Home
Show Map

China: Tiānjīn Agglomeration

Contents: Tiānjīn

Agglomeration


10,203,528 Population [2010] – census

11,289,302 Population [2020] – census

5,526km² Area

2,043/km² Density [2020]

Contents: Townships

The population of the urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and other townships in the Tiānjīn agglomeration by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (age groups).

NameStatusNativeDistrict/County/CityPopulation
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Bālĭtái ZhènTown八里台镇Jīnnán Qū59,17785,805
Bĕicāng ZhènTown北仓镇Bĕichén Qū46,92159,797
Bĕitáng JiēdàoUrban Subdistrict北塘街道Bīnhăi Xīnqū16,40670,356
Bĕizhákŏu ZhènTown北闸口镇Jīnnán Qū45,74152,871
Cáozilĭ ZhènTown曹子里镇Wŭqīng Qū27,13325,789
Chádiàn Jiēdào [incl. Héxī Jiēdào, Chádiàn Zhèn]Urban Subdistrict茶淀街道Bīnhăi Xīnqū66,37969,844
Chàgūgăng ZhènTown汊沽港镇Wŭqīng Qū44,84350,228
Chánghóng JiēdàoUrban Subdistrict长虹街道Nánkāi Qū73,34658,794
Chángzhōudào JiēdàoUrban Subdistrict常州道街道Hédōng Qū51,44769,864
Chénjŭ ZhènTown陈咀镇Wŭqīng Qū30,19333,704
Chéntángzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict陈塘庄街道Héxī Qū59,25663,689
Chìlóngnán JiēdàoUrban Subdistrict赤龙南街道Xīqīng Qū...15,507
Chūnhuá JiēdàoUrban Subdistrict春华街道Hédōng Qū69,82972,750
Dàbĕi Jiàngū ZhènTown大北涧沽镇Nínghé Qū14,84612,551
Dàfēngduī ZhènTown大丰堆镇Jìnghăi Qū16,10518,949
Dàgǎng Jiēdào [incl. Shènglì Jiēdào, Yíngbīn Jiēdào]Urban Subdistrict大港街道Bīnhăi Xīnqū183,216166,134
Dàgū Jiēdào [incl. Bóhăi Shíyóu Jiēdào]Urban Subdistrict大沽街道Bīnhăi Xīnqū74,40097,854
Dàjiănchăng ZhènTown大碱厂镇Wŭqīng Qū22,32319,298
Dàqiūzhuāng ZhènTown大邱庄镇Jìnghăi Qū72,19479,546
Dàsì ZhènTown大寺镇Xīqīng Qū113,290149,646
Dàwángzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict大王庄街道Hédōng Qū65,61471,747
Dàyíngmén JiēdàoUrban Subdistrict大营门街道Héxī Qū28,35831,570
Dàzhāngzhuāng ZhènTown大张庄镇Bĕichén Qū29,90028,669
Dàzhígū JiēdàoUrban Subdistrict大直沽街道Hédōng Qū88,86075,771
Dīngzìgū JiēdàoUrban Subdistrict丁字沽街道Hóngqiáo Qū98,65266,032
Dōnghăi JiēdàoUrban Subdistrict东海街道Héxī Qū80,01370,380
Dōnglìhú JiēdàoUrban Subdistrict东丽湖街道Dōnglì Qū3,65045,594
Dōnglì Qū Jīngjì Jìshù Kāifāqū Kāifāqū [Dōnglì District Economic and Technological Development Zone]Township-like Area东丽区经济技术开发区Dōnglì Qū5,1424,251
Dōngpúwā JiēdàoUrban Subdistrict东蒲洼街道Wŭqīng Qū44,808135,040
Dōngxīn JiēdàoUrban Subdistrict东新街道Hédōng Qū90,80972,187
Dúliú ZhènTown独流镇Jìnghăi Qū36,49042,236
Èrhàoqiáo JiēdàoUrban Subdistrict二号桥街道Hédōng Qū61,54775,361
Fēngniáncūn JiēdàoUrban Subdistrict丰年村街道Dōnglì Qū19,07526,453
Fùmínlù JiēdàoUrban Subdistrict富民路街道Hédōng Qū45,41952,873
Fúwù Bīnhǎi Xīnqū Jiànshè Guǎnlǐ Wěiyuánhuì Township-like Area服务滨海新区建设管理委员会Dōnglì Qū...12,704
Gĕgū ZhènTown葛沽镇Jīnnán Qū69,02371,179
Guàjiăsì JiēdàoUrban Subdistrict挂甲寺街道Héxī Qū88,19082,033
Guāngfùdào JiēdàoUrban Subdistrict光复道街道Hébĕi Qū53,40738,898
Guăngkāi JiēdàoUrban Subdistrict广开街道Nánkāi Qū73,29968,079
Guǎngyuán Jiēdào [← Qīngguāng Zhèn]Urban Subdistrict广源街道Bĕichén Qū...40,527
Gŭlín JiēdàoUrban Subdistrict古林街道Bīnhăi Xīnqū47,05099,235
Gŭlóu JiēdàoUrban Subdistrict鼓楼街道Nánkāi Qū28,78849,523
Guŏyuán Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict果园新村街道Bĕichén Qū39,60752,549
Hăibīn Jiēdào [incl. Găngxī Jiēdào]Urban Subdistrict海滨街道Bīnhăi Xīnqū177,134177,962
Hǎihé Jiàoyù Yuánqū [Hǎihé Education Park]Township-like Area海河教育园区Jīnnán Qū...99,902
Hàngū Jiēdào [incl. Dàtián Zhèn]Urban Subdistrict汉沽街道Bīnhăi Xīnqū62,65967,931
Hángzhōudào Jiēdào [incl. Xiàngyáng Jiēdào]Urban Subdistrict杭州道街道Bīnhăi Xīnqū200,535183,495
Héyuàn JiēdàoUrban Subdistrict和苑街道Hóngqiáo Qū...29,930
Hóngqí NóngchăngTownship-like Area红旗农场Bĕichén Qū1,41320
Hóngshùnlĭ JiēdàoUrban Subdistrict鸿顺里街道Hébĕi Qū94,41160,139
Huákāng Jiēdào [← Tuánbó Zhèn]Urban Subdistrict华康街道Jìnghăi Qū...5,958
Huámíng JiēdàoUrban Subdistrict华明街道Dōnglì Qū64,138149,461
Huángzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict黄庄街道Wŭqīng Qū16,88131,231
Huáxīn Jiēdào [← Huámíng Jiēdào]Urban Subdistrict华新街道Dōnglì Qū...25,002
Huáyuàn JiēdàoUrban Subdistrict华苑街道Nánkāi Qū52,94852,286
Hújiāyuán JiēdàoUrban Subdistrict胡家园街道Bīnhăi Xīnqū117,235143,498
Jiālíngdào JiēdàoUrban Subdistrict嘉陵道街道Nánkāi Qū102,40582,027
Jiànchāngdào JiēdàoUrban Subdistrict建昌道街道Hébĕi Qū90,362102,993
Jiāngdūlù JiēdàoUrban Subdistrict江都路街道Hébĕi Qū60,56149,342
Jiānshān JiēdàoUrban Subdistrict尖山街道Héxī Qū91,76768,471
Jiārónglǐ Jiēdào [← Ruìjĭng Jiēdào]Urban Subdistrict佳荣里街道Bĕichén Qū...49,886
Jièyuán JiēdàoUrban Subdistrict芥园街道Hóngqiáo Qū33,21234,696
Jìnghăi ZhènTown静海镇Jìnghăi Qū154,325226,423
Jīngwŭ ZhènTown精武镇Xīqīng Qū49,176133,124
Jīnnán Guójiā Nóngyè Yuánqū [Jīnnán National Agricultural Park]Township-like Area津南国家农业园区Jīnnán Qū1821,269
Jīnnán Kāifāqū Dōngqū [Jinnan Development Zone East]Township-like Area津南开发区东区Jīnnán Qū1,9081,149
Jīnnán Kāifāqū Xīqū [Jinnan Development Zone West]Township-like Area津南开发区西区Jīnnán Qū2,1473,218
Jīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict金桥街道Dōnglì Qū14,25248,158
Jīnzhōng JiēdàoUrban Subdistrict金钟街道Dōnglì Qū73,732100,536
Jíxiánlĭ JiēdàoUrban Subdistrict集贤里街道Bĕichén Qū17,47223,502
Jūnliángchéng JiēdàoUrban Subdistrict军粮城街道Dōnglì Qū52,11287,866
Kējì Yuánqū Bĕiqū Township-like Area科技园区北区Bĕichén Qū1,571562
Kējì Yuánqū Nánqū Township-like Area科技园区南区Bĕichén Qū1,8595,021
Liángwángzhuāng XiāngRural Township良王庄乡Jìnghăi Qū20,70620,825
Língdānggé JiēdàoUrban Subdistrict铃铛阁街道Hóngqiáo Qū39,15736,381
Lĭqīzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict李七庄街道Xīqīng Qū74,762199,560
Liŭlín JiēdàoUrban Subdistrict柳林街道Héxī Qū101,67992,534
Lŭshāndào JiēdàoUrban Subdistrict鲁山道街道Hédōng Qū43,10945,444
Lútái Jiēdào [← Lútái Zhèn]Urban Subdistrict芦台街道Nínghé Qū...86,933
Măchăng JiēdàoUrban Subdistrict马场街道Héxī Qū54,94944,943
Méichăng ZhènTown梅厂镇Wŭqīng Qū35,03339,225
Méijiāng JiēdàoUrban Subdistrict梅江街道Héxī Qū27,54749,068
Náncàicūn ZhènTown南蔡村镇Wŭqīng Qū47,09148,553
Nánshì JiēdàoUrban Subdistrict南市街道Hépíng Qū33,87456,188
Nányíngmén JiēdàoUrban Subdistrict南营门街道Hépíng Qū47,30662,557
Nínghé Qū Jīngjì Kāifāqū [Nínghé District Economic Development Zone]Township-like Area宁河区经济开发区Nínghé Qū...2,898
Níngyuán JiēdàoUrban Subdistrict宁园街道Hébĕi Qū47,25334,163
Pŭdōng JiēdàoUrban Subdistrict普东街道Bĕichén Qū57,62188,626
Qiáoběi Jiēdào [← Lútái Zhèn]Urban Subdistrict桥北街道Nínghé Qū...55,595
Qīngguāng ZhènTown青光镇Bĕichén Qū...39,992
Qīngyuán Jiēdào [← Qīngguāng Zhèn]Urban Subdistrict青源街道Bĕichén Qū...7,779
Quànyèchăng JiēdàoUrban Subdistrict劝业场街道Hépíng Qū59,55159,386
Ruìjĭng JiēdàoUrban Subdistrict瑞景街道Bĕichén Qū...50,131
Sāntiáoshí Jiēdào [incl. Dàhútóng Jiēdào]Urban Subdistrict三条石街道Hóngqiáo Qū27,49431,851
Shànghánglù JiēdàoUrban Subdistrict上杭路街道Hédōng Qū66,16469,447
Shàogōngzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict邵公庄街道Hóngqiáo Qū54,41344,781
Shuānggăng ZhènTown双港镇Jīnnán Qū...97,801
Shuānghuáncūn JiēdàoUrban Subdistrict双环村街道Hóngqiáo Qū35,34844,885
Shuāngjiē ZhènTown双街镇Bĕichén Qū54,56480,797
Shuāngkŏu ZhènTown双口镇Bĕichén Qū63,99964,034
Shuānglín JiēdàoUrban Subdistrict双林街道Jīnnán Qū4,00766,601
Shuāngqiáohé ZhènTown双桥河镇Jīnnán Qū37,19334,304
Shuāngtáng ZhènTown双塘镇Jìnghăi Qū16,65619,914
Shuāngxīn Jiēdào [← Shuānggăng Zhèn]Urban Subdistrict双新街道Jīnnán Qū...41,228
Shuĭshàng Gōngyuán JiēdàoUrban Subdistrict水上公园街道Nánkāi Qū64,85342,936
Tàihúlù JiēdàoUrban Subdistrict太湖路街道Héxī Qū...23,794
Tánggū Jiēdào [← Yújiābăo Jiēdào (parts)]Urban Subdistrict塘沽街道Bīnhăi Xīnqū...62,115
Tángjiākŏu JiēdàoUrban Subdistrict唐家口街道Hédōng Qū72,84557,600
Táoyuán JiēdàoUrban Subdistrict桃园街道Héxī Qū51,06147,199
Tiānjīn Bīnhăi Xīnqū Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Kāifāqū [Tiānjīn Bīnhăi New Area High-tech Industrial Development Zone]Township-like Area天津滨海新区高新技术产业开发区Bīnhăi Xīnqū7,58321,293
Tiānjīn Fēngdiàn Chănyèyuán Township-like Area天津风电产业园Bĕichén Qū...5,214
Tiānjīn Gǎng Băoshuìqū [Tiānjīn Port Free Trade Zone]Township-like Area天津港保税区Bīnhăi Xīnqū4,75119,100
Tiānjīn Hángkōng Wùliúqū [Tiānjīn Aviation Logistics District]Township-like Area天津航空物流区Dōnglì Qū108351
Tiānjīn Jìnghăi Jīngjì Kāifāqū [Tiānjīn Jìnghăi Economic Development Zone]Township-like Area天津静海经济开发区Jìnghăi Qū2,38713,425
Tiānjīn Jīngjì Jìshù Kāifāqū: Dōngqū Tàidá Jiēdào [Tiānjīn Economic and Technological Development Zone: East Area TEDA]Urban Subdistrict天津经济技术开发区 其他片区Bīnhăi Xīnqū130,088149,470
Tiānjīn Jīngjì Jìshù Kāifāqū: Qítā Piànqū [Tiānjīn Economic and Technological Development Zone: Other Areas]Township-like Area天津经济技术开发区: 其他片区Bīnhăi Xīnqū...6,255
Tiānjīn Jīngjì Jìshù Kāifāqū: Yìxiān Kēxué Gōngyèyuán Xiăoqū [Tiānjīn Economic and Technological Development Zone: Yìxiān Science Industrial Park]Township-like Area天津经济技术开发区逸仙科学工业园Wŭqīng Qū1,5751,922
Tiānjīn Jīngjì Jìshù Kāifāqū Wéidiànzǐ Xiăoqū [Tiānjīn Economic and Technological Development Zone for Microelectronics]Township-like Area天津经济技术开发区微电子小区Xīqīng Qū11,1334,369
Tiānjīn Jīngjì Jìshù Kāifāqū Xīqū [Tiānjīn Economic and Technological Development Zone West]Township-like Area天津经济技术开发区西区Dōnglì Qū7,17430,372
Tiānjīn Jīngjīn Kējìgǔ [Tiānjīn Jīngjīn Science and Technology Valley]Township-like Area天津京津科技谷Wŭqīng Qū...2,205
Tiānjīn Kōnggǎng Jjīngjìqū [Tiānjīn Airport Economic Zone]Township-like Area天津空港经济区Dōnglì Qū21,58048,519
Tiānjīn Lùlù Găng Wùliú Zhuāngbèi Chănyèyuán Township-like Area天津陆路港物流装备产业园Bĕichén Qū...920
Tiānjīn Yīyào Yīliáo Qìxiè GōngyèyuánTownship-like Area天津医药医疗器械工业园Bĕichén Qū...885
Tiānmù ZhènTown天穆镇Bĕichén Qū116,084146,434
Tiāntă JiēdàoUrban Subdistrict天塔街道Héxī Qū83,75367,995
Tiĕdōnglù JiēdàoUrban Subdistrict铁东路街道Hébĕi Qū73,72274,733
Tĭyù Zhōngxīn JiēdàoUrban Subdistrict体育中心街道Nánkāi Qū66,94873,292
Tuánbó Xīnchéng [Tuánbó New Town]Township-like Area团泊新城Jìnghăi Qū...30,925
Tuánbó ZhènTown团泊镇Jìnghăi Qū...17,622
Wángchuànchăng JiēdàoUrban Subdistrict王串场街道Hébĕi Qū114,10981,671
Wángdĭngdī JiēdàoUrban Subdistrict王顶堤街道Nánkāi Qū122,599127,470
Wànghăilóu JiēdàoUrban Subdistrict望海楼街道Hébĕi Qū86,40159,484
Wángqìngtuó ZhènTown王庆坨镇Wŭqīng Qū45,01652,882
Wángwĕnzhuāng ZhènTown王稳庄镇Xīqīng Qū41,36356,795
Wànxīng JiēdàoUrban Subdistrict万兴街道Nánkāi Qū140,684124,794
Wànxīn JiēdàoUrban Subdistrict万新街道Dōnglì Qū98,673154,935
Wǔdàdào Jiēdào [Tĭyùguăn Jiēdào]Urban Subdistrict五大道街道Hépíng Qū41,42155,690
Wǔqīng Jīngjì Jìshù Kāifāqū Kāifāqū [Wǔqīng Economic and Technological Development Zone]Township-like Area武清经济技术开发区Wŭqīng Qū28,99122,339
Wŭqīng NóngchăngTownship-like Area武清农场Wŭqīng Qū1,900943
Wúxiá JiēdàoUrban Subdistrict无瑕街道Dōnglì Qū54,12642,959
Xiàngyánglóu JiēdàoUrban Subdistrict向阳楼街道Hédōng Qū80,67881,678
Xiàngyánglù JiēdàoUrban Subdistrict向阳路街道Nánkāi Qū145,263114,979
Xiánshuĭgū ZhènTown咸水沽镇Jīnnán Qū148,602197,141
Xiányáng Bĕilù JiēdàoUrban Subdistrict咸阳北路街道Hóngqiáo Qū74,79963,503
Xiăobáilóu JiēdàoUrban Subdistrict小白楼街道Hépíng Qū30,98242,416
Xiăodiàn ZhènTown小淀镇Bĕichén Qū34,51252,216
Xiăozhàn ZhènTown小站镇Jīnnán Qū82,582102,672
Xiàwăfáng JiēdàoUrban Subdistrict下瓦房街道Héxī Qū49,76750,776
Xiàzhūzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict下朱庄街道Wŭqīng Qū24,29574,421
Xīdītóu ZhènTown西堤头镇Bĕichén Qū45,40750,077
Xīgū JiēdàoUrban Subdistrict西沽街道Hóngqiáo Qū86,97172,445
Xīnbĕi JiēdàoUrban Subdistrict新北街道Bīnhăi Xīnqū80,702119,608
Xīnchéng ZhènTown新城镇Bīnhăi Xīnqū43,12820,547
Xīncūn Jiēdào [incl. Yújiābăo Jiēdào (parts)]Urban Subdistrict新村街道Bīnhăi Xīnqū72,83170,045
Xīngăng JiēdàoUrban Subdistrict新港街道Bīnhăi Xīnqū91,77668,586
Xīngnán JiēdàoUrban Subdistrict兴南街道Nánkāi Qū43,74441,275
Xīnhé JiēdàoUrban Subdistrict新河街道Bīnhăi Xīnqū73,16082,173
Xīnjìshù Chănyè Yuánqū [New Technology Industrial Park]Township-like Area新技术产业园区Xīqīng Qū17,2377,961
Xīnkāihé JiēdàoUrban Subdistrict新开河街道Hébĕi Qū82,66179,001
Xīnkŏu ZhènTown辛口镇Xīqīng Qū42,27446,555
Xīnlì JiēdàoUrban Subdistrict新立街道Dōnglì Qū136,357113,520
Xīnxīng JiēdàoUrban Subdistrict新兴街道Hépíng Qū60,34378,763
Xīnzhuāng ZhènTown辛庄镇Jīnnán Qū38,66672,926
Xīqīng Qū Kāifāqū [Xīqīng District Development Zone]Township-like Area西青区开发区Xīqīng Qū8,2245,377
Xīyíngmén JiēdàoUrban Subdistrict西营门街道Xīqīng Qū30,21653,258
Xīyúzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict西于庄街道Hóngqiáo Qū80,88858,626
Xuéfŭ JiēdàoUrban Subdistrict学府街道Nánkāi Qū103,31981,651
Xúguāntún JiēdàoUrban Subdistrict徐官屯街道Wŭqīng Qū16,98119,293
Yángchéngzhuāng XiāngRural Township杨成庄乡Jìnghăi Qū24,98724,859
Yángcūn JiēdàoUrban Subdistrict杨村街道Wŭqīng Qū45,94769,345
Yángliŭqīng ZhènTown杨柳青镇Xīqīng Qū118,291132,899
Yíxīngbù ZhènTown宜兴埠镇Bĕichén Qū41,98561,901
Yŏuyìlù JiēdàoUrban Subdistrict友谊路街道Héxī Qū77,88371,852
Yuèxiùlù JiēdàoUrban Subdistrict越秀路街道Héxī Qū76,40957,870
Yuèyáhé JiēdàoUrban Subdistrict月牙河街道Hébĕi Qū85,56467,278
Yùnhéxī JiēdàoUrban Subdistrict运河西街道Wŭqīng Qū68,66188,168
Zhàishàng JiēdàoUrban Subdistrict寨上街道Bīnhăi Xīnqū66,51057,791
Zhāngguìzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict张贵庄街道Dōnglì Qū45,93145,588
Zhāngjiāwō ZhènTown张家窝镇Xīqīng Qū47,786151,670
Zhōngbĕi ZhènTown中北镇Xīqīng Qū159,308224,049
Zhōngshānmén JiēdàoUrban Subdistrict中山门街道Hédōng Qū94,76289,824
Zhōngtáng ZhènTown中塘镇Bīnhăi Xīnqū55,58653,514
Zhōngxīn Tiānjīn Shēngtài Chéng [Tiānjīn Eco-City]Township-like Area中新天津生态城Bīnhăi Xīnqū...94,896
Zōnghé Băoshuìqū [Zōnghé Free Trade Zone]Township-like Area综合保税区Dōnglì Qū5453
TiānjīnAgglomeration天津城市群10,203,52811,289,302

Source: China National Bureau of Statistics.

Explanation: The agglomeration is compiled by »City Population«. Townships as of 2022 (as far as sufficient information is available). In few cases, population changes result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Age Groups (C 2020)
0-14 years1,468,948
15-64 years8,197,409
65+ years1,622,945