Home
Show Map

Láiyuán Xiàn

County in Băodìng Shì

County

The population of Láiyuán Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Láiyuán Xiàn涞源县County260,678
Băodìng Shì [incl. Dìngzhōu]保定市Prefecture-level City11,194,382

Contents: Townships

The population of the townships in Láiyuán Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báishíshān Zhèn白石山镇TownLáiyuán Xiàn15,488
Bĕishífó Xiāng北石佛乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn17,310
Dōngtuánbăo Xiāng东团堡乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn12,011
Jīnjiājĭng Xiāng金家井乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn11,126
Láiyuán Zhèn涞源镇TownLáiyuán Xiàn92,691
Liújiāzhuāng Xiāng留家庄乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn5,622
Nánmăzhuāng Xiāng南马庄乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn8,457
Nántún Zhèn南屯镇TownLáiyuán Xiàn8,622
Shàngzhuāng Xiāng上庄乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn11,920
Shuĭbăo Zhèn水堡镇TownLáiyuán Xiàn6,787
Tăyáyì Xiāng塔崖驿乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn6,664
Wáng'ān Zhèn王安镇TownLáiyuán Xiàn14,163
Wūlónggōu Xiāng乌龙沟乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn5,899
Yángjiāzhuāng Zhèn杨家庄镇TownLáiyuán Xiàn13,939
Yānméidòng Xiāng烟煤洞乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn2,814
Yínfāng Zhèn银坊镇TownLáiyuán Xiàn12,087
Zŏumăyì Zhèn走马驿镇TownLáiyuán Xiàn15,078

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.