Home
Show Map

Kùchē Xiàn

County in Aksu / 阿克苏地区

County

The population of Kùchē Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Kùchē Xiàn [Kuqa]库车县County462,588
Ākèsū Dìqū [Aksu]阿克苏地区Prefecture2,370,809

Contents: Townships

The population of the townships in Kùchē Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āgé Xiāng阿格乡Rural TownshipKùchē Xiàn6,960
Ākèwúsītáng Xiāng阿克吾斯塘乡Rural TownshipKùchē Xiàn16,027
Ālāhāgé Zhèn阿拉哈格镇TownKùchē Xiàn38,197
Bĭxībāgé Xiāng比西巴格乡Rural TownshipKùchē Xiàn26,131
Căohú Mùchăng草湖牧场Township-like AreaKùchē Xiàn1,136
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictKùchē Xiàn27,114
Dūnkuòtăn Zhèn墩阔坦镇TownKùchē Xiàn17,965
Èrbātái Nóngchăng二八台农场Township-like AreaKùchē Xiàn4,413
Hāníkātămù Xiāng哈尼喀塔木乡Rural TownshipKùchē Xiàn35,430
Kèqílìkè Nóngchăng克其力克农场Township-like AreaKùchē Xiàn800
Kùchē Jiānyù库车监狱Township-like AreaKùchē Xiàn360
Kùchē Zhŏngyángchăng库车种羊场Township-like AreaKùchē Xiàn3,008
Kùzīwēng Mùchăng库孜翁牧场Township-like AreaKùchē Xiàn1,551
Liángzhŏngfányùchăng 良种繁育场Township-like AreaKùchē Xiàn2,678
Qímăn Zhèn齐满镇TownKùchē Xiàn35,871
Rèsītăn Jiēdào热斯坦街道办事处Urban SubdistrictKùchē Xiàn13,298
Sàkèsàkè Jiēdào萨克萨克街道办事处Urban SubdistrictKùchē Xiàn18,156
Shuĭdiàn'èrchŭ 水电二处Township-like AreaKùchē Xiàn2,260
Tălĭmù Xiāng塔里木乡Rural TownshipKùchē Xiàn3,877
Wūqià Zhèn乌恰镇TownKùchē Xiàn41,557
Wūzūn Zhèn乌尊镇TownKùchē Xiàn29,243
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictKùchē Xiàn44,184
Yáhā Zhèn牙哈镇TownKùchē Xiàn31,856
Yăkèlā Zhèn雅克拉镇TownKùchē Xiàn1,029
Yīxīhālā Zhèn依西哈拉镇TownKùchē Xiàn32,132
Yùqíwúsītáng Xiāng玉奇吾斯塘乡Rural TownshipKùchē Xiàn27,355

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).