Home
Show Map

China: Jiāngxī

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Jiāngxī Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Fŭzhōu ShìPrefecture-level City抚州市3,572,4213,912,307
Chóngrén XiànCounty崇仁县298,734347,837
Dōngxiāng Qū [← Dōngxiāng Xiàn]District东乡区383,069438,319
Guăngchāng XiànCounty广昌县209,274235,395
Jīnxī XiànCounty金溪县261,049294,826
Lè'ān XiànCounty乐安县329,045345,766
Líchuān XiànCounty黎川县217,914230,086
Línchuān QūDistrict临川区1,007,3911,089,888
Nánchéng XiànCounty南城县294,307306,236
Nánfēng XiànCounty南丰县260,738287,932
Yíhuáng XiànCounty宜黄县205,961224,039
Zīxī XiànCounty资溪县104,939111,983
Gànzhōu ShìPrefecture-level City赣州市7,396,8738,368,447
Ānyuăn XiànCounty安远县309,541340,740
Chóngyì XiànCounty崇义县187,919187,234
Dàyú XiànCounty大余县261,611289,378
Dìngnán XiànCounty定南县179,123172,771
Gànxiàn QūDistrict赣县区492,065546,964
Huìchāng XiànCounty会昌县388,115445,137
Lóngnán XiànCounty龙南县283,514300,301
Nánkāng QūDistrict南康区694,987787,636
Níngdū XiànCounty宁都县657,241794,806
Quánnán XiànCounty全南县170,847180,691
Ruìjīn ShìCounty-level City瑞金市535,499618,885
Shàngyóu XiànCounty上犹县256,238257,464
Shíchéng XiànCounty石城县265,286278,246
Xìnfēng XiànCounty信丰县590,662664,047
Xīngguó XiànCounty兴国县611,163719,830
Xúnwū XiànCounty寻乌县271,854288,207
Yúdū XiànCounty于都县746,608853,457
Zhānggòng QūDistrict章贡区494,600642,653
Jí'ān ShìPrefecture-level City吉安市4,360,9244,810,339
Ānfú XiànCounty安福县372,202385,631
Jí'ān XiànCounty吉安县409,606464,295
Jĭnggāngshān ShìCounty-level City井冈山市145,769152,310
Jíshuĭ XiànCounty吉水县437,081501,337
Jízhōu QūDistrict吉州区294,085338,523
Qīngyuán QūDistrict青原区179,028200,176
Suìchuān XiànCounty遂川县506,955535,974
Tàihé XiànCounty泰和县496,567512,225
Wàn'ān XiànCounty万安县268,196301,699
Xiájiāng XiànCounty峡江县155,762184,483
Xīngān XiànCounty新干县286,348329,830
Yŏngfēng XiànCounty永丰县379,279428,276
Yŏngxīn XiànCounty永新县430,046475,580
Jĭngdézhèn ShìPrefecture-level City景德镇市1,453,3671,587,477
Chāngjiāng QūDistrict昌江区139,221192,203
Fúliáng XiànCounty浮梁县279,008303,563
Lèpíng ShìCounty-level City乐平市729,639810,353
Zhūshān QūDistrict珠山区305,499281,358
Jiŭjiāng ShìPrefecture-level City九江市4,401,2484,728,778
Cháisāng Qū [← Jiŭjiāng Xiàn]District柴桑区326,572315,219
Dé'ān XiànCounty德安县...154,332
Dūchāng XiànCounty都昌县671,906716,370
Gòngqīngchéng Shì [← Lúshān Shì, Yŏngxiū Xiàn, Dé'ān Xiàn]County-level City共青城市...118,986
Húkŏu XiànCounty湖口县261,031275,797
Liánxī Qū [← Lúshān Qū]District濂溪区253,625302,228
Lúshān Shì [← Xīngzi Xiàn]County-level City庐山市194,512205,854
Péngzé XiànCounty彭泽县331,085353,149
Ruìchāng ShìCounty-level City瑞昌市398,844419,047
Wŭníng XiànCounty武宁县345,292360,269
Xiūshuĭ XiànCounty修水县745,976739,986
Xúnyáng QūDistrict浔阳区297,704402,758
Yŏngxiū XiànCounty永修县340,129364,783
Nánchāng ShìPrefecture-level City南昌市4,331,6685,042,566
Ānyì XiànCounty安义县220,358180,194
Dōnghú QūDistrict东湖区492,016575,489
Jìnxián XiànCounty进贤县687,203690,446
Nánchāng XiànCounty南昌县938,3611,018,675
Qīngshānhú QūDistrict青山湖区554,202897,843
Qīngyúnpŭ QūDistrict青云谱区229,141316,723
Wānlĭ QūDistrict湾里区65,13063,963
Xīhú QūDistrict西湖区503,764503,821
Xīnjiàn QūDistrict新建区641,493795,412
Píngxiāng ShìPrefecture-level City萍乡市1,724,7321,854,515
Ānyuán QūDistrict安源区414,879534,560
Liánhuā XiànCounty莲花县224,668236,328
Lúxī XiànCounty芦溪县263,182257,423
Shànglì XiànCounty上栗县453,437467,214
Xiāngdōng QūDistrict湘东区368,566358,990
Shàngráo ShìPrefecture-level City上饶市5,977,6786,579,747
Déxīng ShìCounty-level City德兴市297,784293,201
Guăngfēng QūDistrict广丰区679,271752,953
Héngfēng XiànCounty横峰县166,738184,870
Póyáng XiànCounty鄱阳县1,191,5261,296,757
Shàngráo XiànCounty上饶县636,086700,267
Wànnián XiànCounty万年县324,922359,098
Wùyuán XiànCounty婺源县318,658334,020
Xìnzhōu QūDistrict信州区327,703416,219
Yánshān XiànCounty铅山县383,936426,998
Yìyáng XiànCounty弋阳县330,523353,379
Yúgān XiànCounty余干县804,597887,616
Yùshān XiànCounty玉山县515,934574,369
Xīnyú ShìPrefecture-level City新余市1,071,8201,138,874
Fēnyí XiànCounty分宜县293,429299,386
Yúshuĭ QūDistrict渝水区778,391839,488
Yíchūn ShìPrefecture-level City宜春市5,079,7925,419,591
Fēngchéng ShìCounty-level City丰城市1,216,4121,336,392
Fèngxīn XiànCounty奉新县293,065312,956
Gāo'ān ShìCounty-level City高安市788,329811,633
Jìng'ān XiànCounty靖安县139,630144,800
Shànggāo XiànCounty上高县334,535326,697
Tónggŭ XiànCounty铜鼓县131,616135,139
Wànzăi XiànCounty万载县462,189476,856
Yífēng XiànCounty宜丰县265,836274,046
Yuánzhōu QūDistrict袁州区920,3571,045,952
Zhāngshù ShìCounty-level City樟树市527,823555,120
Yīngtán ShìPrefecture-level City鹰潭市1,027,0751,125,156
Guìxī ShìCounty-level City贵溪市535,517558,451
Yuèhú QūDistrict月湖区178,406214,229
Yújiāng Qū [← Yú jiāng Xiàn]District余江区313,152352,476
JiāngxīProvince江西省40,397,59844,567,797

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males23,003,521
Females21,564,276
Urbanization (C 2010)
Rural25,067,837
Urban19,499,960
Age Groups (C 2010)
0-14 years9,762,233
15-64 years31,417,263
65+ years3,388,301
Age Distribution (C 2010)
0-9 years6,694,831
10-19 years6,493,393
20-29 years7,057,768
30-39 years7,622,682
40-49 years6,830,637
50-59 years4,769,228
60-69 years2,854,726
70-79 years1,659,973
80+ years584,559
Generations in Household (C 2010)
12,602,585
26,029,441
32,794,134
4+116,367