Home
Show Map

China: Xiàmén - Quánzhōu - Pútián Agglomeration

Contents: Xiàmén - Quánzhōu - Pútián

Agglomeration


14,024,870 Population [2010] – census

17,219,005 Population [2020] – census

8,111km² Area

2,123/km² Density [2020]

Contents: Townships

The population of the urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and other townships in the Xiàmén - Quánzhōu - Pútián agglomeration by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (age groups).

NameStatusNativeDistrict/County/CityPopulation
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ānhăi ZhènTown安海镇Jìnjiāng Shì166,754174,248
Băiqí Huízú XiāngRural Township百崎回族乡Huì'ān Xiàn19,69324,573
Báishuĭ ZhènTown白水镇Lónghăi Qū38,64132,188
Báitáng ZhènTown白塘镇Hánjiāng Qū46,49045,996
Băngshān ZhènTown榜山镇Lónghăi Qū83,90689,856
Băngtóu ZhènTown榜头镇Xiānyóu Xiàn126,539132,832
Băogài ZhènTown宝盖镇Shíshī Shì91,807125,569
Bĕifēng JiēdàoUrban Subdistrict北峰街道Fēngzé Qū73,19484,059
Bĕigāo ZhènTown北高镇Lìchéng Qū63,54972,143
Bìhú Jiēdào [← Bùwén Jiēdào]Urban Subdistrict碧湖街道Lóngwén Qū...54,204
Bīnhăi JiēdàoUrban Subdistrict滨海街道Sīmíng Qū61,61170,556
Bùwén JiēdàoUrban Subdistrict步文街道Lóngwén Qū...48,330
Cānnèi ZhènTown参内镇Ānxī Xiàn20,95941,687
Chángtài JiēdàoUrban Subdistrict常泰街道Lĭchéng Qū39,77145,213
Chángtài Jīngjì Kāifāqū [Chángtài Economic Development Zone]Township-like Area长泰经济开发区Chángtài Qū19,12430,047
Cháoyáng JiēdàoUrban Subdistrict朝阳街道Lóngwén Qū...30,672
Chéndài ZhènTown陈埭镇Jìnjiāng Shì370,506304,033
Chéngdōng JiēdàoUrban Subdistrict城东街道Fēngzé Qū47,98192,970
Chéngnán Gōngyèqū [Chéngnán Industrial Zone]Township-like Area城南工业区Huì'ān Xiàn8,1569,051
Chéngxiāng ZhènTown城厢镇Ānxī Xiàn86,142191,408
Chídiàn ZhènTown池店镇Jìnjiāng Shì153,504228,625
Chìgăng Kāifāqū [Chìgăng Development Zone]Township-like Area赤港开发区Hánjiāng Qū4,8765,507
Chóngwŭ ZhènTown崇武镇Huì'ān Xiàn81,73076,376
Cízào ZhènTown磁灶镇Jìnjiāng Shì102,037106,633
Dàdèng JiēdàoUrban Subdistrict大嶝街道Xiáng'ān Qū18,32822,456
Dàitóu ZhènTown埭头镇Xiùyŭ Qū94,40681,873
Dàjì ZhènTown大济镇Xiānyóu Xiàn61,53763,403
Dàtóng JiēdàoUrban Subdistrict大同街道Tóng'ān Qū84,091117,968
Diànqián JiēdàoUrban Subdistrict殿前街道Húlĭ Qū212,541192,794
Dōngfú JiēdàoUrban Subdistrict东孚街道Hăicāng Qū43,42577,647
Dōnghăi JiēdàoUrban Subdistrict东海街道Fēngzé Qū117,585189,819
Dōnghăi ZhènTown东海镇Chéngxiāng Qū38,00242,151
Dōnghú JiēdàoUrban Subdistrict东湖街道Fēngzé Qū72,81880,668
Dōngjiào ZhènTown东峤镇Xiùyŭ Qū89,23397,203
Dōnglĭng ZhènTown东岭镇Huì'ān Xiàn55,44860,547
Dōngpūtóu JiēdàoUrban Subdistrict东铺头街道Xiāngchéng Qū62,06556,105
Dōngpŭ ZhènTown东埔镇Xiùyŭ Qū17,59125,050
Dōngqiáo ZhènTown东桥镇Huì'ān Xiàn53,76657,362
Dōngshí ZhènTown东石镇Jìnjiāng Shì161,305136,212
Dōngyuán ZhènTown东园镇Huì'ān Xiàn60,78866,031
Dōngyuán ZhènTown东园镇Lónghăi Qū35,61532,443
Dōngzhuāng Zhèn [Xiùyǔ Zhèn]Town东庄镇Xiùyŭ Qū42,30249,108
Dùwĕi ZhènTown度尾镇Xiānyóu Xiàn60,64064,123
Fèngchéng ZhènTown凤城镇Ānxī Xiàn103,920152,782
Fènghuángshān JiēdàoUrban Subdistrict凤凰山街道Chéngxiāng Qū74,35985,576
Fènglĭ JiēdàoUrban Subdistrict凤里街道Shíshī Shì72,63476,359
Fēngtíng ZhènTown枫亭镇Xiānyóu Xiàn101,006105,375
Fēngwĕi ZhènTown峰尾镇Quángăng Qū41,77450,460
Fēngzé JiēdàoUrban Subdistrict丰泽街道Fēngzé Qū94,79799,776
Fēngzhōu ZhènTown丰州镇Nán'ān Shì44,65049,403
Fúgōng ZhènTown浮宫镇Lónghăi Qū51,25345,569
Fúqiáo JiēdàoUrban Subdistrict浮桥街道Lĭchéng Qū34,13848,342
Gàiwĕi ZhènTown盖尾镇Xiānyóu Xiàn71,46072,292
Găngwĕi ZhènTown港尾镇Lónghăi Qū46,79051,349
Gŏngchén JiēdàoUrban Subdistrict拱辰街道Lìchéng Qū68,938135,411
Guànkŏu ZhènTown灌口镇Jímĕi Qū102,629161,410
Guānqiáo ZhènTown官桥镇Nán'ān Shì108,452107,381
Gŭlàngyŭ JiēdàoUrban Subdistrict鼓浪屿街道Sīmíng Qū14,24210,792
Guóhuān ZhènTown国欢镇Hánjiāng Qū53,88376,225
Guōkēng ZhènTown郭坑镇Lóngwén Qū17,34716,765
Hăibīn JiēdàoUrban Subdistrict海滨街道Lĭchéng Qū40,68938,093
Hăicāng JiēdàoUrban Subdistrict海沧街道Hăicāng Qū...82,339
Hăichéng ZhènTown海澄镇Lónghăi Qū74,84283,419
Hándōng JiēdàoUrban Subdistrict涵东街道Hánjiāng Qū58,64055,493
Hānjiāng ZhènTown蚶江镇Shíshī Shì76,42677,278
Hánxī JiēdàoUrban Subdistrict涵西街道Hánjiāng Qū37,34855,413
Héshān JiēdàoUrban Subdistrict禾山街道Húlĭ Qū218,418310,398
Héshì ZhènTown河市镇Luòjiāng Qū32,73142,414
Hónglài ZhènTown洪濑镇Nán'ān Shì86,35181,468
Hóngméi ZhènTown洪梅镇Nán'ān Shì31,12231,318
Hóngshān ZhènTown鸿山镇Shíshī Shì41,56140,826
Hóngtáng ZhènTown洪塘镇Tóng'ān Qū35,85454,479
Hòulóng ZhènTown后龙镇Quángăng Qū44,11252,796
Hòuxī ZhènTown后溪镇Jímĕi Qū74,866163,137
Huádà JiēdàoUrban Subdistrict华大街道Fēngzé Qū31,75036,715
Huángshí ZhènTown黄石镇Lìchéng Qū148,842172,164
Huángtáng ZhènTown黄塘镇Huì'ān Xiàn39,10250,273
Huátíng ZhènTown华亭镇Chéngxiāng Qū93,085104,876
Húbīn JiēdàoUrban Subdistrict湖滨街道Shíshī Shì85,196103,810
Húlĭ JiēdàoUrban Subdistrict湖里街道Húlĭ Qū174,435178,093
Huŏjù Gāojìshù Kāifāqū [Huŏjù Hi-tech Development Zone]Township-like Area火炬高技术开发区Húlĭ Qū...20
Hùshí ZhènTown笏石镇Xiùyŭ Qū106,683129,210
Jiālián JiēdàoUrban Subdistrict嘉莲街道Sīmíng Qū108,081134,442
Jiāngkŏu ZhènTown江口镇Hánjiāng Qū96,89586,667
Jiāngnán JiēdàoUrban Subdistrict江南街道Lĭchéng Qū56,63861,350
Jiāngtóu JiēdàoUrban Subdistrict江头街道Húlĭ Qū210,667220,419
Jiăomĕi ZhènTown角美镇Lónghăi Qū187,783241,397
Jiāowĕi ZhènTown郊尾镇Xiānyóu Xiàn71,10966,868
Jièshān ZhènTown界山镇Quángăng Qū40,40344,773
Jímĕi JiēdàoUrban Subdistrict集美街道Jímĕi Qū61,07167,981
Jìngchéng ZhènTown靖城镇Nánjìng Xiàn65,48166,342
Jìngfēng ZhènTown净峰镇Huì'ān Xiàn52,42054,591
Jǐngshān Jiēdào [← Cháoyáng Jiēdào]Urban Subdistrict景山街道Lóngwén Qū...69,807
Jìnjiāng Shì Jīngjì Kāifāqū [Jìnjiāngì Shì Economic Development Zone]Township-like Area晋江市经济开发区Jìnjiāng Shì34,51145,054
Jīnjĭng ZhènTown金井镇Jìnjiāng Shì83,65375,986
Jīnlóng JiēdàoUrban Subdistrict金龙街道Lĭchéng Qū56,66579,028
Jĭnshàng ZhènTown锦尚镇Shíshī Shì33,39634,013
Jīnshān JiēdàoUrban Subdistrict金山街道Húlĭ Qū115,230133,383
Jīntáo ZhènTown金淘镇Nán'ān Shì58,42960,484
Jiŭhú ZhènTown九湖镇Lónghăi Qū59,68363,332
Kāiyuán Jiēdào [Gōngyuán Jiēdào]Urban Subdistrict开元街道Sīmíng Qū91,98599,530
Kāiyuán JiēdàoUrban Subdistrict开元街道Lĭchéng Qū63,24560,843
Kāngmĕi ZhènTown康美镇Nán'ān Shì52,13053,908
Làidiàn ZhènTown赖店镇Xiānyóu Xiàn53,71155,556
Lántián JiēdàoUrban Subdistrict蓝田街道Lóngwén Qū60,21682,105
Liángzhŏngchăng Township-like Area良种场Lónghăi Qū817667
Liánqián JiēdàoUrban Subdistrict莲前街道Sīmíng Qū216,122287,704
Lĭchéng JiēdàoUrban Subdistrict鲤城街道Xiānyóu Xiàn102,394120,296
Lĭnán ZhènTown鲤南镇Xiānyóu Xiàn49,02195,568
Língchuān ZhènTown灵川镇Chéngxiāng Qū44,19352,615
Língxiù ZhènTown灵秀镇Shíshī Shì124,116120,936
Língyuán JiēdàoUrban Subdistrict灵源街道Jìnjiāng Shì34,97442,135
Línjiāng JiēdàoUrban Subdistrict临江街道Lĭchéng Qū23,01718,328
Liŭchéng JiēdàoUrban Subdistrict柳城街道Nán'ān Shì68,54894,574
Lĭzhōng JiēdàoUrban Subdistrict鲤中街道Lĭchéng Qū53,89644,915
Lónghuá ZhènTown龙华镇Xiānyóu Xiàn38,17044,179
Lónghú ZhènTown龙湖镇Jìnjiāng Shì121,126112,520
Lóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict龙桥街道Chéngxiāng Qū85,434135,579
Lùjiāng JiēdàoUrban Subdistrict鹭江街道Sīmíng Qū65,29867,711
Lúncāng ZhènTown仑苍镇Nán'ān Shì77,82055,640
Luóchéng ZhènTown螺城镇Huì'ān Xiàn114,384137,297
Luódōng ZhènTown罗东镇Nán'ān Shì43,16846,709
Luóshān JiēdàoUrban Subdistrict罗山街道Jìnjiāng Shì73,74293,942
Luóyáng ZhènTown螺阳镇Huì'ān Xiàn78,44699,932
Luòyáng ZhènTown洛阳镇Huì'ān Xiàn69,28271,423
Măjiă ZhènTown马甲镇Luòjiāng Qū59,98858,408
Mătóu ZhènTown码头镇Nán'ān Shì49,75948,589
Măxiàng ZhènTown马巷镇Xiáng'ān Qū117,606238,277
Méilĭng JiēdàoUrban Subdistrict梅岭街道Jìnjiāng Shì67,266154,900
Mĕilín JiēdàoUrban Subdistrict美林街道Nán'ān Shì75,05090,305
Méishān ZhènTown梅山镇Nán'ān Shì65,07365,139
Nánkēng JiēdàoUrban Subdistrict南坑街道Xiāngchéng Qū80,992104,275
Nánpŭ ZhènTown南埔镇Quángăng Qū54,20946,967
Nèicuò ZhènTown内厝镇Xiáng'ān Qū37,25447,208
Nèikēng ZhènTown内坑镇Jìnjiāng Shì80,32993,604
Pínghăi ZhènTown平海镇Xiùyŭ Qū69,21361,335
Qiánhuáng ZhènTown前黄镇Quángăng Qū31,95537,993
Qiáoyīng JiēdàoUrban Subdistrict侨英街道Jímĕi Qū127,376256,526
Qīngméng Jīngjì Kāifāqū [Qīngméng Economic Development Zone]Township-like Area清濛经济开发区Lĭchéng Qū36,75832,249
Qīngyáng JiēdàoUrban Subdistrict青阳街道Jìnjiāng Shì104,234102,773
Qīngyuán JiēdàoUrban Subdistrict清源街道Fēngzé Qū44,13443,226
Quánxiù JiēdàoUrban Subdistrict泉秀街道Fēngzé Qū47,38171,324
Quánzhōu Chūkŏu Jiāgōngqū [Quánzhōu Export Processing Zone]Township-like Area泉州出口加工区Jìnjiāng Shì4071,518
Sānjiāngkŏu ZhènTown三江口镇Hánjiāng Qū54,72248,604
Shāntíng ZhènTown山亭镇Xiùyŭ Qū26,82835,635
Shānxiá ZhènTown山霞镇Huì'ān Xiàn44,15246,323
Shānyāo JiēdàoUrban Subdistrict山腰街道Quángăng Qū61,59178,558
Shĕng Tiānmă Zhŏngzhū ChăngTownship-like Area省天马种猪场Jímĕi Qū49495
Shĕngxīn ZhènTown省新镇Nán'ān Shì48,71047,564
Shēnhù ZhènTown深沪镇Jìnjiāng Shì89,61579,467
Shíjĭng ZhènTown石井镇Nán'ān Shì92,80698,915
Shímă JiēdàoTown石码街道Lónghăi Qū63,88065,559
Shīshān ZhènTown诗山镇Nán'ān Shì59,82561,141
Shítíng JiēdàoUrban Subdistrict石亭街道Xiāngchéng Qū53,34174,899
Shuāngyáng JiēdàoUrban Subdistrict双阳街道Luòjiāng Qū34,93743,089
Shuĭtóu ZhènTown水头镇Nán'ān Shì147,337182,936
Sōngyǔ Jiēdào [← Hăicāng Jiēdào]Urban Subdistrict嵩屿街道Hăicāng Qū...225,595
Tiānbăo ZhènTown天宝镇Xiāngchéng Qū44,11444,955
Tōngbĕi JiēdàoUrban Subdistrict通北街道Xiāngchéng Qū66,69861,280
Túzhài ZhènTown涂寨镇Huì'ān Xiàn72,44575,706
Wàn'ān JiēdàoUrban Subdistrict万安街道Luòjiāng Qū31,43272,588
Wăngchuān ZhènTown辋川镇Huì'ān Xiàn57,93553,811
Wŭ'ān ZhènTown武安镇Chángtài Qū51,05966,911
Wúcūn JiēdàoUrban Subdistrict梧村街道Sīmíng Qū126,868140,989
Wútáng ZhènTown梧塘镇Hánjiāng Qū47,08544,200
Wŭxiăn ZhènTown五显镇Tóng'ān Qū42,08955,520
Xiàgăng JiēdàoUrban Subdistrict厦港街道Sīmíng Qū42,59641,858
Xiálín JiēdàoUrban Subdistrict霞林街道Chéngxiāng Qū58,792107,543
Xiámĕi ZhènTown霞美镇Nán'ān Shì68,49482,988
Xiàmén Hǎicāng Bǎoshuì Gǎngqū [Xiàmén Hǎicāng Bonded Port Zone]Township-like Area厦门海沧保税港区Hăicāng Qū3165
Xiāngchéng Qū Năiniú Chăng Township-like Area芗城区奶牛场Xiāngchéng Qū4136
Xiàngkŏu JiēdàoUrban Subdistrict巷口街道Xiāngchéng Qū76,24483,778
Xiángpíng JiēdàoUrban Subdistrict祥平街道Tóng'ān Qū111,804179,260
Xiàngyŭ Băoshuìqū [Xiàngyŭ Free Trade Zone]Township-like Area象屿保税区Húlĭ Qū...1,867
Xiángzhī ZhènTown祥芝镇Shíshī Shì52,08055,036
Xiăozuò ZhènTown小岞镇Huì'ān Xiàn27,52627,144
Xībīn ZhènTown西滨镇Jìnjiāng Shì14,44813,897
Xīkē ZhènTown西柯镇Tóng'ān Qū62,096179,517
Xīmĕi JiēdàoUrban Subdistrict溪美街道Nán'ān Shì84,23195,197
Xīndiàn ZhènTown新店镇Xiáng'ān Qū92,770228,522
Xīndù ZhènTown新度镇Lìchéng Qū85,341111,174
Xìngbīn JiēdàoUrban Subdistrict杏滨街道Jímĕi Qū126,269172,492
Xìnglín JiēdàoUrban Subdistrict杏林街道Jímĕi Qū88,152215,319
Xīnmín ZhènTown新民镇Tóng'ān Qū108,861218,378
Xīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict新桥街道Xiāngchéng Qū59,47681,246
Xīntáng JiēdàoUrban Subdistrict新塘街道Jìnjiāng Shì67,04059,365
Xīnwéi ZhènTown新圩镇Xiáng'ān Qū36,14140,217
Xīnyáng JiēdàoUrban Subdistrict新阳街道Hăicāng Qū97,096196,809
Xīqiáo JiēdàoUrban Subdistrict西桥街道Xiāngchéng Qū23,63618,190
Xītiānwĕi ZhènTown西天尾镇Lìchéng Qū59,21585,253
Xīyuán JiēdàoUrban Subdistrict西园街道Jìnjiāng Shì49,61553,623
Xuĕfēng GuănwĕihuìTownship-like Area雪峰管委会Nán'ān Shì1,5961,431
Yáncuò ZhènTown颜厝镇Lónghăi Qū56,87761,880
Yīngdū ZhènTown英都镇Nán'ān Shì35,04240,353
Yīnglín ZhènTown英林镇Jìnjiāng Shì90,01670,908
Yŏnghé ZhènTown永和镇Jìnjiāng Shì105,44791,988
Yŏngníng ZhènTown永宁镇Shíshī Shì59,48452,103
Yuètáng ZhènTown月塘镇Xiùyŭ Qū26,74030,671
Yúndāng JiēdàoUrban Subdistrict筼筜街道Sīmíng Qū166,296182,063
Zhāngbăn ZhènTown张坂镇Huì'ān Xiàn78,24487,202
Zhāoshāngjú Zhāngzhōu KāifāqūTownship-like Area招商局漳州开发区Lónghăi Qū45,28654,663
Zhènhăi JiēdàoUrban Subdistrict镇海街道Lìchéng Qū73,22597,790
Zhīshān JiēdàoUrban Subdistrict芝山街道Xiāngchéng Qū44,26684,381
Zhōnghuá JiēdàoUrban Subdistrict中华街道Sīmíng Qū36,89937,670
Zhōngmén ZhènTown忠门镇Xiùyŭ Qū16,63223,292
Zĭmào ZhènTown紫帽镇Jìnjiāng Shì15,91820,120
Zĭní ZhènTown紫泥镇Lónghăi Qū55,78355,193
Xiàmén - Quánzhōu - PútiánAgglomeration厦门泉州莆田城市群14,024,87017,219,005

Source: China National Bureau of Statistics.

Explanation: The agglomeration is compiled by »City Population«. Townships as of 2022 (as far as sufficient information is available). In few cases, population changes result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Age Groups (C 2020)
0-14 years3,318,791
15-64 years12,449,119
65+ years1,451,095