Home
Show Map

China: Shàntóu - Jiēyáng - Cháozhōu Agglomeration

Contents: Shàntóu - Jiēyáng - Cháozhōu

Agglomeration


11,715,282 Population [2010] – census

11,584,096 Population [2020] – census

5,794km² Area

1,999/km² Density [2020]

Contents: Townships

The population of the urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and other townships in the Shàntóu - Jiēyáng - Cháozhōu agglomeration by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (age groups).

NameStatusNativeDistrict/County/CityPopulation
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ānbù Jīngjì Kāifā Shìyàn Qū [Ānbù Economic Development Experimental Zone]Township-like Area庵埠经济开发试验区Cháo'ān Qū...2,741
Ānbù ZhènTown庵埠镇Cháo'ān Qū154,784160,380
Báită ZhènTown白塔镇Jiēdōng Qū89,06276,269
Bīnhăi JiēdàoUrban Subdistrict滨海街道Háojiāng Qū27,89528,345
Căitáng ZhènTown彩塘镇Cháo'ān Qū137,067126,945
Cháozhōu Jīngjì Kāifāqū [Cháozhōu Economic Development Zone]Township-like Area潮州经济开发区Xiāngqiáo Qū3,9871,209
Chéndiàn ZhènTown陈店镇Cháonán Qū138,368121,308
Chénghuá JiēdàoUrban Subdistrict澄华街道Chénghăi Qū97,392116,184
Chéngnán JiēdàoUrban Subdistrict城南街道Cháoyáng Qū118,784106,409
Chéngtián ZhènTown成田镇Cháonán Qū82,98678,436
Chéngxī JiēdàoUrban Subdistrict城西街道Xiāngqiáo Qū126,880126,853
Chìgăng ZhènTown赤岗镇Pŭníng Shì47,47748,104
Chíwĕi JiēdàoUrban Subdistrict池尾街道Pŭníng Shì79,18992,180
Dàbà ZhènTown大坝镇Pŭníng Shì89,46987,510
Dáháo JiēdàoUrban Subdistrict达濠街道Háojiāng Qū79,47073,922
Dàhuá JiēdàoUrban Subdistrict大华街道Jīnpíng Qū71,47159,836
Dànánshān JiēdàoUrban Subdistrict大南山街道Pŭníng Shì35,34333,709
Dēnggăng ZhènTown登岗镇Róngchéng Qū72,63863,579
Dēngtáng ZhènTown登塘镇Cháo'ān Qū37,98336,742
Dìdū ZhènTown地都镇Róngchéng Qū95,18097,349
Dōngfāng JiēdàoUrban Subdistrict东方街道Jīnpíng Qū67,81860,812
Dōngfèng ZhènTown东凤镇Cháo'ān Qū93,74890,954
Dōnglĭ ZhènTown东里镇Chénghăi Qū80,52174,501
Dōngshēng JiēdàoUrban Subdistrict东升街道Róngchéng Qū42,07148,175
Dōngxīng JiēdàoUrban Subdistrict东兴街道Róngchéng Qū63,22054,636
Dōngyáng JiēdàoUrban Subdistrict东阳街道Róngchéng Qū28,18628,545
Dōngyuán ZhènTown东园镇Jiēxī Xiàn32,98029,131
Fèngjiāng ZhènTown凤江镇Jiēxī Xiàn69,12763,318
Fèngtáng ZhènTown凤塘镇Cháo'ān Qū93,14886,741
Fèngxiáng JiēdàoUrban Subdistrict凤翔街道Chénghăi Qū146,928147,975
Fèngxīn JiēdàoUrban Subdistrict凤新街道Xiāngqiáo Qū93,798112,694
Fēngxī ZhènTown枫溪镇Cháo'ān Qū150,138158,114
Fúyáng ZhènTown浮洋镇Cháo'ān Qū102,01296,965
Gāotáng ZhènTown高堂镇Ráopíng Xiàn18,94719,561
Guānbù ZhènTown关埠镇Cháoyáng Qū114,283105,616
Guăng'ào JiēdàoUrban Subdistrict广澳街道Háojiāng Qū36,61935,392
Guānghuá Jiēdào [incl. Wūqiáo Jiēdào]Urban Subdistrict光华街道Jīnpíng Qū61,82853,797
Guăngtài ZhènTown广太镇Pŭníng Shì49,11453,865
Guăngxià JiēdàoUrban Subdistrict广厦街道Jīnpíng Qū82,82592,804
Guăngyì JiēdàoUrban Subdistrict广益街道Chénghăi Qū61,528102,172
Guāntáng ZhènTown官塘镇Xiāngqiáo Qū32,22929,181
Guìlĭng ZhènTown桂岭镇Jiēdōng Qū64,56052,698
Guìyŭ ZhènTown贵屿镇Cháoyáng Qū155,742162,649
Gŭráo ZhènTown谷饶镇Cháoyáng Qū189,302201,772
Gŭxiàng ZhènTown古巷镇Cháo'ān Qū88,23484,980
Hăimén ZhènTown海门镇Cháoyáng Qū118,680123,923
Hépíng ZhènTown和平镇Cháoyáng Qū183,475185,507
Hépŭ Jiēdào [Sānhé Jiēdào]Urban Subdistrict河浦街道Háojiāng Qū34,44236,278
Héxī ZhènTown河溪镇Cháoyáng Qū74,95267,094
Hóngshān LínchǎngTownship-like Area红山林场Xiāngqiáo Qū...2,068
Hóngyáng ZhènTown洪阳镇Pŭníng Shì144,288140,849
Huánggāng ZhènTown黄冈镇Ráopíng Xiàn215,334185,203
Huīzhài ZhènTown灰寨镇Jiēxī Xiàn36,28628,454
Jiāngdōng ZhènTown江东镇Cháo'ān Qū69,67267,783
Jiēyáng Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Kāifāqū [Jiēyáng High-tech Industrial Development Zone]Township-like Area揭阳高新技术产业开发区Jiēdōng Qū54506
Jīndōng Jiēdào [incl. Jīnxià Jiēdào, Dōngdūn Jiēdào]Urban Subdistrict金东街道Jīnpíng Qū107,021102,969
Jĭngdū ZhènTown井都镇Cháonán Qū81,32474,620
Jīngxīyuán ZhènTown京溪园镇Jiēxī Xiàn42,25032,807
Jĭngzhōu ZhènTown汫洲镇Ráopíng Xiàn56,29652,218
Jīnhé ZhènTown金和镇Jiēxī Xiàn65,06255,536
Jīnpŭ JiēdàoUrban Subdistrict金浦街道Cháoyáng Qū86,00088,963
Jīnshā JiēdàoUrban Subdistrict金砂街道Jīnpíng Qū76,93572,786
Jīnshān JiēdàoUrban Subdistrict金山街道Xiāngqiáo Qū14,91810,999
Jīnshí ZhènTown金石镇Cháo'ān Qū71,24068,255
Jīnxiá JiēdàoUrban Subdistrict金霞街道Lónghú Qū69,82662,211
Jīnzào ZhènTown金灶镇Cháoyáng Qū120,433121,855
Jūnbù ZhènTown军埠镇Pŭníng Shì104,59997,115
Kējì GōngyèyuánTownship-like Area科技工业园Pŭníng Shì3,059881
Lánchéng Qū Gōngyè Yuánqū Guǎnlǐchù [Lánchéng District Industrial Park]Township-like Area蓝城区工业园区管理处Jiēdōng Qū...373
Liăngyīng ZhènTown两英镇Cháonán Qū196,117182,822
Liánhuá ZhènTown莲华镇Chénghăi Qū24,92124,976
Liánshàng ZhènTown莲上镇Chénghăi Qū55,48358,454
Liánxià ZhènTown莲下镇Chénghăi Qū117,893129,994
Liáoyuán JiēdàoUrban Subdistrict燎原街道Pŭníng Shì72,23479,153
Lĭhú ZhènTown里湖镇Pŭníng Shì80,66486,430
Línpán ZhènTown霖磐镇Jiēdōng Qū73,72266,484
Línxī ZhènTown磷溪镇Xiāngqiáo Qū71,68270,652
Liúshābĕi JiēdàoUrban Subdistrict流沙北街道Pŭníng Shì103,67672,803
Liúshādōng JiēdàoUrban Subdistrict流沙东街道Pŭníng Shì108,448110,593
Liúshānán JiēdàoUrban Subdistrict流沙南街道Pŭníng Shì78,80665,085
Liúshāxī JiēdàoUrban Subdistrict流沙西街道Pŭníng Shì130,60699,126
Lóngdū ZhènTown隆都镇Chénghăi Qū72,42169,204
Lónghuá Jiēdào [← Wàishā Jiēdào]Urban Subdistrict龙华街道Lónghú Qū...37,707
Lónghú ZhènTown龙湖镇Cháo'ān Qū60,91557,330
Lóngténg Jiēdào [← Zhūchí Jiēdào]Urban Subdistrict龙腾街道Lónghú Qū...16,040
Lŏngtián ZhènTown陇田镇Cháonán Qū120,177112,973
Lóngwĕi ZhènTown龙尾镇Jiēdōng Qū32,43627,094
Lóngxiáng JiēdàoUrban Subdistrict龙祥街道Lónghú Qū41,79556,424
Lúgăng ZhènTown胪岗镇Cháonán Qū141,742141,264
Măjiào JiēdàoUrban Subdistrict马窖街道Háojiāng Qū24,01928,456
Méitáng ZhènTown梅塘镇Pŭníng Shì116,059110,182
Méiyún JiēdàoUrban Subdistrict梅云街道Róngchéng Qū68,05472,234
Miánbĕi JiēdàoUrban Subdistrict棉北街道Cháoyáng Qū56,57465,871
Miánhú ZhènTown棉湖镇Jiēxī Xiàn99,76986,698
Nánchūn JiēdàoUrban Subdistrict南春街道Xiāngqiáo Qū35,97628,682
Nánjìng ZhènTown南径镇Pŭníng Shì112,005116,081
Nánxī ZhènTown南溪镇Pŭníng Shì97,747100,665
Ōutīng JiēdàoUrban Subdistrict鸥汀街道Lónghú Qū45,88449,520
Pándōng JiēdàoUrban Subdistrict磐东街道Jiēdōng Qū76,55085,920
Pàotái ZhènTown炮台镇Róngchéng Qū114,400116,070
Pǔqiáo Zhèn [Pŭníng Huáqiáo Guănlĭqū]Town普侨镇Pŭníng Shì9,9128,876
Pŭtián ZhènTown埔田镇Jiēdōng Qū55,34962,719
Qiándōng ZhènTown钱东镇Ráopíng Xiàn88,00180,910
Qiánkēng ZhènTown钱坑镇Jiēxī Xiàn39,38134,584
Qiáodōng JiēdàoUrban Subdistrict桥东街道Xiāngqiáo Qū46,20048,471
Qílín ZhènTown麒麟镇Pŭníng Shì99,79897,288
Qíshān JiēdàoUrban Subdistrict岐山街道Jīnpíng Qū27,99129,485
Quèshí JiēdàoUrban Subdistrict礐石街道Háojiāng Qū47,77547,119
Qŭxī JiēdàoUrban Subdistrict曲溪街道Jiēdōng Qū104,265107,569
Róngdōng JiēdàoUrban Subdistrict榕东街道Róngchéng Qū38,47437,326
Rónghuá JiēdàoUrban Subdistrict榕华街道Róngchéng Qū71,66659,219
Sānkēng NóngchăngTownship-like Area三坑农场Pŭníng Shì33798
Shànghuá ZhènTown上华镇Chénghăi Qū35,57038,373
Shāxī ZhènTown沙溪镇Cháo'ān Qū57,67755,869
Shípàotái JiēdàoUrban Subdistrict石炮台街道Jīnpíng Qū72,06763,004
Sīmăpŭ ZhènTown司马浦镇Cháonán Qū136,062126,228
Tàipíng JiēdàoUrban Subdistrict太平街道Xiāngqiáo Qū16,97012,046
Tāngkēng ZhènTown汤坑镇Fēngshùn Xiàn146,824150,474
Tāngnán ZhènTown汤南镇Fēngshùn Xiàn33,40834,223
Tāngxī ZhènTown汤西镇Fēngshùn Xiàn35,17039,594
Tătóu ZhènTown塔头镇Jiēxī Xiàn42,95934,647
Tiĕpū ZhènTown铁铺镇Xiāngqiáo Qū35,10433,774
Tóngyú ZhènTown铜盂镇Cháoyáng Qū122,661128,386
Tuójiāng JiēdàoUrban Subdistrict鮀江街道Jīnpíng Qū61,86385,019
Tuólián JiēdàoUrban Subdistrict鮀莲街道Jīnpíng Qū51,72049,979
Wàishā JiēdàoUrban Subdistrict外砂街道Lónghú Qū...55,086
Wénguāng JiēdàoUrban Subdistrict文光街道Cháoyáng Qū132,322135,705
Wūshí NóngchăngTownship-like Area乌石农场Pŭníng Shì3,14310
Xiàjiàshān ZhènTown下架山镇Pŭníng Shì83,82288,809
Xiānchéng ZhènTown仙城镇Cháonán Qū91,10990,009
Xiāngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict湘桥街道Xiāngqiáo Qū14,31510,600
Xiānqiáo JiēdàoUrban Subdistrict仙桥街道Róngchéng Qū128,220132,768
Xiǎogōngyuán Jiēdào [incl. Tóngyì Jiēdào, Hăi'ān Jiēdào, Xīnfú Jiēdào, Yŏngxiáng Jiēdào]Urban Subdistrict小公园街道Jīnpíng Qū102,06579,899
Xiáshān JiēdàoUrban Subdistrict峡山街道Cháonán Qū240,729237,008
Xīchăng ZhènTown锡场镇Jiēdōng Qū108,592108,282
Xīhú JiēdàoUrban Subdistrict西湖街道Xiāngqiáo Qū17,14512,942
Xīlú ZhènTown西胪镇Cháoyáng Qū153,149160,526
Xīmă JiēdàoUrban Subdistrict西马街道Róngchéng Qū36,46933,076
Xīnán ZhènTown溪南镇Chénghăi Qū64,36366,983
Xīnhǎi Jiēdào [← Xīnxī Jiēdào]Urban Subdistrict新海街道Lónghú Qū...39,676
Xīnhēng ZhènTown新亨镇Jiēdōng Qū98,99888,459
Xīnjīn JiēdàoUrban Subdistrict新津街道Lónghú Qū90,471122,268
Xīnxī JiēdàoUrban Subdistrict新溪街道Lónghú Qū...32,278
Xīnxīng JiēdàoUrban Subdistrict新兴街道Róngchéng Qū53,67548,921
Xīxīn JiēdàoUrban Subdistrict西新街道Xiāngqiáo Qū36,86529,599
Yánhóng ZhènTown盐鸿镇Chénghăi Qū43,37945,628
Yīnggēshān Gōngyè Yuán [Yīnggēshān Industrial Park]Township-like Area英歌山工业园Pŭníng Shì...28
Yìxī ZhènTown意溪镇Xiāngqiáo Qū45,41545,729
Yuèchéng ZhènTown月城镇Jiēdōng Qū43,98348,510
Yuèpŭ JiēdàoUrban Subdistrict月浦街道Jīnpíng Qū26,68026,634
Yúhú JiēdàoUrban Subdistrict渔湖街道Róngchéng Qū117,110117,658
Yùhú ZhènTown玉湖镇Jiēdōng Qū81,39077,114
Yùjiào ZhènTown玉窖镇Jiēdōng Qū46,36150,614
Yúnlù ZhènTown云路镇Jiēdōng Qū77,33578,489
Yùxīn JiēdàoUrban Subdistrict玉新街道Háojiāng Qū17,24319,959
Zhànlŏng ZhènTown占陇镇Pŭníng Shì161,439164,400
Zhōngshān JiēdàoUrban Subdistrict中山街道Róngchéng Qū22,36422,312
Zhūchí JiēdàoUrban Subdistrict珠池街道Lónghú Qū136,289159,539
Shàntóu - Jiēyáng - CháozhōuAgglomeration汕头揭阳潮州城市群11,715,28211,584,096

Source: China National Bureau of Statistics.

Explanation: The agglomeration is compiled by »City Population«. Townships as of 2022 (as far as sufficient information is available). In few cases, population changes result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Age Groups (C 2020)
0-14 years2,568,544
15-64 years7,647,015
65+ years1,368,537