Home
Show Map

China: Băisè Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Bose (Băisè Shì) (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Débăo Xiàn德保县County297,907
Jìngxī Shì靖西市County-level City498,524
Lèyè Xiàn乐业县County148,504
Língyún Xiàn凌云县County185,869
Lónglín Gèzú Zìzhìxiàn隆林各族自治县Autonomous County341,401
Nàpō Xiàn那坡县County153,686
Píngguŏ Xiàn平果县County434,289
Tiándōng Xiàn田东县County356,810
Tiánlín Xiàn田林县County225,043
Tiányáng Xiàn田阳县County313,253
Xīlín Xiàn西林县County138,647
Yòujiāng Qū右江区District372,825
Băisè Shì [Bósè]百色市Prefecture-level City3,466,758

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Bose (Băisè Shì).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndé Zhèn安德镇TownJìngxī Shì27,917
Ānníng Xiāng安宁乡Rural TownshipJìngxī Shì13,021
Bābié Xiāng巴别乡Rural TownshipTiányáng Xiàn16,417
Bādá Zhèn八达镇TownXīlín Xiàn39,489
Bādù Yáozú Xiāng八渡瑶族乡Rural TownshipTiánlín Xiàn19,591
Bāguì Yáozú Xiāng八桂瑶族乡Rural TownshipTiánlín Xiàn11,901
Băichéng Jiēdào百城街道办事处Urban SubdistrictYòujiāng Qū145,449
Băidū Xiāng百都乡Rural TownshipNàpō Xiàn15,285
Băihé Xiāng百合乡Rural TownshipNàpō Xiàn11,434
Băilè Xiāng百乐乡Rural TownshipTiánlín Xiàn11,222
Băinán Xiāng百南乡Rural TownshipNàpō Xiàn7,726
Băishĕng Xiāng百省乡Rural TownshipNàpō Xiàn14,046
Băiyù Zhèn百育镇TownTiányáng Xiàn25,631
Băngwéi Zhèn榜圩镇TownPíngguŏ Xiàn24,751
Bātóu Xiāng巴头乡Rural TownshipDébăo Xiàn14,412
Cháolĭ Yáozú Xiāng朝里瑶族乡Rural TownshipLíngyún Xiàn7,849
Chéngguān Zhèn城关镇TownDébăo Xiàn55,545
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownNàpō Xiàn47,865
Dàléng Xiāng大楞乡Rural TownshipYòujiāng Qū22,021
Débăolǚyè 德保铝业Township-like AreaDébăo Xiàn3,316
Dé'é Zhèn德峨镇TownLónglín Gèzú Zìzhìxiàn33,180
Délóng Xiāng德隆乡Rural TownshipNàpō Xiàn14,018
Dìng'ān Zhèn定安镇TownTiánlín Xiàn11,638
Dìzhōu Zhèn地州镇TownJìngxī Shì22,937
Dòngjìng Zhèn洞靖镇TownTiányáng Xiàn24,955
Dōnglíng Zhèn东凌镇TownDébăo Xiàn31,306
Dū'ān Xiāng都安乡Rural TownshipDébăo Xiàn13,117
Fēngwú Zhèn [Fēngwú Xiāng]凤梧镇TownPíngguŏ Xiàn22,854
Gāntián Zhèn甘田镇TownLèyè Xiàn13,484
Gāolóng Xiāng高龙乡Rural TownshipTiánlín Xiàn8,407
Gébù Xiāng革步乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn18,123
Guŏhuà Zhèn果化镇TownPíngguŏ Xiàn44,487
Guŏlè Xiāng果乐乡Rural TownshipJìngxī Shì19,809
Gŭzhàng Zhèn古障镇TownXīlín Xiàn27,701
Hăichéng Xiāng海城乡Rural TownshipPíngguŏ Xiàn23,317
Huāpíng Zhèn花坪镇TownLèyè Xiàn13,313
Huàtóng Zhèn化峒镇TownJìngxī Shì16,193
Húrùn Zhèn湖润镇TownJìngxī Shì22,354
Jiāngchéng Zhèn江城镇TownTiándōng Xiàn15,282
Jiāyóu Zhèn加尤镇TownLíngyún Xiàn23,517
Jiètíng Xiāng介廷乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn11,594
Jìngdé Zhèn敬德镇TownDébăo Xiàn26,572
Jīnzhōngshān Xiāng金钟山乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn14,000
Jiùchéng Zhèn旧城镇TownPíngguŏ Xiàn33,988
Jiùzhōu Zhèn旧州镇TownTiánlín Xiàn16,235
Kècháng Xiāng克长乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn22,910
Kuíwéi Xiāng魁圩乡Rural TownshipJìngxī Shì18,099
Làngpíng Zhèn浪平镇TownTiánlín Xiàn24,990
Lèlĭ Zhèn乐里镇TownTiánlín Xiàn38,845
Límíng Xiāng黎明乡Rural TownshipPíngguŏ Xiàn10,710
Línféng Zhèn林逢镇TownTiándōng Xiàn42,718
Língzhàn Yáozú Xiāng伶站瑶族乡Rural TownshipLíngyún Xiàn15,298
Liùlóng Zhèn六隆镇TownTiánlín Xiàn18,098
Lìzhōu Yáozú Xiāng利周瑶族乡Rural TownshipTiánlín Xiàn14,164
Lóngbāng Zhèn龙邦镇TownJìngxī Shì16,739
Lóngchuān Zhèn龙川镇TownYòujiāng Qū31,642
Lóngguāng Xiāng龙光乡Rural TownshipDébăo Xiàn24,574
Lónghé Zhèn龙合镇TownNàpō Xiàn22,259
Lónghuò Zhèn隆或镇TownLónglín Gèzú Zìzhìxiàn25,092
Lóngjĭng Jiēdào龙景街道办事处Urban SubdistrictYòujiāng Qū64,012
Lónglín Zhèn龙临镇TownJìngxī Shì26,664
Lóngsāng Zhèn隆桑镇TownDébăo Xiàn16,343
Lùchéng Yáozú Xiāng潞城瑶族乡Rural TownshipTiánlín Xiàn24,239
Luólóu Zhèn逻楼镇TownLíngyún Xiàn33,893
Luóshā Xiāng逻沙乡Rural TownshipLèyè Xiàn13,977
Luóxī Xiāng逻西乡Rural TownshipLèyè Xiàn18,943
Lùtóng Zhèn禄峒镇TownJìngxī Shì38,655
Mă'ài Zhèn马隘镇TownDébăo Xiàn32,903
Măbèng Zhèn马蚌镇TownXīlín Xiàn13,900
Mătóu Zhèn马头镇TownPíngguŏ Xiàn110,574
Nàbá Zhèn那拔镇TownTiándōng Xiàn14,164
Nàbĭ Xiāng那比乡Rural TownshipTiánlín Xiàn7,574
Nàjiă Zhèn那甲镇TownDébăo Xiàn23,428
Nàláo Zhèn那劳镇TownXīlín Xiàn7,743
Nàmăn Zhèn那满镇TownTiányáng Xiàn18,572
Nánpō Xiāng南坡乡Rural TownshipJìngxī Shì20,967
Nàpō Zhèn那坡镇TownTiányáng Xiàn37,318
Nàzuŏ Miáozú Xiāng那佐苗族乡Rural TownshipXīlín Xiàn21,064
Pànshuĭ Xiāng泮水乡Rural TownshipYòujiāng Qū9,867
Píngbān Zhèn平班镇TownLónglín Gèzú Zìzhìxiàn27,618
Píngguŏlǚ 平果铝Township-like AreaPíngguŏ Xiàn9,411
Píngmă Zhèn平马镇TownTiándōng Xiàn98,985
Píngmèng Zhèn平孟镇TownNàpō Xiàn11,450
Píngtáng Xiāng平塘乡Rural TownshipTiánlín Xiàn10,553
Pōhé Xiāng坡荷乡Rural TownshipNàpō Xiàn9,603
Pōhóng Zhèn坡洪镇TownTiányáng Xiàn31,053
Pōzào Zhèn坡造镇TownPíngguŏ Xiàn16,011
Pŭhé Miáozú Xiāng普合苗族乡Rural TownshipXīlín Xiàn9,548
Qúyáng Zhèn渠洋镇TownJìngxī Shì31,709
Rénzhuāng Xiāng壬庄乡Rural TownshipJìngxī Shì16,412
Rónghuá Xiāng荣华乡Rural TownshipDébăo Xiàn12,648
Shālí Xiāng沙梨乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn13,692
Shālĭ Yáozú Xiāng沙里瑶族乡Rural TownshipLíngyún Xiàn15,383
Shéchăng Xiāng蛇场乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn15,561
Shuòliáng Zhèn朔良镇TownTiándōng Xiàn27,628
Sìchéng Zhèn泗城镇TownLíngyún Xiàn49,698
Sīlín Zhèn思林镇TownTiándōng Xiàn44,412
Sìtáng Zhèn四塘镇TownYòujiāng Qū27,586
Sìtáng Zhèn四塘镇TownPíngguŏ Xiàn17,895
Tàipíng Zhèn太平镇TownPíngguŏ Xiàn60,562
Tiānshēngqiáo Zhèn天生桥镇TownLónglín Gèzú Zìzhìxiàn18,977
Tiánzhōu Zhèn田州镇TownTiányáng Xiàn84,050
Tóngdé Xiāng同德乡Rural TownshipJìngxī Shì20,395
Tónglăo Xiāng同老乡Rural TownshipPíngguŏ Xiàn10,492
Tónglè Zhèn同乐镇TownLèyè Xiàn42,130
Tóutáng Zhèn头塘镇TownTiányáng Xiàn23,432
Tūnpán Xiāng吞盘乡Rural TownshipJìngxī Shì13,144
Wāngdiàn Yáozú Xiāng汪甸瑶族乡Rural TownshipYòujiāng Qū25,502
Wŭcūn Zhèn五村镇TownTiányáng Xiàn19,184
Wŭpíng Zhèn武平镇TownJìngxī Shì33,388
Xiàjiă Zhèn下甲镇TownLíngyún Xiàn19,126
Xiángzhōu Zhèn祥周镇TownTiándōng Xiàn52,566
Xīn'ān Zhèn新安镇TownPíngguŏ Xiàn49,237
Xīnhuà Zhèn新化镇TownLèyè Xiàn21,472
Xīnjiă Xiāng新甲乡Rural TownshipJìngxī Shì34,142
Xīnjìng Zhèn新靖镇TownJìngxī Shì95,553
Xīnzhōu Zhèn新州镇TownLónglín Gèzú Zìzhìxiàn53,909
Xīpíng Xiāng西平乡Rural TownshipXīlín Xiàn11,263
Yăcháng Xiāng雅长乡Rural TownshipLèyè Xiàn8,093
Yāchā Zhèn桠杈镇TownLónglín Gèzú Zìzhìxiàn10,239
Yánchá Xiāng岩茶乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn17,314
Yángwéi Zhèn阳圩镇TownYòujiāng Qū29,686
Yàntóng Xiāng燕峒乡Rural TownshipDébăo Xiàn23,474
Yìnchá Zhèn印茶镇TownTiándōng Xiàn17,835
Yìwéi Zhèn义圩镇TownTiándōng Xiàn18,969
Yŏnglè Zhèn永乐镇TownYòujiāng Qū17,060
Yòupíng Xiāng幼平乡Rural TownshipLèyè Xiàn17,092
Yuèwéi Zhèn岳圩镇TownJìngxī Shì10,426
Yùfèng Zhèn玉凤镇TownTiányáng Xiàn32,641
Yùhóng Yáozú Xiāng玉洪瑶族乡Rural TownshipLíngyún Xiàn21,105
Zhĕbăo Xiāng者保乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn22,660
Zhĕlàng Xiāng者浪乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn16,637
Zhĕmiáo Xiāng者苗乡Rural TownshipTiánlín Xiàn7,586
Zhūchăng Xiāng猪场乡Rural TownshipLónglín Gèzú Zìzhìxiàn19,895
Zúbié Yáozú Miáozú Xiāng足别瑶族苗族乡Rural TownshipXīlín Xiàn7,939
Zuòdēng Yáozú Xiāng作登瑶族乡Rural TownshipTiándōng Xiàn24,251
Zúróng Zhèn足荣镇TownDébăo Xiàn20,269

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.