Startseite
Karte anzeigen

China: Yŏngzhōu Shì (Húnán)

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Yŏngzhōu Shì.

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Dào Xiàn道县Landkreis606.299
Dōng'ān Xiàn东安县Landkreis546.744
Jiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn江华瑶族自治县Autonomer Kreis411.539
Jiāngyŏng Xiàn江永县Landkreis231.898
Lánshān Xiàn蓝山县Landkreis328.385
Lĕngshuĭtān Qū冷水滩区Bezirk488.010
Línglíng Qū零陵区Bezirk532.705
Níngyuăn Xiàn宁远县Landkreis702.562
Qíyáng Shì祁阳市Kreisfreie Stadt852.204
Shuāngpái Xiàn双牌县Landkreis164.947
Xīntián Xiàn新田县Landkreis328.982
Yŏngzhōu Shì永州市Stadt auf Präfekturebene5.194.275

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Yŏngzhōu Shì.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Bābăo Zhèn [incl. Nèixià Xiāng]八宝镇KleinstadtQíyáng Shì34.911
Bǎijiāpíng Zhèn柏家坪镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn54.777
Báimădù Zhèn白马渡镇KleinstadtDào Xiàn32.257
Báimángpū Zhèn白芒铺镇KleinstadtDào Xiàn26.006
Báimángyíng Zhèn白芒营镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn42.818
Báishuĭ Zhèn白水镇KleinstadtQíyáng Shì55.677
Báiyáshì Zhèn [incl. Dàjiāngkŏu Xiāng]白牙市镇KleinstadtDōng'ān Xiàn130.256
Băo'ān Zhèn保安镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn26.462
Bèijiāng Xiāng贝江乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn9.868
Càishì Zhèn蔡市镇KleinstadtLĕngshuĭtān Qū12.750
Céntiānhé Zhèn [incl. Dōngtián Zhèn, Wùjiāng Xiāng, Huājiāng Xiāng]涔天河镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn25.231
Chálín Zhèn茶林镇KleinstadtShuāngpái Xiàn8.292
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urbaner UnterbezirkLínglíng Qū45.120
Chuānyán Xiāng川岩乡LandgemeindeDōng'ān Xiàn15.480
Chù Mùchăng畜牧场Sonstiges GebietQíyáng Shì605
Cítángwéi Zhèn祠堂圩镇KleinstadtLánshān Xiàn13.467
Cūshíjiāng Zhèn粗石江镇KleinstadtJiāngyŏng Xiàn25.912
Dàcūndiàn Zhèn大村甸镇KleinstadtQíyáng Shì27.369
Dàlùpū Zhèn大路铺镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn28.314
Dàmiàokŏu Línchăng大庙口林场Sonstiges GebietDōng'ān Xiàn3.706
Dàmiàokŏu Zhèn大庙口镇KleinstadtDōng'ān Xiàn31.176
Dàngdĭ Xiāng凼底乡LandgemeindeLínglíng Qū17.314
Dàojiāng Zhèn [→ Liánxī Jiēdào, Xīzhōu Jiēdào]道江镇KleinstadtDào Xiàn73.908
Dào Xiàn Dàpíngpū Nóngchăng道县大坪铺农场Sonstiges GebietDào Xiàn373
Dào Xiàn Qiáotóu Línchăng道县桥头林场Sonstiges GebietDào Xiàn6.064
Dào Xiàn Yuèyán Línchăng道县月岩林场Sonstiges GebietDào Xiàn3.282
Dàpíngtáng Zhèn大坪塘镇KleinstadtXīntián Xiàn14.552
Dàqiáo Yáozú Xiāng大桥瑶族乡LandgemeindeLánshān Xiàn7.595
Dàqìngpíng Xiāng大庆坪乡LandgemeindeLínglíng Qū22.654
Dàshèng Zhèn大盛镇KleinstadtDōng'ān Xiàn26.966
Dàshíqiáo Xiāng大石桥乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn19.542
Dàwéi Zhèn大圩镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn23.676
Dàxī Xiāng大锡乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn4.499
Dàzhōngqiáo Zhèn大忠桥镇KleinstadtQíyáng Shì42.453
Dōngmén Jiēdào东门街道Urbaner UnterbezirkDào Xiàn12.610
Duānqiáopū Zhèn端桥铺镇KleinstadtDōng'ān Xiàn37.342
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū33.696
Fènghuáng Xiāng [incl. Báiguŏshì Xiāng]凤凰乡LandgemeindeQíyáng Shì11.106
Fùjiāqiáo Zhèn富家桥镇KleinstadtLínglíng Qū37.364
Fùtáng Jiēdào富塘街道Urbaner UnterbezirkDào Xiàn10.204
Gānziyuán Zhèn柑子园镇KleinstadtDào Xiàn26.956
Gāoshān Xiāng高山乡LandgemeindeXīntián Xiàn10.345
Gāoxīshì Zhèn高溪市镇KleinstadtLĕngshuĭtān Qū13.543
Gōngbà Zhèn蚣坝镇KleinstadtDào Xiàn41.539
Gōngjiāpíng Zhèn龚家坪镇KleinstadtQíyáng Shì27.340
Gōngyè Yuánqū 工业园区Sonstiges GebietLĕngshuĭtān Qū5.691
Guānyīntān Zhèn观音滩镇KleinstadtQíyáng Shì32.380
Héjiādòng Zhèn何家洞镇KleinstadtShuāngpái Xiàn9.055
Hélùkŏu Zhèn河路口镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn18.892
Hénglĭng Yáozú Xiāng横岭瑶族乡LandgemeindeDào Xiàn7.140
Héngtáng Zhèn横塘镇KleinstadtDōng'ān Xiàn27.337
Hétíng Zhèn禾亭镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn38.617
Hóngtángyíng Yáozú Xiāng洪塘营瑶族乡LandgemeindeDào Xiàn11.887
Huángjiălĭng Xiāng黄甲岭乡LandgemeindeJiāngyŏng Xiàn12.901
Huángnídòng Línchăng黄泥洞林场Sonstiges GebietDōng'ān Xiàn5.591
Huángnítáng Zhèn黄泥塘镇KleinstadtQíyáng Shì24.281
Huángtiánpū Zhèn黄田铺镇KleinstadtLínglíng Qū23.991
Huángyángsī Zhèn黄阳司镇KleinstadtLĕngshuĭtān Qū28.748
Huāqiáojiē Zhèn花桥街镇KleinstadtLĕngshuĭtān Qū13.223
Huāqiáo Zhèn花桥镇KleinstadtDōng'ān Xiàn13.596
Huílóngwéi Zhèn回龙圩镇KleinstadtJiāngyŏng Xiàn11.696
Huìyuán Yáozú Xiāng汇源瑶族乡LandgemeindeLánshān Xiàn1.711
Jiāngcūn Zhèn江村镇KleinstadtShuāngpái Xiàn16.357
Jiāngdòng Yáozú Xiāng浆洞瑶族乡LandgemeindeLánshān Xiàn4.106
Jiānghuá Línyè Căiyùchăng 江华林业采育场Sonstiges GebietJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn6.711
Jiăntóu Zhèn枧头镇KleinstadtXīntián Xiàn17.267
Jìcūn Zhèn骥村镇KleinstadtXīntián Xiàn14.537
Jiēlǚqiáo Jiēdào接履桥街道Urbaner UnterbezirkLínglíng Qū19.578
Jièpái Xiāng界牌乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn14.282
Jìnbăotáng Zhèn进宝塘镇KleinstadtQíyáng Shì24.728
Jīndòng Zhèn [incl. Xiăojīndòng Xiāng]金洞镇KleinstadtQíyáng Shì13.805
Jĭngtóuwéi Zhèn井头圩镇KleinstadtDōng'ān Xiàn44.880
Jīngzhú Yáozú Xiāng荆竹瑶族乡LandgemeindeLánshān Xiàn3.293
Jīnlíng Zhèn金陵镇KleinstadtXīntián Xiàn8.384
Jīnpén Zhèn [Jīnpénwéi Xiāng]金盆镇KleinstadtXīntián Xiàn18.770
Jiŭyíshān Yáozú Xiāng九疑山瑶族乡LandgemeindeNíngyuăn Xiàn25.738
Lánjiăoshān Jiēdào岚角山街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū22.279
Lánshān Huángmáolĭng Cháchăng蓝山黄毛岭茶场Sonstiges GebietLánshān Xiàn124
Lánshān Jiāngdòng Línchăng蓝山浆洞林场Sonstiges GebietLánshān Xiàn69
Lánshān Jīngzhú Línchăng蓝山荆竹林场Sonstiges GebietLánshān Xiàn68
Lánshān Nánlĭng Línchăng蓝山南岭林场Sonstiges GebietLánshān Xiàn686
Lánshān Yuánzhŏngchăng蓝山原种场Sonstiges GebietLánshān Xiàn64
Lánxī Yáozú Xiāng兰溪瑶族乡LandgemeindeJiāngyŏng Xiàn5.053
Lèfútáng Xiāng乐福堂乡LandgemeindeDào Xiàn12.990
Lĕngshuĭjĭng Xiāng冷水井乡LandgemeindeXīntián Xiàn7.295
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn71.255
Liăngchàhé Xiāng两岔河乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn3.763
Liánhuā Xiāng莲花乡LandgemeindeXīntián Xiàn9.547
Lĭjiāpíng Xiāng理家坪乡LandgemeindeShuāngpái Xiàn13.900
Líjiāpíng Zhèn黎家坪镇KleinstadtQíyáng Shì43.570
Língjiăoshān Jiēdào菱角山街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū35.471
Língjiăotáng Zhèn菱角塘镇KleinstadtLínglíng Qū23.917
Lítóu Yáozú Xiāng犁头瑶族乡LandgemeindeLánshān Xiàn1.423
Lĭxī Zhèn鲤溪镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn40.843
Lóngbó Zhèn [incl. Píngfútóu Xiāng, Shàngrénlĭ Xiāng, Yŏngjiāng Xiāng]泷泊镇KleinstadtShuāngpái Xiàn70.887
Lóngquán Zhèn龙泉镇KleinstadtXīntián Xiàn98.496
Lúhóngshì Zhèn芦洪市镇KleinstadtDōng'ān Xiàn50.463
Lùmăqiáo Zhèn鹿马桥镇KleinstadtDōng'ān Xiàn27.496
Májiāng Zhèn麻江镇KleinstadtShuāngpái Xiàn7.251
Màojiā Xiāng茂家乡LandgemeindeXīntián Xiàn8.402
Máojùn Zhèn毛俊镇KleinstadtLánshān Xiàn30.745
Máolĭ Xiāng毛里乡LandgemeindeXīntián Xiàn12.547
Máozhú Zhèn茅竹镇KleinstadtQíyáng Shì19.833
Măpíng Nóngyè Kāifāqū马坪农业开发区Sonstiges GebietLĕngshuĭtān Qū3.671
Măshì Zhèn码市镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn25.931
Méihuā Zhèn梅花镇KleinstadtDào Xiàn33.328
Méiwān Jiēdào梅湾街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū60.265
Méixī Zhèn梅溪镇KleinstadtQíyáng Shì21.897
Ménlóuxià Yáozú Xiāng门楼下瑶族乡LandgemeindeXīntián Xiàn7.588
Miánhuāpíng Yáozú Xiāng棉花坪瑶族乡LandgemeindeNíngyuăn Xiàn2.203
Nánjīndù Jiēdào南津渡街道Urbaner UnterbezirkLínglíng Qū44.146
Nánqiáo Zhèn南桥镇KleinstadtDōng'ān Xiàn28.101
Nánshì Zhèn楠市镇KleinstadtLánshān Xiàn27.190
Niújiăobà Zhèn牛角坝镇KleinstadtLĕngshuĭtān Qū19.701
Pānshì Zhèn潘市镇KleinstadtQíyáng Shì37.522
Pŭlìqiáo Zhèn普利桥镇KleinstadtLĕngshuĭtān Qū36.850
Qiānjiātóng Yáozú Xiāng千家峒瑶族乡LandgemeindeJiāngyŏng Xiàn8.180
Qiáoshì Xiāng桥市乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn10.350
Qiáotóupū Zhèn桥头铺镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn24.772
Qiáotóu Zhèn桥头镇KleinstadtDào Xiàn22.664
Qīlĭdiàn Jiēdào七里店街道Urbaner UnterbezirkLínglíng Qū50.682
Qīlĭqiáo Zhèn [incl. Guàbǎngshān Xiāng]七里桥镇KleinstadtQíyáng Shì32.194
Qīngshuĭqiáo Zhèn清水桥镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn34.384
Qīngtáng Zhèn清塘镇KleinstadtDào Xiàn31.429
Qīngtáng Zhuàngzú Xiāng清塘壮族乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn5.144
Rénhé Zhèn仁和镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn28.869
Rénwān Jiēdào仁湾街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū20.687
Sānjĭng Zhèn三井镇KleinstadtXīntián Xiàn10.955
Sānkŏutáng Zhèn三口塘镇KleinstadtQíyáng Shì19.165
Shàibĕitān Yáozú Xiāng晒北滩瑶族乡LandgemeindeQíyáng Shì4.502
Shàngguān Jiēdào上关街道Urbaner UnterbezirkDào Xiàn22.849
Shàngjiāngwéi Zhèn上江圩镇KleinstadtJiāngyŏng Xiàn18.578
Shànglĭngqiáo Zhèn [incl. Zhúshānqiáo Zhèn]上岭桥镇KleinstadtLĕngshuĭtān Qū37.841
Shàngwújiāng Yáozú Xiāng上梧江瑶族乡LandgemeindeShuāngpái Xiàn10.587
Shānhú Jiēdào珊瑚街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū10.746
Shĕnzhāngtáng Yáozú Xiāng [incl. Jĭngtáng Xiāng]审章塘瑶族乡LandgemeindeDào Xiàn19.879
Shígŭyuán Xiāng [incl. Shàngsīyuán Xiāng]石鼓源乡LandgemeindeQíyáng Shì10.910
Shíqīshì Zhèn石期市镇KleinstadtDōng'ān Xiàn34.821
Shíshānjiăo Jiēdào石山脚街道Urbaner UnterbezirkLínglíng Qū23.967
Shíyáng Zhèn石羊镇KleinstadtXīntián Xiàn25.162
Shíyántóu Zhèn石岩头镇KleinstadtLínglíng Qū34.174
Shízì Xiāng十字乡LandgemeindeXīntián Xiàn13.051
Shòuyàn Zhèn寿雁镇KleinstadtDào Xiàn65.706
Shuāngpái Dăgŭpíng Línchăng双牌打鼓坪林场Sonstiges GebietShuāngpái Xiàn3.933
Shuāngpái Xŭxīnglĭng Línchăng双牌五星岭林场Sonstiges GebietShuāngpái Xiàn3.634
Shuĭkŏushān Zhèn水口山镇KleinstadtLínglíng Qū34.105
Shuĭkŏu Zhèn水口镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn7.943
Shuĭlĭng Xiāng水岭乡LandgemeindeDōng'ān Xiàn11.271
Shuĭshì Zhèn水市镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn63.323
Shùnlíng Zhèn [→ Wénmiào Jiēdào, Shùnlíng Jiēdào, Tóngshān Jiēdào, Dōngxī Jiēdào]舜陵镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn127.115
Shūzipū Xiāng梳子铺乡LandgemeindeLínglíng Qū19.379
Sìmăqiáo Zhèn四马桥镇KleinstadtDào Xiàn29.897
Sōngbó Yáozú Xiāng松柏瑶族乡LandgemeindeJiāngyŏng Xiàn9.053
Suŏchéng Zhèn所城镇KleinstadtLánshān Xiàn22.592
Tăfēng Zhèn [incl. Zhúguănsì Zhèn]塔峰镇KleinstadtLánshān Xiàn118.949
Tàipíngwéi Zhèn太平圩镇KleinstadtLánshān Xiàn25.252
Tàipíng Zhèn太平镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn48.561
Tángdĭ Xiāng塘底乡LandgemeindeShuāngpái Xiàn4.818
Táochuān Zhèn桃川镇KleinstadtJiāngyŏng Xiàn44.511
Táolĭng Zhèn陶岭镇KleinstadtXīntián Xiàn10.707
Tāowéi Zhèn涛圩镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn27.549
Tiāntáng Zhèn天堂镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn34.752
Tóngmùluò Yáozú Xiāng桐木漯瑶族乡LandgemeindeNíngyuăn Xiàn3.204
Tuójiāng Zhèn沱江镇KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn79.648
Tŭshì Zhèn土市镇KleinstadtLánshān Xiàn28.227
Wànjiāzhuāng Jiēdào万家庄街道Urbaner UnterbezirkDào Xiàn13.125
Wānjĭng Zhèn湾井镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn34.222
Wèizhúkŏu Xiāng蔚竹口乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn7.172
Wénfùshì Zhèn文富市镇KleinstadtQíyáng Shì25.117
Wénmíngpū Zhèn文明铺镇KleinstadtQíyáng Shì35.982
Wŭlĭpái Zhèn五里牌镇KleinstadtShuāngpái Xiàn13.555
Wǔlóngshān Yáozú Xiāng [Huāngtáng Xiāng]五龙山瑶族乡LandgemeindeNíngyuăn Xiàn7.690
Wútóng Jiēdào梧桐街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū43.699
Wúxī Zhèn [→ Lóngshān Jiēdào, Chánghóng Jiēdào, Wúxī Jiēdào]浯溪街道KleinstadtQíyáng Shì174.363
Xiàcéngpū Zhèn夏层铺镇KleinstadtJiāngyŏng Xiàn21.377
Xiàmădù Zhèn下马渡镇KleinstadtQíyáng Shì43.120
Xiāngjiāng Xiāng湘江乡LandgemeindeJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn5.458
Xiāngjiāngyuán Yáozú Xiāng [Zĭliáng Xiāng]湘江源瑶族乡LandgemeindeLánshān Xiàn2.314
Xiánglínpū Zhèn祥霖铺镇KleinstadtDào Xiàn40.275
Xiānzijiăo Zhèn仙子脚镇KleinstadtDào Xiàn26.902
Xiàojiāyuán Jiēdào肖家园街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū18.274
Xiàojiā Zhèn [incl. Xiàojiācūn Zhèn, Dàjiāng Línchăng]肖家镇KleinstadtQíyáng Shì33.833
Xiāopŭ Zhèn潇浦镇KleinstadtJiāngyŏng Xiàn38.372
Xiăowéi Zhuàngzú Zhèn小圩壮族乡KleinstadtJiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn19.976
Xīnchē Xiāng新车乡LandgemeindeDào Xiàn21.280
Xīnlóng Zhèn新隆镇KleinstadtXīntián Xiàn11.960
Xīnwéijiāng Zhèn新圩江镇KleinstadtDōng'ān Xiàn24.782
Xīnwéi Zhèn新圩镇KleinstadtLánshān Xiàn40.510
Xīnwéi Zhèn新圩镇KleinstadtXīntián Xiàn17.380
Xújiājĭng Jiēdào徐家井街道Urbaner UnterbezirkLínglíng Qū29.822
Yángcūndiàn Xiāng杨村甸乡LandgemeindeLĕngshuĭtān Qū13.784
Yángjiăotáng Zhèn羊角塘镇KleinstadtQíyáng Shì53.165
Yángjiāqiáo Jiēdào杨家桥街道Urbaner UnterbezirkLĕngshuĭtān Qū40.362
Yángmíngshān Línchăng阳明山林场Sonstiges GebietShuāngpái Xiàn2.678
Yíngjiāng Jiēdào营江街道Urbaner UnterbezirkDào Xiàn13.749
Yītáng Zhèn伊塘镇KleinstadtLĕngshuĭtān Qū16.729
Yóutíngwéi Zhèn邮亭圩镇KleinstadtLínglíng Qū49.105
Yuánkŏu Yáozú Xiāng源口瑶族乡LandgemeindeJiāngyŏng Xiàn6.705
Yuánzhŏngchăng 原种场Sonstiges GebietQíyáng Shì2.376
Yŭnshān Zhèn允山镇KleinstadtJiāngyŏng Xiàn29.560
Zhīshìpíng Xiāng知市坪乡LandgemeindeXīntián Xiàn12.037
Zhōnghé Zhèn中和镇KleinstadtNíngyuăn Xiàn60.547
Zhūshān Zhèn珠山镇KleinstadtLínglíng Qū57.387
Zĭxīshì Zhèn紫溪市镇KleinstadtDōng'ān Xiàn33.480

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.