Home
Yúnnán (China) Map

China: Yúnnán

Yunnan Province

Prefectural Division

The population of the prefectural entities in Yunnan Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2018-12-31
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,395,380,000
BăoshānPrefCity保山市Băoshān19,0652,099,4772,348,3152,506,4912,627,0001906500
ChŭxióngAPref楚雄彝族自治州Chŭxióng28,4372,328,8292,542,5302,684,1692,748,0002843700
DàlĭAPref大理白族自治州Dàlĭ28,2993,001,7693,296,5523,456,3233,599,3002829900
DéhóngAPref德宏傣族景颇族自治州Máng11,171920,2681,082,5991,211,4401,316,0001117100
Díqìng (Diqing) [Dêqên]APref迪庆藏族自治州Xiānggélĭlā23,186315,317353,518400,182414,0002318600
HónghéAPref红河哈尼族彝族自治州Mĕngzì32,1683,655,6334,130,4634,500,8964,744,0003216800
KūnmíngPrefCity昆明市Kūnmíng21,0014,346,4275,781,2946,432,2096,850,0002100100
LìjiāngPrefCity丽江市Lìjiāng20,5571,015,0131,126,6461,244,7691,296,0002055700
LíncāngPrefCity临沧市Líncāng23,6212,004,1632,332,5702,429,4972,536,0002362100
NùjiāngAPref怒江傈僳族自治州Lúshuĭ14,589439,791491,824534,337553,0001458900
Pŭ'ĕrPrefCity普洱市Pŭ'ĕr44,2652,212,7752,480,3462,542,8982,637,0004426500
QŭjìngPrefCity曲靖市Qŭjìng28,9394,795,9665,466,0895,855,0556,155,4002893900
WénshānAPref文山壮族苗族自治州Wénshān31,4092,974,1743,268,5533,517,9463,654,0003140900
XīshuāngbănnàAPref西双版纳傣族自治州Jĭnghóng19,107796,352993,3971,133,5151,188,0001910700
YùxīPrefCity玉溪市Yùxī14,9421,811,1372,073,0052,303,5182,386,0001494200
ZhāotōngPrefCity昭通市Zhāotōng22,4404,255,4964,592,3885,213,5215,591,0002244000
YúnnánProv云南省Kūnmíng436,20036,972,58742,360,08945,966,76648,295,00043620000

Major Cities

 NamePopulation
Estimate (E)
2018-12-31
1Kūnmíng3,890,000
2Qŭjìng840,000
3Xuānwēi760,000
4Dàlĭ550,000
5Zhāotōng510,000
6Chŭxióng480,000
7Băoshān450,000
8Wénshān440,000

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Yunnan Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
ĀnníngCity安宁市86,160183,021242,1510
BăoshānCity保山市39,381128,069263,3800
BīnchuānCnty宾川县8,30951,936105,9330
ChāngníngCnty昌宁县16,21523,17580,4400
ChŭxióngCity楚雄市106,521216,199331,9910
DàlĭCity大理市129,188255,263367,1220
DōngchuānCDist东川区63,90488,366113,6320
FèngqìngCnty凤庆县26,50930,38076,5290
FùyuánCnty富源县45,97268,337249,3120
GèjiùCity个旧市254,871309,486163,5280
GĕngmăACnty耿马傣族佤族自治县27,19348,75780,6570
GuăngnánCnty广南县34,67179,297114,5290
HuáníngCnty华宁县19,32348,13481,4560
HuìzéCnty会泽县59,66472,887234,2950
JiāngchuānCDist江川区14,75847,83993,4710
JiànshuĭCnty建水县38,742133,164193,1990
JĭnghóngCity景洪市54,940138,989205,5230
KāiyuănCity开远市160,083190,692210,8010
Kūnmíng (incl. Chénggòng, Jìnníng) [Kunming]City昆明市1,142,9122,643,1153,385,3630
LáncāngACnty澜沧拉祜族自治县29,06471,73670,5330
LìjiāngCity丽江市41,65688,977151,7440
LíncāngCity临沧市...28,702142,0950
LùfēngCnty禄丰县79,807106,435149,1540
LùliángCnty陆良县82,444148,931225,0460
LuópíngCnty罗平县39,22067,846194,3780
LùquànACnty禄劝彝族苗族自治县...25,14683,2200
LúshuĭCity泸水市17,33928,78753,9970
LúxīCnty泸西县30,08658,220120,0440
MăguānCnty马关县51,30366,24589,8590
Máng (Lùxī)City芒市45,087233,095131,4250
MĕnghăiCnty勐海县14,78934,24194,9450
MĕnglàCnty勐腊县18,12255,63284,6250
MèngliánACnty孟连傣族拉祜族佤族自治县9,14534,17982,0300
MĕngzìCity蒙自市56,663111,332212,7240
MídùCnty弥渡县5,06035,00494,9130
MílèCity弥勒市76,59999,502213,4620
Pŭ'ĕr (Sīmáo)City普洱市57,357154,354185,4730
Qŭjìng (incl. Zhānyì) [Qujing]City曲靖市165,075372,086646,0460
RuìlìCity瑞丽市10,422100,36099,1480
Shílín (Lùnán)ACnty石林彝族自治县6,66336,53987,9550
ShípíngCnty石屏县28,66142,00293,6570
ShīzōngCnty师宗县24,65949,019107,0040
SōngmíngCnty嵩明县21,31148,135106,5180
TéngchōngCDist腾冲市27,67149,552135,3180
TōnghăiCnty通海县22,71168,483135,9230
WénshānCity文山市51,960170,769229,4300
Xiānggélĭlā (Zhōngdiàn) [Shangri-La]City香格里拉市15,55740,36066,3820
XiángyúnCnty祥云县14,01767,713154,0720
XīnpíngACnty新平彝族傣族自治县14,34253,50582,1080
XuānwēiCity宣威市82,418217,988584,0760
XúndiànACnty寻甸回族彝族自治县36,88747,31098,7060
YànshānCnty砚山县44,57565,519147,7010
YíliángCnty宜良县29,48584,019176,8430
YìménCnty易门县22,96352,85269,2790
YíngjiāngCnty盈江县14,46338,85994,4910
YŏngshèngCnty永胜县32,17550,64279,9380
YúnxiànCnty云县19,74011,141107,4250
YùxīCity玉溪市83,767188,580306,8790
ZhāotōngCity昭通市108,544191,042255,8610
ZhènxióngCnty镇雄县102,615138,491209,2100

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map