Home
Show Map

China: Ānkāng Shì (Shănxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ānkāng Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báihé Xiàn白河县County163,395
Hànbīn Qū [incl. Héngkǒu Demonstration Zone, Ānkāng High-tech Zone]汉滨区District870,126
Hànyīn Xiàn汉阴县County246,147
Lángāo Xiàn岚皋县County154,157
Níngshăn Xiàn宁陕县County70,435
Pínglì Xiàn平利县County192,959
Shíquán Xiàn石泉县County171,097
Xúnyáng Xiàn旬阳县County426,677
Zhènpíng Xiàn镇坪县County50,966
Zĭyáng Xiàn紫阳县County283,947
Ānkāng Shì安康市Prefecture-level City2,629,906

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ānkāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàhé Zhèn坝河镇TownHànbīn Qū8,437
Báijiā Xiāng白家乡Rural TownshipZhènpíng Xiàn2,595
Báiliŭ Zhèn [incl. Zhāngpíng Xiāng]白柳镇TownXúnyáng Xiàn14,484
Bājiāo Xiāng芭蕉乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn7,564
Bāntáo Zhèn [→ Huíshuĭ Zhèn, Jièlĭng Zhèn]斑桃镇TownZĭyáng Xiàn7,461
Bāxiān Zhèn八仙镇TownPínglì Xiàn24,654
Cāngshàng Zhèn仓上镇TownBáihé Xiàn13,567
Cháng'ān Zhèn长安镇TownPínglì Xiàn17,406
Chángyáng Xiāng长阳乡Rural TownshipShíquán Xiàn7,023
Chéngguān Zhèn城关镇TownHànyīn Xiàn66,926
Chéngguān Zhèn城关镇TownShíquán Xiàn53,422
Chéngguān Zhèn城关镇TownNíngshăn Xiàn20,515
Chéngguān Zhèn城关镇TownZĭyáng Xiàn35,496
Chéngguān Zhèn城关镇TownLángāo Xiàn35,348
Chéngguān Zhèn城关镇TownPínglì Xiàn45,493
Chéngguān Zhèn城关镇TownZhènpíng Xiàn12,932
Chéngguān Zhèn城关镇TownXúnyáng Xiàn67,929
Chéngguān Zhèn城关镇TownBáihé Xiàn32,379
Chíhé Zhèn池河镇TownShíquán Xiàn19,866
Cígōu Zhèn [incl. Dōngzhèn Xiāng]茨沟镇TownHànbīn Qū18,182
Dàdàohé Zhèn大道河镇TownLángāo Xiàn5,396
Dàguì Zhèn大贵镇TownPínglì Xiàn11,294
Dàhé Zhèn大河镇TownHànbīn Qū17,066
Dàshuāng Xiāng大双乡Rural TownshipBáihé Xiàn5,552
Dàtóng Zhèn大同镇TownHànbīn Qū37,678
Dàzhúyuán Zhèn大竹园镇TownHànbīn Qū10,213
Dònghé Zhèn洞河镇TownZĭyáng Xiàn14,609
Dōngmù Zhèn东木镇TownZĭyáng Xiàn8,324
Duànjiāhé Zhèn段家河镇TownXúnyáng Xiàn16,292
Gānxī Zhèn甘溪镇TownXúnyáng Xiàn16,106
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownZĭyáng Xiàn18,493
Gāotān Zhèn [incl. Guăngchéng Xiāng, Răoxī Xiāng]高滩镇TownZĭyáng Xiàn28,149
Gòubā Zhèn构扒镇TownBáihé Xiàn8,071
Gòuyuán Zhèn构元镇TownXúnyáng Xiàn11,462
Guăngfó Zhèn广佛镇TownPínglì Xiàn20,637
Guănghuòjiē Zhèn [incl. Fēngfù Xiāng]广货街镇TownNíngshăn Xiàn4,968
Guānjiā Zhèn关家镇TownHànbīn Qū15,743
Guānkŏu Zhèn关口镇TownXúnyáng Xiàn14,352
Guānmiào Zhèn关庙镇TownHànbīn Qū42,200
Guānyīnhé Zhèn观音河镇TownHànyīn Xiàn7,292
Guānyuán Zhèn官元镇TownLángāo Xiàn6,590
Hànwáng Zhèn汉王镇TownZĭyáng Xiàn11,800
Hànyáng Zhèn [incl. Shuāngpíng Xiāng]汉阳镇TownHànyīn Xiàn20,400
Hāopíng Zhèn蒿坪镇TownZĭyáng Xiàn25,903
Héngkŏu Zhèn恒口镇TownHànbīn Qū81,086
Héxī Zhèn河西镇TownHànbīn Qū23,678
Hóngchūn Zhèn红椿镇TownZĭyáng Xiàn14,193
Hóngjūn Zhèn红军镇TownXúnyáng Xiàn10,986
Hóngshān Zhèn [incl. Shízhuăn Zhèn]洪山镇TownHànbīn Qū21,378
Hòuliŭ Zhèn [incl. Zhōngbà Xiāng]后柳镇TownShíquán Xiàn13,214
Huángguān Zhèn皇冠镇TownNíngshăn Xiàn2,791
Huàngŭ Zhèn焕古镇TownZĭyáng Xiàn9,907
Huápíng Zhèn华坪镇TownZhènpíng Xiàn2,701
Huíshuĭ Zhèn洄水镇TownZĭyáng Xiàn7,119
Jiànchí Zhèn涧池镇TownHànyīn Xiàn21,048
Jiāngbĕi Jiēdào江北街道Urban SubdistrictHànbīn Qū53,842
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownNíngshăn Xiàn8,694
Jiànmín Jiēdào建民街道Urban SubdistrictHànbīn Qū40,984
Jièlĭng Zhèn界岭镇TownZĭyáng Xiàn5,020
Jíhé Zhèn吉河镇TownHànbīn Qū13,367
Jīnchuān Xiāng金川乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn5,314
Jīnchuān Zhèn金川镇TownNíngshăn Xiàn3,400
Jīnzhài Zhèn金寨镇TownXúnyáng Xiàn13,739
Kăzi Zhèn卡子镇TownBáihé Xiàn9,689
Lăochéng Jiēdào老城街道Urban SubdistrictHànbīn Qū41,388
Lăoxiàn Zhèn老县镇TownPínglì Xiàn14,150
Lĕngshuĭ Zhèn [incl. Xiăoshuāng Xiāng]冷水镇TownBáihé Xiàn16,172
Liănghé Zhèn两河镇TownShíquán Xiàn8,662
Liáoyuán Xiāng燎原乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn4,244
Lìnhé Zhèn蔺河镇TownLángāo Xiàn7,668
Liúshuĭ Zhèn流水镇TownHànbīn Qū11,744
Lóngwáng Zhèn龙王镇TownNíngshăn Xiàn4,683
Lǚhé Zhèn [incl. Guìhuā Xiāng]吕河镇TownXúnyáng Xiàn25,506
Luòhé Zhèn洛河镇TownPínglì Xiàn13,101
Máhŭ Zhèn麻虎镇TownBáihé Xiàn7,944
Máliŭ Zhèn麻柳镇TownZĭyáng Xiàn11,912
Máobà Zhèn [incl. Liánhé Xiāng]毛坝镇TownZĭyáng Xiàn19,008
Máopíng Zhèn茅坪镇TownBáihé Xiàn15,293
Mápíng Zhèn麻坪镇TownXúnyáng Xiàn11,385
Méizi Zhèn梅子镇TownNíngshăn Xiàn2,401
Mèngshílĭng Zhèn孟石岭镇TownLángāo Xiàn9,113
Miáohé Xiāng苗河乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn2,811
Mínzhŭ Zhèn [incl. Tiĕlú Xiāng]民主镇TownLángāo Xiàn25,786
Nángōngshān Zhèn [incl. Huālĭ Zhèn, Yìhé Xiāng]南宫山镇TownLángāo Xiàn12,228
Nánxī Xiāng南溪乡Rural TownshipHànbīn Qū8,619
Niútí Zhèn牛蹄镇TownHànbīn Qū5,999
Niútóudiàn Zhèn牛头店镇TownZhènpíng Xiàn4,386
Nǚwāshān Xiāng女娲山乡Rural TownshipPínglì Xiàn8,099
Píngliáng Zhèn [incl. Jiŭdiàn Zhèn]平梁镇TownHànyīn Xiàn28,237
Púxī Zhèn蒲溪镇TownHànyīn Xiàn18,898
Qiánjìn Xiāng前进乡Rural TownshipHànbīn Qū6,113
Ráofēng Zhèn饶峰镇TownShíquán Xiàn10,586
Rénhékŏu Zhèn仁河口镇TownXúnyáng Xiàn6,486
Sānyáng Zhèn三阳镇TownPínglì Xiàn11,318
Shàngzhú Zhèn上竹镇TownZhènpíng Xiàn3,668
Shĕnbà Zhèn沈坝镇TownHànbīn Qū10,413
Shénhé Zhèn神河镇TownXúnyáng Xiàn18,384
Shímén Zhèn [incl. Héngxī Xiāng]石门镇TownLángāo Xiàn12,978
Shímén Zhèn石门镇TownXúnyáng Xiàn11,553
Shítiáojiē Xiāng石条街乡Rural TownshipHànyīn Xiàn2,186
Shítī Zhèn石梯镇TownHànbīn Qū14,976
Shuāng'ān Zhèn双安镇TownZĭyáng Xiàn10,823
Shuāngfēng Zhèn [Shuānghé Xiāng]双丰镇TownBáihé Xiàn6,977
Shuānghékŏu Zhèn [incl. Lóngyā Zhèn]双河口镇TownHànyīn Xiàn12,995
Shuānghé Zhèn [incl. Miàopíng Xiāng]双河镇TownXúnyáng Xiàn26,171
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownHànbīn Qū14,667
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownZĭyáng Xiàn11,275
Shuāngrŭ Zhèn双乳镇TownHànyīn Xiàn11,950
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipHànbīn Qū7,177
Shŭhé Zhèn [incl. Lántān Xiāng]蜀河镇TownXúnyáng Xiàn37,059
Shŭpíng Zhèn [incl. Xiăoshŭhé Xiāng]曙坪镇TownZhènpíng Xiàn7,744
Sìjì Zhèn四季镇TownLángāo Xiàn5,410
Sìmŭdì Zhèn四亩地镇TownNíngshăn Xiàn4,070
Sìxīn Xiāng四新乡Rural TownshipBáihé Xiàn3,669
Sòngjiā Zhèn宋家镇TownBáihé Xiàn13,329
Tàishānmiào Zhèn太山庙镇TownNíngshăn Xiàn5,194
Tánbà Zhèn谭坝镇TownHànbīn Qū10,962
Tāngpíng Zhèn汤坪镇TownNíngshăn Xiàn5,516
Tāohé Zhèn滔河镇TownLángāo Xiàn5,902
Táoyuán Xiāng桃元乡Rural TownshipBáihé Xiàn5,396
Tiánbà Xiāng [→ Jíhé Zhèn, Yànbà Zhèn]田坝乡Rural TownshipHànbīn Qū9,453
Tiánhé Xiāng田禾乡Rural TownshipHànyīn Xiàn4,232
Tiĕfósì Zhèn铁佛寺镇TownHànyīn Xiàn9,097
Tŏngchēwān Zhèn筒车湾镇TownNíngshăn Xiàn5,355
Tóngmù Zhèn桐木镇TownXúnyáng Xiàn12,676
Tóngqiánguān Zhèn [incl. Chìyán Zhèn, Shāyáng Xiāng]铜钱关镇TownXúnyáng Xiàn24,042
Tóngqián Xiāng铜钱乡Rural TownshipHànyīn Xiàn1,299
Wămiào Zhèn瓦庙镇TownZĭyáng Xiàn11,814
Wŭlĭ Zhèn [incl. Huāyuán Xiāng, Fùqiáng Xiāng]五里镇TownHànbīn Qū57,083
Xiāngshān Xiāng [→ Dàtóng Zhèn, Liúshuĭ Zhèn]香山乡Rural TownshipHànbīn Qū4,196
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownZĭyáng Xiàn12,708
Xiànhé Zhèn县河镇TownHànbīn Qū12,451
Xiānhé Zhèn仙河镇TownXúnyáng Xiàn21,619
Xiăodào Xiāng晓道乡Rural TownshipLángāo Xiàn4,336
Xiăohé Zhèn [incl. Gōngguăn Xiāng]小河镇TownXúnyáng Xiàn24,306
Xĭhé Zhèn喜河镇TownShíquán Xiàn8,010
Xīhé Zhèn西河镇TownPínglì Xiàn8,386
Xīnbà Xiāng新坝乡Rural TownshipHànbīn Qū8,209
Xīnchăng Zhèn新场镇TownNíngshăn Xiàn865
Xīnchéng Jiēdào新城街道Urban SubdistrictHànbīn Qū145,454
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownPínglì Xiàn11,017
Xīyíng Zhèn西营镇TownBáihé Xiàn12,872
Xuánwō Zhèn [incl. Shàngqī Zhèn]漩涡镇TownHànyīn Xiàn28,276
Xúnyángbà Zhèn旬阳坝镇TownNíngshăn Xiàn1,983
Yànbà Zhèn晏坝镇TownHànbīn Qū8,573
Yànmén Zhèn堰门镇TownLángāo Xiàn8,369
Yèpíng Zhèn叶坪镇TownHànbīn Qū3,962
Yíngfēng Xiāng迎风乡Rural TownshipHànbīn Qū10,743
Yíngfēng Zhèn迎丰镇TownShíquán Xiàn6,940
Yínghú Zhèn瀛湖镇TownHànbīn Qū15,759
Yínlóng Xiāng银龙乡Rural TownshipShíquán Xiàn5,507
Yŏngníng Xiāng永宁乡Rural TownshipHànyīn Xiàn13,311
Yùlán Xiāng玉岚乡Rural TownshipHànbīn Qū8,103
Yùndòu Zhèn熨斗镇TownShíquán Xiàn12,491
Yúnwùshān Zhèn云雾山镇TownShíquán Xiàn8,676
Zăoyáng Zhèn [incl. Gòngjìn Xiāng]早阳镇TownHànbīn Qū22,493
Zēngjiā Zhèn [incl. Hóngshí Xiāng]曾家镇TownZhènpíng Xiàn9,708
Zēngxī Zhèn曾溪镇TownShíquán Xiàn5,715
Zhānghé Xiāng漳河乡Rural TownshipLángāo Xiàn3,443
Zhāngtān Zhèn张滩镇TownHànbīn Qū28,079
Zhàowān Zhèn赵湾镇TownXúnyáng Xiàn16,329
Zhèngyáng Zhèn正阳镇TownPínglì Xiàn7,404
Zhōngbăo Zhèn钟宝镇TownZhènpíng Xiàn7,232
Zhōngchăng Zhèn中厂镇TownBáihé Xiàn12,485
Zhōngchí Zhèn中池镇TownShíquán Xiàn10,985
Zhōngyuán Zhèn中原镇TownHànbīn Qū11,898
Zǐjīng Zhèn [incl. Shābà Xiāng, Jīnghé Xiāng]紫荆镇TownHànbīn Qū7,758
Zōngxī Zhèn棕溪镇TownXúnyáng Xiàn25,811
Zuŏlóng Zhèn佐龙镇TownLángāo Xiàn11,590

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).