Startseite
Karte anzeigen

China: Qiqihar

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Qiqihar (Qíqíhā'ĕr Shì) (Stadt auf Präfekturebene).

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Áng'ángxī Qū昂昂溪区Bezirk80.109
Bàiquán Xiàn拜泉县Landkreis519.766
Fùlā'ĕrjī Qū [Hulan Ergi]富拉尔基区Bezirk256.159
Fùyù Xiàn富裕县Landkreis276.537
Gānnán Xiàn甘南县Landkreis368.734
Jiànhuá Qū建华区Bezirk292.579
Kèdōng Xiàn克东县Landkreis264.285
Kèshān Xiàn克山县Landkreis403.175
Lóngjiāng Xiàn龙江县Landkreis572.764
Lóngshā Qū龙沙区Bezirk354.987
Méilĭsīdáwò'ĕrzú Qū [Meilisi Daur]梅里斯达斡尔族区Bezirk165.852
Nèhé Shì讷河市Kreisfreie Stadt625.892
Niănzishān Qū碾子山区Bezirk72.151
Tàilái Xiàn泰来县Landkreis302.027
Tiĕfēng Qū铁锋区Bezirk331.951
Yī'ān Xiàn依安县Landkreis480.035
Qíqíhā'ĕr Shì [Qiqihar]齐齐哈尔市Stadt auf Präfekturebene5.367.003

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Qiqihar (Qíqíhā'ĕr Shì).

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Àinóng Xiāng爱农乡LandgemeindeBàiquán Xiàn28.606
Bàiquán Zhèn拜泉镇KleinstadtBàiquán Xiàn86.872
Báishān Zhèn白山镇KleinstadtLóngjiāng Xiàn25.858
Băoquán Zhèn宝泉镇KleinstadtKèdōng Xiàn48.165
Băoshān Xiāng宝山乡LandgemeindeGānnán Xiàn45.254
Bĕijīng Shì Shuānghé Nóngchăng北京市双河农场Sonstiges GebietMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū14.641
Bĕijúzhái Jiēdào北局宅街道Urbaner UnterbezirkTiĕfēng Qū35.094
Bĕilián Zhèn北联镇KleinstadtKèshān Xiàn18.648
Bĕixīng Jiēdào北兴街道Urbaner UnterbezirkFùlā'ĕrjī Qū29.286
Bĕixīng Zhèn北兴镇KleinstadtKèshān Xiàn22.717
Bŭkuí Jiēdào卜奎街道Urbaner UnterbezirkJiànhuá Qū36.552
Căihóng Jiēdào彩虹街道Urbaner UnterbezirkLóngshā Qū59.289
Cháhāyáng Nóngchăng查哈阳农场Sonstiges GebietGānnán Xiàn60.049
Cháhāyáng Xiāng查哈阳乡LandgemeindeGānnán Xiàn16.016
Chángchūn Zhèn长春镇KleinstadtBàiquán Xiàn36.914
Chángfā Zhèn长发镇KleinstadtNèhé Shì19.806
Chángqīng Xiāng长青乡LandgemeindeFùlā'ĕrjī Qū22.479
Chángshān Xiāng长山乡LandgemeindeGānnán Xiàn27.189
Chāngshèng Xiāng昌盛乡LandgemeindeKèdōng Xiàn25.011
Dáhūdiàn Zhèn达呼店镇KleinstadtMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū35.289
Dàmín Jiēdào大民街道Urbaner UnterbezirkLóngshā Qū29.590
Dàobĕi Jiēdào道北街道Urbaner UnterbezirkÁng'ángxī Qū9.312
Dàxīng Zhèn大兴镇KleinstadtTàilái Xiàn30.444
Dàzhòng Xiāng大众乡LandgemeindeBàiquán Xiàn21.049
Diànlì Jiēdào电力街道Urbaner UnterbezirkFùlā'ĕrjī Qū12.681
Dōng'ān Jiēdào东安街道Urbaner UnterbezirkNiănzishān Qū9.997
Dōnghú Jiēdào东湖街道Urbaner UnterbezirkTiĕfēng Qū28.920
Dōngyáng Zhèn东阳镇KleinstadtGānnán Xiàn29.242
Dù'ĕrménqìn Dáwò'ĕrzú Xiāng杜尔门沁达斡尔族乡LandgemeindeFùlā'ĕrjī Qū13.508
Èrdàowān Zhèn二道湾镇KleinstadtFùyù Xiàn20.939
Èrkèqiăn Zhèn二克浅镇KleinstadtNèhé Shì48.033
Fánróng Jiēdào繁荣街道Urbaner UnterbezirkNiănzishān Qū12.536
Fánróng Xiāng繁荣乡LandgemeindeFùyù Xiàn17.289
Fánróng Zhŏngchù Chăng繁荣种畜场Sonstiges GebietFùyù Xiàn6.912
Fāzhăn Xiāng发展乡LandgemeindeKèshān Xiàn17.726
Fēngchăn Xiāng丰产乡LandgemeindeBàiquán Xiàn36.172
Fùhăi Zhèn富海镇KleinstadtFùyù Xiàn18.896
Fùlù Zhèn富路镇KleinstadtFùyù Xiàn29.377
Fùqiáng Jiēdào富强街道Urbaner UnterbezirkNiănzishān Qū19.808
Fùqiáng Zhèn富强镇KleinstadtBàiquán Xiàn25.091
Fùráo Xiāng富饶乡LandgemeindeYī'ān Xiàn27.206
Fùyù Mùchăng富裕牧场Sonstiges GebietFùyù Xiàn10.179
Fùyù Zhèn富裕镇KleinstadtFùyù Xiàn82.756
Gānnán Zhèn甘南镇KleinstadtGānnán Xiàn83.612
Gònghé Zhèn共和镇KleinstadtMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū19.364
Guănghòu Xiāng广厚乡LandgemeindeLóngjiāng Xiàn18.810
Guāngróng Jiēdào光荣街道Urbaner UnterbezirkTiĕfēng Qū44.305
Gŭbĕi Xiāng古北乡LandgemeindeKèshān Xiàn18.690
Gŭchéng Zhèn古城镇KleinstadtKèshān Xiàn26.218
Guófù Zhèn国富镇KleinstadtBàiquán Xiàn26.458
Hālāhăi Nóngchăng哈拉海农场Sonstiges GebietMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū4.742
Hālāhăi Xiāng哈拉海乡LandgemeindeLóngjiāng Xiàn19.839
Hébĕi Xiāng河北乡LandgemeindeKèshān Xiàn24.656
Hēigăng Xiāng黑岗乡LandgemeindeLóngjiāng Xiàn22.439
Hēilóngjiāng Shĕng Lăolái Nóngchǎng黑龙江省老莱农场Sonstiges GebietNèhé Shì3.657
Hénán Xiāng河南乡LandgemeindeKèshān Xiàn25.640
Hépíng Jiēdào和平街道Urbaner UnterbezirkFùlā'ĕrjī Qū2.713
Hépíng Zhèn和平镇KleinstadtTàilái Xiàn33.437
Héshèng Xiāng和盛乡LandgemeindeNèhé Shì20.914
Hóng'àn Jiēdào红岸街道Urbaner UnterbezirkFùlā'ĕrjī Qū55.920
Hóngbăoshí Jiēdào红宝石街道Urbaner UnterbezirkFùlā'ĕrjī Qū19.393
Hóngxīng Xiāng红星乡LandgemeindeYī'ān Xiàn22.050
Huámín Xiāng华民乡LandgemeindeLóngjiāng Xiàn26.530
Húbīn Jiēdào湖滨街道Urbaner UnterbezirkLóngshā Qū39.443
Jiāng'ān Jiēdào江安街道Urbaner UnterbezirkLóngshā Qū51.222
Jiāngqiáo Mĕnggŭzú Zhèn江桥蒙古族镇KleinstadtTàilái Xiàn18.443
Jiànhuá Qū Zhíxiá Cūnjí Qūhuà 建华区直辖村级区划KleinstadtJiànhuá Qū25.052
Jiànshè Jiēdào建设街道Urbaner UnterbezirkJiànhuá Qū50.769
Jiànyè Nóngchăng建业农场Sonstiges GebietKèdōng Xiàn5.669
Jiĕfàng Xiāng解放乡LandgemeindeYī'ān Xiàn19.927
Jĭngxīng Zhèn景星镇KleinstadtLóngjiāng Xiàn60.912
Jìqìnhé Xiāng济沁河乡LandgemeindeLóngjiāng Xiàn18.779
Jiŭjĭng Zhèn九井镇KleinstadtNèhé Shì27.881
Jùbăo Zhèn巨宝镇KleinstadtGānnán Xiàn18.632
Kèdōng Zhèn克东镇KleinstadtKèdōng Xiàn64.682
Kèlì Zhèn克利镇KleinstadtTàilái Xiàn43.472
Kèshān Nóngchăng克山农场Sonstiges GebietKèshān Xiàn21.012
Kèshān Zhèn克山镇KleinstadtKèshān Xiàn70.341
Kŏngguó Xiāng孔国乡LandgemeindeNèhé Shì32.713
Lāhā Zhèn拉哈镇KleinstadtNèhé Shì32.433
Lăolái Zhèn老莱镇KleinstadtNèhé Shì45.296
Línjī Jiēdào林机街道Urbaner UnterbezirkÁng'ángxī Qū2.710
Liù'èrsān Jiānyù六二三监狱Sonstiges GebietTàilái Xiàn4.039
Liùhé Zhèn六合镇KleinstadtNèhé Shì28.151
Lóng'ānqiáo Zhèn龙安桥镇KleinstadtFùyù Xiàn14.105
Lónghé Zhèn龙河镇KleinstadtNèhé Shì43.548
Lónghuá Jiēdào龙华街道Urbaner UnterbezirkTiĕfēng Qū59.414
Lóngjiāng Zhèn龙江镇KleinstadtLóngjiāng Xiàn139.137
Lóngquán Zhèn龙泉镇KleinstadtBàiquán Xiàn36.760
Lóngxīng Zhèn龙兴镇KleinstadtLóngjiāng Xiàn44.892
Lŭhé Xiāng鲁河乡LandgemeindeLóngjiāng Xiàn24.788
Mănggétŭ Dáwò'ĕrzú Xiāng莽格吐达斡尔族乡LandgemeindeMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū7.165
Méilĭsī Jiēdào梅里斯街道Urbaner UnterbezirkMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū11.682
Méilĭsī Zhèn梅里斯镇KleinstadtMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū41.301
Nánháng Jiēdào南航街道Urbaner UnterbezirkLóngshā Qū62.451
Nánpŭ Jiēdào南浦街道Urbaner UnterbezirkTiĕfēng Qū32.306
Nènán Zhèn讷南镇KleinstadtNèhé Shì31.053
Niănzishān Qū (Zhèn) Zhíxiá Dìyù 碾子山区(镇)直辖地域KleinstadtNiănzishān Qū13.053
Níngjiāng Mĕnggŭzú Xiāng宁姜蒙古族乡LandgemeindeTàilái Xiàn15.253
Píngyáng Zhèn平洋镇KleinstadtTàilái Xiàn21.530
Píngyáng Zhèn平阳镇KleinstadtGānnán Xiàn15.147
Púyùlù Zhèn [Jīnchéng Xiāng]蒲峪路镇KleinstadtKèdōng Xiàn23.698
Qiánfēng Zhèn乾丰镇KleinstadtKèdōng Xiàn27.277
Qīkēshù Zhèn七棵树镇KleinstadtLóngjiāng Xiàn46.892
Qíqíhā'ĕr Zhŏngchù Chăng齐齐哈尔种畜场Sonstiges GebietTiĕfēng Qū8.059
Rùnjīn Xiāng润津乡LandgemeindeKèdōng Xiàn32.666
Sāndào Zhèn三道镇KleinstadtBàiquán Xiàn48.840
Sānxīng Zhèn三兴镇KleinstadtYī'ān Xiàn27.262
Shàngshēng Xiāng上升乡LandgemeindeBàiquán Xiàn21.930
Shàngyóu Xiāng上游乡LandgemeindeYī'ān Xiàn20.945
Shānquán Zhèn山泉镇KleinstadtLóngjiāng Xiàn54.928
Shàowén Xiāng绍文乡LandgemeindeFùyù Xiàn15.359
Shènglì Mĕnggŭzú Xiāng胜利蒙古族乡LandgemeindeTàilái Xiàn16.670
Shízhōng Xiāng时中乡LandgemeindeBàiquán Xiàn18.233
Shuānghé Zhèn双河镇KleinstadtKèshān Xiàn30.593
Shuāngyáng Zhèn双阳镇KleinstadtYī'ān Xiàn21.696
Shŭguāng Xiāng曙光乡LandgemeindeKèshān Xiàn18.769
Shuĭshīyíng Mănzú Zhèn水师营满族镇KleinstadtÁng'ángxī Qū11.304
Tăhā Zhèn塔哈镇KleinstadtFùyù Xiàn22.314
Tàidōng Xiāng太东乡LandgemeindeYī'ān Xiàn20.236
Tàilái Nóngchăng泰来农场Sonstiges GebietTàilái Xiàn2.670
Tàilái Zhèn泰来镇KleinstadtTàilái Xiàn82.695
Tāngchí Zhèn汤池镇KleinstadtTàilái Xiàn17.924
Tăzichéng Zhèn塔子城镇KleinstadtTàilái Xiàn15.450
Tiĕbĕi Jiēdào铁北街道Urbaner UnterbezirkFùlā'ĕrjī Qū38.137
Tōngdōng Jiēdào通东街道Urbaner UnterbezirkTiĕfēng Qū47.911
Tōngjiāng Jiēdào通江街道Urbaner UnterbezirkNèhé Shì71.275
Tōngnán Zhèn通南镇KleinstadtNèhé Shì34.398
Tóngxīn Xiāng同心乡LandgemeindeNèhé Shì25.071
Tóngyì Zhèn同义镇KleinstadtNèhé Shì27.874
Tóuzhàn Zhèn头站镇KleinstadtLóngjiāng Xiàn28.503
Wénhuà Jiēdào文化街道Urbaner UnterbezirkJiànhuá Qū111.388
Wòniútŭ Dáwò'ĕrzú Zhèn卧牛吐达斡尔族镇KleinstadtMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū12.205
Wŭlóng Jiēdào五龙街道Urbaner UnterbezirkLóngshā Qū60.766
Xiānfēng Xiāng先锋乡LandgemeindeYī'ān Xiàn27.320
Xiànghuá Xiāng向华乡LandgemeindeKèshān Xiàn26.079
Xīchéng Zhèn西城镇KleinstadtKèshān Xiàn23.236
Xīdàqiáo Jiēdào西大桥街道Urbaner UnterbezirkJiànhuá Qū39.492
Xīhé Zhèn西河镇KleinstadtKèshān Xiàn22.235
Xījiàn Xiāng西建乡LandgemeindeKèshān Xiàn17.072
Xīlián Xiāng西联乡LandgemeindeKèshān Xiàn19.543
Xīnfā Xiāng新发乡LandgemeindeYī'ān Xiàn20.556
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urbaner UnterbezirkFùlā'ĕrjī Qū27.762
Xīngguó Xiāng兴国乡LandgemeindeBàiquán Xiàn18.406
Xīnghuá Xiāng兴华乡LandgemeindeBàiquán Xiàn25.376
Xīnglóng Xiāng兴隆乡LandgemeindeGānnán Xiàn23.068
Xīngnóng Zhèn兴农镇KleinstadtBàiquán Xiàn39.469
Xìngshān Zhèn杏山镇KleinstadtLóngjiāng Xiàn40.457
Xìng Shísì Zhèn [Yīnhé Zhèn]兴十四镇KleinstadtGānnán Xiàn14.819
Xīngwàng Èwēnkèzú Xiāng兴旺鄂温克族乡LandgemeindeNèhé Shì24.720
Xīnjiàn Jiēdào新建街道Urbaner UnterbezirkÁng'ángxī Qū8.564
Xīnshēng Xiāng新生乡LandgemeindeBàiquán Xiàn28.972
Xīntún Xiāng新屯乡LandgemeindeYī'ān Xiàn26.580
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urbaner UnterbezirkÁng'ángxī Qū15.244
Xīnxīng Zhèn新兴镇KleinstadtYī'ān Xiàn41.015
Xuétián Zhèn学田镇KleinstadtNèhé Shì39.343
Yă'ĕrsài Zhèn雅尔塞镇KleinstadtMéilĭsīdáwò'ĕrzú Qū19.463
Yángchūn Xiāng阳春乡LandgemeindeYī'ān Xiàn24.099
Yánjiāng Jiēdào沿江街道Urbaner UnterbezirkFùlā'ĕrjī Qū34.280
Yī'ān Nóngchăng依安农场Sonstiges GebietYī'ān Xiàn2.657
Yī'ān Zhèn依安镇KleinstadtYī'ān Xiàn88.983
Yīlóng Zhèn依龙镇KleinstadtYī'ān Xiàn45.215
Yŏngqín Xiāng永勤乡LandgemeindeBàiquán Xiàn20.618
Yŏuyì Xiāng友谊乡LandgemeindeFùyù Xiàn25.294
Yuèjìn Jiēdào跃进街道Urbaner UnterbezirkNiănzishān Qū16.757
Yùgăng Zhèn玉岗镇KleinstadtKèdōng Xiàn37.117
Yúshùtún Zhèn榆树屯镇KleinstadtÁng'ángxī Qū32.975
Yŭtíng Jiēdào雨亭街道Urbaner UnterbezirkNèhé Shì69.726
Zhālóng Zhèn扎龙镇KleinstadtTiĕfēng Qū26.270
Zhànqián Jiēdào站前街道Urbaner UnterbezirkTiĕfēng Qū49.672
Zhèngyáng Jiēdào正阳街道Urbaner UnterbezirkLóngshā Qū52.226
Zhōnghòu Xiāng忠厚乡LandgemeindeFùyù Xiàn13.117
Zhōnghuá Jiēdào中华街道Urbaner UnterbezirkJiànhuá Qū29.326
Zhōngxīng Xiāng中兴乡LandgemeindeGānnán Xiàn35.706
Zhōngxīn Zhèn中心镇KleinstadtYī'ān Xiàn44.288

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.