Home
Show Map

China: Jiāngxī

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Jiāngxī Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Fŭzhōu ShìPrefecture-level City抚州市3,572,4213,912,3073,614,866
Chóngrén XiànCounty崇仁县298,734347,837302,181
Dōngxiāng QūDistrict东乡区383,069438,319383,846
Guăngchāng XiànCounty广昌县209,274235,395204,375
Jīnxī XiànCounty金溪县261,049294,826253,828
Lè'ān XiànCounty乐安县329,045345,766307,909
Líchuān XiànCounty黎川县217,914230,086205,205
Línchuān QūDistrict临川区1,007,3911,089,8881,102,421
Nánchéng XiànCounty南城县294,307306,236286,260
Nánfēng XiànCounty南丰县260,738287,932271,888
Yíhuáng XiànCounty宜黄县205,961224,039201,127
Zīxī XiànCounty资溪县104,939111,98395,826
Gànzhōu ShìPrefecture-level City赣州市7,396,8738,368,4478,970,014
Ānyuăn XiànCounty安远县309,541340,740346,435
Chóngyì XiànCounty崇义县187,919187,234177,831
Dàyú XiànCounty大余县261,611289,378264,995
Dìngnán XiànCounty定南县179,123172,771209,914
Gànxiàn QūDistrict赣县区492,065546,964576,310
Huìchāng XiànCounty会昌县388,115445,137451,513
Lóngnán ShìCounty-level City龙南市283,514300,301319,166
Nánkāng QūDistrict南康区623,272708,259888,474
Níngdū XiànCounty宁都县657,241794,806702,394
Quánnán XiànCounty全南县170,847180,691169,503
Ruìjīn ShìCounty-level City瑞金市535,499618,885613,894
Shàngyóu XiànCounty上犹县256,238257,464268,557
Shíchéng XiànCounty石城县265,286278,246283,182
Xìnfēng XiànCounty信丰县590,662664,047673,763
Xīngguó XiànCounty兴国县611,163719,830715,149
Xúnwū XiànCounty寻乌县271,854288,207280,219
Yúdū XiànCounty于都县746,608853,457905,439
Zhānggòng QūDistrict章贡区566,315722,0301,123,276
Jí'ān ShìPrefecture-level City吉安市4,360,9244,810,3394,469,176
Ānfú XiànCounty安福县372,202385,631329,053
Jí'ān XiànCounty吉安县409,606464,295469,513
Jĭnggāngshān ShìCounty-level City井冈山市161,490169,082155,976
Jíshuĭ XiànCounty吉水县437,081501,337421,849
Jízhōu QūDistrict吉州区294,085338,523402,669
Qīngyuán QūDistrict青原区179,028200,176240,730
Suìchuān XiànCounty遂川县506,955535,974512,109
Tàihé XiànCounty泰和县480,846495,453467,807
Wàn'ān XiànCounty万安县268,196301,699250,991
Xiájiāng XiànCounty峡江县155,762184,483149,954
Xīngān XiànCounty新干县286,348329,830286,077
Yŏngfēng XiànCounty永丰县379,279428,276388,464
Yŏngxīn XiànCounty永新县430,046475,580393,984
Jĭngdézhèn ShìPrefecture-level City景德镇市1,453,3671,587,4771,618,979
Chāngjiāng QūDistrict昌江区138,079148,777201,363
Fúliáng XiànCounty浮梁县279,008303,563280,376
Lèpíng ShìCounty-level City乐平市729,639810,353753,787
Zhūshān QūDistrict珠山区306,641324,784383,453
Jiŭjiāng ShìPrefecture-level City九江市4,401,2484,728,7784,600,276
Cháisāng Qū [Jiŭjiāng Xiàn]District柴桑区326,572315,219312,807
Dé'ān XiànCounty德安县...154,332167,090
Dūchāng XiànCounty都昌县671,906716,370577,684
Gòngqīngchéng Shì [← Lúshān Shì, Yŏngxiū Xiàn, Dé'ān Xiàn]County-level City共青城市...118,986194,689
Húkŏu XiànCounty湖口县261,031275,797227,462
Liánxī Qū [Lúshān Qū]District濂溪区226,979263,359418,339
Lúshān Shì [Xīngzi Xiàn]County-level City庐山市221,158244,723231,525
Péngzé XiànCounty彭泽县331,085353,149284,757
Ruìchāng ShìCounty-level City瑞昌市398,844419,047403,655
Wŭníng XiànCounty武宁县345,292360,269322,161
Xiūshuĭ XiànCounty修水县745,976739,986710,620
Xúnyáng QūDistrict浔阳区297,704402,758433,122
Yŏngxiū XiànCounty永修县340,129364,783316,365
Nánchāng ShìPrefecture-level City南昌市4,331,6685,042,5666,255,007
Ānyì XiànCounty安义县220,358180,194252,591
Dōnghú QūDistrict东湖区...496,367421,690
Hónggǔtān Qū [← Dōnghú Qū, Xīnjiàn Qū]District红谷滩区...254,373555,755
Jìnxián XiànCounty进贤县687,203690,446620,254
Nánchāng XiànCounty南昌县938,3611,018,6751,452,502
Qīngshānhú QūDistrict青山湖区530,944875,5571,307,366
Qīngyúnpŭ QūDistrict青云谱区229,141316,723349,074
Xīhú QūDistrict西湖区421,078503,821485,161
Xīnjiàn Qū [incl. Wānlĭ Qū]District新建区...706,410810,614
Píngxiāng ShìPrefecture-level City萍乡市1,724,7321,854,5151,804,805
Ānyuán QūDistrict安源区414,879534,560553,293
Liánhuā XiànCounty莲花县224,668236,328216,938
Lúxī XiànCounty芦溪县263,182257,423260,194
Shànglì XiànCounty上栗县453,437467,214469,957
Xiāngdōng QūDistrict湘东区368,566358,990304,423
Shàngráo ShìPrefecture-level City上饶市5,977,6786,579,7476,491,088
Déxīng ShìCounty-level City德兴市297,784293,201293,596
Guăngfēng QūDistrict广丰区679,271752,953775,364
Guǎngxìn Qū [Shàngráo Xiàn]District广信区636,086700,267748,265
Héngfēng XiànCounty横峰县166,738184,870187,326
Póyáng XiànCounty鄱阳县1,191,5261,296,7571,184,097
Wànnián XiànCounty万年县324,922359,098357,449
Wùyuán XiànCounty婺源县318,658334,020314,985
Xìnzhōu QūDistrict信州区327,703416,219545,134
Yánshān XiànCounty铅山县383,936426,998386,200
Yìyáng XiànCounty弋阳县330,523353,379338,817
Yúgān XiànCounty余干县804,597887,616840,498
Yùshān XiànCounty玉山县515,934574,369519,357
Xīnyú ShìPrefecture-level City新余市1,071,8201,138,8741,202,499
Fēnyí XiànCounty分宜县293,429299,386274,549
Yúshuĭ QūDistrict渝水区778,391839,488927,950
Yíchūn ShìPrefecture-level City宜春市5,079,7925,419,5915,007,702
Fēngchéng ShìCounty-level City丰城市1,216,4121,336,3921,065,641
Fèngxīn XiànCounty奉新县293,065312,956268,617
Gāo'ān ShìCounty-level City高安市788,329811,633744,694
Jìng'ān XiànCounty靖安县139,630144,800121,800
Shànggāo XiànCounty上高县334,535326,697343,767
Tónggŭ XiànCounty铜鼓县131,616135,139116,418
Wànzăi XiànCounty万载县462,189476,856486,435
Yífēng XiànCounty宜丰县265,836274,046252,974
Yuánzhōu QūDistrict袁州区920,3571,045,9521,121,707
Zhāngshù ShìCounty-level City樟树市527,823555,120485,649
Yīngtán ShìPrefecture-level City鹰潭市1,027,0751,125,1561,154,223
Guìxī ShìCounty-level City贵溪市535,517558,451540,572
Yuèhú QūDistrict月湖区178,406214,229287,489
Yújiāng QūDistrict余江区313,152352,476326,162
JiāngxīProvince江西省40,397,59844,567,79745,188,635

Source: China National Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Jiangxi Province (web).

Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2020)
Males23,318,533
Females21,870,102
Urbanization (C 2020)
Rural17,878,024
Urban27,310,611
Age Groups (C 2020)
0-14 years9,922,364
15-64 years29,895,250
65+ years5,371,021
Age Distribution (C 2020)
80+ years1,023,249
70-79 years2,297,366
60-69 years4,304,166
50-59 years6,503,055
40-49 years6,953,929
30-39 years6,034,378
20-29 years5,047,950
10-19 years6,867,304
0-9 years6,157,238