Home
Show Map

China: Ānshùn Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ānshùn Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Guānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn关岭布依族苗族自治县Autonomous County301,363
Píngbà Qū平坝区District297,990
Pŭdìng Xiàn普定县County378,452
Xīxiù Qū西秀区District765,399
Zhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn镇宁布依族苗族自治县Autonomous County284,063
Zĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn紫云苗族布依族自治县Autonomous County270,345
Ānshùn Shì安顺市Prefecture-level City2,297,612

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ānshùn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bādé Xiāng [→ Duànqiáo Zhèn]八德乡Rural TownshipGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn11,849
Báishíyán Xiāng白石岩乡Rural TownshipZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn10,908
Báishuĭ Zhèn白水镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn13,033
Báiyán Zhèn白岩镇TownPŭdìng Xiàn30,423
Báiyún Zhèn白云镇TownPíngbà Qū32,473
Băndāng Zhèn板当镇TownZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn31,966
Bănguì Xiāng [→ Huājiāng Zhèn]板贵乡Rural TownshipGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn16,648
Bàyáng Zhèn坝羊镇TownZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn12,765
Bĕijiē Jiēdào北街街道办事处Urban SubdistrictXīxiù Qū26,774
Bĕnzhài Zhèn本寨镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn13,036
Biăndānshān Zhèn扁担山镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn10,183
Bŭláng Miáozú Xiāng补郎苗族乡Rural TownshipPŭdìng Xiàn21,021
Càiguān Zhèn蔡官镇TownXīxiù Qū45,580
Chéngguān Zhèn城关镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn81,257
Dăbāng Xiāng [→ Liùmă Zhèn]打帮乡Rural TownshipZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn6,144
Dábāng Xiāng [→ Huŏhuā Zhèn]达帮乡Rural TownshipZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn8,126
Dàxīqiáo Zhèn大西桥镇TownXīxiù Qū32,701
Dàyíng Zhèn大营镇TownZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn18,153
Dìngnán Jiēdào [Chéngguān Zhèn; incl. Chuāndòng Jiēdào, Huángtǒng Jiēdào]定南街道办事处Urban SubdistrictPŭdìng Xiàn85,195
Dīngqí Jiēdào丁旗街道办事处Urban SubdistrictZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn29,397
Dĭngyún Jiēdào顶云街道办事处Urban SubdistrictGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn23,447
Dōngguān Jiēdào东关街道办事处Urban SubdistrictXīxiù Qū94,238
Dōngjiē Jiēdào东街街道办事处Urban SubdistrictXīxiù Qū17,472
Dōngtún Xiāng东屯乡Rural TownshipXīxiù Qū24,121
Duànqiáo Zhèn断桥镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn10,739
Duŏbŭlŏng Xiāng [→ Jiānglóng Zhèn]朵卜陇乡Rural TownshipZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn8,562
Găngwū Zhèn岗乌镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn18,130
Gāofēng Zhèn高峰镇TownPíngbà Qū23,262
Gélì Xiāng革利乡Rural TownshipZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn10,301
Gétūhé Zhèn [Shuĭtáng Zhèn]格凸河镇TownZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn17,316
Guānsuŏ Jiēdào关索街道办事处Urban SubdistrictGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn53,235
Gǔlóu Jiēdào [Chéngguān Zhèn; incl. Ānpíng Jiēdào]鼓楼街道办事处Urban SubdistrictPíngbà Qū61,520
Hóuchăng Miáozú Gēlăozú Xiāng猴场苗族仡佬族乡Rural TownshipPŭdìng Xiàn16,927
Hóuchăng Zhèn猴场镇TownZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn27,713
Huàchŭ Zhèn化处镇TownPŭdìng Xiàn39,959
Huājiāng Zhèn花江镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn43,009
Huángguŏshù Zhèn黄果树镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn15,069
Huánglà Bùyīzú Miáozú Xiāng黄腊布依族苗族乡Rural TownshipXīxiù Qū10,408
Huáxī Jiēdào华西街道办事处Urban SubdistrictXīxiù Qū79,849
Huŏhuā Zhèn火花镇TownZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn15,343
Jiăngā Xiāng简嘎乡Rural TownshipZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn7,988
Jiānglóng Zhèn江龙镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn18,088
Jiàozishān Zhèn轿子山镇TownXīxiù Qū39,551
Jīchăng Bùyīzú Miáozú Xiāng鸡场布依族苗族乡Rural TownshipXīxiù Qū12,867
Jīchăngpō Zhèn鸡场坡镇TownPŭdìng Xiàn30,726
Jiùzhōu Zhèn旧州镇TownXīxiù Qū27,724
Lèpíng Zhèn乐平镇TownPíngbà Qū35,500
Liángtián Zhèn良田镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn14,839
Liúguān Xiāng刘官乡Rural TownshipXīxiù Qū10,634
Liùmă Zhèn六马镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn12,432
Lóngchăng Xiāng龙场乡Rural TownshipPŭdìng Xiàn25,805
Lónggōng Zhèn龙宫镇TownXīxiù Qū18,453
Măchăng Zhèn马场镇TownPíngbà Qū38,714
Măchăng Zhèn马场镇TownPŭdìng Xiàn38,211
Măchăng Zhèn马厂镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn17,143
Măguān Zhèn马官镇TownPŭdìng Xiàn44,596
Māodòng Miáozú Gēlăozú Xiāng猫洞苗族仡佬族乡Rural TownshipPŭdìng Xiàn20,909
Māoyíng Zhèn猫营镇TownZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn32,084
Mùyì Zhèn募役镇TownZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn12,100
Nánjiē Jiēdào南街街道办事处Urban SubdistrictXīxiù Qū20,946
Nínggŭ Zhèn宁谷镇TownXīxiù Qū33,305
Píngshàng Zhèn坪上镇TownPŭdìng Xiàn24,680
Pōgòng Zhèn坡贡镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn15,286
Pŭlì Xiāng普利乡Rural TownshipGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn15,819
Qíbó Zhèn齐伯镇TownPíngbà Qū12,495
Qīyănqiáo Zhèn七眼桥镇TownXīxiù Qū42,070
Shàngguān Zhèn上关镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn19,815
Shāyíng Zhèn沙营镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn18,203
Shāzi Xiāng沙子乡Rural TownshipZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn9,194
Shízì Huízú Miáozú Xiāng十字回族苗族乡Rural TownshipPíngbà Qū25,143
Shuāngbăo Zhèn双堡镇TownXīxiù Qū25,262
Shuānglóngshān Jiēdào [Dàshān Xiāng]双龙山街道办事处Urban SubdistrictZhènníng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn18,330
Sìdàzhài Xiāng四大寨乡Rural TownshipZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn13,078
Sòngqí Zhèn宋旗镇TownXīxiù Qū18,601
Sōngshān Jiēdào [incl. Wǔfēng Jiēdào]松山街道办事处Urban SubdistrictZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn55,242
Tiānlóng Zhèn天龙镇TownPíngbà Qū20,732
Xiàyún Zhèn夏云镇TownPíngbà Qū33,318
Xīháng Jiēdào西航街道办事处Urban SubdistrictXīxiù Qū77,191
Xījiē Jiēdào西街街道办事处Urban SubdistrictXīxiù Qū20,566
Xīnchăng Bùyīzú Miáozú Xiāng新场布依族苗族乡Rural TownshipXīxiù Qū11,073
Xīnpū Zhèn新铺镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn17,390
Yángchāng Bùyīzú Miáozú Xiāng羊昌布依族苗族乡Rural TownshipPíngbà Qū14,833
Yángwŭ Bùyīzú Miáozú Xiāng杨武布依族苗族乡Rural TownshipXīxiù Qū17,115
Yánlà Miáozú Bùyīzú Xiāng岩腊苗族布依族乡Rural TownshipXīxiù Qū14,195
Yāopū Zhèn幺铺镇TownXīxiù Qū44,703
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownGuānlĭng Bùyīzú Miáozú Zìzhìxiàn24,760
Zōngdì Zhèn宗地镇TownZĭyún Miáozú Bùyīzú Zìzhìxiàn27,651

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.