Home
Show Map

China: Chóngqìng Agglomeration

Contents: Chóngqìng

Agglomeration


7,148,580 Population [2010] – census

10,787,806 Population [2020] – census

2,783km² Area

3,876/km² Density [2020]

Contents: Townships

The population of the urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and other townships in the Chóngqìng agglomeration by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (age groups).

NameStatusNativeDistrict/County/CityPopulation
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Bāfú ZhènTown巴福镇Jiŭlóngpō Qū14,72821,013
Báishìyì ZhènTown白市驿镇Jiŭlóngpō Qū74,98974,712
Bǎoshènghú Jiēdào [← Huíxīng Jiēdào]Urban Subdistrict宝圣湖街道Yúbĕi Qū...174,884
Bāqiáo ZhènTown八桥镇Dàdùkŏu Qū36,664116,013
Bĕiwēnquán JiēdàoUrban Subdistrict北温泉街道Bĕibèi Qū84,847139,256
Bìchéng JiēdàoUrban Subdistrict璧城街道Bìshān Qū...187,284
Bìquán Jiēdào [← Bìchéng Jiēdào]Urban Subdistrict璧泉街道Bìshān Qū...239,716
Càijiāgăng JiēdàoUrban Subdistrict蔡家岗街道Bĕibèi Qū35,564164,544
Càiyuánbà JiēdàoUrban Subdistrict菜园坝街道Yúzhōng Qū38,38032,034
Chángshēngqiáo ZhènTown长生桥镇Nán'àn Qū57,960148,527
Cháotiānmén Jiēdào [incl. Wànglóngmén Jiēdào (parts)]Urban Subdistrict朝天门街道Yúzhōng Qū...35,662
Cháoyáng JiēdàoUrban Subdistrict朝阳街道Bĕibèi Qū38,12736,129
Chénjiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict陈家桥街道Shāpíngbà Qū54,828106,421
Chūnhuīlù JiēdàoUrban Subdistrict春晖路街道Dàdùkŏu Qū86,306109,360
Cíqìkŏu JiēdàoUrban Subdistrict磁器口街道Shāpíngbà Qū18,96320,573
Cuìyún JiēdàoUrban Subdistrict翠云街道Yúbĕi Qū18,63640,000
Cùntān JiēdàoUrban Subdistrict寸滩街道Jiāngbĕi Qū42,38267,186
Dànzishí JiēdàoUrban Subdistrict弹子石街道Nán'àn Qū36,29939,375
Dàpíng JiēdàoUrban Subdistrict大坪街道Yúzhōng Qū81,65879,767
Dàshíbà JiēdàoUrban Subdistrict大石坝街道Jiāngbĕi Qū78,730119,135
Dàxīgōu JiēdàoUrban Subdistrict大溪沟街道Yúzhōng Qū66,31955,416
Dàzhúlín JiēdàoUrban Subdistrict大竹林街道Yúbĕi Qū36,92561,555
Dégăn JiēdàoUrban Subdistrict德感街道Jiāngjīn Qū...85,291
Dǐngshān Jiēdào [← Jĭjiāng Jiēdào]Urban Subdistrict鼎山街道Jiāngjīn Qū...123,819
Dōngyáng JiēdàoUrban Subdistrict东阳街道Bĕibèi Qū40,14344,774
Èrláng Jiēdào [← Shíqiáopū Jiēdào]Urban Subdistrict二郎街道Jiŭlóngpō Qū...98,237
Fènghuáng ZhènTown凤凰镇Shāpíngbà Qū19,90215,752
Fēngwén Jiēdào [← Chénjiāqiáo Jiēdào]Urban Subdistrict丰文街道Shāpíngbà Qū...65,283
Fùxīng JiēdàoUrban Subdistrict复兴街道Bĕibèi Qū33,62144,870
Gēlèshān Jiēdào [incl. Gēlèshān Zhèn]Urban Subdistrict歌乐山街道Shāpíngbà Qū52,62448,137
Guānyīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict观音桥街道Jiāngbĕi Qū203,769193,455
Hăitángxī JiēdàoUrban Subdistrict海棠溪街道Nán'àn Qū110,310126,396
Hángŭ ZhènTown含谷镇Jiŭlóngpō Qū37,17542,176
Huàlóngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict化龙桥街道Yúzhōng Qū15,80635,114
Huángjuépíng JiēdàoUrban Subdistrict黄桷坪街道Jiŭlóngpō Qū64,11242,468
Huāxī JiēdàoUrban Subdistrict花溪街道Bānán Qū130,637192,380
Huáxīnjiē JiēdàoUrban Subdistrict华新街街道Jiāngbĕi Qū91,15884,947
Huáyán ZhènTown华岩镇Jiŭlóngpō Qū46,677145,174
Huāyuánlù JiēdàoUrban Subdistrict花园路街道Nán'àn Qū98,320119,773
Huílóngbà ZhènTown回龙坝镇Shāpíngbà Qū26,58226,359
Huíxīng JiēdàoUrban Subdistrict回兴街道Yúbĕi Qū...169,109
Hŭxī JiēdàoUrban Subdistrict虎溪街道Shāpíngbà Qū54,079186,449
Jiāngbĕichéng JiēdàoUrban Subdistrict江北城街道Jiāngbĕi Qū51610,533
Jiànshèng ZhènTown建胜镇Dàdùkŏu Qū21,86229,017
Jiĕfàngbēi JiēdàoUrban Subdistrict解放碑街道Yúzhōng Qū64,62957,485
Jièshí ZhènTown界石镇Bānán Qū47,63672,025
Jīguānshí ZhènTown鸡冠石镇Nán'àn Qū16,05312,727
Jĭjiāng JiēdàoUrban Subdistrict几江街道Jiāngjīn Qū...148,012
Jīnfèng ZhènTown金凤镇Jiŭlóngpō Qū16,30526,102
Jĭngkŏu Jiēdào [incl. Jĭngkŏu Zhèn]Urban Subdistrict井口街道Shāpíngbà Qū53,08368,789
Jīnshān Jiēdào [← Yuānyāng Jiēdào]Urban Subdistrict金山街道Yúbĕi Qū...86,430
Jiŭgōngmiào JiēdàoUrban Subdistrict九宫庙街道Dàdùkŏu Qū28,67529,863
Jiŭlóng JiēdàoUrban Subdistrict九龙街道Jiŭlóngpō Qū82,052165,606
Kāngměi Jiēdào [← Dàzhúlín Jiēdào]Urban Subdistrict康美街道Yúbĕi Qū...60,456
Láifèng Jiēdào [← Qīnggāng Jiēdào]Urban Subdistrict来凤街道Bìshān Qū...27,045
Liánfāng Yuánqū JiēdàoUrban Subdistrict联芳街道Shāpíngbà Qū24,77854,352
Liănglù JiēdàoUrban Subdistrict两路街道Yúbĕi Qū60,46642,386
Liănglùkŏu JiēdàoUrban Subdistrict两路口街道Yúzhōng Qū51,81154,465
Liánhuā Jiēdào [← Yúdòng Jiēdào]Urban Subdistrict莲花街道Bānán Qū...121,948
Lĭjiā JiēdàoUrban Subdistrict礼嘉街道Yúbĕi Qū15,92342,070
Lĭjiātuó JiēdàoUrban Subdistrict李家沱街道Bānán Qū89,213189,868
Lóngfèngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict龙凤桥街道Bĕibèi Qū33,98126,750
Lóngménhào JiēdàoUrban Subdistrict龙门浩街道Nán'àn Qū27,61517,408
Lóngshān JiēdàoUrban Subdistrict龙山街道Yúbĕi Qū117,700142,514
Lóngtă JiēdàoUrban Subdistrict龙塔街道Yúbĕi Qū94,122135,859
Lóngxī JiēdàoUrban Subdistrict龙溪街道Yúbĕi Qū140,932140,170
Lóngzhōuwān JiēdàoUrban Subdistrict龙洲湾街道Bānán Qū42,786178,554
Mù'ĕr ZhènTown木耳镇Yúbĕi Qū23,15772,278
Nánjìmén JiēdàoUrban Subdistrict南纪门街道Yúzhōng Qū46,86232,909
Nánpíng JiēdàoUrban Subdistrict南坪街道Nán'àn Qū113,193112,796
Nánpíng ZhènTown南坪镇Nán'àn Qū97,081168,593
Nánquán JiēdàoUrban Subdistrict南泉街道Bānán Qū53,05669,411
Nánshān JiēdàoUrban Subdistrict南山街道Nán'àn Qū56,88879,156
Qiézixī JiēdàoUrban Subdistrict茄子溪街道Dàdùkŏu Qū19,73831,938
Qīnggāng JiēdàoUrban Subdistrict青杠街道Bìshān Qū...78,622
Qīngmùguān ZhènTown青木关镇Shāpíngbà Qū30,46931,265
Qīxīnggăng JiēdàoUrban Subdistrict七星岗街道Yúzhōng Qū68,87254,733
Rénhé JiēdàoUrban Subdistrict人和街道Yúbĕi Qū61,609164,309
Shāndòng JiēdàoUrban Subdistrict山洞街道Shāpíngbà Qū3,0754,972
Shàngqīngsì JiēdàoUrban Subdistrict上清寺街道Yúzhōng Qū55,90354,909
Shāpíngbà JiēdàoUrban Subdistrict沙坪坝街道Shāpíngbà Qū73,29068,004
Shèngquán Jiēdào [← Dégăn Jiēdào]Urban Subdistrict圣泉街道Jiāngjīn Qū...46,964
Shíbăn ZhènTown石板镇Jiŭlóngpō Qū9,30811,199
Shījiāliáng ZhènTown施家梁镇Bĕibèi Qū8,7735,092
Shíjĭngpō JiēdàoUrban Subdistrict石井坡街道Shāpíngbà Qū33,18432,915
Shímăhé JiēdàoUrban Subdistrict石马河街道Jiāngbĕi Qū103,896200,467
Shípíngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict石坪桥街道Jiŭlóngpō Qū72,281104,757
Shíqiáopū JiēdàoUrban Subdistrict石桥铺街道Jiŭlóngpō Qū...136,689
Shíyóulù JiēdàoUrban Subdistrict石油路街道Yúzhōng Qū71,15496,223
Shuāngbēi Jiēdào [Zhānjiāxī Jiēdào]Urban Subdistrict双碑街道Shāpíngbà Qū31,68326,659
Shuāngfèngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict双凤桥街道Yúbĕi Qū67,717136,093
Shuāngfú JiēdàoUrban Subdistrict双福街道Jiāngjīn Qū...182,176
Shuānglónghú JiēdàoUrban Subdistrict双龙湖街道Yúbĕi Qū...105,220
Shuĭtŭ JiēdàoUrban Subdistrict水土街道Bĕibèi Qū44,55170,894
Tánjiāgăng JiēdàoUrban Subdistrict覃家岗街道Shāpíngbà Qū79,544110,565
Táojiā ZhènTown陶家镇Jiŭlóngpō Qū16,46717,014
Tiāngōngdiàn JiēdàoUrban Subdistrict天宫殿街道Yúbĕi Qū55,848118,319
Tiānshēng JiēdàoUrban Subdistrict天生街道Bĕibèi Qū124,728104,214
Tiānwén Jiēdào [← Chángshēngqiáo Zhèn]Urban Subdistrict天文街道Nán'àn Qū...109,158
Tiānxīngqiáo JiēdàoUrban Subdistrict天星桥街道Shāpíngbà Qū77,47090,621
Tiàodèng ZhènTown跳磴镇Dàdùkŏu Qū23,89227,972
Tiĕshānpíng JiēdàoUrban Subdistrict铁山坪街道Jiāngbĕi Qū42,24241,541
Tóngjiāqiáo JiēdàoUrban Subdistrict童家桥街道Shāpíngbà Qū47,87356,337
Tóngjiāxī ZhènTown童家溪镇Bĕibèi Qū21,82024,560
Tóngyuánjú JiēdàoUrban Subdistrict铜元局街道Nán'àn Qū49,97295,033
Tŭchăng ZhènTown土场镇Héchuān Qū17,22120,981
Túshān ZhènTown涂山镇Nán'àn Qū53,146126,878
Tŭwān JiēdàoUrban Subdistrict土湾街道Shāpíngbà Qū45,14454,122
Tŭzhŭ JiēdàoUrban Subdistrict土主街道Shāpíngbà Qū18,30336,495
Wángjiā JiēdàoUrban Subdistrict王家街道Yúbĕi Qū15,45125,940
Wŭlĭdiàn JiēdàoUrban Subdistrict五里店街道Jiāngbĕi Qū98,393112,338
Xiákŏu ZhènTown峡口镇Nán'àn Qū11,78714,588
Xiānglúshān Jiēdào [← Hŭxī Jiēdào, Chénjiāqiáo Jiēdào]Urban Subdistrict香炉山街道Shāpíngbà Qū...73,273
Xiāntáo Jiēdào [← Shuānglónghú Jiēdào]Urban Subdistrict仙桃街道Yúbĕi Qū...124,949
Xiăolóngkăn JiēdàoUrban Subdistrict小龙坎街道Shāpíngbà Qū35,16735,476
Xièjiāwān JiēdàoUrban Subdistrict谢家湾街道Jiŭlóngpō Qū78,227143,013
Xiēmă JiēdàoUrban Subdistrict歇马街道Bĕibèi Qū60,93375,556
Xīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict新桥街道Shāpíngbà Qū52,76237,115
Xīnshāncūn JiēdàoUrban Subdistrict新山村街道Dàdùkŏu Qū35,87436,266
Xīpéng ZhènTown西彭镇Jiŭlóngpō Qū102,020108,580
Xīyŏng JiēdàoUrban Subdistrict西永街道Shāpíngbà Qū26,14043,024
Yángjiāpíng JiēdàoUrban Subdistrict杨家坪街道Jiŭlóngpō Qū111,578133,782
Yuānyāng JiēdàoUrban Subdistrict鸳鸯街道Yúbĕi Qū37,009118,578
Yúbèilù JiēdàoUrban Subdistrict渝碚路街道Shāpíngbà Qū100,01289,081
Yúdòng JiēdàoUrban Subdistrict鱼洞街道Bānán Qū...105,499
Yuèjìncūn JiēdàoUrban Subdistrict跃进村街道Dàdùkŏu Qū48,03141,475
Yuèlái JiēdàoUrban Subdistrict悦来街道Yúbĕi Qū10,65419,834
Yúzhōulù JiēdàoUrban Subdistrict渝州路街道Jiŭlóngpō Qū90,840119,136
Zēngjiā ZhènTown曾家镇Shāpíngbà Qū23,94777,478
Zhōngliángshān JiēdàoUrban Subdistrict中梁山街道Jiŭlóngpō Qū88,739103,701
Zhōngliáng ZhènTown中梁镇Shāpíngbà Qū17,11117,828
Zŏumă ZhènTown走马镇Jiŭlóngpō Qū15,63219,284
ChóngqìngAgglomeration重庆城市群7,148,58010,787,806

Source: China National Bureau of Statistics.

Explanation: The agglomeration is compiled by »City Population«. Townships as of 2022 (as far as sufficient information is available). In few cases, population changes result from boundary changes. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Age Groups (C 2020)
0-14 years1,507,419
15-64 years7,948,308
65+ years1,332,079