Home
Show Map

China: Băodìng Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Băodìng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānguó Shì安国市County-level City370,317
Ānxīn Xiàn安新县County437,378
Bóyĕ Xiàn博野县County245,504
Dìngxīng Xiàn定兴县County517,874
Dìngzhōu Shì定州市County-level City1,165,182
Fùpíng Xiàn阜平县County205,299
Gāobēidiàn Shì高碑店市County-level City640,280
Gāoyáng Xiàn高阳县County345,160
Jìngxiù Qū [← Xīnshì Qū]竞秀区District463,398
Láishuĭ Xiàn涞水县County339,063
Láiyuán Xiàn涞源县County260,678
Liánchí Qū [← Běishì Qū, Nánshì Qū]莲池区District675,123
Lĭ Xiàn蠡县County505,572
Mănchéng Qū满城区District406,677
Qīngyuàn Qū清苑区District631,659
Qŭyáng Xiàn曲阳县County588,559
Róngchéng Xiàn容城县County258,179
Shùnpíng Xiàn顺平县County295,764
Táng Xiàn唐县County529,067
Wàngdū Xiàn望都县County250,014
Xióng Xiàn雄县County359,506
Xúshuĭ Qū徐水区District563,030
Yì Xiàn易县County537,564
Zhuōzhōu Shì涿州市County-level City603,535
Băodìng Shì [incl. Dìngzhōu]保定市Prefecture-level City11,194,382

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Băodìng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āngézhuāng Xiāng安格庄乡Rural TownshipYì Xiàn10,364
Ānsù Zhèn安肃镇TownXúshuĭ Qū141,211
Ānxīn Zhèn安新镇TownĀnxīn Xiàn68,962
Ānyáng Xiāng安阳乡Rural TownshipShùnpíng Xiàn17,107
Ānzhōu Zhèn安州镇TownĀnxīn Xiàn36,619
Băichĭgān Zhèn百尺竿镇TownZhuōzhōu Shì40,748
Báigōu Zhèn白沟镇TownGāobēidiàn Shì124,274
Báihé Zhèn白合镇TownTáng Xiàn28,925
Báilóng Xiāng白龙乡Rural TownshipMănchéng Qū16,073
Băilóu Xiāng百楼乡Rural TownshipLiánchí Qū46,976
Báimă Xiāng白马乡Rural TownshipYì Xiàn14,622
Báishíshān Zhèn白石山镇TownLáiyuán Xiàn15,488
Báituán Xiāng白团乡Rural TownshipQīngyuàn Qū33,594
Báiyún Xiāng白云乡Rural TownshipShùnpíng Xiàn28,244
Băodìng Guójiā Gāoxīnqū [Baoding National High-tech Zone]保定国家高新区Township-like AreaJìngxiù Qū22,328
Báoshuĭ Xiāng雹水乡Rural TownshipTáng Xiàn15,722
Bàoxū Zhèn鲍墟镇TownLĭ Xiàn40,150
Bāyú Xiāng八于乡Rural TownshipRóngchéng Xiàn20,173
Bĕichéng Jiēdào北城街道办事处Urban SubdistrictGāobēidiàn Shì21,350
Bĕichéngqū Jiēdào北城区街道办事处Urban SubdistrictDìngzhōu Shì77,385
Bĕidiàntóu Xiāng北店头乡Rural TownshipTáng Xiàn30,559
Bĕidiàn Xiāng北店乡Rural TownshipQīngyuàn Qū24,757
Bĕiduàncūn Xiāng北段村乡Rural TownshipĀnguó Shì20,411
Bĕiguōdān Zhèn北郭丹镇TownLĭ Xiàn19,929
Bĕiguŏyuán Xiāng北果元乡Rural TownshipFùpíng Xiàn20,585
Bĕihé Zhèn北河镇TownDìngxīng Xiàn19,637
Bĕiluó Zhèn北罗镇TownTáng Xiàn50,949
Bĕináncài Xiāng北南蔡乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn19,545
Bĕiniàntóu Xiāng北埝头乡Rural TownshipLĭ Xiàn22,928
Bĕishākŏu Xiāng北沙口乡Rural TownshipXióng Xiàn21,371
Bĕishífó Xiāng北石佛乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn17,310
Bĕitái Xiāng北台乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn12,074
Bĕitián Xiāng北田乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn35,478
Bĕiwánglì Xiāng北王力乡Rural TownshipQīngyuàn Qū26,034
Bĕiyáng Zhèn [Bĕiyángcūn Xiāng]北杨镇TownBóyĕ Xiàn25,824
Bóyĕ Zhèn博野镇TownBóyĕ Xiàn59,828
Càijiāyù Xiāng蔡家峪乡Rural TownshipYì Xiàn2,564
Cáohé Zhèn漕河镇TownXúshuĭ Qū33,958
Chăndé Xiāng产德乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn33,597
Cháng'ānlù Jiēdào [Zhàocūn Zhèn]长安路街道办事处Urban SubdistrictDìngzhōu Shì52,940
Chánggŭchéng Zhèn长古城镇TownTáng Xiàn36,937
Chéngdōng Zhèn城东镇TownBóyĕ Xiàn29,297
Chéngnánzhuāng Zhèn城南庄镇TownFùpíng Xiàn20,812
Chéngqūshèqūguănlĭ Bàngōngshì Jiēdào城区社区管理办公室街道办事处Urban SubdistrictLáishuĭ Xiàn27,860
Chéngwĕi Zhèn程委镇TownBóyĕ Xiàn40,111
Chuānlĭ Zhèn川里镇TownTáng Xiàn9,340
Cuīzhuāng Zhèn崔庄镇TownXúshuĭ Qū66,747
Dàbăichĭ Zhèn大百尺镇TownLĭ Xiàn55,787
Dàbēi Xiāng大悲乡Rural TownshipShùnpíng Xiàn18,933
Dàcèyíng Zhèn大册营镇TownMănchéng Qū36,091
Dàhé Zhèn大河镇TownRóngchéng Xiàn23,126
Dàlónghuá Xiāng大龙华乡Rural TownshipYì Xiàn11,318
Dàlùzhuāng Xiāng大鹿庄乡Rural TownshipDìngzhōu Shì44,555
Dàmăfāng Xiāng大马坊乡Rural TownshipJìngxiù Qū17,011
Dăngchéng Xiāng党城乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn23,237
Dăomăguān Xiāng倒马关乡Rural TownshipTáng Xiàn4,662
Dàqŭdī Zhèn大曲堤镇TownLĭ Xiàn24,397
Dàtái Xiāng大台乡Rural TownshipFùpíng Xiàn10,975
Dàwángdiàn Zhèn大王店镇TownXúshuĭ Qū39,184
Dàwáng Zhèn大王镇TownĀnxīn Xiàn26,538
Dàwŭnǚ Zhèn大五女镇TownĀnguó Shì23,979
Dàxīnzhuāng Zhèn大辛庄镇TownDìngzhōu Shì30,383
Dàyáng Xiāng大洋乡Rural TownshipTáng Xiàn22,989
Dàyíng Zhèn大营镇TownXióng Xiàn36,660
Dàyīn Zhèn大因镇TownXúshuĭ Qū53,868
Dàzhuāng Zhèn大庄镇TownQīngyuàn Qū23,559
Diāowō Zhèn刁窝镇TownZhuōzhōu Shì34,304
Dĭcūn Zhèn邸村镇TownQŭyáng Xiàn24,796
Dīngníngdiàn Zhèn叮咛店镇TownDìngzhōu Shì54,494
Dìngxīng Zhèn定兴镇TownDìngxīng Xiàn95,456
Dōngchéngfāng Zhèn东城坊镇TownZhuōzhōu Shì42,064
Dōngfēng Jiēdào东风街道办事处Urban SubdistrictJìngxiù Qū48,733
Dōngfŭshān Xiāng东釜山乡Rural TownshipXúshuĭ Qū12,820
Dōngguān Jiēdào东关街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū75,027
Dōngjīnzhuāng Xiāng东金庄乡Rural TownshipLiánchí Qū21,233
Dōngliúchūn Xiāng东留春乡Rural TownshipDìngzhōu Shì29,567
Dōngluòbăo Xiāng东落堡乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn23,896
Dōnglǚ Xiāng东吕乡Rural TownshipQīngyuàn Qū42,408
Dōngmăyíng Zhèn东马营镇TownGāobēidiàn Shì30,841
Dōngshèng Jiēdào东盛街道办事处Urban SubdistrictGāobēidiàn Shì25,694
Dōngshĭduān Zhèn东史端镇TownXúshuĭ Qū32,808
Dōngtíng Zhèn东亭镇TownDìngzhōu Shì33,772
Dōngtuánbăo Xiāng东团堡乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn12,011
Dōngwàng Xiāng东旺乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn36,605
Dōngwàng Zhèn东旺镇TownDìngzhōu Shì31,953
Dōngwénshān Xiāng东文山乡Rural TownshipLáishuĭ Xiàn15,674
Dōngxiānpō Zhèn东仙坡镇TownZhuōzhōu Shì31,410
Dōngxū Zhèn东墟镇TownBóyĕ Xiàn24,046
Dòuzhuāng Zhèn豆庄镇TownZhuōzhōu Shì34,960
Duāncūn Zhèn端村镇TownĀnxīn Xiàn39,136
Dúlè Xiāng独乐乡Rural TownshipYì Xiàn10,083
Dūtíng Xiāng都亭乡Rural TownshipTáng Xiàn21,976
Fāngguān Zhèn方官镇TownGāobēidiàn Shì46,090
Fāngshùnqiáo Zhèn方顺桥镇TownMănchéng Qū42,574
Fànjiāzhuāng Xiāng范家庄乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn9,100
Fùchāng Xiāng富昌乡Rural TownshipJìngxiù Qū23,098
Fùgăng Xiāng富岗乡Rural TownshipYì Xiàn5,491
Fùpíng Zhèn阜平镇TownFùpíng Xiàn59,217
Gānhéjìng Xiāng甘河净乡Rural TownshipYì Xiàn1,524
Gāochāng Zhèn高昌镇TownTáng Xiàn31,750
Gāocūn Zhèn高村镇TownYì Xiàn36,070
Gāoguānzhuāng Zhèn高官庄镇TownZhuōzhōu Shì25,389
Gāolíncūn Zhèn高林村镇TownXúshuĭ Qū40,729
Gāolĭng Xiāng高岭乡Rural TownshipWàngdū Xiàn26,746
Gāolĭ Xiāng高里乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn47,787
Gāomò Xiāng高陌乡Rural TownshipYì Xiàn44,959
Gāopéng Zhèn高蓬镇TownDìngzhōu Shì43,319
Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Kāifāqū [High-tech Industrial Development Zone]高新技术产业开发区Township-like AreaZhuōzhōu Shì47,760
Gāoyángxiàn Jiēdào高阳县锦华街道办事处Urban SubdistrictGāoyáng Xiàn78,456
Gāoyúpū Zhèn高于铺镇TownShùnpíng Xiàn51,423
Gùchéng Zhèn固城镇TownDìngxīng Xiàn45,429
Gùdiàn Zhèn固店镇TownWàngdū Xiàn28,132
Háncūn Bĕilù Jiēdào韩村北路街道办事处Urban SubdistrictJìngxiù Qū59,370
Háncūn Xiāng韩村乡Rural TownshipJìngxiù Qū16,819
Hánzhuāng Xiāng韩庄乡Rural TownshipLiánchí Qū43,428
Hàotóuzhuāng Huízú Xiāng号头庄回族乡Rural TownshipDìngzhōu Shì35,178
Hēibăo Xiāng黑堡乡Rural TownshipWàngdū Xiàn26,951
Hékŏu Xiāng河口乡Rural TownshipShùnpíng Xiàn16,674
Héngzhōu Zhèn恒州镇TownQŭyáng Xiàn81,833
Hépíng Jiēdào和平街道办事处Urban SubdistrictGāobēidiàn Shì34,521
Hépínglĭ Jiēdào和平里街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū50,436
Héqiáo Xiāng何桥乡Rural TownshipQīngyuàn Qū27,121
Hóngxīng Jiēdào红星街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū16,187
Huángshíkŏu Xiāng黄石口乡Rural TownshipTáng Xiàn16,196
Huìyáng Jiēdào惠阳街道办事处Urban SubdistrictMănchéng Qū4,130
Hújiāzhuāng Xiāng胡家庄乡Rural TownshipLáishuĭ Xiàn13,974
Hùmù Xiāng户木乡Rural TownshipXúshuĭ Qū22,694
Jiăcūn Zhèn贾村镇TownWàngdū Xiàn26,741
Jiăguāng Xiāng贾光乡Rural TownshipRóngchéng Xiàn24,432
Jiāngchéng Xiāng江城乡Rural TownshipJìngxiù Qū34,246
Jiànnán Jiēdào建南街道办事处Urban SubdistrictJìngxiù Qū60,834
Jiāozhuāng Xiāng焦庄乡Rural TownshipLiánchí Qū33,305
Jiézhuāng Xiāng颉庄乡Rural TownshipJìngxiù Qū21,295
Jīnjiājĭng Xiāng金家井乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn11,126
Jìnzhuāng Zhèn晋庄镇TownGāoyáng Xiàn33,888
Jiŭlóng Zhèn九龙镇TownLáishuĭ Xiàn16,834
Jūnchéng Jiēdào军城街道办事处Urban SubdistrictGāobēidiàn Shì15,038
Jūnchéng Zhèn军城镇TownTáng Xiàn21,732
Kāiyuán Zhèn开元镇TownDìngzhōu Shì49,538
Láishuĭ Zhèn涞水镇TownLáishuĭ Xiàn36,179
Láiyuán Zhèn涞源镇TownLáiyuán Xiàn92,691
Lángjiāzhuāng Xiāng郎家庄乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn24,116
Lángyáshān Zhèn狼牙山镇TownYì Xiàn16,601
Lăohétóu Zhèn老河头镇TownĀnxīn Xiàn41,260
Liánggăng Zhèn良岗镇TownYì Xiàn12,754
Liánggézhuāng Zhèn梁格庄镇TownYì Xiàn27,710
Liángjiāyíng Xiāng梁家营乡Rural TownshipGāobēidiàn Shì26,201
Liàngmătái Zhèn晾马台镇TownRóngchéng Xiàn26,443
Liánméng Jiēdào联盟街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū26,432
Línbăo Xiāng林堡乡Rural TownshipLĭ Xiàn19,571
Língshān Zhèn灵山镇TownQŭyáng Xiàn69,310
Língyúncè Xiāng凌云册乡Rural TownshipYì Xiàn29,300
Línjiātún Zhèn林家屯镇TownZhuōzhōu Shì33,195
Lĭqīngù Zhèn李亲顾镇TownDìngzhōu Shì47,398
Liúcūn Zhèn留村镇TownXúshuĭ Qū28,052
Liújiātái Xiāng刘家台乡Rural TownshipMănchéng Qū6,301
Liújiāzhuāng Xiāng留家庄乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn5,622
Liújĭng Xiāng流井乡Rural TownshipYì Xiàn16,473
Liúlĭzhuāng Zhèn刘李庄镇TownĀnxīn Xiàn45,276
Liúshĭ Zhèn留史镇TownLĭ Xiàn54,151
Liúzăo Zhèn留早镇TownDìngzhōu Shì44,367
Liŭzhuó Xiāng柳卓乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn21,679
Lĭwú Zhèn蠡吾镇TownLĭ Xiàn106,125
Lĭyùzhuāng Xiāng李郁庄乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn17,771
Lĭzhuāng Xiāng李庄乡Rural TownshipQīngyuàn Qū26,303
Lónghuà Xiāng龙化乡Rural TownshipGāoyáng Xiàn27,294
Lóngmén Xiāng龙门乡Rural TownshipLáishuĭ Xiàn10,717
Lóngquánguān Zhèn龙泉关镇TownFùpíng Xiàn7,394
Lóngwān Zhèn龙湾镇TownXióng Xiàn49,949
Lóucūn Zhèn娄村镇TownLáishuĭ Xiàn29,028
Luózhuāng Zhèn罗庄镇TownTáng Xiàn34,884
Lúzhuāng Xiāng芦庄乡Rural TownshipĀnxīn Xiàn19,925
Lùzhuāngzi Xiāng路庄子乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn20,133
Mănchéng Zhèn满城镇TownMănchéng Qū118,104
Mătóu Zhèn码头镇TownZhuōzhōu Shì34,281
Míchéng Xiāng迷城乡Rural TownshipTáng Xiàn10,481
Mĭjiāwù Zhèn米家务镇TownXióng Xiàn35,955
Míngguāndiàn Xiāng明官店乡Rural TownshipĀnguó Shì29,825
Míngyì Zhèn明义镇TownLáishuĭ Xiàn20,427
Míngyuèdiàn Zhèn明月店镇TownDìngzhōu Shì46,049
Nánchéngqū Jiēdào南城区街道办事处Urban SubdistrictDìngzhōu Shì98,322
Nánchéngsī Xiāng南城司乡Rural TownshipYì Xiàn12,682
Nándàyuán Xiāng南大园乡Rural TownshipLiánchí Qū50,048
Nándiàntóu Xiāng南店头乡Rural TownshipTáng Xiàn20,753
Nánguān Jiēdào南关街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū73,057
Nánháncūn Zhèn南韩村镇TownMănchéng Qū43,141
Nánlóudĭ Xiāng南娄底乡Rural TownshipĀnguó Shì34,362
Nánmăzhuāng Xiāng南马庄乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn8,457
Nánqí Xiāng南奇乡Rural TownshipJìngxiù Qū20,325
Nántún Zhèn南屯镇TownLáiyuán Xiàn8,622
Nánxiăowáng Xiāng南小王乡Rural TownshipBóyĕ Xiàn35,702
Nánzhāng Zhèn南张镇TownRóngchéng Xiàn43,401
Nánzhuāng Zhèn南庄镇TownLĭ Xiàn35,893
Niúgăng Xiāng牛岗乡Rural TownshipYì Xiàn5,451
Pángcūn Zhèn庞村镇TownDìngzhōu Shì46,582
Pángjiāzuŏ Xiāng庞家佐乡Rural TownshipGāoyáng Xiàn23,310
Pángkŏu Zhèn庞口镇TownGāoyáng Xiàn47,139
Péishān Zhèn裴山镇TownYì Xiàn33,800
Píngwáng Xiāng平王乡Rural TownshipRóngchéng Xiàn26,446
Píngyáng Zhèn平阳镇TownFùpíng Xiàn24,036
Pōcāng Xiāng坡仓乡Rural TownshipYì Xiàn5,559
Pùhé Xiāng瀑河乡Rural TownshipXúshuĭ Qū13,831
Púkŏu Xiāng蒲口乡Rural TownshipGāoyáng Xiàn24,079
Púshàng Zhèn蒲上镇TownShùnpíng Xiàn30,134
Púyáng Zhèn蒲阳镇TownShùnpíng Xiàn70,305
Qiáojiāhé Xiāng桥家河乡Rural TownshipYì Xiàn4,034
Qiáotóu Xiāng桥头乡Rural TownshipYì Xiàn26,807
Qícūn Zhèn齐村镇TownQŭyáng Xiàn14,772
Qíjiāzuŏ Xiāng齐家佐乡Rural TownshipTáng Xiàn23,725
Qīngfēngdiàn Zhèn清风店镇TownDìngzhōu Shì43,703
Qīngliángsì Jiēdào清凉寺街道办事处Urban SubdistrictZhuōzhōu Shì66,554
Qīngyuàn Zhèn清苑镇TownQīngyuàn Qū81,383
Qīyù Xiāng七峪乡Rural TownshipYì Xiàn2,671
Qízhōngkŏu Xiāng其中口乡Rural TownshipLáishuĭ Xiàn6,555
Qízhōulù Jiēdào祁州路街道办事处Urban SubdistrictĀnguó Shì56,696
Quāntóu Xiāng圈头乡Rural TownshipĀnxīn Xiàn18,521
Rănzhuāng Zhèn冉庄镇TownQīngyuàn Qū36,119
Rénhòu Zhèn仁厚镇TownTáng Xiàn77,609
Róngchéng Zhèn容城镇TownRóngchéng Xiàn69,143
Sāngyuán Zhèn桑园镇TownLĭ Xiàn26,683
Sānpō Zhèn三坡镇TownLáishuĭ Xiàn14,365
Sāntái Zhèn三台镇TownĀnxīn Xiàn60,665
Shàngzhuāng Xiāng上庄乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn11,920
Shāwō Xiāng砂窝乡Rural TownshipFùpíng Xiàn10,323
Shénnán Zhèn神南镇TownShùnpíng Xiàn10,937
Shénxīng Zhèn神星镇TownMănchéng Qū37,545
Shífó Zhèn石佛镇TownĀnguó Shì32,266
Shĭjiāzhài Xiāng史家寨乡Rural TownshipFùpíng Xiàn8,393
Shíjĭng Xiāng石井乡Rural TownshipMănchéng Qū22,789
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipTáng Xiàn8,618
Shíqiáo Xiāng石桥乡Rural TownshipQīngyuàn Qū42,581
Shítíng Zhèn石亭镇TownLáishuĭ Xiàn35,103
Shuāngtă Jiēdào双塔街道办事处Urban SubdistrictZhuōzhōu Shì62,339
Shuāngtáng Xiāng双堂乡Rural TownshipXióng Xiàn20,952
Shuĭbăo Zhèn水堡镇TownLáiyuán Xiàn6,787
Sìzhuāng Xiāng寺庄乡Rural TownshipWàngdū Xiàn31,533
Sìzhuāng Zhèn泗庄镇TownGāobēidiàn Shì35,392
Sōnglíndiàn Zhèn松林店镇TownZhuōzhōu Shì54,467
Suìchéng Zhèn遂城镇TownXúshuĭ Qū45,637
Sūncūn Xiāng孙村乡Rural TownshipQīngyuàn Qū16,302
Sūnzhuāng Xiāng孙庄乡Rural TownshipZhuōzhōu Shì16,582
Táiyù Xiāng台峪乡Rural TownshipFùpíng Xiàn6,718
Táiyú Xiāng台鱼乡Rural TownshipShùnpíng Xiàn16,954
Tánghú Zhèn塘湖镇TownYì Xiàn41,135
Táoyuán Jiēdào桃园街道办事处Urban SubdistrictZhuōzhōu Shì45,123
Tăyáyì Xiāng塔崖驿乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn6,664
Tiāngōngsì Zhèn天宫寺镇TownDìngxīng Xiàn34,213
Tiānshēngqiáo Zhèn天生桥镇TownFùpíng Xiàn9,151
Tóngkŏu Zhèn同口镇TownĀnxīn Xiàn31,576
Tuónán Xiāng坨南乡Rural TownshipMănchéng Qū16,770
Wàn'ān Zhèn万安镇TownLĭ Xiàn28,096
Wáng'ān Zhèn王安镇TownLáiyuán Xiàn14,163
Wángcūn Zhèn王村镇TownLáishuĭ Xiàn20,997
Wàngdū Zhèn望都镇TownWàngdū Xiàn56,288
Wángjīng Zhèn王京镇TownTáng Xiàn49,229
Wánglínkŏu Zhèn王林口镇TownFùpíng Xiàn18,781
Wàngtíng Zhèn望亭镇TownQīngyuàn Qū39,184
Wèicūn Zhèn魏村镇TownQīngyuàn Qū38,384
Wèidū Xiāng尉都乡Rural TownshipYì Xiàn14,035
Wéndé Zhèn文德镇TownQŭyáng Xiàn44,232
Wēnrén Zhèn温仁镇TownQīngyuàn Qū47,420
Wūlónggōu Xiāng乌龙沟乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn5,899
Wŭrénqiáo Zhèn伍仁桥镇TownĀnguó Shì30,912
Wŭsìlù Jiēdào五四路街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū81,034
Wúwángkŏu Xiāng吴王口乡Rural TownshipFùpíng Xiàn4,276
Wŭyáo Xiāng五尧乡Rural TownshipLiánchí Qū27,600
Xiàhé Xiāng下河乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn31,528
Xiānfēng Jiēdào先锋街道办事处Urban SubdistrictJìngxiù Qū73,058
Xiántái Xiāng贤台乡Rural TownshipMănchéng Qū19,370
Xiányù Zhèn贤寓镇TownDìngxīng Xiàn41,041
Xiăochén Xiāng小陈乡Rural TownshipLĭ Xiàn22,701
Xiàocūn Xiāng肖村乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn22,010
Xiăodiàn Zhèn小店镇TownBóyĕ Xiàn30,696
Xiàoguānyíng Zhèn肖官营镇TownGāobēidiàn Shì27,600
Xiăolín Zhèn晓林镇TownQŭyáng Xiàn38,135
Xiăolĭ Zhèn小里镇TownRóngchéng Xiàn25,015
Xiàomù Xiāng孝墓乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn26,444
Xiăowáng Guŏzhuāng Xiāng小王果庄乡Rural TownshipGāoyáng Xiàn28,398
Xiăozhūzhuāng Zhèn小朱庄镇TownDìngxīng Xiàn31,288
Xiàzhuāng Xiāng夏庄乡Rural TownshipFùpíng Xiàn4,638
Xīchéngqū Jiēdào西城区街道办事处Urban SubdistrictDìngzhōu Shì81,911
Xīchéng Xiāng西城乡Rural TownshipDìngzhōu Shì25,214
Xīchéng Zhèn [Xī'ānguóchéng Xiāng]西城镇TownĀnguó Shì27,609
Xīfóluò Zhèn西佛落镇TownĀnguó Shì22,030
Xīguān Jiēdào西关街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū34,280
Xīlíng Zhèn西陵镇TownYì Xiàn15,053
Xīnchéng Zhèn新城镇TownGāobēidiàn Shì44,539
Xīnghuálù Jiēdào兴华路街道办事处Urban SubdistrictGāobēidiàn Shì95,778
Xíngjiānán Zhèn邢家南镇TownGāoyáng Xiàn34,972
Xíngyì Zhèn邢邑镇TownDìngzhōu Shì33,901
Xīnlìzhuāng Zhèn辛立庄镇TownGāobēidiàn Shì39,474
Xīnqiáo Zhèn辛桥镇TownGāobēidiàn Shì37,583
Xīnshìchăng Jiēdào新市场街道办事处Urban SubdistrictJìngxiù Qū66,281
Xīnxīng Zhèn辛兴镇TownLĭ Xiàn49,161
Xióngzhōu Zhèn雄州镇TownXióng Xiàn99,693
Xīshānbĕi Xiāng西山北乡Rural TownshipYì Xiàn21,582
Xīyăn Zhèn西演镇TownGāoyáng Xiàn47,624
Xīzhŏng Zhèn息冢镇TownDìngzhōu Shì38,319
Yángchéng Zhèn阳城镇TownQīngyuàn Qū37,981
Yángcūn Xiāng杨村乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn27,752
Yángjiăo Xiāng羊角乡Rural TownshipTáng Xiàn12,031
Yángjiāzhuāng Xiāng杨家庄乡Rural TownshipDìngzhōu Shì30,426
Yángjiāzhuāng Zhèn杨家庄镇TownLáiyuán Xiàn13,939
Yángpíng Zhèn羊平镇TownQŭyáng Xiàn42,091
Yángzhuāng Xiāng杨庄乡Rural TownshipLiánchí Qū16,276
Yānméidòng Xiāng烟煤洞乡Rural TownshipLáiyuán Xiàn2,814
Yànzhào Zhèn燕赵镇TownQŭyáng Xiàn44,279
Yánzhuāng Xiāng阎庄乡Rural TownshipQīngyuàn Qū20,276
Yáocūn Zhèn姚村镇TownDìngxīng Xiàn18,562
Yàodū Jiēdào [Qízhōu Yàoshì Jiēdào]药都街道办事处Urban SubdistrictĀnguó Shì55,998
Yāoshān Zhèn腰山镇TownShùnpíng Xiàn35,053
Yàozhuāng Xiāng要庄乡Rural TownshipMănchéng Qū21,577
Yì'ān Zhèn义安镇TownLáishuĭ Xiàn29,813
Yīdù Zhèn [Sònggèzhuāng Xiāng]一渡镇TownLáishuĭ Xiàn9,391
Yìhézhuāng Zhèn义和庄镇TownZhuōzhōu Shì34,359
Yìliánzhuāng Xiāng义联庄乡Rural TownshipXúshuĭ Qū7,741
Yínfāng Zhèn银坊镇TownLáiyuán Xiàn12,087
Yìzhōu Zhèn易州镇TownYì Xiàn94,110
Yŏnghuá Jiēdào永华街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū30,633
Yŏngyáng Zhèn永阳镇TownLáishuĭ Xiàn29,632
Yùhuá Jiēdào裕华街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū14,246
Yújiāzhuāng Xiāng于家庄乡Rural TownshipMănchéng Qū22,212
Zăngăng Zhèn昝岗镇TownXióng Xiàn31,671
Zāngcūn Zhèn臧村镇TownQīngyuàn Qū31,107
Zhàilĭ Xiāng寨里乡Rural TownshipĀnxīn Xiàn31,748
Zhāngdēng Zhèn张登镇TownQīngyuàn Qū37,146
Zhānggăng Xiāng张岗乡Rural TownshipXióng Xiàn29,090
Zhāngjiāzhuāng Xiāng张家庄乡Rural TownshipDìngxīng Xiàn16,330
Zhāngliùzhuāng Zhèn张六庄镇TownGāobēidiàn Shì35,905
Zhàobĕikŏu Zhèn赵北口镇TownĀnxīn Xiàn17,152
Zhàogèzhuāng Zhèn赵各庄镇TownLáishuĭ Xiàn22,514
Zhàozhuāng Xiāng赵庄乡Rural TownshipWàngdū Xiàn27,044
Zhèngcūn Zhèn正村镇TownXúshuĭ Qū23,750
Zhèngzhāng Zhèn郑章镇TownĀnguó Shì36,229
Zhōnghánzhuāng Zhèn中韩庄镇TownWàngdū Xiàn26,579
Zhōnghuálù Jiēdào中华路街道办事处Urban SubdistrictLiánchí Qū34,925
Zhōucūn Zhèn周村镇TownDìngzhōu Shì49,091
Zhuāngkē Xiāng庄窠乡Rural TownshipQŭyáng Xiàn12,277
Zhuānlù Zhèn砖路镇TownDìngzhōu Shì53,697
Zhūgèzhuāng Zhèn朱各庄镇TownXióng Xiàn34,165
Zĭjīngguān Zhèn紫荆关镇TownYì Xiàn20,812
Ziwèi Zhèn子位镇TownDìngzhōu Shì43,118
Zŏumăyì Zhèn走马驿镇TownLáiyuán Xiàn15,078

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.