Startseite
Karte anzeigen

China: Yuèyáng Shì (Húnán)

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Yuèyáng Shì.

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Huáróng Xiàn华容县Landkreis708.898
Jūnshān Qū君山区Bezirk240.468
Línxiāng Shì临湘市Kreisfreie Stadt498.319
Mìluó Shì汨罗市Kreisfreie Stadt692.080
Píngjiāng Xiàn平江县Landkreis947.574
Xiāngyīn Xiàn湘阴县Landkreis680.875
Yuèyánglóu Qū岳阳楼区Bezirk814.369
Yuèyáng Xiàn岳阳县Landkreis716.829
Yúnxī Qū云溪区Bezirk176.672
Yuèyáng Shì岳阳市Stadt auf Präfekturebene5.476.084

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Yuèyáng Shì.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Āndìng Zhèn安定镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn55.186
Báiníhú Xiāng白泥湖乡LandgemeindeXiāngyīn Xiàn14.704
Báishuĭ Zhèn白水镇KleinstadtMìluó Shì28.213
Báitáng Zhèn白塘镇KleinstadtMìluó Shì19.684
Bǎixiáng Zhèn柏祥镇KleinstadtYuèyáng Xiàn30.624
Báiyángtián Zhèn白羊田镇KleinstadtLínxiāng Shì21.974
Báiyún Zhèn白云镇KleinstadtLínxiāng Shì15.238
Bājĭng Xiāng八景乡LandgemeindeMìluó Shì3.742
Bănjiāng Xiāng板江乡LandgemeindePíngjiāng Xiàn12.970
Bĕijĭnggăng Zhèn北景港镇KleinstadtHuáróng Xiàn37.347
Bìshí Zhèn弼时镇KleinstadtMìluó Shì24.142
Bùxiān Zhèn步仙镇KleinstadtYuèyáng Xiàn29.379
Cāojūn Zhèn操军镇KleinstadtHuáróng Xiàn45.689
Cénchuān Zhèn岑川镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn17.630
Cháng'ān Jiēdào长安街道Urbaner UnterbezirkLínxiāng Shì118.057
Chánghú Xiāng长湖乡LandgemeindeYuèyáng Xiàn36.657
Chángkāng Zhèn长康镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn21.413
Chánglè Zhèn长乐镇KleinstadtMìluó Shì28.963
Chánglǐng Jiēdào [Chángliàn Gōngkuàngqū]长岭街道Urbaner UnterbezirkYúnxī Qū28.197
Chángshòu Zhèn长寿镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn67.073
Chángtáng Zhèn长塘镇KleinstadtLínxiāng Shì24.580
Chāqí Zhèn插旗镇KleinstadtHuáróng Xiàn29.692
Chéngfēng Xiāng乘风乡LandgemeindeLínxiāng Shì8.754
Chéngjiāo Xiāng城郊乡LandgemeindeMìluó Shì46.173
Chénglíngjī Jiēdào城陵矶街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū24.687
Chéngnán Xiāng城南乡LandgemeindeLínxiāng Shì12.688
Chuānshānpíng Zhèn川山坪镇KleinstadtMìluó Shì25.124
Dàjīng Zhèn大荆镇KleinstadtMìluó Shì11.545
Dàzhōu Xiāng大洲乡LandgemeindePíngjiāng Xiàn18.888
Dìnghú Zhèn定湖镇KleinstadtLínxiāng Shì15.280
Dōngdòngtíng Hú Guănwĕihuì东洞庭湖管委会Sonstiges GebietYuèyáng Xiàn42.906
Dōngmáolĭng Jiēdào东茅岭街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū43.157
Dōngshān Zhèn东山镇KleinstadtHuáróng Xiàn75.824
Dōngtáng Zhèn东塘镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn26.534
Dòngtíng Jiēdào洞庭街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū6.696
Fànjiāyuán Cháyè Shìfànchăng 范家园茶叶示范场Sonstiges GebietMìluó Shì2.265
Fànjiāyuán Zhèn范家园镇KleinstadtMìluó Shì14.965
Fènghuáng Xiāng凤凰乡LandgemeindeMìluó Shì8.964
Fēngqiáohú Jiēdào枫桥湖街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū46.424
Fúshòushān Zhèn福寿山镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn18.274
Gàngkŏu Zhèn筻口镇KleinstadtYuèyáng Xiàn51.797
Gāntián Xiāng甘田乡LandgemeindeYuèyáng Xiàn15.433
Gāojiāfāng Zhèn高家坊镇KleinstadtMìluó Shì23.630
Gōngtián Zhèn公田镇KleinstadtYuèyáng Xiàn24.403
Guăngxīngzhōu Zhèn广兴洲镇KleinstadtJūnshān Qū35.492
Guīyì Zhèn [Chéngguān Zhèn]归义镇KleinstadtMìluó Shì56.412
Gŭlún Xiāng古仑乡LandgemeindeMìluó Shì13.062
Guōzhèn Xiāng郭镇乡LandgemeindeYuèyánglóu Qū29.574
Gŭpéi Zhèn古培镇KleinstadtMìluó Shì31.141
Hànchāng Jiēdào [Chéngguān Zhèn]汉昌街道Urbaner UnterbezirkPíngjiāng Xiàn96.121
Hèlónghú Zhèn [Chéngxī Zhèn]鹤龙湖镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn62.138
Héngpū Xiāng横铺乡LandgemeindeLínxiāng Shì14.777
Héshì Zhèn河市镇KleinstadtMìluó Shì8.762
Hóngqiáo Zhèn虹桥镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn31.585
Huánggài Zhèn黄盖镇KleinstadtLínxiāng Shì9.743
Huángjīndòng Xiāng黄金洞乡LandgemeindePíngjiāng Xiàn4.354
Huángjīn Xiāng黄金乡LandgemeindeMìluó Shì14.418
Huángshājiē Zhèn黄沙街镇KleinstadtYuèyáng Xiàn45.859
Huángshì Xiāng黄市乡LandgemeindeMìluó Shì14.485
Húbīn Jiēdào湖滨街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū14.138
Hùchéng Xiāng护城乡LandgemeindeHuáróng Xiàn28.807
Huŏtiān Xiāng火天乡LandgemeindeMìluó Shì18.578
Jiāngnán Zhèn江南镇KleinstadtLínxiāng Shì21.547
Jiāyì Zhèn加义镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn43.271
Jīn'èshān Jiēdào金鹗山街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū54.382
Jīnfèngqiáo Guănlĭchŭ金凤桥管理处Sonstiges GebietYuèyánglóu Qū18.143
Jìnghé Zhèn静河镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn26.484
Jīngjì Jìshù Kāifāqū Tōnghăilù Guănlĭchŭ经济技术开发区通海路管理处Sonstiges GebietYuèyánglóu Qū58.338
Jīnlóng Zhèn [incl. Jiètóupū Zhèn, Yùhuá Zhèn]金龙镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn31.592
Kāngwáng Xiāng康王乡LandgemeindeYuèyánglóu Qū28.237
Lĕishí Xiāng磊石乡LandgemeindeMìluó Shì5.537
Liángxīnbăo Zhèn良心堡镇KleinstadtJūnshān Qū31.627
Lĭjiāduàn Zhèn李家段镇KleinstadtMìluó Shì19.882
Lĭngbĕi Zhèn岭北镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn65.526
Liŭlínzhōu Jiēdào [incl. Xīchéng Jiēdào]柳林洲街道Urbaner UnterbezirkJūnshān Qū81.014
Liùtáng Xiāng六塘乡LandgemeindeXiāngyīn Xiàn13.389
Lóngmén Zhèn龙门镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn32.763
Lùchéng Zhèn [incl. Dàorénjī Zhèn]陆城镇KleinstadtYúnxī Qū18.294
Lùjiăo Zhèn鹿角镇KleinstadtYuèyáng Xiàn31.459
Lùkŏu Zhèn [incl. Wénqiáo Zhèn]路口镇KleinstadtYúnxī Qū41.878
Luōjiāng Zhèn [Hónghuā Xiāng]罗江镇KleinstadtMìluó Shì24.333
Luòwáng Jiēdào [incl. Méixī Xiāng]洛王街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū73.859
Lǚxiāntíng Jiēdào吕仙亭街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū38.444
Máotián Zhèn毛田镇KleinstadtYuèyáng Xiàn20.555
Mátáng Zhèn麻塘镇KleinstadtYuèyáng Xiàn21.349
Méitiánhú Zhèn梅田湖镇KleinstadtHuáróng Xiàn17.839
Méixiān Zhèn梅仙镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn60.489
Mìluó Zhèn汨罗镇KleinstadtMìluó Shì23.352
Mùjīn Xiāng木金乡LandgemeindePíngjiāng Xiàn20.654
Nánhú Jiēdào南湖街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū16.113
Nánhúzhōu Zhèn南湖洲镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn50.536
Nánjiāng Zhèn南江镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn69.536
Nánqiáo Xiāng南桥乡LandgemeindePíngjiāng Xiàn2.544
Niányúxū Zhèn鲇鱼须镇KleinstadtHuáróng Xiàn31.139
Nièshì Zhèn聂市镇KleinstadtLínxiāng Shì20.311
Qiánliánghú Zhèn [incl. Căisānghú Zhèn]钱粮湖镇KleinstadtJūnshān Qū62.736
Qíjiālĭng Jiēdào奇家岭街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū60.375
Qīngtán Xiāng青潭乡LandgemeindeXiāngyīn Xiàn958
Qínqí Xiāng琴棋乡LandgemeindeMìluó Shì6.893
Qiúsuŏ Jiēdào求索街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū9.004
Qūzicí Zhèn屈子祠镇KleinstadtMìluó Shì16.909
Ráocūn Xiāng饶村乡LandgemeindeYuèyáng Xiàn13.264
Róngjiāwān Zhèn荣家湾镇KleinstadtYuèyáng Xiàn140.120
Rúxī Zhèn儒溪镇KleinstadtLínxiāng Shì10.385
Sāndūn Xiāng三墩乡LandgemeindePíngjiāng Xiàn24.747
Sānfēngsì Zhèn三封寺镇KleinstadtHuáróng Xiàn28.564
Sānjiāng Zhèn三江镇KleinstadtMìluó Shì15.899
Sānshì Zhèn三市镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn49.744
Sāntáng Zhèn三塘镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn19.093
Sānyáng Xiāng [incl. Tiānyuè Jiēdào]三阳乡LandgemeindePíngjiāng Xiàn50.093
Sānyănqiáo Jiēdào三眼桥街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū40.534
Shàngtǎshì Zhèn [Dōngtă Xiāng]上塔市镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn22.016
Shéndǐngshān Zhèn [incl. Huángbǎi Zhèn, Shāxī Zhèn]神鼎山镇KleinstadtMìluó Shì46.394
Shèngfēng Xiāng胜峰乡LandgemeindeHuáróng Xiàn22.870
Shíniúzhài Zhèn [Dàpíng Xiāng]石牛寨镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn20.907
Shítáng Zhèn石塘镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn21.374
Sòngjiāzuĭ Zhèn宋家嘴镇KleinstadtHuáróng Xiàn21.077
Tăndù Zhèn坦渡镇KleinstadtLínxiāng Shì16.055
Táokuàng Jiēdào桃矿街道Urbaner UnterbezirkLínxiāng Shì8.431
Táolínsì Zhèn桃林寺镇KleinstadtMìluó Shì27.216
Táolín Zhèn桃林镇KleinstadtLínxiāng Shì36.304
Tiānjĭng Xiāng天井乡LandgemeindeMìluó Shì15.048
Tiānwèn Jiēdào天问街道Urbaner UnterbezirkMìluó Shì5.667
Tóngshì Zhèn童市镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn28.524
Tuánzhōu Xiāng团洲乡LandgemeindeHuáróng Xiàn25.751
Wángjiāhé Jiēdào王家河街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū32.938
Wàngyuèlù Jiēdào望岳路街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū39.784
Wànyŭ Zhèn万庾镇KleinstadtHuáróng Xiàn41.915
Wèngjiāng Zhèn瓮江镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn45.461
Wénxīng Jiēdào文星街道Urbaner UnterbezirkXiāngyīn Xiàn143.889
Wúkŏu Zhèn浯口镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn33.212
Wŭlĭpái Jiēdào五里牌街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū66.043
Wŭlĭpái Jiēdào [Wŭlĭ Xiāng]五里牌街道Urbaner UnterbezirkLínxiāng Shì23.755
Wŭshì Zhèn伍市镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn69.146
Xiāngbīn Zhèn湘滨镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn48.736
Xiàngjiā Zhèn向家镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn16.151
Xiāngsī Xiāng相思乡LandgemeindeYuèyáng Xiàn16.744
Xìngfú Xiāng幸福乡LandgemeindeHuáróng Xiàn32.942
Xīnhé Xiāng新河乡LandgemeindeHuáróng Xiàn35.880
Xīnjiàn Xiāng新建乡LandgemeindeHuáróng Xiàn20.485
Xīnkāi Zhèn新开镇KleinstadtYuèyáng Xiàn33.940
Xīnqiáng Zhèn新墙镇KleinstadtYuèyáng Xiàn32.457
Xīnquán Zhèn新泉镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn69.802
Xīnshì Zhèn新市镇KleinstadtMìluó Shì28.072
Xīntáng Xiāng新塘乡LandgemeindeMìluó Shì10.604
Xītáng Zhèn [incl. Sānhé Xiāng]西塘镇KleinstadtYuèyánglóu Qū42.667
Xŭshì Zhèn许市镇KleinstadtJūnshān Qū29.599
Yánglínjiē Zhèn [Yánglín Zhèn]杨林街镇KleinstadtYuèyáng Xiàn27.401
Yánglínzhài Xiāng杨林寨乡LandgemeindeXiāngyīn Xiàn22.210
Yánglóusī Zhèn羊楼司镇KleinstadtLínxiāng Shì38.835
Yángshāhú Zhèn [Yuánjiāpū Zhèn]洋沙湖镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn20.077
Yíngtián营田办事处Sonstiges GebietMìluó Shì1.871
Yíngtián Zhèn营田镇KleinstadtMìluó Shì31.749
Yŏngshēng Xiāng咏生乡LandgemeindePíngjiāng Xiàn3.194
Yuántán Zhèn源潭镇KleinstadtLínxiāng Shì15.796
Yuánzhŏngchăng 原种场Sonstiges GebietMìluó Shì3.285
Yùchí Xiāng玉池乡LandgemeindeMìluó Shì5.950
Yuèhuà Gōngkuàngqū 岳化工矿区Sonstiges GebietYúnxī Qū28.992
Yuètián Zhèn月田镇KleinstadtYuèyáng Xiàn40.180
Yuèyánglóu Jiēdào岳阳楼街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū35.290
Yúnshān Xiāng云山乡LandgemeindeYuèyáng Xiàn9.279
Yúnxī Jiēdào [incl. Yúnxī Xiāng, Yŏngjì Xiāng]云溪街道Urbaner UnterbezirkYúnxī Qū59.311
Yúpíng Zhèn余坪镇KleinstadtPíngjiāng Xiàn33.041
Yǔshān Zhèn [incl. Nánshān Xiāng, Zhōngnán Xiāng]禹山镇KleinstadtHuáróng Xiàn45.504
Zhānggŭyīng Zhèn张谷英镇KleinstadtYuèyáng Xiàn26.581
Zhānghuá Zhèn [Chéngguān Zhèn]章华镇KleinstadtHuáróng Xiàn99.728
Zhāngshù Zhèn樟树镇KleinstadtXiāngyīn Xiàn22.420
Zhànqián Jiēdào站前街道Urbaner UnterbezirkYuèyánglóu Qū35.542
Zhānqiáo Zhèn詹桥镇KleinstadtLínxiāng Shì37.050
Zhìfēng Xiāng智峰乡LandgemeindeMìluó Shì9.151
Zhìhédù Zhèn治河渡镇KleinstadtHuáróng Xiàn28.000
Zhōngfáng Zhèn忠防镇KleinstadtLínxiāng Shì28.759
Zhōngzhōu Xiāng中洲乡LandgemeindeYuèyáng Xiàn26.442
Zhùzīkŏu Zhèn注滋口镇KleinstadtHuáróng Xiàn39.845

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.