Home
Show Map

Píngbà Qū

District in Ānshùn Shì

District

The population of Píngbà Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Píngbà Qū平坝区District297,990
Ānshùn Shì安顺市Prefecture-level City2,297,612

Contents: Townships

The population of the townships in Píngbà Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyún Zhèn白云镇TownPíngbà Qū32,473
Gāofēng Zhèn高峰镇TownPíngbà Qū23,262
Gǔlóu Jiēdào [Chéngguān Zhèn; incl. Ānpíng Jiēdào]鼓楼街道办事处Urban SubdistrictPíngbà Qū61,520
Lèpíng Zhèn乐平镇TownPíngbà Qū35,500
Măchăng Zhèn马场镇TownPíngbà Qū38,714
Qíbó Zhèn齐伯镇TownPíngbà Qū12,495
Shízì Huízú Miáozú Xiāng十字回族苗族乡Rural TownshipPíngbà Qū25,143
Tiānlóng Zhèn天龙镇TownPíngbà Qū20,732
Xiàyún Zhèn夏云镇TownPíngbà Qū33,318
Yángchāng Bùyīzú Miáozú Xiāng羊昌布依族苗族乡Rural TownshipPíngbà Qū14,833

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.