Home
Show Map

China: Aksu / 阿克苏地区

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Aksu (Ākèsū Dìqū) (prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ākèsū Shì [Aksu]阿克苏市County-level City535,657
Āwătí Xiàn [Awat]阿瓦提县County237,562
Bàichéng Xiàn [Bay]拜城县County229,252
Kēpíng Xiàn [Kalpin]柯坪县County44,261
Kùchē Xiàn [Kuqa]库车县County462,588
Shāyă Xiàn [Xayar]沙雅县County257,502
Wēnsù Xiàn温宿县County233,933
Wūshí Xiàn [Uqturpan]乌什县County197,990
Xīnhé Xiàn [Toksu]新和县County172,064
Ākèsū Dìqū [Aksu]阿克苏地区Prefecture2,370,809

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Aksu (Ākèsū Dìqū).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āgé Xiāng阿格乡Rural TownshipKùchē Xiàn6,960
Āhéyă Zhèn阿合雅镇TownWūshí Xiàn34,588
Ākèsū Jiānyù阿克苏监狱Township-like AreaĀwătí Xiàn3,093
Ākètuōhăi Xiāng阿克托海乡Rural TownshipWūshí Xiàn22,870
Ākèwúsītáng Xiāng阿克吾斯塘乡Rural TownshipKùchē Xiàn16,027
Ālāhāgé Zhèn阿拉哈格镇TownKùchē Xiàn38,197
Àotèbèixī Xiāng奥特贝希乡Rural TownshipWūshí Xiàn23,283
Āqiàlè Zhèn阿恰勒镇TownKēpíng Xiàn7,309
Āqiàtăgé Xiāng阿恰塔格乡Rural TownshipWūshí Xiàn17,661
Ārèlè Zhèn阿热勒镇TownWēnsù Xiàn23,569
Āwătí Zhèn阿瓦提镇TownĀwătí Xiàn34,142
Āyībāgé Xiāng阿依巴格乡Rural TownshipĀwătí Xiàn28,730
Āyīkùlè Zhèn阿依库勒镇TownĀkèsū Shì39,893
Bāgétuōgélākè Xiāng巴格托格拉克乡Rural TownshipĀwătí Xiàn3,717
Bàichéng Zhèn拜城镇TownBàichéng Xiàn49,207
Bàishí'àirìkè Zhèn拜什艾日克镇TownĀwătí Xiàn36,982
Bàishítŭgémàn Xiāng拜什吐格曼乡Rural TownshipĀkèsū Shì23,798
Bīngtuán Èr Tuán兵团二团Township-like AreaĀkèsū Shì9,542
Bīngtuán Liù Tuán兵团六团Township-like AreaWēnsù Xiàn8,239
Bīngtuánnóngyīshīshājĭngzishuĭlì Guănlĭchŭ兵团农一师沙井子水利管理处Township-like AreaĀkèsū Shì2,049
Bīngtuán Sān Tuán兵团三团Township-like AreaĀwătí Xiàn13,564
Bīngtuán Sì Tuán兵团四团Township-like AreaWūshí Xiàn5,892
Bīngtuán Wŭ Tuán兵团五团Township-like AreaWēnsù Xiàn17,786
Bīngtuán Yī Tuán兵团一团Township-like AreaĀkèsū Shì21,970
Bĭxībāgé Xiāng比西巴格乡Rural TownshipKùchē Xiàn26,131
Bósītăn Mùchăng博斯坦牧场Township-like AreaĀwătí Xiàn468
Bózīdūn Kē'ĕrkèzīzú Xiāng博孜墩柯尔克孜族乡Rural TownshipWēnsù Xiàn5,235
Bózīdūn Mùchăng博孜墩牧场Township-like AreaWēnsù Xiàn2,664
Bùlóng Xiāng布隆乡Rural TownshipBàichéng Xiàn9,390
Căohú Mùchăng草湖牧场Township-like AreaKùchē Xiàn1,136
Chá'ĕrqí Zhèn察尔其镇TownBàichéng Xiàn18,485
Dàqiáo Xiāng大桥乡Rural TownshipBàichéng Xiàn9,963
Dàwănqí Nóngchăng大宛其农场Township-like AreaBàichéng Xiàn6,515
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictKùchē Xiàn27,114
Dūnkuòtăn Zhèn墩阔坦镇TownKùchē Xiàn17,965
Duōlàng Xiāng多浪乡Rural TownshipĀwătí Xiàn8,740
Èrbātái Nóngchăng二八台农场Township-like AreaKùchē Xiàn4,413
Èr Mùchăng二牧场Township-like AreaShāyă Xiàn1,528
Gàizīkùmù Xiāng盖孜库木乡Rural TownshipShāyă Xiàn8,827
Gàizīlìkè Zhèn盖孜力克镇TownKēpíng Xiàn12,686
Gòngqīngtuán Nóngchăng共青团农场Township-like AreaWēnsù Xiàn2,111
Gŭlè'āwătí Xiāng古勒阿瓦提乡Rural TownshipWēnsù Xiàn17,798
Gŭlèbāgé Zhèn古勒巴格镇TownShāyă Xiàn28,795
Hăilóu Zhèn海楼镇TownShāyă Xiàn23,198
Hāníkātămù Xiāng哈尼喀塔木乡Rural TownshipKùchē Xiàn35,430
Hēiyīngshān Xiāng黑英山乡Rural TownshipBàichéng Xiàn12,538
Hóngqiáo Jiēdào红桥街道办事处Urban SubdistrictĀkèsū Shì31,228
Hóngqípō Nóngchăng红旗坡农场Township-like AreaĀkèsū Shì21,228
Hóngqí Zhèn红旗镇TownShāyă Xiàn31,736
Jiāmù Línchăng佳木林场Township-like AreaWēnsù Xiàn3,393
Jiāmù Zhèn佳木镇TownWēnsù Xiàn18,108
Kālètălè Zhèn喀勒塔勒镇TownĀkèsū Shì36,308
Kāngqí Xiāng康其乡Rural TownshipBàichéng Xiàn17,290
Kēpíng Zhèn柯坪镇TownKēpíng Xiàn8,031
Kèqílìkè Nóngchăng克其力克农场Township-like AreaKùchē Xiàn800
Kèzī'ĕr Xiāng克孜尔乡Rural TownshipBàichéng Xiàn8,516
Kèzīlè Zhèn克孜勒镇TownWēnsù Xiàn19,545
Kùchē Jiānyù库车监狱Township-like AreaKùchē Xiàn360
Kùchē Zhŏngyángchăng库车种羊场Township-like AreaKùchē Xiàn3,008
Kùmùbāxī Xiāng库木巴希乡Rural TownshipĀkèsū Shì21,075
Kùzīwēng Mùchăng库孜翁牧场Township-like AreaKùchē Xiàn1,551
Lángān Jiēdào栏杆街道办事处Urban SubdistrictĀkèsū Shì71,746
Lăohŭtái Xiāng老虎台乡Rural TownshipBàichéng Xiàn11,997
Liángzhŏngchăng 良种场Township-like AreaĀkèsū Shì5,375
Liángzhŏngfányùchăng 良种繁育场Township-like AreaKùchē Xiàn2,678
Mĭjíkè Xiāng米吉克乡Rural TownshipBàichéng Xiàn14,756
Nánchéng Jiēdào南城街道办事处Urban SubdistrictĀkèsū Shì37,766
Nŭ'ĕrbāgé Xiāng努尔巴格乡Rural TownshipShāyă Xiàn10,952
Páixiānbàibāzhā Xiāng排先拜巴扎乡Rural TownshipXīnhé Xiàn17,838
Qiàgélākè Xiāng恰格拉克乡Rural TownshipWēnsù Xiàn15,728
Qiàqílìkè Mùchăng恰其力克牧场Township-like AreaWēnsù Xiàn1,544
Qĭlàng Xiāng启浪乡Rural TownshipKēpíng Xiàn5,150
Qímăn Zhèn齐满镇TownKùchē Xiàn35,871
Qīngnián Nóngchăng青年农场Township-like AreaWēnsù Xiàn6,549
Rèsītăn Jiēdào热斯坦街道办事处Urban SubdistrictKùchē Xiàn13,298
Sàilĭmù Zhèn赛里木镇TownBàichéng Xiàn15,142
Sàkèsàkè Jiēdào萨克萨克街道办事处Urban SubdistrictKùchē Xiàn18,156
Sāngtămù Nóngchăng桑塔木农场Township-like AreaXīnhé Xiàn1,793
Sàwăfŭqí Mùchăng萨瓦甫齐牧场Township-like AreaWēnsù Xiàn2,954
Shāyă Jiānyù沙雅监狱Township-like AreaShāyă Xiàn4,429
Shāyăxiàngōngyèjízhōngqū 沙雅县工业集中区Township-like AreaShāyă Xiàn380
Shāyă Zhèn沙雅镇TownShāyă Xiàn51,806
Shíyàn Línchăng实验林场Township-like AreaĀkèsū Shì20,161
Shuĭdào Nóngchăng水稻农场Township-like AreaWēnsù Xiàn6,143
Shuĭdiàn'èrchŭ 水电二处Township-like AreaKùchē Xiàn2,260
Tăgélākè Mùchăng塔格拉克牧场Township-like AreaWēnsù Xiàn3,289
Tălĭmù Xiāng塔里木乡Rural TownshipKùchē Xiàn3,877
Tălĭmù Xiāng塔里木乡Rural TownshipShāyă Xiàn6,940
Tămùtuōgélākè Xiāng塔木托格拉克乡Rural TownshipXīnhé Xiàn9,473
Tămùtuōgélākè Zhèn塔木托格拉克镇TownĀwătí Xiàn19,505
Tăshí'àirìkè Zhèn塔什艾日克镇TownXīnhé Xiàn17,246
Tiānfēngzhŏngyèyŏuxiànzérèn Gōngsī天丰种业有限责任公司Township-like AreaĀwătí Xiàn2,374
Tiĕrèkè Zhèn铁热克镇TownBàichéng Xiàn6,479
Tŭmùxiùkè Zhèn吐木秀克镇TownWēnsù Xiàn10,715
Tuōhūlā Xiāng托乎拉乡Rural TownshipWēnsù Xiàn12,804
Tuōkèxùn Xiāng托克逊乡Rural TownshipBàichéng Xiàn14,530
Tuōpŭlŭkè Xiāng托普鲁克乡Rural TownshipĀkèsū Shì14,587
Tuōyībăolèdí Zhèn托依堡勒迪镇TownShāyă Xiàn42,227
Wèigān Xiāng渭干乡Rural TownshipXīnhé Xiàn19,781
Wēnbāshí Xiāng温巴什乡Rural TownshipBàichéng Xiàn15,613
Wēnsù Zhèn温宿镇TownWēnsù Xiàn42,712
Wūlŭquèlè Zhèn乌鲁却勒镇TownĀwătí Xiàn41,682
Wūqià Zhèn乌恰镇TownKùchē Xiàn41,557
Wūshí Zhèn乌什镇TownWūshí Xiàn27,836
Wūzūn Zhèn乌尊镇TownKùchē Xiàn29,243
Xī Gōngyè Yuánqū西工业园区Township-like AreaĀkèsū Shì7,480
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictĀkèsū Shì87,368
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictKùchē Xiàn44,184
Xīnhé Zhèn新和镇TownXīnhé Xiàn27,454
Xīnjiānghuáfúhéngfēngyŏuxiànzérèn Gōngsī新疆华孚恒丰有限责任公司Township-like AreaĀwătí Xiàn6,331
Xīnjiānglŭtàimiányèyŏuxiànzérèn Gōngsī新疆鲁泰棉业有限责任公司Township-like AreaĀwătí Xiàn7,025
Xīnkĕn Nóngchăng新垦农场Township-like AreaShāyă Xiàn1,684
Yáhā Zhèn牙哈镇TownKùchē Xiàn31,856
Yăkèlā Zhèn雅克拉镇TownKùchē Xiàn1,029
Yàkēruìkè Xiāng亚科瑞克乡Rural TownshipWūshí Xiàn17,023
Yàmànsū Kē'ĕrkèzīzú Xiāng亚曼苏柯尔克孜族乡Rural TownshipWūshí Xiàn8,554
Yàtŭ'ĕr Xiāng亚吐尔乡Rural TownshipBàichéng Xiàn16,870
Yīgānqí Xiāng依干其乡Rural TownshipĀkèsū Shì40,737
Yīmámù Zhèn依麻木镇TownWūshí Xiàn22,669
Yī Mùchăng一牧场Township-like AreaShāyă Xiàn1,849
Yīng'àirìkè Zhèn英艾日克镇TownĀwătí Xiàn31,209
Yīng'āwătí Xiāng英阿瓦提乡Rural TownshipWūshí Xiàn17,614
Yīngbāzhā Jiēdào英巴扎街道办事处Urban SubdistrictĀkèsū Shì43,346
Yīngmăilì Zhèn英买力镇TownShāyă Xiàn43,151
Yīqí'àirìkè Zhèn依其艾日克镇TownXīnhé Xiàn35,569
Yīxīhālā Zhèn依西哈拉镇TownKùchē Xiàn32,132
Yīxīláimùqí Xiāng依希来木其乡Rural TownshipWēnsù Xiàn13,047
Yóulŭdūsībāgé Zhèn尤鲁都斯巴格镇TownXīnhé Xiàn21,110
Yù'ĕrqí Xiāng玉尔其乡Rural TownshipKēpíng Xiàn11,085
Yùqíkātè Xiāng玉奇喀特乡Rural TownshipXīnhé Xiàn21,800
Yùqíwúsītáng Xiāng玉奇吾斯塘乡Rural TownshipKùchē Xiàn27,355
Zhŏngyángchăng 种羊场Township-like AreaBàichéng Xiàn1,961

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).