Startseite
Karte anzeigen

China: Yīchūn Shì (Hēilóngjiāng)

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Yīchūn Shì (Stadt auf Präfekturebene).

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Dàqìngshān Xiàn [incl. Dàilĭng Qū, Lǎngxiāng Zhèn]大箐山县Landkreis91.556
Fēnglín Xiàn [incl. Xīnqīng Qū, Wŭyíng Qū, Hóngxīng Qū]丰林县Landkreis98.894
Jiāyìn Xiàn嘉荫县Landkreis69.167
Jīnlín Qū [incl. Xīlín Qū, Jīnshāntún Qū]金林区Bezirk91.959
Nánchà Xiàn [Nánchà Qū]南岔县Landkreis118.593
Tāngwàng Xiàn [incl. Tāngwànghé Qū, Wūyīlĭng Qū]汤旺县Landkreis51.538
Tiĕlì Shì铁力市Kreisfreie Stadt290.072
Wūcuì Qū [incl. Cuìluán Qū, Wūmăhé Qū (Teile)]乌翠区Bezirk75.031
Yīměi Qū [incl. Yīchūn Qū, Mĕixī Qū, Wūmăhé Qū (Teile)]伊美区Bezirk188.327
Yŏuhăo Qū [incl. Shànggānlĭng Qū]友好区Bezirk72.989
Yīchūn Shì伊春市Stadt auf Präfekturebene1.148.126

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Yīchūn Shì.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Ānquán Jīngyíngsuŏ安全经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū276
Ātínghé Línchăng阿廷河林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn150
Báishān Línchăng白山林场Sonstiges GebietJīnlín Qū1.395
Băoxīng Zhèn保兴镇KleinstadtJiāyìn Xiàn6.575
Bĕigōu Línchăng北沟林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn159
Bĕiyĭng Línchăng北影林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn382
Bìcāngkù Línchăng碧仓库林场Sonstiges GebietYīměi Qū168
Bìyún Jīngyíngsuŏ碧云经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū427
Chángqīng Jīngyíngsuŏ长青经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū358
Chángshèng Xiāng常胜乡LandgemeindeJiāyìn Xiàn2.722
Cháoyáng Jiēdào朝阳街道Urbaner UnterbezirkYīměi Qū8.918
Cháoyáng Jīngyíngsuŏ朝阳经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū572
Cháoyáng Zhèn朝阳镇KleinstadtJiāyìn Xiàn26.047
Cháshān Jīngyíngsuŏ查山经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū148
Chénmíng Zhèn晨明镇KleinstadtNánchà Xiàn9.810
Chōngfēng Jīngyíngsuŏ冲锋经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū616
Cuìbĕi Línchăng翠北林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn891
Cuìlĭng Jīngyíngsuŏ翠岭经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū678
Cuìluánhé Jīngyíngsuŏ翠峦河经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū385
Dàilĭng Zhèn带岭镇KleinstadtDàqìngshān Xiàn32.259
Dàkūnlún Jīngyíngsuŏ大昆仑经营所Sonstiges GebietJīnlín Qū833
Dàxīlín Línchăng大西林林场Sonstiges GebietYīměi Qū4.271
Dōngfānghóng Nóngchăng东方红农场Sonstiges GebietWūcuì Qū83
Dōngkă Línchăng东卡林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū116
Dōngkèlín Línchăng东克林林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn321
Dōngshēng Línchăng东升林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn118
Dōngshēng Zhèn东升镇KleinstadtYīměi Qū5.179
Duìqīngshān Jīngyíngsuŏ对青山经营所Sonstiges GebietYīměi Qū811
Èrlóngshān Línchăng二龙山林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn107
Èrpíhé Jīngyíngsuŏ二皮河经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn177
Èrqīnghé Línchăng二清河林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn395
Èryáng Jīngyíngsuŏ二杨经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn179
Fèndòu Jīngyíngsuŏ奋斗经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn739
Fèndòu Línchăng奋斗林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū62
Fēnggōu Jīngyíngsuŏ丰沟经营所Sonstiges GebietJīnlín Qū673
Fēnglì Línchăng丰丽林场Sonstiges GebietJīnlín Qū949
Fēnglĭng Línchăng丰岭林场Sonstiges GebietJīnlín Qū543
Fēnglín Línchăng丰林林场Sonstiges GebietJīnlín Qū887
Fēngmào Línchăng丰茂林场Sonstiges GebietJīnlín Qū937
Fúmín Línchăng福民林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn300
Fŭyùhé Jīngyíngsuŏ抚育河经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū441
Gāofēng Línchăng高峰林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn314
Gōngnóng Xiāng工农乡LandgemeindeTiĕlì Shì10.160
Gòngqīng Jīngyíngsuŏ共青经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn229
Guăngchuān Jīngyíngsuŏ广川经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū297
Hàoliánghé Huàféi Chăng 浩良河化肥厂Sonstiges GebietNánchà Xiàn4.597
Hàoliánghé Jīngyíngsuŏ浩良河经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn1.017
Hàoliánghé Zhèn浩良河镇KleinstadtNánchà Xiàn15.639
Hébĕi Jīngyíngsuŏ河北经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū261
Héngshān Jīngyíngsuŏ横山经营所Sonstiges GebietJīnlín Qū859
Hóngguāng Xiāng红光乡LandgemeindeJiāyìn Xiàn2.620
Hónglín Jīngyíngsuŏ红林经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn536
Hóngshān Jiēdào上甘岭镇Urbaner UnterbezirkYŏuhăo Qū16.792
Hóngshān Jīngyíngsuŏ红山经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū130
Hóngshēng Jiēdào红升街道Urbaner UnterbezirkYīměi Qū47.423
Hóngxīng Zhèn红星镇KleinstadtFēnglín Xiàn18.890
Huàlín Jīngyíngsuŏ桦林经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn356
Huănlĭng Jīngyíngsuŏ缓岭经营所Sonstiges GebietYīměi Qū575
Huàpí Qiāngzi Línchăng桦皮羌子林场Sonstiges GebietYīměi Qū238
Huàyáng Jīngyíngsuŏ桦阳经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn808
Hùjiā Xiāng沪嘉乡LandgemeindeJiāyìn Xiàn2.255
Huòjíhé Línchăng霍吉河林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn196
Jiānshānhé Jīngyíngsuŏ尖山河经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū549
Jiànxīn Línchăng建新林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn315
Jiāyìn Nóngchăng嘉荫农场Sonstiges GebietJiāyìn Xiàn7.881
Jiĕfàng Jīngyíngsuŏ解放经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū819
Jiéyuán Jīngyíngsuŏ桔源经营所Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn420
Jiéyuán Línchăng结源林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn330
Jīnshāhé Línchăng金沙河林场Sonstiges GebietYīměi Qū218
Jīnshāntún Zhèn [incl. Fèndòu Jiēdào]金山屯镇KleinstadtJīnlín Qū30.977
Jīzhuăhé Línchăng鸡爪河林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū102
Jùnlĭng Línchăng峻岭林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn228
Kāiyuánhé Línchăng开源河林场Sonstiges GebietWūcuì Qū257
Kèlín Jīngyíngsuŏ克林经营所Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn378
Kūnlúnqì Línchăng昆仑气林场Sonstiges GebietWūcuì Qū750
Kùsītè Línchăng库斯特林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn156
Lăngxiāng Zhèn [incl. Lǎngxiāng Línyèjú]朗乡镇KleinstadtDàqìngshān Xiàn59.297
Lánxīn Jīngyíngsuŏ兰新经营所Sonstiges GebietYīměi Qū398
Liàngzihé Línchăng亮子河林场Sonstiges GebietNánchà Xiàn474
Lìfēng Jīngyíngsuŏ丽丰经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn340
Lìlín Jīngyíngsuŏ丽林经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn518
Lĭngfēng Línchăng岭峰林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū162
Línhăi Línchăng林海林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn429
Liŭshùhé Línchăng柳树河林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn362
Liŭshù Jīngyíngsuŏ柳树经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn637
Lǜyuán Línchăng绿源林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū83
Mălián Línchăng马连林场Sonstiges GebietJiāyìn Xiàn189
Mehé Jīngyíngsuŏ么河经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū2.051
Mĕifēng Línchăng美峰林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn505
Mĕilín Jīngyíngsuŏ美林经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū189
Mĕilín Línchăng美林林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn348
Mĕixī Zhèn美溪镇KleinstadtYīměi Qū31.247
Móshíshān Jīngyíngsuŏ磨石山经营所Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn355
Nánchà Jīngyíngsuŏ南岔经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn585
Nánchà Zhèn [incl. Xīshuĭ Jiēdào, Liánhé Jiēdào, Dōngshēng Jiēdào]西水街道办事处KleinstadtNánchà Xiàn73.554
Nángōu Línchăng南沟林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn168
Niánfēng Cháoxiǎnzú Xiāng年丰朝鲜族乡LandgemeindeTiĕlì Shì12.610
Píngshān Jīngyíngsuŏ平山经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn316
Píngyuán Jīngyíngsuŏ平原经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn405
Qiánfēng Línchăng前丰林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn510
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urbaner UnterbezirkYīměi Qū48.313
Qiánjìn Jīngyíngsuŏ前进经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū137
Qiánwèi Línchăng前卫林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn398
Qīnghé Línchăng清河林场Sonstiges GebietJiāyìn Xiàn96
Qīnglín Línchăng青林林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn370
Qīngshānkŏu Línchăng青山口林场Sonstiges GebietYīměi Qū291
Qīngshān Línchăng青山林场Sonstiges GebietWūcuì Qū519
Qīngshān Nóngchăng青山农场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū271
Qīngshān Xiāng青山乡LandgemeindeJiāyìn Xiàn2.029
Qīngshuĭhé Jīngyíngsuŏ清水河经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn351
Qīngyáng Jīngyíngsuŏ青杨经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū262
Quánlín Línchăng泉林林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn350
Quánshí Línchăng泉石林场Sonstiges GebietJiāyìn Xiàn209
Qúnluán Jīngyíngsuŏ群峦经营所Sonstiges GebietYīměi Qū366
Rìxīn Línchăng日新林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn273
Sānchàhé Línchăng三岔河林场Sonstiges GebietNánchà Xiàn645
Sāngŭliú Jīngyíngsuŏ三股流经营所Sonstiges GebietYīměi Qū594
Sānhé Jīngyíngsuŏ三合经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū714
Sānyáng Línchăng三杨林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn193
Shānfēng Línchăng山峰林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū1
Shàngyóu Línchăng上游林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn410
Shílín Línchăng石林林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn195
Shítóuhé Línchăng石头河林场Sonstiges GebietNánchà Xiàn768
Shŏuhŭshān Línchăng守虎山林场Sonstiges GebietJiāyìn Xiàn379
Shuāngfēng Línyèjú双丰林业局Sonstiges GebietTiĕlì Shì10.325
Shuāngfēng Zhèn双丰镇KleinstadtTiĕlì Shì49.248
Shuāngzihé Jiēdào双子河街道Urbaner UnterbezirkYŏuhăo Qū13.786
Shŭguāng Jiēdào曙光街道Urbaner UnterbezirkWūcuì Qū22.608
Shuĭyuán Línchăng水源林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn1.020
Shùnlìhé Línchăng顺利河林场Sonstiges GebietYīměi Qū299
Sìhéyíng Línchăng四合营林场Sonstiges GebietNánchà Xiàn564
Sōnglĭng Jīngyíngsuŏ松岭经营所Sonstiges GebietYīměi Qū363
Sōnglín Línchăng松林林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn440
Sōngqīng Jīngyíngsuŏ松青经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn2.277
Sōngyuán Línchăng松园林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū200
Tàipíng Jīngyíngsuŏ太平经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn523
Tàipíng Línchăng太平林场Sonstiges GebietJiāyìn Xiàn118
Tāngbĕi Línchăng汤北林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn412
Tānghónglĭng Línchăng汤洪岭林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn379
Tānglín Línchăng汤林林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn1.020
Tāngnán Línchăng汤南林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn476
Tāngwànghé Zhèn [incl. Hénán Jiēdào, Hébĕi Jiēdào]汤旺河镇Urbaner UnterbezirkTāngwàng Xiàn27.173
Táoshān Línyèjú桃山林业局Sonstiges GebietTiĕlì Shì11.165
Táoshān Zhèn桃山镇KleinstadtTiĕlì Shì51.591
Tiĕlì Línyèjú铁力林业局Sonstiges GebietTiĕlì Shì14.393
Tiĕlín Jiēdào铁林街道Urbaner UnterbezirkYŏuhăo Qū16.304
Tiĕlì Nóngchăng铁力农场Sonstiges GebietTiĕlì Shì9.351
Tiĕlì Zhèn铁力镇KleinstadtTiĕlì Shì107.621
Tuánjié Jīngyíngsuŏ团结经营所Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn424
Wángyáng Xiāng王杨乡LandgemeindeTiĕlì Shì13.608
Wèiguó Línchăng卫国林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū372
Wēilĭng Jīngyíngsuŏ威岭经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn253
Wòlónghé Línchăng卧龙河林场Sonstiges GebietYīměi Qū400
Wŭdàokù Jīngyíngsuŏ五道库经营所Sonstiges GebietYīměi Qū789
Wūlāgā Jīngyíngsuŏ乌拉嘎经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn291
Wūlāgā Zhèn乌拉嘎镇KleinstadtJiāyìn Xiàn4.582
Wūmăhé Jiēdào乌马河街道Urbaner UnterbezirkWūcuì Qū24.583
Wŭxīnghé Jīngyíngsuŏ五星河经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn207
Wŭxīng Jiēdào五星街道Urbaner UnterbezirkFēnglín Xiàn3.288
Wūyīlĭng Zhèn乌伊岭镇KleinstadtTāngwàng Xiàn17.032
Wŭyíng Zhèn五营镇KleinstadtFēnglín Xiàn27.041
Wūyún Zhèn乌云镇KleinstadtJiāyìn Xiàn7.894
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urbaner UnterbezirkWūcuì Qū16.484
Xiàngyáng Xiāng向阳乡LandgemeindeJiāyìn Xiàn5.571
Xiăokūnlún Línchăng小昆仑林场Sonstiges GebietJīnlín Qū1.017
Xiàoshān Línchăng笑山林场Sonstiges GebietFēnglín Xiàn520
Xīlĭng Línchăng西岭林场Sonstiges GebietWūcuì Qū384
Xīlín Zhèn [incl. Xīnxīng Jiēdào, Xīnxīng Jiēdào]西林镇KleinstadtJīnlín Qū52.741
Xīnfēng Línchăng新风林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū139
Xīng'ān Jiēdào兴安街道Urbaner UnterbezirkFēnglín Xiàn16.813
Xīnqīng Zhèn新青镇KleinstadtFēnglín Xiàn19.944
Xīshuĭ Jīngyíngsuŏ溪水经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū672
Xùrì Jiēdào旭日街道Urbaner UnterbezirkYīměi Qū36.121
Yángguāng Línchăng阳光林场Sonstiges GebietYŏuhăo Qū81
Yángshùhé Jīngyíngsuŏ杨树河经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn479
Yánshí Jīngyíngsuŏ岩石经营所Sonstiges GebietNánchà Xiàn628
Yīdōng Jīngyíngsuŏ伊东经营所Sonstiges GebietYīměi Qū534
Yīlín Jīngyíngsuŏ伊林经营所Sonstiges GebietYīměi Qū594
Yīmĭn Línchăng伊敏林场Sonstiges GebietWūcuì Qū2.292
Yíngchūn Xiāng迎春乡LandgemeindeNánchà Xiàn5.075
Yīqīng Jīngyíngsuŏ伊青经营所Sonstiges GebietYīměi Qū217
Yíshān Línchăng移山林场Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn289
Yŏngfēng Jīngyíngsuŏ永丰经营所Sonstiges GebietFēnglín Xiàn200
Yŏngqīng Jīngyíngsuŏ永青经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū137
Yŏngshèng Jīngyíngsuŏ永胜经营所Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn230
Yŏngxù Jīngyíngsuŏ永绪经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū135
Yŏuhăo Jiēdào友好街道Urbaner UnterbezirkYŏuhăo Qū19.367
Yŏuyì Jīngyíngsuŏ友谊经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū479
Yùlán Jīngyíngsuŏ蔚兰经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū208
Yùlín Jīngyíngsuŏ育林经营所Sonstiges GebietJīnlín Qū148
Yùlín Jīngyíngsuŏ育林经营所Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn352
Yùmiáo Jīngyíngsuŏ育苗经营所Sonstiges GebietWūcuì Qū858
Zhōngxīn Jīngyíngsuŏ中心经营所Sonstiges GebietYŏuhăo Qū423
Zhōngxīn Miáobŭ 中心苗卜Sonstiges GebietTāngwàng Xiàn79

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.