Home
Show Map

Lángāo Xiàn

County in Ānkāng Shì (Shănxī)

County

The population of Lángāo Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Lángāo Xiàn岚皋县County154,157
Ānkāng Shì安康市Prefecture-level City2,629,906

Contents: Townships

The population of the townships in Lángāo Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Zhèn城关镇TownLángāo Xiàn35,348
Dàdàohé Zhèn大道河镇TownLángāo Xiàn5,396
Guānyuán Zhèn官元镇TownLángāo Xiàn6,590
Lìnhé Zhèn蔺河镇TownLángāo Xiàn7,668
Mèngshílĭng Zhèn孟石岭镇TownLángāo Xiàn9,113
Mínzhŭ Zhèn [incl. Tiĕlú Xiāng]民主镇TownLángāo Xiàn25,786
Nángōngshān Zhèn [incl. Huālĭ Zhèn, Yìhé Xiāng]南宫山镇TownLángāo Xiàn12,228
Shímén Zhèn [incl. Héngxī Xiāng]石门镇TownLángāo Xiàn12,978
Sìjì Zhèn四季镇TownLángāo Xiàn5,410
Tāohé Zhèn滔河镇TownLángāo Xiàn5,902
Xiăodào Xiāng晓道乡Rural TownshipLángāo Xiàn4,336
Yànmén Zhèn堰门镇TownLángāo Xiàn8,369
Zhānghé Xiāng漳河乡Rural TownshipLángāo Xiàn3,443
Zuŏlóng Zhèn佐龙镇TownLángāo Xiàn11,590

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).