇TownTàibái Xiàn6,106
Tiānchéng Zhèn天成镇TownLŏng Xiàn12,641
Tiāndù Zhèn天度镇TownFúfēng Xiàn20,948
Tiánjiāzhuāng Zhèn田家庄镇TownFèngxiáng Xiàn22,193
Tiāntáng Zhèn天堂镇TownLínyóu Xiàn5,908
Tiānwáng Zhèn天王镇TownChéncāng Qū31,365
Tuòshí Zhèn拓石镇TownChéncāng Qū12,904
Wángjiāléng Xiāng王家塄乡Rural TownshipTàibái Xiàn1,460
Wēnjiāngsì Xiāng温江寺乡Rural TownshipFèng Xiàn1,736
Wénjiāpō Xiāng文家坡乡Rural TownshipQiānyáng Xiàn8,190
Wēnshuĭ Zhèn温水镇TownLŏng Xiàn19,808
Wòlóngsì Jiēdào卧龙寺街道办事处Urban SubdistrictJīntái Qū23,718
Wŭjĭng Zhèn午井镇TownFúfēng Xiàn35,697
Wŭzhàngyuán Zhèn五丈原镇TownQíshān Xiàn28,328
Xiàngōng Zhèn县功镇TownChéncāng Qū49,189
Xiāngquán Zhèn香泉镇TownChéncāng Qū12,244
Xiáshí Zhèn硖石镇TownJīntái Qū16,745
Xīguān Jiēdào西关街道办事处Urban SubdistrictJīntái Qū49,682
Xìnglín Zhèn杏林镇TownFúfēng Xiàn24,866
Xīnjíchuān Zhèn新集川镇TownLŏng Xiàn5,538
Xīnjiē Zhèn新街镇TownChéncāng Qū15,679
Yákē Xiāng牙科乡Rural TownshipLŏng Xiàn13,110
Yángpíng Zhèn阳平镇TownChéncāng Qū42,824
Yánwān Xiāng岩湾乡Rural TownshipFèng Xiàn4,327
Yáojiāgōu Zhèn姚家沟镇TownFèngxiáng Xiàn5,958
Yìdiàn Zhèn益店镇TownQíshān Xiàn33,906
Yīnggē Zhèn鹦鸽镇TownTàibái Xiàn6,904
Yíngtóu Zhèn营头镇TownMéi Xiàn20,415
Yĭnjiāwù Xiāng尹家务乡Rural TownshipFèngxiáng Xiàn22,284
Yōngchuān Zhèn雍川镇TownQíshān Xiàn48,983
Zăolín Zhèn枣林镇TownQíshān Xiàn32,626
Zhàngbā Zhèn丈八镇TownLínyóu Xiàn6,165
Zhāngjiāyuán Zhèn张家塬镇TownQiānyáng Xiàn8,898
Zhàogōng Zhèn召公镇TownFúfēng Xiàn31,295
Zhāoxián Zhèn招贤镇TownLínyóu Xiàn9,672
Zhōngshāndōnglù Jiēdào中山东路街道办事处Urban SubdistrictJīntái Qū30,781
Zhōngshānxīlù Jiēdào中山西路街道办事处Urban SubdistrictJīntái Qū17,260
Zhōuyuán Zhèn周原镇TownChéncāng Qū43,025
Zhùjiāzhuāng Zhèn祝家庄镇TownQíshān Xiàn21,778

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).