Home
Show Map

China: Qīnghăi

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Qīnghăi Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Guŏluò Zàngzú Zìzhìzhōu [Golog]果洛藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture137,940181,682
Bānmă Xiàn班玛县County22,08827,185
Dárì Xiàn [Darlag]达日县County24,35430,995
Gāndé Xiàn [Gadê]甘德县County25,49434,840
Jiŭzhì Xiàn [Jigzhi]久治县County19,33626,081
Măduō Xiàn [Madoi]玛多县County10,89011,336
Măqìn Xiàn [Maqên]玛沁县County35,77851,245
Hăibĕi Zàngzú Zìzhìzhōu海北藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture258,922273,304
Gāngchá Xiàn [Gangca]刚察县County39,22341,333
Hăiyàn Xiàn海晏县County32,87937,788
Ményuán Huízú Zìzhìxiàn门源回族自治县Autonomous County141,426147,710
Qílián Xiàn祁连县County45,39446,473
Hăidōng Shì [← Hăidōng Dìqū]海东市Prefecture-level City1,391,5651,396,845
Huàlóng Huízú Zìzhìxiàn化隆回族自治县Autonomous County213,706203,317
Hùzhù Tŭzú Zìzhìxiàn互助土族自治县Autonomous County357,089356,437
Lèdū Qū乐都区District262,704260,184
Mínhé Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn民和回族土族自治县Autonomous County346,748350,118
Píng'ān Qū平安区District106,866102,975
Xúnhuà Sālāzú Zìzhìxiàn循化撒拉族自治县Autonomous County104,452123,814
Hăinán Zàngzú Zìzhìzhōu海南藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture375,426441,691
Gònghé Xiàn共和县County111,974122,966
Guìdé Xiàn贵德县County91,552101,771
Guìnán Xiàn贵南县County63,57976,560
Tóngdé Xiàn同德县County48,74164,369
Xīnghăi Xiàn兴海县County59,58076,025
Hăixī Mĕnggŭzú Zàngzú Zìzhìzhōu海西蒙古族藏族自治州Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture332,094489,338
Dàcháidàn Xíngwĕi [Da Qaidam]大柴旦行委Administrative Committee...13,671
Délìnghā Shì [Delhi]德令哈市County-level City83,58578,184
Dūlán Xiàn都兰县County57,67076,623
Gé'ĕrmù Shì格尔木市County-level City135,897215,214
Mángyá Shì [Mangnai; incl. Lĕnghú]茫崖市County-level City...33,451
Tiānjùn Xiàn天峻县County18,92733,923
Wūlán Xiàn [Ulan]乌兰县County36,01538,272
Huángnán Zàngzú Zìzhìzhōu黄南藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture214,642256,716
Hénán Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn河南蒙古族自治县Autonomous County32,25039,374
Jiānzhā Xiàn [Jainca]尖扎县County51,06455,325
Tóngrén Xiàn同仁县County77,04092,601
Zékù Xiàn [Zêkog]泽库县County54,28869,416
Xīníng Shì西宁市Prefecture-level City1,849,7132,208,708
Chéngbĕi Qū城北区District210,265299,002
Chéngdōng Qū城东区District270,268359,688
Chéngxī Qū城西区District225,412242,627
Chéngzhōng Qū城中区District148,521296,987
Dàtōng Huízú Tŭzú Zìzhìxiàn大通回族土族自治县Autonomous County416,968435,937
Huángyuán Xiàn湟源县County129,814136,632
Huángzhōng Xiàn湟中县County448,465437,835
Yùshù Zàngzú Zìzhìzhōu玉树藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture262,661378,439
Chēngduō Xiàn [Chindu]称多县County40,39155,619
Nángqiān Xiàn [Nangqên]囊谦县County57,38785,825
Qŭmálái Xiàn [Qumarlêb]曲麻莱县County24,18128,243
Yùshù Shì玉树市County-level City77,854120,447
Záduō Xiàn [Zadoi]杂多县County38,65458,268
Zhìduō Xiàn [Zhidoi]治多县County24,19430,037
Qīnghăi青海省Province4,822,9635,626,723

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males2,913,793
Females2,712,930
Urbanization (C 2010)
Rural3,110,469
Urban2,516,254
Age Groups (C 2010)
0-14 years1,177,106
15-64 years4,094,933
65+ years354,684
Age Distribution (C 2010)
0-9 years754,925
10-19 years911,266
20-29 years914,019
30-39 years1,058,149
40-49 years981,776
50-59 years474,689
60-69 years321,309
70-79 years173,074
80+ years37,516
Generations in Household (C 2010)
1403,920
2806,436
3310,197
4+8,486