Home
Show Map

China: Northern Pearl River Delta Agglomeration

Contents: Guăngzhōu - Shēnzhèn - Zhōngshān

Agglomeration


46,678,386 Population [2010] – census

67,325,096 Population [2020] – census

19,188km² Area

3,509/km² Density [2020]

Contents: Townships

The population of the urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and other townships in the Northern Pearl River Delta agglomeration by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (age groups).

NameStatusNativeDistrict/County/CityPopulation
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Báihèdòng JiēdàoUrban Subdistrict白鹤洞街道Lìwān Qū48,23874,442
Báiní ZhènTown白坭镇Sānshuĭ Qū64,42562,408
Báishā Jiēdào [incl. Dīdōng Jiēdào, Bĕijiē Jiēdào, Cānghòu Jiēdào]Urban Subdistrict白沙街道Péngjiāng Qū304,495272,043
Báiyúnhú Jiēdào [← Shíjĭng Jiēdào]Urban Subdistrict白云湖街道Báiyún Qū...166,715
Báiyún JiēdàoUrban Subdistrict白云街道Yuèxiù Qū46,76844,508
Bănfú ZhènTown板芙镇Zhōngshān Shìxiáqū82,47895,876
Băntián JiēdàoUrban Subdistrict坂田街道Lónggăng Qū221,767538,912
Bǎolóng Jiēdào [← Lónggăng Jiēdào]Urban Subdistrict宝龙街道Lónggăng Qū...329,516
Bĕijiào ZhènTown北滘镇Shùndé Qū270,310377,354
Bĕijīng Jiēdào [incl. Guăngwèi Jiēdào]Urban Subdistrict北京街道Yuèxiù Qū53,13543,632
Bìlǐng Jiēdào [← Píngshān Jiēdào]Urban Subdistrict碧岭街道Píngshān Qū...60,139
Bīnjiāng JiēdàoUrban Subdistrict滨江街道Hăizhū Qū72,32467,862
Bùjí JiēdàoUrban Subdistrict布吉街道Lónggăng Qū...447,950
Căihóng JiēdàoUrban Subdistrict彩虹街道Lìwān Qū54,34856,116
Chájiào JiēdàoUrban Subdistrict茶滘街道Lìwān Qū54,91874,729
Cháng'ān ZhènTown长安镇Dōngguān Shìxiáqū664,230807,391
Chānggăng JiēdàoUrban Subdistrict昌岗街道Hăizhū Qū97,98692,079
Chānghuá JiēdàoUrban Subdistrict昌华街道Lìwān Qū32,77835,289
Chángníng ZhènTown长宁镇Bóluó Xiàn39,98344,353
Chángpíng ZhènTown常平镇Dōngguān Shìxiáqū386,378444,894
Chángshā JiēdàoUrban Subdistrict长沙街道Kāipíng Shì124,829174,106
Chángxīng JiēdàoUrban Subdistrict长兴街道Tiānhé Qū66,098127,792
Chángzhōu JiēdàoUrban Subdistrict长洲街道Huángpŭ Qū36,47839,835
Cháolián JiēdàoUrban Subdistrict潮连街道Péngjiāng Qū29,39537,123
Cháshān ZhènTown茶山镇Dōngguān Shìxiáqū156,522219,333
Chéncūn ZhènTown陈村镇Shùndé Qū135,686205,414
Chéngjiāo JiēdàoUrban Subdistrict城郊街道Cónghuà Qū79,085105,675
Chéngzhōng JiēdàoUrban Subdistrict城中街道Sìhuì Shì101,42880,587
Chénjiāng JiēdàoUrban Subdistrict陈江街道Huìchéng Qū138,694175,858
Chēpō JiēdàoUrban Subdistrict车陂街道Tiānhé Qū102,787172,529
Chìgăng JiēdàoUrban Subdistrict赤岗街道Hăizhū Qū114,978159,684
Chōngkŏu JiēdàoUrban Subdistrict冲口街道Lìwān Qū48,09772,918
Cuìzhú JiēdàoUrban Subdistrict翠竹街道Luóhú Qū110,459134,365
Dà'áo ZhènTown大鳌镇Xīnhuì Qū35,36736,721
Dàdōng JiēdàoUrban Subdistrict大东街道Yuèxiù Qū83,49171,083
Dàgăng ZhènTown大岗镇Nánshā Qū125,011114,324
Dàjiāng ZhènTown大江镇Táishān Shì46,67443,076
Dàlàng JiēdàoUrban Subdistrict大浪街道Lónghuá Qū277,689468,510
Dàlăng ZhènTown大朗镇Dōngguān Shìxiáqū310,889556,778
Dàliáng JiēdàoUrban Subdistrict大良街道Shùndé Qū404,309517,952
Dàlĭngshān ZhènTown大岭山镇Dōngguān Shìxiáqū279,414366,101
Dàlì ZhènTown大沥镇Nánhăi Qū614,837789,568
Dàlóng JiēdàoUrban Subdistrict大龙街道Pānyú Qū129,515235,727
Dànshuĭ JiēdàoUrban Subdistrict淡水街道Huìyáng Qū226,703342,158
Dānzào ZhènTown丹灶镇Nánhăi Qū154,955239,360
Dàojiào ZhènTown道滘镇Dōngguān Shìxiáqū143,107159,502
Dàshā JiēdàoUrban Subdistrict大沙街道Huángpŭ Qū44,64161,888
Dàshā ZhènTown大沙镇Sìhuì Shì46,12051,466
Dàshí JiēdàoUrban Subdistrict大石街道Pānyú Qū116,107280,847
Dàtáng JiēdàoUrban Subdistrict大塘街道Yuèxiù Qū46,12444,351
Dàyàwān Àotóu JiēdàoUrban Subdistrict大亚湾澳头街道Huìyáng Qū58,766126,241
Dàyàwān Xiáyŏng JiēdàoUrban Subdistrict大亚湾霞涌街道Huìyáng Qū19,30428,983
Dàyàwān Xīqū JiēdàoUrban Subdistrict大亚湾西区街道Huìyáng Qū114,416289,163
Dàyŏng ZhènTown大涌镇Zhōngshān Shìxiáqū74,51699,763
Dàyuán Jiēdào [← Tàihé Zhèn]Urban Subdistrict大源街道Báiyún Qū...182,245
Dàzé ZhènTown大泽镇Xīnhuì Qū37,67751,785
Dēngfēng JiēdàoUrban Subdistrict登峰街道Yuèxiù Qū92,21880,870
Dōngchéng JiēdàoUrban Subdistrict东城街道Sìhuì Shì142,577236,678
Dōngchéng JiēdàoUrban Subdistrict东城街道Dōngguān Shìxiáqū492,875597,192
Dōngfèng ZhènTown东凤镇Zhōngshān Shìxiáqū123,647201,023
Dōnghuán JiēdàoUrban Subdistrict东环街道Pānyú Qū52,96596,479
Dōnghú JiēdàoUrban Subdistrict东湖街道Luóhú Qū84,55698,031
Dōngjiāng Gāoxīn Kējì Chǎnyè Yuán [Dōngjiāng High-tech Industrial Park; ← Huìhuán Jiēdào]Township-like Area东江高新科技产业园Huìchéng Qū...22,952
Dōngjiào JiēdàoUrban Subdistrict东漖街道Lìwān Qū35,88963,997
Dōngkēng ZhènTown东坑镇Dōngguān Shìxiáqū138,819187,877
Dōngmén JiēdàoUrban Subdistrict东门街道Luóhú Qū90,45487,129
Dōngqū JiēdàoUrban Subdistrict东区街道Zhōngshān Shìxiáqū153,930213,948
Dōngshā JiēdàoUrban Subdistrict东沙街道Lìwān Qū29,01355,470
Dōngshān Jiēdào [Dōnghú Jiēdào]Urban Subdistrict东山街道Yuèxiù Qū74,29979,295
Dōngshēng Zhèn [→ Xiăolăn Zhèn]Town东升镇Zhōngshān Shìxiáqū117,976266,863
Dōngxiăo JiēdàoUrban Subdistrict东晓街道Luóhú Qū100,779107,269
Dōngyŏng ZhènTown东涌镇Nánshā Qū147,228170,772
Duōbăo JiēdàoUrban Subdistrict多宝街道Lìwān Qū32,58148,640
Dùruăn ZhènTown杜阮镇Péngjiāng Qū101,727109,613
Fènggăng ZhènTown凤岗镇Dōngguān Shìxiáqū318,971417,430
Fènghuáng JiēdàoUrban Subdistrict凤凰街道Tiānhé Qū19,534107,640
Fènghuáng Jiēdào [← Gōngmíng Jiēdào]Urban Subdistrict凤凰街道Guāngmíng Qū...153,931
Fèngyáng JiēdàoUrban Subdistrict凤阳街道Hăizhū Qū162,641164,070
Féngyuán JiēdàoUrban Subdistrict逢源街道Lìwān Qū59,33770,560
Fúbăo JiēdàoUrban Subdistrict福保街道Fútián Qū108,660123,498
Fúchéng Jiēdào [← Guānlán Jiēdào]Urban Subdistrict福城街道Lónghuá Qū...334,021
Fúhǎi Jiēdào [← Fúyŏng Jiēdào]Urban Subdistrict福海街道Băo'ān Qū...403,152
Fùshā ZhènTown阜沙镇Zhōngshān Shìxiáqū57,64473,381
Fútián JiēdàoUrban Subdistrict福田街道Fútián Qū234,861283,052
Fútián ZhènTown福田镇Bóluó Xiàn38,28649,826
Fúyŏng JiēdàoUrban Subdistrict福永街道Băo'ān Qū...318,847
Găngkŏu ZhènTown港口镇Zhōngshān Shìxiáqū113,691140,134
Gāobù ZhènTown高埗镇Dōngguān Shìxiáqū217,436169,923
Gònghé ZhènTown共和镇Hèshān Shì41,33844,638
Gōngmíng JiēdàoUrban Subdistrict公明街道Guāngmíng Qū...200,014
Guānchéng JiēdàoUrban Subdistrict莞城街道Dōngguān Shìxiáqū162,116173,957
Guāngmíng JiēdàoUrban Subdistrict光明街道Guāngmíng Qū66,549110,580
Guāngtă Jiēdào [incl. Shīshū Jiēdào]Urban Subdistrict光塔街道Yuèxiù Qū68,12863,650
Guānhú Jiēdào [← Guānlán Jiēdào]Urban Subdistrict观湖街道Lónghuá Qū...278,651
Guānlán JiēdàoUrban Subdistrict观澜街道Lónghuá Qū...218,899
Guānzhōu JiēdàoUrban Subdistrict官洲街道Hăizhū Qū57,86976,807
Guìchéng JiēdàoUrban Subdistrict桂城街道Nánhăi Qū542,775732,909
Guīfēng QūTownship-like Area圭峰区Xīnhuì Qū...12,115
Guìyuán JiēdàoUrban Subdistrict桂园街道Luóhú Qū82,69499,831
Gŭláo ZhènTown古劳镇Hèshān Shì35,60633,748
Gŭzhèn ZhènTown古镇镇Zhōngshān Shìxiáqū147,771230,405
Hăichuáng JiēdàoUrban Subdistrict海幢街道Hăizhū Qū62,88458,394
Hăilóng JiēdàoUrban Subdistrict海龙街道Lìwān Qū31,80170,423
Hăishān JiēdàoUrban Subdistrict海山街道Yántián Qū61,85857,632
Hángchéng Jiēdào [← Xīxiāng Jiēdào]Urban Subdistrict航城街道Băo'ān Qū...301,314
Héchéng JiēdàoUrban Subdistrict荷城街道Gāomíng Qū278,454319,388
Hèlóng Jiēdào [← Jiāhé Jiēdào]Urban Subdistrict鹤龙街道Báiyún Qū...132,737
Hénán'àn JiēdàoUrban Subdistrict河南岸街道Huìchéng Qū181,755251,726
Hénggăng JiēdàoUrban Subdistrict横岗街道Lónggăng Qū...286,311
Hénglán ZhènTown横栏镇Zhōngshān Shìxiáqū101,415200,522
Hénglì ZhènTown横沥镇Nánshā Qū30,49242,281
Hénglì ZhènTown横沥镇Dōngguān Shìxiáqū204,830278,858
Hétáng ZhènTown荷塘镇Péngjiāng Qū88,08580,919
Hóngméi ZhènTown洪梅镇Dōngguān Shìxiáqū58,11465,325
Hóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict洪桥街道Yuèxiù Qū42,25836,766
Hóngshān JiēdàoUrban Subdistrict红山街道Huángpŭ Qū42,12745,888
Hòujiē ZhènTown厚街镇Dōngguān Shìxiáqū438,283550,807
Huāchéng Jiēdào [← Xīnhuá Jiēdào]Urban Subdistrict花城街道Huādū Qū...155,343
Huādì JiēdàoUrban Subdistrict花地街道Lìwān Qū39,63535,117
Huādōng ZhènTown花东镇Huādū Qū118,736176,063
Huáfù JiēdàoUrban Subdistrict华富街道Fútián Qū70,83459,995
Huálè JiēdàoUrban Subdistrict华乐街道Yuèxiù Qū47,12644,220
Huálín JiēdàoUrban Subdistrict华林街道Lìwān Qū46,30948,265
Huàlóng ZhènTown化龙镇Pānyú Qū53,14268,958
Huángbèi JiēdàoUrban Subdistrict黄贝街道Luóhú Qū113,382182,772
Huángcūn JiēdàoUrban Subdistrict黄村街道Tiānhé Qū29,50186,879
Huánggé ZhènTown黄阁镇Nánshā Qū43,79194,809
Huánghuāgăng JiēdàoUrban Subdistrict黄花岗街道Yuèxiù Qū99,56993,745
Huángjiāng ZhènTown黄江镇Dōngguān Shìxiáqū231,399283,426
Huángpŭ JiēdàoUrban Subdistrict黄埔街道Huángpŭ Qū64,25592,568
Huángpŭ ZhènTown黄圃镇Zhōngshān Shìxiáqū145,340187,775
Huángshí JiēdàoUrban Subdistrict黄石街道Báiyún Qū117,339151,580
Huánshì JiēdàoUrban Subdistrict环市街道Péngjiāng Qū119,423234,730
Huáqiángbĕi JiēdàoUrban Subdistrict华强北街道Fútián Qū54,06755,694
Huāshān ZhènTown花山镇Huādū Qū99,262122,929
Huázhōu JiēdàoUrban Subdistrict华洲街道Hăizhū Qū49,74288,695
Huìchéng JiēdàobànUrban Subdistrict会城街道Xīnhuì Qū385,177461,270
Huìhuán JiēdàoUrban Subdistrict惠环街道Huìchéng Qū173,852168,575
Huìnán Gāoxīn Kējì Chǎnyè Yuán [Huìnán High-tech Industrial Park; ← Huìhuán Jiēdào]Township-like Area惠南高新科技产业园Huìchéng Qū...14,145
Hŭmén ZhènTown虎门镇Dōngguān Shìxiáqū638,657838,144
Jiāhé JiēdàoUrban Subdistrict嘉禾街道Báiyún Qū87,696175,410
Jiāngbĕi JiēdàoUrban Subdistrict江北街道Huìchéng Qū104,494139,999
Jiānggāo ZhènTown江高镇Báiyún Qū161,343220,835
Jiānghăi JiēdàoUrban Subdistrict江海街道Hăizhū Qū115,157124,010
Jiāngnán Jiēdào [incl. Jiàotóu Jiēdào, Jiàobĕi Jiēdào]Urban Subdistrict江南街道Jiānghăi Qū77,035101,758
Jiāngnán JiēdàoUrban Subdistrict江南街道Huìchéng Qū74,60277,037
Jiāngnánzhōng JiēdàoUrban Subdistrict江南中街道Hăizhū Qū75,22075,557
Jiāngpŭ JiēdàoUrban Subdistrict江埔街道Cónghuà Qū95,843146,131
Jiànshè JiēdàoUrban Subdistrict建设街道Yuèxiù Qū52,11041,655
Jiēkŏu JiēdàoUrban Subdistrict街口街道Cónghuà Qū96,84697,039
Jíhuá Jiēdào [← Bùjí Jiēdào]Urban Subdistrict吉华街道Lónggăng Qū...239,934
Jĭngtài JiēdàoUrban Subdistrict景泰街道Báiyún Qū82,22697,235
Jīngxī JiēdàoUrban Subdistrict京溪街道Báiyún Qū91,970142,334
Jīnhuā JiēdàoUrban Subdistrict金花街道Lìwān Qū54,67056,118
Jīnlì ZhènTown金利镇Gāoyào Qū93,792108,042
Jīnshā JiēdàoUrban Subdistrict金沙街道Báiyún Qū52,657152,317
Jiǔfú Jiēdào [← Jiŭlóng Zhèn]Urban Subdistrict九佛街道Huángpŭ Qū...21,342
Jiŭjiāng ZhènTown九江镇Nánhăi Qū170,179218,345
Jūn'ān ZhènTown均安镇Shùndé Qū141,736163,369
Jūnhé JiēdàoUrban Subdistrict均禾街道Báiyún Qū124,909172,155
Kēngzĭ JiēdàoUrban Subdistrict坑梓街道Píngshān Qū...116,121
Kuàngquán JiēdàoUrban Subdistrict矿泉街道Yuèxiù Qū90,03677,495
Kuíyŏng JiēdàoUrban Subdistrict葵涌街道Dàpéng Xīnqū61,10581,656
Lănhé ZhènTown榄核镇Nánshā Qū73,07888,966
Lècóng ZhènTown乐从镇Shùndé Qū259,795359,186
Lèliú JiēdàoUrban Subdistrict勒流街道Shùndé Qū252,364294,185
Lèpíng ZhènTown乐平镇Sānshuĭ Qū134,508179,081
Liánhé JiēdàoUrban Subdistrict联和街道Huángpŭ Qū49,867109,807
Liánhuā JiēdàoUrban Subdistrict莲花街道Fútián Qū168,392183,357
Liánhuā ZhènTown莲花镇Dĭnghú Qū32,13933,406
Liántáng JiēdàoUrban Subdistrict莲塘街道Luóhú Qū85,569128,188
Liáobù ZhènTown寮步镇Dōngguān Shìxiáqū418,578513,090
Lìchéng JiēdàoUrban Subdistrict荔城街道Zēngchéng Qū...202,589
Lièdé JiēdàoUrban Subdistrict猎德街道Tiānhé Qū22,52250,063
Lìhú Jiēdào [← Lìchéng Jiēdào]Urban Subdistrict荔湖街道Zēngchéng Qū...57,970
Lĭlè JiēdàoUrban Subdistrict礼乐街道Jiānghăi Qū82,61296,328
Lìlín ZhènTown沥林镇Huìchéng Qū57,47660,839
Lĭngnán JiēdàoUrban Subdistrict岭南街道Lìwān Qū27,56029,280
Línhé JiēdàoUrban Subdistrict林和街道Tiānhé Qū59,73274,111
Lĭshuĭ ZhènTown里水镇Nánhăi Qū273,914412,489
Liúhuā JiēdàoUrban Subdistrict流花街道Yuèxiù Qū17,25313,045
Liùróng Jiēdào [incl. Dōngfēng Jiēdào]Urban Subdistrict六榕街道Yuèxiù Qū83,99671,163
Lóngchéng JiēdàoUrban Subdistrict龙城街道Lónggăng Qū260,696498,266
Lóngdòng JiēdàoUrban Subdistrict龙洞街道Tiānhé Qū70,055111,342
Lóngfèng JiēdàoUrban Subdistrict龙凤街道Hăizhū Qū102,56197,048
Lóngfēng JiēdàoUrban Subdistrict龙丰街道Huìchéng Qū82,907132,185
Lóngfŭ ZhènTown龙甫镇Sìhuì Shì17,97915,255
Lónggăng JiēdàoUrban Subdistrict龙岗街道Lónggăng Qū...353,212
Lóngguī Jiēdào [← Tàihé Zhèn]Urban Subdistrict龙归街道Báiyún Qū...194,776
Lónghuá JiēdàoUrban Subdistrict龙华街道Lónghuá Qū367,521611,913
Lónghuá ZhènTown龙华镇Bóluó Xiàn26,00927,980
Lónghú Jiēdào [← Jiŭlóng Zhèn]Urban Subdistrict龙湖街道Huángpŭ Qū...67,390
Lóngjiāng ZhènTown龙江镇Shùndé Qū221,881309,993
Lóngjīn JiēdàoUrban Subdistrict龙津街道Lìwān Qū43,51852,949
Lóngkŏu ZhènTown龙口镇Hèshān Shì36,62532,658
Lóngtián Jiēdào [← Kēngzĭ Jiēdào]Urban Subdistrict龙田街道Píngshān Qū...112,912
Lóngxī JiēdàoUrban Subdistrict龙溪街道Bóluó Xiàn88,964109,615
Lúbāo ZhènTown芦苞镇Sānshuĭ Qū40,62646,169
Lúnjiào JiēdàoUrban Subdistrict伦教街道Shùndé Qū184,479233,180
Luógăng JiēdàoUrban Subdistrict萝岗街道Huángpŭ Qū45,71784,956
Luòpŭ JiēdàoUrban Subdistrict洛浦街道Pānyú Qū89,294256,442
Luóyáng JiēdàoUrban Subdistrict罗阳街道Bóluó Xiàn208,739261,551
Mă'ān ZhènTown马安镇Huìchéng Qū55,41472,918
Mǎluán Jiēdào [← Píngshān Jiēdào]Urban Subdistrict马峦街道Píngshān Qū...91,214
Mǎtián Jiēdào [← Gōngmíng Jiēdào]Urban Subdistrict马田街道Guāngmíng Qū...295,584
Máyŏng ZhènTown麻涌镇Dōngguān Shìxiáqū118,062182,416
Méihuācūn JiēdàoUrban Subdistrict梅花村街道Yuèxiù Qū85,40088,958
Méilín JiēdàoUrban Subdistrict梅林街道Fútián Qū168,506205,165
Méishā JiēdàoUrban Subdistrict梅沙街道Yántián Qū18,06318,117
Míngchéng ZhènTown明城镇Gāomíng Qū41,83844,362
Mínzhì JiēdàoUrban Subdistrict民治街道Lónghuá Qū281,652616,878
Mínzhòng JiēdàoUrban Subdistrict民众街道Zhōngshān Shìxiáqū108,906112,345
Mùzhōu ZhènTown睦洲镇Xīnhuì Qū42,11737,897
Nánchéng JiēdàoUrban Subdistrict南城街道Dōngguān Shìxiáqū289,255418,288
Náncūn ZhènTown南村镇Pānyú Qū129,076341,703
Nángăng JiēdàoUrban Subdistrict南岗街道Huángpŭ Qū76,74793,235
Nánhuáxī JiēdàoUrban Subdistrict南华西街道Hăizhū Qū37,96033,330
Nánhú JiēdàoUrban Subdistrict南湖街道Luóhú Qū90,50096,278
Nánlăng JiēdàoTown南朗街道Zhōngshān Shìxiáqū108,190101,589
Nánqū JiēdàoUrban Subdistrict南区街道Zhōngshān Shìxiáqū64,70290,270
Nánshā JiēdàoUrban Subdistrict南沙街道Nánshā Qū112,151237,089
Nánshān JiēdàoUrban Subdistrict南山街道Nánshān Qū152,312332,222
Nánshítóu JiēdàoUrban Subdistrict南石头街道Hăizhū Qū123,043127,008
Nántóu JiēdàoUrban Subdistrict南头街道Nánshān Qū163,237238,956
Nántóu ZhènTown南头镇Zhōngshān Shìxiáqū130,370158,234
Nánwān JiēdàoUrban Subdistrict南湾街道Lónggăng Qū197,431417,421
Nányuán JiēdàoUrban Subdistrict南源街道Lìwān Qū70,06684,121
Nányuán JiēdàoUrban Subdistrict南园街道Fútián Qū108,398121,231
Nánzhōu JiēdàoUrban Subdistrict南洲街道Hăizhū Qū84,726161,415
Nánzhuāng ZhènTown南庄镇Chànchéng Qū156,902215,016
Níngxī Jiēdào [← Xīntáng Zhèn]Urban Subdistrict宁西街道Zēngchéng Qū...54,550
Nónglín JiēdàoUrban Subdistrict农林街道Yuèxiù Qū50,15241,801
Pázhōu JiēdàoUrban Subdistrict琶洲街道Hăizhū Qū29,85170,699
Píngdì JiēdàoUrban Subdistrict坪地街道Lónggăng Qū94,765220,309
Pínghú JiēdàoUrban Subdistrict平湖街道Lónggăng Qū228,217398,174
Píngshān JiēdàoUrban Subdistrict坪山街道Píngshān Qū...126,027
Qiánjìn JiēdàoUrban Subdistrict前进街道Tiānhé Qū59,70092,768
Qiáodōng JiēdàoUrban Subdistrict桥东街道Huìchéng Qū100,374149,529
Qiáonán JiēdàoUrban Subdistrict桥南街道Pānyú Qū72,695117,469
Qiáotóu ZhènTown桥头镇Dōngguān Shìxiáqū166,774207,294
Qiáoxī JiēdàoUrban Subdistrict桥西街道Huìchéng Qū159,591125,016
Qiáozhōng JiēdàoUrban Subdistrict桥中街道Lìwān Qū31,64369,516
Qīngshuĭhé JiēdàoUrban Subdistrict清水河街道Luóhú Qū101,024117,884
Qīngxī ZhènTown清溪镇Dōngguān Shìxiáqū312,641344,303
Qĭshí ZhènTown企石镇Dōngguān Shìxiáqū121,693169,396
Qiūcháng JiēdàoUrban Subdistrict秋长街道Huìyáng Qū81,224195,218
Rénhé ZhènTown人和镇Báiyún Qū127,795211,248
Rénmín Jiēdào [incl. Dàxīn Jiēdào]Urban Subdistrict人民街道Yuèxiù Qū69,27450,260
Róngguì JiēdàoUrban Subdistrict容桂街道Shùndé Qū449,687573,581
Rŭhú ZhènTown汝湖镇Huìchéng Qū45,99059,722
Ruìbăo JiēdàoUrban Subdistrict瑞宝街道Hăizhū Qū125,399170,684
Sānbù JiēdàoUrban Subdistrict三埠街道Kāipíng Shì173,100191,180
Sāndòng ZhènTown三栋镇Huìchéng Qū35,41087,554
Sānhé Jiēdào [Huìyáng Jīngjì Kāifāqū]Urban Subdistrict三和街道Huìyáng Qū21,97364,409
Sānjiāng ZhènTown三江镇Xīnhuì Qū43,11337,498
Sānjiăo ZhènTown三角镇Zhōngshān Shìxiáqū121,812126,294
Sānyuánlĭ JiēdàoUrban Subdistrict三元里街道Báiyún Qū100,14989,671
Shādōng JiēdàoUrban Subdistrict沙东街道Tiānhé Qū29,52236,572
Shāhé JiēdàoUrban Subdistrict沙河街道Tiānhé Qū42,81444,197
Shāhé JiēdàoUrban Subdistrict沙河街道Nánshān Qū121,350165,707
Shājĭng JiēdàoUrban Subdistrict沙井街道Băo'ān Qū...548,251
Shāmiàn JiēdàoUrban Subdistrict沙面街道Lìwān Qū3,3973,180
Shāpíng JiēdàoUrban Subdistrict沙坪街道Hèshān Shì197,155240,614
Shātián ZhènTown沙田镇Huìyáng Qū29,27636,894
Shātián Zhèn [incl. Hŭmén Găng Guănwĕihuì]Town沙田镇Dōngguān Shìxiáqū178,955210,175
Shātóujiăo JiēdàoUrban Subdistrict沙头角街道Yántián Qū48,79846,753
Shātóu JiēdàoUrban Subdistrict沙头街道Pānyú Qū35,201115,083
Shātóu JiēdàoUrban Subdistrict沙头街道Fútián Qū226,061265,155
Shāwān JiēdàoUrban Subdistrict沙湾街道Pānyú Qū88,695132,355
Shāxī ZhènTown沙溪镇Zhōngshān Shìxiáqū119,517223,625
Shāyuán JiēdàoUrban Subdistrict沙园街道Hăizhū Qū67,32273,210
Shékŏu JiēdàoUrban Subdistrict蛇口街道Nánshān Qū87,304151,687
Shíbì JiēdàoUrban Subdistrict石壁街道Pānyú Qū32,98967,980
Shíjié ZhènTown石碣镇Dōngguān Shìxiáqū246,960282,255
Shíjĭng JiēdàoUrban Subdistrict石井街道Báiyún Qū...127,503
Shíjǐng Jiēdào [← Píngshān Jiēdào]Urban Subdistrict石井街道Píngshān Qū...44,920
Shīlĭng ZhènTown狮岭镇Huādū Qū203,254298,297
Shílóng ZhènTown石龙镇Dōngguān Shìxiáqū141,850144,762
Shílóu ZhènTown石楼镇Pānyú Qū90,381169,106
Shímén Jiēdào [← Shíjĭng Jiēdào]Urban Subdistrict石门街道Báiyún Qū...99,604
Shípái JiēdàoUrban Subdistrict石牌街道Tiānhé Qū177,198177,781
Shípái ZhènTown石排镇Dōngguān Shìxiáqū160,202235,194
Shìqiáo JiēdàoUrban Subdistrict市桥街道Pānyú Qū168,701246,881
Shíqí JiēdàoUrban Subdistrict石岐街道Zhōngshān Shìxiáqū208,744257,472
Shíqī ZhènTown石碁镇Pānyú Qū97,434137,289
Shīshān Zhèn [incl. Luócūn Jiēdào]Town狮山镇Nánhăi Qū610,514955,297
Shítān ZhènTown石滩镇Zēngchéng Qū121,674139,728
Shíwān ZhènTown石湾镇Bóluó Xiàn122,802167,497
Shíwānzhèn JiēdàoUrban Subdistrict石湾镇街道Chànchéng Qū286,226391,606
Shíwéitáng JiēdàoUrban Subdistrict石围塘街道Lìwān Qū57,19295,608
Shíyán JiēdàoUrban Subdistrict石岩街道Băo'ān Qū248,139514,352
Shuĭbù ZhènTown水步镇Táishān Shì42,57844,359
Shuĭkŏu JiēdàoUrban Subdistrict水口街道Huìchéng Qū137,286221,507
Shuĭkŏu ZhènTown水口镇Kāipíng Shì90,835117,361
Sīqián ZhènTown司前镇Xīnhuì Qū69,93564,886
Sōnggăng JiēdàoUrban Subdistrict松岗街道Băo'ān Qū...386,440
Sōngshān Hú [incl. Dōngguān Shēngtài Yuán]Township-like Area松山湖Dōngguān Shìxiáqū39,813120,765
Sōngzhōu JiēdàoUrban Subdistrict松洲街道Báiyún Qū106,274152,484
Suìdōng JiēdàoUrban Subdistrict穗东街道Huángpŭ Qū45,02565,752
Sŭngăng JiēdàoUrban Subdistrict笋岗街道Luóhú Qū64,00492,054
Sùshè JiēdàoUrban Subdistrict素社街道Hăizhū Qū67,10368,871
Táichéng JiēdàoUrban Subdistrict台城街道Táishān Shì246,844312,363
Tàihé ZhènTown太和镇Báiyún Qū...131,793
Tàipíng ZhènTown太平镇Cónghuà Qū94,369119,109
Tànbù ZhènTown炭步镇Huādū Qū55,79763,970
Tángjĭng JiēdàoUrban Subdistrict棠景街道Báiyún Qū89,895143,969
Tángxià JiēdàoUrban Subdistrict棠下街道Tiānhé Qū177,864264,809
Tángxià ZhènTown棠下镇Péngjiāng Qū76,021118,579
Tángxià ZhènTown塘厦镇Dōngguān Shìxiáqū482,067629,016
Táoyuán JiēdàoUrban Subdistrict桃源街道Nánshān Qū138,853247,503
Táoyuán ZhènTown桃源镇Hèshān Shì25,90234,077
Tiānhénán JiēdàoUrban Subdistrict天河南街道Tiānhé Qū62,91269,844
Tiānyuán JiēdàoUrban Subdistrict天园街道Tiānhé Qū54,76992,655
Tóngdé JiēdàoUrban Subdistrict同德街道Báiyún Qū105,310154,425
Tónghé JiēdàoUrban Subdistrict同和街道Báiyún Qū89,362151,243
Tónghú ZhènTown潼湖镇Huìchéng Qū35,70634,574
Tóngqiáo ZhènTown潼侨镇Huìchéng Qū30,33554,842
Wàihăi JiēdàoUrban Subdistrict外海街道Jiānghăi Qū94,666166,608
Wàngniúdūn ZhènTown望牛墩镇Dōngguān Shìxiáqū84,78686,960
Wànjiāng JiēdàoUrban Subdistrict万江街道Dōngguān Shìxiáqū244,765328,856
Wànqĭngshā ZhènTown万顷沙镇Nánshā Qū...46,045
Wénchōng JiēdàoUrban Subdistrict文冲街道Huángpŭ Qū46,87771,569
Wŭguìshān JiēdàoUrban Subdistrict五桂山街道Zhōngshān Shìxiáqū47,99946,049
Wŭshān JiēdàoUrban Subdistrict五山街道Tiānhé Qū131,795142,324
Xiàgăng JiēdàoUrban Subdistrict夏港街道Huángpŭ Qū44,52844,641
Xiăncūn JiēdàoUrban Subdistrict冼村街道Tiānhé Qū51,28458,550
Xiāncūn Zhèn [← Xīntáng Zhèn]Town仙村镇Zēngchéng Qū...54,414
Xiāngmìhú JiēdàoUrban Subdistrict香蜜湖街道Fútián Qū89,471156,220
Xiăogŭwéi JiēdàoUrban Subdistrict小谷围街道Pānyú Qū131,470142,550
Xiăojīnkŏu JiēdàoUrban Subdistrict小金口街道Huìchéng Qū105,554175,817
Xiăolăn ZhènTown小榄镇Zhōngshān Shìxiáqū315,820513,726
Xīcūn JiēdàoUrban Subdistrict西村街道Lìwān Qū45,06960,553
Xiègăng ZhènTown谢岗镇Dōngguān Shìxiáqū99,387106,152
Xīlì Jiēdào [← Xīlì Jiēdào]Urban Subdistrict西丽街道Nánshān Qū187,832287,565
Xīn'ān JiēdàoUrban Subdistrict新安街道Băo'ān Qū410,056585,317
Xīnán JiēdàoUrban Subdistrict西南街道Sānshuĭ Qū283,819327,518
Xīngăng JiēdàoUrban Subdistrict新港街道Hăizhū Qū111,897109,614
Xīnghuá JiēdàoUrban Subdistrict兴华街道Tiānhé Qū68,139112,234
Xìngtán ZhènTown杏坛镇Shùndé Qū144,537194,876
Xīnhuá Jiēdào [incl. Yăyáo Zhèn]Urban Subdistrict新华街道Huādū Qū...397,267
Xīnhuì Jīngjì Kāifāqū [Xīnhuì Economic Development Zone]Township-like Area新会经济开发区Xīnhuì Qū...15,702
Xīnhú Jiēdào [← Gōngmíng Jiēdào]Urban Subdistrict新湖街道Guāngmíng Qū...123,589
Xīnlóng Zhèn [← Jiŭlóng Zhèn]Town新龙镇Huángpŭ Qū...41,956
Xīnqiáo Jiēdào [← Shājĭng Jiēdào]Urban Subdistrict新桥街道Băo'ān Qū...364,696
Xīnshì JiēdàoUrban Subdistrict新市街道Báiyún Qū...110,563
Xīntáng JiēdàoUrban Subdistrict新塘街道Tiānhé Qū41,207100,531
Xīntáng ZhènTown新塘镇Zēngchéng Qū...389,448
Xīnwéi ZhènTown新圩镇Huìyáng Qū83,283128,570
Xīnyǎ Jiēdào [← Xīnhuá Jiēdào]Urban Subdistrict新雅街道Huādū Qū...171,899
Xīnzào ZhènTown新造镇Pānyú Qū27,24845,818
Xīqiáo ZhènTown西樵镇Nánhăi Qū221,670319,279
Xīqū JiēdàoUrban Subdistrict西区街道Zhōngshān Shìxiáqū97,673133,078
Xiùquán Jiēdào [← Xīnhuá Jiēdào]Urban Subdistrict秀全街道Huādū Qū...186,418
Xīxiāng JiēdàoUrban Subdistrict西乡街道Băo'ān Qū...855,145
Yánghé ZhènTown杨和镇Gāomíng Qū53,22454,772
Yànluō Jiēdào [← Sōnggăng Jiēdào]Urban Subdistrict燕罗街道Băo'ān Qū...199,040
Yántián JiēdàoUrban Subdistrict盐田街道Yántián Qū80,64191,723
Yăyáo ZhènTown雅瑶镇Hèshān Shì38,85134,208
Yŏnghé JiēdàoUrban Subdistrict永和街道Huángpŭ Qū55,044101,405
Yǒngníng Jiēdào [← Xīntáng Zhèn]Urban Subdistrict永宁街道Zēngchéng Qū...154,015
Yŏngpíng JiēdàoUrban Subdistrict永平街道Báiyún Qū124,000228,487
Yuáncūn JiēdàoUrban Subdistrict员村街道Tiānhé Qū81,831123,692
Yuángăng JiēdàoUrban Subdistrict元岗街道Tiānhé Qū30,61052,355
Yuánlĭng JiēdàoUrban Subdistrict园岭街道Fútián Qū88,26199,858
Yuánshān Jiēdào [← Hénggăng Jiēdào]Urban Subdistrict园山街道Lónggăng Qū...249,032
Yuánzhōu ZhènTown园洲镇Bóluó Xiàn146,053171,802
Yuèhăi JiēdàoUrban Subdistrict粤海街道Nánshān Qū157,807240,224
Yúnbù Jiēdào [incl. Lìlián Jiēdào, Dōngqū Jiēdào]Urban Subdistrict云埔街道Huángpŭ Qū127,486208,636
Yúnchéng Jiēdào [← Xīnshì Jiēdào]Urban Subdistrict云城街道Báiyún Qū...78,532
Yúndōnghăi JiēdàoUrban Subdistrict云东海街道Sānshuĭ Qū29,95398,702
Yùtáng Jiēdào [← Gōngmíng Jiēdào]Urban Subdistrict玉塘街道Guāngmíng Qū...211,591
Yúzhū JiēdàoUrban Subdistrict鱼珠街道Huángpŭ Qū59,52967,335
Zēngjiāng JiēdàoUrban Subdistrict增江街道Zēngchéng Qū78,072109,727
Zhāngchá JiēdàoUrban Subdistrict张槎街道Chànchéng Qū241,149296,895
Zhǎnglǐng Jiēdào [← Luógăng Jiēdào]Urban Subdistrict长岭街道Huángpŭ Qū...46,244
Zhāngmùtóu ZhènTown樟木头镇Dōngguān Shìxiáqū132,816173,875
Zhànqián JiēdàoUrban Subdistrict站前街道Lìwān Qū27,43134,872
Zhàoqìng Gāoxīn Jìshù Chănyè Kāifāqū [Zhàoqìng High-tech Industrial Development Zone]Township-like Area肇庆高新技术产业开发区Sìhuì Shì71,166114,453
Zhāoshāng JiēdàoUrban Subdistrict招商街道Nánshān Qū79,650131,962
Zhènlóng ZhènTown镇隆镇Huìyáng Qū46,98286,151
Zhēnshān JiēdàoUrban Subdistrict贞山街道Sìhuì Shì35,92243,078
Zhĭshān Zhèn [incl. Yúnxiāng Zhèn]Town址山镇Hèshān Shì37,41633,367
Zhōngcūn JiēdàoUrban Subdistrict钟村街道Pānyú Qū104,598203,710
Zhōngluòtán ZhènTown钟落潭镇Báiyún Qū192,322275,130
Zhōngnán JiēdàoUrban Subdistrict中南街道Lìwān Qū24,71046,142
Zhōngshāngǎng Jiēdào [Huŏjù Kāifāqū]Urban Subdistrict中山港街道Zhōngshān Shìxiáqū227,534289,518
Zhōngtáng ZhènTown中堂镇Dōngguān Shìxiáqū139,563196,890
Zhōngxīn ZhènTown中新镇Zēngchéng Qū78,293110,327
Zhūcūn JiēdàoUrban Subdistrict朱村街道Zēngchéng Qū43,55758,713
Zhūguāng JiēdàoUrban Subdistrict珠光街道Yuèxiù Qū56,32952,146
Zhūjiāng JiēdàoUrban Subdistrict珠江街道Nánshā Qū28,57538,710
Zhūjí JiēdàoUrban Subdistrict珠吉街道Tiānhé Qū52,552143,158
Zŭmiào JiēdàoUrban Subdistrict祖庙街道Chànchéng Qū416,800426,745
Guăngzhōu - Shēnzhèn - Zhōngshān [Northern Pearl River Delta]Agglomeration珠江三角洲北部46,678,38667,325,096

Source: China National Bureau of Statistics.

Explanation: The agglomeration is compiled by »City Population«. Townships as of 2022 (as far as sufficient information is available). In few cases, population changes result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Age Groups (C 2020)
0-14 years9,974,149
15-64 years53,459,191
65+ years3,891,756