Home
Show Map

China: Báiyín Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Báiyín Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyín Qū白银区District294,400
Huìníng Xiàn会宁县County541,273
Jĭngtài Xiàn景泰县County225,755
Jìngyuăn Xiàn靖远县County454,925
Píngchuān Qū平川区District192,399
Báiyín Shì白银市Prefecture-level City1,708,752

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Báiyín Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báicăoyuán Zhèn白草塬镇TownHuìníng Xiàn21,643
Bālĭwān Xiāng八里湾乡Rural TownshipHuìníng Xiàn16,049
Băojī Zhèn宝积镇TownPíngchuān Qū14,667
Bĕitān Zhèn北滩镇TownJìngyuăn Xiàn42,410
Bĕiwān Zhèn北湾镇TownJìngyuăn Xiàn36,241
Căotān Zhèn草滩镇TownHuìníng Xiàn11,294
Căowōtān Zhèn草窝滩镇TownJĭngtài Xiàn19,015
Cháijiāmén Zhèn柴家门镇TownHuìníng Xiàn19,340
Chángzhēng Jiēdào长征街道Urban SubdistrictPíngchuān Qū28,604
Dàgōu Zhèn大沟镇TownHuìníng Xiàn18,391
Dàlú Zhèn大芦镇TownJìngyuăn Xiàn17,870
Dăngjiāxiàn Xiāng党家岘乡Rural TownshipHuìníng Xiàn17,866
Diànlìlù Jiēdào电力路街道Urban SubdistrictPíngchuān Qū20,899
Dīngjiāgōu Zhèn丁家沟镇TownHuìníng Xiàn17,639
Dōngshēng Zhèn东升镇TownJìngyuăn Xiàn23,809
Dōngwān Zhèn东湾镇TownJìngyuăn Xiàn37,997
Făngzhīlù Jiēdào纺织路街道Urban SubdistrictBáiyín Qū36,750
Fùxīng Xiāng复兴乡Rural TownshipPíngchuān Qū4,600
Gāngōuyì Zhèn甘沟驿镇TownHuìníng Xiàn20,906
Gāowān Zhèn高湾镇TownJìngyuăn Xiàn25,993
Gònghé Zhèn共和镇TownPíngchuān Qū16,075
Gōngnónglù Jiēdào工农路街道Urban SubdistrictBáiyín Qū35,599
Gōngyuánlù Jiēdào公园路街道Urban SubdistrictBáiyín Qū66,140
Guōchéngyì Zhèn郭城驿镇TownHuìníng Xiàn34,076
Hànjiāchà Zhèn汉家岔镇TownHuìníng Xiàn19,394
Hánjiājí Zhèn韩家集镇TownHuìníng Xiàn13,989
Hépàn Zhèn河畔镇TownHuìníng Xiàn25,403
Hónghuìlù Jiēdào红会路街道Urban SubdistrictPíngchuān Qū12,483
Hóngshuĭ Zhèn红水镇TownJĭngtài Xiàn15,222
Hòujiāchuān Zhèn侯家川镇TownHuìníng Xiàn11,485
Huángjiào Zhèn黄峤镇TownPíngchuān Qū10,121
Huìshī Zhèn会师镇TownHuìníng Xiàn68,958
Jìng'ān Xiāng靖安乡Rural TownshipJìngyuăn Xiàn11,648
Lăojūnpō Zhèn老君坡镇TownHuìníng Xiàn21,097
Liúchuān Zhèn刘川镇TownJìngyuăn Xiàn29,860
Liújiā Zhàizi Zhèn刘家寨子镇TownHuìníng Xiàn16,706
Lúyáng Zhèn芦阳镇TownJĭngtài Xiàn21,708
Mànshuĭtān Xiāng漫水滩乡Rural TownshipJĭngtài Xiàn9,161
Mítān Zhèn糜滩镇TownJìngyuăn Xiàn21,342
Píngbăo Zhèn平堡镇TownJìngyuăn Xiàn16,106
Píngtóuchuān Zhèn平头川镇TownHuìníng Xiàn10,978
Qiángwān Xiāng强湾乡Rural TownshipBáiyín Qū10,167
Rénmínlù Jiēdào人民路街道Urban SubdistrictBáiyín Qū43,837
Ruòlì Xiāng若笠乡Rural TownshipJìngyuăn Xiàn7,647
Sāntān Zhèn三滩镇TownJìngyuăn Xiàn24,821
Shàngshāwò Zhèn上沙沃镇TownJĭngtài Xiàn8,129
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipJìngyuăn Xiàn12,873
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownJìngyuăn Xiàn12,923
Shuĭchuān Zhèn水川镇TownBáiyín Qū21,689
Shuĭquán Zhèn水泉镇TownPíngchuān Qū32,918
Sìfángwú Zhèn四房吴镇TownHuìníng Xiàn19,911
Sìlónglù Jiēdào四龙路街道Urban SubdistrictBáiyín Qū40,883
Sìlóng Zhèn四龙镇TownBáiyín Qū9,274
Sìtān Xiāng寺滩乡Rural TownshipJĭngtài Xiàn13,231
Tàipíngdiàn Zhèn太平店镇TownHuìníng Xiàn18,297
Tiáoshānjí Tuán条山集团Township-like AreaJĭngtài Xiàn12,389
Tóuzhàizi Zhèn头寨子镇TownHuìníng Xiàn26,994
Tŭgāoshān Xiāng土高山乡Rural TownshipHuìníng Xiàn10,028
Tŭménxiàn Zhèn土门岘镇TownHuìníng Xiàn9,105
Wángjiāshān Zhèn王家山镇TownPíngchuān Qū14,400
Wángxiàn Zhèn王岘镇TownBáiyín Qū18,024
Wŭchuān Xiāng武川乡Rural TownshipBáiyín Qū12,037
Wŭfó Xiāng五佛乡Rural TownshipJĭngtài Xiàn12,852
Wŭhé Zhèn五合镇TownJìngyuăn Xiàn29,382
Wūlán Zhèn乌兰镇TownJìngyuăn Xiàn86,990
Xīnglóng Xiāng兴隆乡Rural TownshipJìngyuăn Xiàn9,340
Xīngpínglù Jiēdào兴平路街道Urban SubdistrictPíngchuān Qū32,662
Xīntiānbăo Huízú Xiāng新添堡回族乡Rural TownshipHuìníng Xiàn13,055
Xīnyuán Zhèn新塬镇TownHuìníng Xiàn13,840
Xīnzhuāng Zhèn新庄镇TownHuìníng Xiàn12,800
Xĭquán Zhèn喜泉镇TownJĭngtài Xiàn20,771
Yángyájí Zhèn杨崖集镇TownHuìníng Xiàn19,980
Yītiáoshān Zhèn一条山镇TownJĭngtài Xiàn68,952
Yŏngxīn Xiāng永新乡Rural TownshipJìngyuăn Xiàn7,673
Zháijiāsuŏ Zhèn翟家所镇TownHuìníng Xiàn17,320
Zhènglù Zhèn正路镇TownJĭngtài Xiàn12,864
Zhōngchuān Zhèn中川镇TownHuìníng Xiàn14,729
Zhōngquán Zhèn中泉镇TownJĭngtài Xiàn11,461
Zhŏngtián Xiāng种田乡Rural TownshipPíngchuān Qū4,970

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).