Home
Show Map

Huìníng Xiàn

County in Báiyín Shì / 白银市

County

The population of Huìníng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Huìníng Xiàn会宁县County541,273
Báiyín Shì白银市Prefecture-level City1,708,752

Contents: Townships

The population of the townships in Huìníng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báicăoyuán Zhèn白草塬镇TownHuìníng Xiàn21,643
Bālĭwān Xiāng八里湾乡Rural TownshipHuìníng Xiàn16,049
Căotān Zhèn草滩镇TownHuìníng Xiàn11,294
Cháijiāmén Zhèn柴家门镇TownHuìníng Xiàn19,340
Dàgōu Zhèn大沟镇TownHuìníng Xiàn18,391
Dăngjiāxiàn Xiāng党家岘乡Rural TownshipHuìníng Xiàn17,866
Dīngjiāgōu Zhèn丁家沟镇TownHuìníng Xiàn17,639
Gāngōuyì Zhèn甘沟驿镇TownHuìníng Xiàn20,906
Guōchéngyì Zhèn郭城驿镇TownHuìníng Xiàn34,076
Hànjiāchà Zhèn汉家岔镇TownHuìníng Xiàn19,394
Hánjiājí Zhèn韩家集镇TownHuìníng Xiàn13,989
Hépàn Zhèn河畔镇TownHuìníng Xiàn25,403
Hòujiāchuān Zhèn侯家川镇TownHuìníng Xiàn11,485
Huìshī Zhèn会师镇TownHuìníng Xiàn68,958
Lăojūnpō Zhèn老君坡镇TownHuìníng Xiàn21,097
Liújiāzhàizi Zhèn刘家寨子镇TownHuìníng Xiàn16,706
Píngtóuchuān Zhèn平头川镇TownHuìníng Xiàn10,978
Sìfángwú Zhèn四房吴镇TownHuìníng Xiàn19,911
Tàipíngdiàn Zhèn太平店镇TownHuìníng Xiàn18,297
Tóuzhàizi Zhèn头寨子镇TownHuìníng Xiàn26,994
Tŭgāoshān Xiāng土高山乡Rural TownshipHuìníng Xiàn10,028
Tŭménxiàn Zhèn土门岘镇TownHuìníng Xiàn9,105
Xīntiānbăo Huízú Xiāng新添堡回族乡Rural TownshipHuìníng Xiàn13,055
Xīnyuán Zhèn新塬镇TownHuìníng Xiàn13,840
Xīnzhuāng Zhèn新庄镇TownHuìníng Xiàn12,800
Yángyájí Zhèn杨崖集镇TownHuìníng Xiàn19,980
Zháijiāsuŏ Zhèn翟家所镇TownHuìníng Xiàn17,320
Zhōngchuān Zhèn中川镇TownHuìníng Xiàn14,729

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).